Teknolojik Gelişmeler Işığında Tıp Hukuku ve Güncel Sorunlar Dr. Öğr. Üyesi Selin Sert Sütçü  - Kitap
Teknolojik Gelişmeler Işığında

Tıp Hukuku ve Güncel Sorunlar

1. Baskı, 
Haziran 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
183
Barkod:
9789750248535
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı günümüzde bu gelişmelerden tıp hukukunun da payını aldığı bir gerçektir. Çalışmamızda teknolojik gelişmelerin tıp hukukuna yansımaları farklı bakış açıları ile incelenmektedir.
Eser, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans öğrencilerinin seminer çalışmalarının düzenlenmesi sonucunda meydana gelmiştir. Tıp hukuku alanında çalışma yapan herkese faydalı olması amaçlanarak hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tasarım Bebek
.
Hasta Hekim İlişkisinin TKHK Kapsamında Değerlendirilmesi
.
Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu
.
Klonlamaya Hukuksal Açıdan Bakış
.
İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu
.
Kadın Doğum Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu
.
Robotik Cerrahi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Preface 
7
TASARIM BEBEK KAVRAMININ TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ 
15
I. TASARIM BEBEK KAVRAMI 
15
II. AVANTAJLARI 
17
III. DEZAVANTAJLARI 
19
A. Kök Hücreler Alındıktan Sonra, Bebeklerin Terk Edileceği Endişesi 
19
B. İstenmeyen Embriyoların Yok Edilmesi 
19
IV. MEVZUATTA DÜZENLENİŞİ 
19
A. İngiltere 
19
B. Almanya 
20
C. ABD 
21
D. Türkiye 
21
V. KANAATİMİZ 
22
Kaynakça 
26
HASTA – HEKİM İLİŞKİSİNİN 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Araş. Gör. Bengü ÖZ 
