Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanmasında Hâkim ve Mahkemenin Rolü Dr. Faruk Yasin Turinay  - Kitap
Ceza Muhakemesinde

Delillerin Toplanmasında Hâkim ve Mahkemenin Rolü

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
352
Barkod:
9789750292484
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
462,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ceza muhakemesinde delillerin toplanması sürecinde hakimin ve mahkemenin rolünü konu alan bu çalışma, delillerin toplanmasına ilişkin genel esaslar, soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminin ve kovuşturma evresinde mahkemenin delillerin toplanmasındaki işlev, görev ve yetkilerinin incelendiği üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, temel kavram, yöntem ve sistemler, delilleri toplamakla görevli mercinin mahiyetiyle dolaylı olarak bağlantılı olan belirli haklar ve muhakeme ilkelerinin ilişkisi, bir bütün olarak maddi gerçeğin re'sen araştırılması ilkesi ve delillerin toplanması faaliyetinde rol üstlenen muhakeme süjelerinin ayırt edici özellikleri ele alınmıştır, ikinci bölümde, soruşturma evresine özgü ilkeler arasında yer alan araştırma mecburiyeti ilkesi ile kamu davasının mecburiliği ilkesinin delillerin hâkim tarafından toplanması olgusuyla ilişkisi, sulh ceza hâkiminin delillerin toplanmasına karar vermek hususunda olağan ve istisnai durumlardaki yetkileri ve belirli delil toplama işlemlerinin kararlaştırılması ve icrası bakımından üstlendiği rol incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise delil toplama faaliyetiyle bağlantılı kovuşturma ilkeleri, kovuşturma evresinde delil toplanmasına ihtiyaç duyulması ve avukatın delil toplaması sorunları ile ceza mahkemesinin delil toplama niteliğindeki belirli işlemler bakımından görev ve yetkileri değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında, konunun sistemsel, ilkesel ve pratik yansımalarına ilişkin ulaşılan tespitler ortaya konulmuş; yasal ve uygulamaya ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Re'sen Araştırma İlkesi
.
Maddi Gerçeğe Ulaşma Amacı
.
Sulh Ceza Hâkimliğinin Delillerin Toplanmasına İlişkin Yetkileri
.
Kovuşturma Evresinde Delillerin Toplanması
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Listesi 
11
Giriş 
13
Birinci Bölüm
DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN
GENEL ESASLAR VE KURUMLAR
I. DELİLLERİN TOPLANMASINDA KAVRAM, YÖNTEM VE SİSTEMLER 
21
A. Delil Kavramı, Özellikleri, Türleri ve Delil Sistemleri 
21
1. Delil Kavramı 
21
2. Delillerin Özellikleri 
25
3. Delil Türleri 
28
4. Delil Sistemleri ve Farklı Muhakeme Dallarının “Gerçek”lik Anlayışları 
33
a. Delil Sistemleri 
33
b. Farklı Muhakeme Dallarının “Gerçek”lik Anlayışları 
39
B. Delillerin Toplanmasının Ceza Muhakemesi İşlemleri Arasındaki Yeri 
48
1. Delillerin Toplanması Kavramı 
48
2. Bir Muhakeme İşlemi Olarak Delillerin Toplanmasının Özellikleri, Önemi ve Güçlükleri 
51
C. Delillerin Toplanmasında İlke, Yöntem ve Modeller 
58
1. Delil Toplama İlkeleri 
58
2. Delillerin Toplanmasında Yöntemler ve Modeller 
61
D. Delil Toplama Faaliyeti Bakımından Ceza Muhakemesi Sistemleri 
67
1. Ceza Muhakemesi Sistemi ile Delil Toplama Faaliyeti Arasındaki İlişki 
67
2. Tarihsel Gelişim 
69
3. İtham Sisteminde Delillerin Toplanması 
72
4. Tahkik Sisteminde Delillerin Toplanması 
75
5. Karma Sistemde Delillerin Toplanması 
77
6. Delillerin Ne Zaman Toplanacağı Sorunu ve Sistemsel Önemi 
80
II. DELİLLERİ TOPLAMAKLA GÖREVLİ MERCİNİN MAHİYETİYLE DOLAYLI ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLAN HAKLAR VE İLKELER 
89
A. Bir Çerçeve Hak Olarak Adil Yargılanma ve Delillerin Toplanması 
89
B. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı ve Delillerin Toplanması 
95
C. Hâkim Bağımsızlığı ve Delillerin Toplanması 
101
D. Hâkimlik Teminatı ve Delillerin Toplanması 
105
E. Usul Ekonomisi ve Delillerin Toplanması 
107
F. Silahların Eşitliği ve Delillerin Toplanması 
109
III. DELİLLERİ TOPLAMAKLA GÖREVLİ MERCİNİN MAHİYETİYLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI İLKE: MADDİ GERÇEĞİN RE’SEN ARAŞTIRILMASI İLKESİ 
114
A. Kavram, Kanuni Dayanaklar, İlkenin Kapsamı ve Alternatifi 
114
1. Maddi Gerçek Kavramı 
114
2. Maddi Gerçeğe Ulaşma Amacının Kanuni Temelleri 
117
3. Re’sen Araştırma Kavramına Genel Bakış 
123
4. Re’sen Araştırma Kavramının Kanuni Temelleri 
123
a. 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda 
123
b. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 
124
bb. Re’sen Araştırma Kavramına Doğrudan ya da Dolaylı Olarak Dayanak Teşkil Eden Düzenlemeler 
126
5. Re’sen Araştırma İlkesinin Genel Mahiyeti 
136
6. Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulandığı Muhakeme Dalları 
139
7. Re’sen Araştırma İlkesinin Alternatifi: Taraflarca Getirilme İlkesi 
141
1. Genel Olarak 
151
2. Hukuki Dayanaklar 
152
a. Türk Hukukunda 
152
b. Alman, Fransız ve İtalyan Hukukunda 
156
3. İlkenin Ceza Muhakemesinde Uygulandığı Yargılama Aşamaları 
159
4. İlkeyle Çelişen Düzenlemeler 
160
5. İlkeye Yönelik Eleştiriler 
163
6. Değerlendirme 
166
IV. DELİLLERİN TOPLANMASI FAALİYETİ AÇISINDAN CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI VE SÜJELERİ 
166
A. Ceza Muhakemesi Teşkilatı ve Delillerin Toplanması 
166
B. Delillerin Toplanmasında Genel Yetkili Merci Olarak Cumhuriyet Savcısı 
168
C. Delillerin Toplanmasında Daimi Yardımcı Teşkilat Olarak Adli Kolluk 
172
D. Delillerin Toplanması Faaliyeti Açısından Genel Olarak Hâkimin Konumu 
175
1. Delil Toplama Faaliyeti ve Hâkimlik Mesleğinin Yapısı 
175
2. “Hâkimlik Hâkimi” Olarak Sulh Ceza Hâkimi 
179
3. “Mahkeme Hâkimi” ve Ceza Mahkemesi 
184
İkinci Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİNDE HÂKİMİN
DELİLLERİN TOPLANMASINDAKİ ROLÜ
I. DELİL TOPLANMASI FAALİYETİYLE BAĞLANTILI SORUŞTURMA İLKELERİ BAKIMINDAN SULH CEZA HÂKİMİNİN ROLÜ 
187
A. Araştırma Mecburiyeti İlkesi ve Delillerin Hâkim Tarafından Toplanması 
187
B. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi ve Delillerin Hâkim Tarafından Toplanması 
190
II. DELİL TOPLAMA İŞLEMLERİNDE KARAR VE İTİRAZ MERCİİ OLARAK SULH CEZA HÂKİMİNİN ROLÜ 
193
A. Sulh Ceza Hâkiminin Delillerin Toplanmasına Karar Vermek Hususunda Olağan ve İstisnai Rolü 