27
I. HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ 
28
A. Genel Olarak 
28
B. Hasta ile Bağımsız Çalışan Hekim Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
28
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ 
32
A. TKHK’nın Kapsamının Belirlenmesi 
32
B. Tüketici İşlemi Kavramı 
33
C. Tüketici İşleminin Sözleşmenin Tarafları Bakımından Değerlendirmesi 
35
1. Tüketici ve Hasta Kavramları 
35
2. Sağlayıcı ve Hekim Kavramları 
36
D. Değerlendirme: Hasta–Hekim İlişkisi Bir Tüketici İşlemi Midir? 
37
III. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN TKHK UYARINCA “TÜKETİCİ İŞLEMİ” SAYILMASININ SONUÇLARI 
40
A. Genel Olarak 
40
B. Hekimlik Sözleşmesinin İfasından Doğan Sorumlulukta Tüketici olan Hastanın Hakları 
40
1. Ayıplı Hizmet Nedeniyle Seçimlik Hakların Kullanılması ve Tazminat Talebi 
40
2. Hastanın Tüketici Sıfatıyla Başvuru ve Dava Hakkı 
43
a. Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru Hakkı 
43
b. Tüketici Mahkemesi’nde Dava Hakkı 
47
SONUÇ 
50
Kaynakça 
52
HEMŞİRELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Büşra DİŞCİOĞLU 
55
I. HEMŞİRE KAVRAMI 
56
II. HEMŞİRELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 
59
III. HEMŞİRELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
62
A. Haksız Fiilden Doğan Tazminat Sorumluluğu 
65
B. Sözleşmenin İhlal Edilmesinden Doğan Tazminat Sorumluluğu 
69
C. Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Tazminat Sorumluluğu 
74
D. Kamu Görevlisi Hemşirenin Tazminat Sorumluluğu 
76
SONUÇ VE KANAAT 
80
Kaynakça 
85
KLONLAMAYA HUKUKSAL AÇIDAN BİR BAKIŞ
Selin Deniz KÜFECİLER 
87
I. KLONLAMA NEDİR? 
88
A. Klonlamanın Tarihsel Gelişimi 
89
B. Klonlama Çeşitleri ve Etik Tartışmalar 
90
1. Üreme Amaçlı Klonlama [Reprodüktif Klonlama] 
90
a. Bireyin Tıpatıp İkizinin Yaratılması 
90
b. Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Bireylerde Klonlama 
91
2. Tedavi Amaçlı Klonlama 
92
C. Hukuksal Açıdan Klonlama 
93
1. Türk Hukukunda Klonlama 
95
SONUÇ 
98
Kaynakça 
99
İLAÇ KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARLARDAN İLAÇ ÜRETİCİSİNİN, HEKİMİN VE ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU
Hilal Umay ÖZBEK 
101
I. TANIMLAR 
101
A. İlaç 
102
B. İlaç Türleri 
104
1. İlaç Endikasyonu 
105
II. İLAÇ ÜRETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
106
A. İlaç Üreticisi 
106
B. Sorumluluğun Hukuki Niteliği 
107
1. İlacın Hatalı Olması 
109
2. İlacın Piyasaya Sürülmesi 
110
3. İlaç Kullanımından Zarar Doğması 
111
4. İlliyet Bağı 
112
C. İspat 
112
III. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
113
A. Sorumluluğun Nedenleri 
113
B. Tazminatın Kapsamı 
116
IV. ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU 
117
A. Eczacının Üretici Olarak Sorumluluğu 
117
B. Hazır İlaç Verilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk 
117
1. Eczacının Kendi Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu 
117
2. Eczacının Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Sorumluluğu 
119
SONUÇ 
120
Kaynakça 
122
KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Av. Burak Baturay BAĞCI 
123
I. HEKİM 
123
A. Hekim Kavramı ve Tanımı 
123
B. Hekim Olmanın Şartları 
124
C. Kadın Doğum Hekimi Olmanın Şartları 
124
II. KADIN DOĞUM HEKİMLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜDAHALELER 
126
A. Gebelik Takibi 
126
B. Normal Doğum ve Sezaryen 
127
C. Kürtaj 
129
D. Sterilizasyon (Kısırlaştırma) 
131
III. KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
132
A. Aydınlatma Yükümlülüğü 
132
B. Hastaya Müdahalede Tıp Mesleğinin Gereklerine Ve Özen Yükümüne Uygun Davranılması 
133
C. Tıbbi Kural ve İlkelere Uygunluk 
133
D. Hastanın rızasının alınması 
135
E. Sır Saklama Ve Kayda Geçirme Yükümlülüğü 
140
SONUÇ 
142
Kaynakça 
143
ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALELERDE MEYDANA GELEN MALPRAKTİS SONUCU HUKUKİ SORUMLULUK
Av. Fatma OĞUZ 
145
I. ROBOT KAVRAMI 
145
II. CERRAHİ MÜDAHALE KAVRAMI 
147
III. ROBOTLARIN CERRAHİ MÜDAHALELERDE KULLANIM ALANLARI 
149
IV. ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALE ESNASINDA YA DA SONRASINDA MEYDANA GELEN ZARARIN KAYNAĞI 
151
A. Komplikasyon 
152
B. Malpraktis 
153
V. HUKUKİ SORUMLULUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
154
A. Hekimin Hukuki Sorumluluğu 
156
1. Hekimin Akitten Doğan Sorumluluğu 
158
2. Hekimin Vekâletsiz İş Görmesinden Doğan Sorumluluğu 
163
3. Hekimin Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğu 
165
B. Özel Hastanelerin Sorumluluğu 
167
C. Kamu Hastanelerinin Sorumluluğu 
169
D. Üreticinin Sorumluluğu 
171
E. Tazminatın Kapsamı 
173
1. Tazminat Davasının Tarafları 
173
a. Davacı 
173
b. Davalı 
174
2. Davanın Konusu 
175
3. Zamanaşımı 
176
VI. SONUÇ 
178
Kaynakça 
181