193
1. Sulh Ceza Hâkiminin Olağan Durumlardaki Rolü 
193
2. Sulh Ceza Hâkiminin İstisnai Durumlardaki Rolü 
196
B. Sulh Ceza Hâkiminin Delillerin Toplanmasına Yönelik İşleme İtirazı Değerlendirmek Hususundaki Rolü 
201
III. DELİL TOPLAMAYA YÖNELİK BELİRLİ İŞLEMLERİN KARARLAŞTIRILMASI VE İCRASI BAKIMINDAN SULH CEZA HÂKİMİNİN ROLÜ 
204
A. Genel Olarak 
204
B. Sulh Ceza Hâkiminin Yaptığı Sorgu Yönünden 
204
C. Tanık Dinleme Yönünden 
210
D. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma Yönünden 
214
E. Arama ve Elkoyma Yönünden 
217
F. Yer Gösterme Yönünden 
223
G. Teşhis, Yüzleştirme ve Fizik Kimliğin Tespiti Yönünden 
225
H. Ölünün Kimliğinin Tespiti, Adli Muayene ve Otopsi Yönünden 
229
İ. Delillerin Korunması Maksadıyla Tutuklama Yönünden 
230
J. Delil Elde Etmeye Yönelik Gizli Koruma Tedbirleri Yönünden 
232
1. Gizli Tedbirler ve Sulh Ceza Hâkimliği 
232
2. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimi Denetleme Yönünden 
233
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme Yönünden 
237
4. Teknik Araçlarla İzleme Yönünden 
244
IV. SULH CEZA HÂKİMİNİN DELİL TOPLANMASINDAKİ ROLÜNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 
249
Üçüncü Bölüm
KOVUŞTURMA EVRESİNDE MAHKEMENİN
DELİLLERİN TOPLANMASINDAKİ ROLÜ
I. DELİL TOPLANMASI FAALİYETİYLE BAĞLANTILI KOVUŞTURMA İLKELERİ BAKIMINDAN CEZA MAHKEMESİNİN ROLÜ 
253
A. Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı ve Delillerin Mahkeme Tarafından Toplanması 
253
B. Aleniyet İlkesi ve Delillerin Mahkeme Tarafından Toplanması 
256
C. Delillerin Doğrudanlığı İlkesi ve Delillerin Mahkeme Tarafından Toplanması 
264
D. Vicdani Delil Sistemi ve Delillerin Mahkeme Tarafından Toplanması 
268
II. KOVUŞTURMADA DELİL TOPLANMASINA İHTİYAÇ DUYULMASI SORUNU 
272
A. Soruşturmanın Etkinliği Sorunu ile Delil Toplama Faaliyetinin Çok Yönlü Niteliğinin Ceza Mahkemesinin Delillerin Toplanmasındaki Rolüne Tesiri 
272
B. Avukatın Delil Toplaması Sorunu ve Ceza Mahkemesinin Delillerin Toplanmasındaki Rolüne Tesiri 
275
III. DELİL TOPLAMAYA YÖNELİK BELİRLİ İŞLEMLER BAKIMINDAN CEZA MAHKEMESİNİN ROLÜ 
284
A. Kavramsal Çerçeve ve Yasal Dayanaklar 
284
1. “Delillerin Ortaya Konulması” ve “Delillerin Toplanması” Kavramlarının Karşılaştırılması 
284
2. Ceza Mahkemesinin Delil Toplama Yetkisinin Yasal Dayanaklarının Çerçevesi 
288
B. Mahkemenin Yaptığı Sorgu Yönünden 
290
C. Doğrudan Soru Yöneltme Yönünden 
294
D. Tanık Dinleme Yönünden 
296
E. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma Yönünden 
298
F. Bilirkişiye Başvurma Yönünden 
300
G. Keşif Yönünden 
303
H. Aleniyet İlkesi Karşısında Mahkemenin Delil Elde Etmeye Yönelik Gizli Koruma Tedbirlerine Başvurması Yönünden 
307
1. Genel Olarak 
307
2. Mahkeme Tarafından Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Yönünden 
308
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Yönünden 
318
4. Mahkeme Tarafından Teknik Araçlarla İzleme Yönünden 
321
IV. CEZA MAHKEMESİNİN DELİL TOPLANMASINDAKİ ROLÜNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 
323
Sonuç 
327
Kaynakça 
339
Kavram Dizini 
351