Tasarrufun İptali Davaları ve Uygulaması Süleyman Kul  - Kitap

Tasarrufun İptali Davaları ve Uygulaması

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
969
Barkod:
9786050518566
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.350,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmamızda tasarrufun iptali davasında teorik ve pratik olarak akademisyenler ve özellikle uygulamacıların yararlanabileceği bir şekilde konuyu zengin içtihatlarla ele alıp incelemeye çalıştık.
Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde; "2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunundan Kaynaklanan Hacze Dayalı Tasarrufun İptali Davaları ve İflasta Tasarrufun İptali Davaları", İkinci Bölümde; "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali Davaları" olmak üzere toplam 34 anabaşlık (&) ve alt başlıklar halinde ele alınmış ve ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Konu anlatımlarından sonra güncel emsal Yargıtay kararları önce "özet" şeklinde sonra da tam metin olarak sunulmuştur.
Tasarrufun İptali davaları ile ilgili konuların daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla uygulamada iptal davalarına en çok konu olan tasarruf işlemleri örnek olarak seçilerek hangilerinin iptal edilebileceğine veya hangilerinin iptal edilemeyeceğine anabaşlığın(&14.) son kısmında kısa kısa alt başlıklar(&14.E, F) halinde yer verilmiştir. Kitabın kendi içinde yapılan atıflar, anabaşlık (&) numarası ile yapılmıştır.
Kitabın sonunda yer alan "kavramlara göre arama cetveli" ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak konuların kitaptaki yerlerinin kolay bir şekilde bulunması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'ndan Kaynaklanan Tasarrufun İptali Davaları
.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali Davaları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
KISALTMALAR 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
&1. TASARRUF KAVRAMI 
19
&2. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TANIMI 
27
&3. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AMACI 
33
&4. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
41
&5. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KONUSU 
48
&6. GÖREVLİ MAHKEME 
49
&7. YETKİLİ MAHKEME 
68
&8. TARAF SIFATI (HUSUMET) 
79
A. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR (DAVACI SIFATI OLANLAR) 
80
1– Haciz Aşamasında 
83
2– İflas Aşamasında 
90
B. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILABİLİR (DAVALI SIFATI OLANLAR) 
96
1– Borçluya Karşı 
98
2– Üçüncü Kişilere veya Mirasçılara Karşı 
113
3– Kötü Niyetli Üçüncü (Dördüncü) Kişilere Karşı 
123
&9. DAVA AÇMA SÜRESİ 
145
A. SÜRELERİN MAHİYETİ 
145
B. İSTİHKAK DAVASINDA KARŞI DAVA OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇMA SÜRESİ 
158
C. SÜRELERİN FON'A ETKİSİ 
160
&10. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ŞARTLARI 
162
A. BORÇLU TARAFINDAN YAPILMIŞ BİR TASARRUF İŞLEMİ OLMASI GEREKİR 
169
B. BORCUN TASARRUF TARİHİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ OLMASI GEREKİR 
176
C. ALACAKLININ BORÇLUDA GERÇEK BİR ALACAĞININ BULUNMASI GEREKİR 
210
D. ALACAĞIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR 
232
E. İCRA TAKİBİNİN BULUNMASI VE BU TAKİBİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR 
238
F. BORÇLU HAKKINDA ACİZ BELGESİ (VESİKASI) ALINMIŞ OLMASI GEREKİR 
249
1. Genel Olarak (Aciz Belgesi/Aciz Halinin Gerçekleşmesi) 
249
2. Aciz Belgesi Çeşitleri 
278
a. Kesin Aciz Belgesi 
278
b. Geçici Aciz Belgesi 
288
3. Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmayan Haciz Tutanakları 
311
4. Aciz Belgesi İbrazına Gerek Olmayan İptal Davaları 
315
a. İstihkak Davasında Karşılık Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasında 
315
b. Bankacılık Kanunu Gereğince Aciz Belgesinden Muaf Olan Kuruluşlar 
316
c. İflas İdaresi Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında 
321
d. 6183 Sayılı Kanuna Göre Açılan Tasarrufun İptali Davalarında 
321
e. Genel Muvazaa (TBK.Md.19) Nedenine Dayalı İptal Davalarında 
322
&11. YARGILAMA USULÜ 
323
A. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN GEÇERLİ OLMASI 
323
B. UYUŞMAZLIĞIN HAL VE ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK SERBESTÇE TAKDİR VE HALLEDİLMESİ 
331
&12. İHTİYATİ HACİZ/TEDBİR KARARLARI 
335
&13. YARGILAMA GİDERLERİ 
356
A. GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI 
365
B. AVUKATLIK ÜCRETİ 
371
C. HARÇLAR 
389
1. Peşin Harçlar 
389
a. Başvurma harcı 
389
b. Peşin nispî karar ve ilâm harcı 
389
2. Yargılama Sonunda Hüküm Altına Alınan Harçlar 
391
a. Davanın kabul edilmesi halinde 
391
b. Davanın reddedilmesi halinde 
393
c. Davanın konusuz kalması halinde 
394
d. Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi halinde 
394
e. Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesihalinde 
398
f. Harçtan muaf olan kurum, kuruluş ve kişilerce açılan davalarda 
398
g. Harçtan muaf olmayan kişilerce harçtan muaf olan kurum, kuruluş ve kişilere karşı açılan davalarda 
401
&14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU TASARRUFLAR 
403
A. GENEL OLARAK 
403
B. İVAZSIZ (KARŞILIKSIZ) TASARRUFLAR (md.278) 
414
1– Bağışlamalar ve İvazsız Tasarruflar (md.278/I,II) 
414
2– Bağışlama Sayılan Tasarruflar (md.278/III) 
420
a. Yakın akrabalar arasındaki tasarruflar (md.278/III–1) 
421
b. Sözleşme yapıldığında borçlunun verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak pek aşağı bir bedel (en az bir misli fark) kabul ettiği sözleşmeler (md.278/III–2) 
428
c. Kaydı hayat koşulu ile irat (ömür boyu gelir sözleşmesi) veya intifa hakkı kurulan sözleşmeler veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri(md.278/III–3) 
463
C. BORÇLUNUN ACİZ (BORCA BATIK) HALDE İKEN YAPTIĞI TASARRUFLAR (md.279) 
465
1. Borçlunun Zorunlu Olmadığı Halde Mevcut Bir Borcu İçin Rehin Yapmış Olması(279/I–1) 
470
2. Borçlunun Para Veya Normal (Mutat) Ödeme Araçlarından Başka Bir Şekilde Ödeme Yapmış Olması(279/I–2) 
475
3. Borçlunun Vadesi Gelmemiş Bir Borcu İçin Ödeme Yapmış Olması (279/I–3) 
482
4. Kişisel Bir Hakkın Güçlendirilmesi İçin Borçlunun Tapuya Şerh Vermesi(279/I–4) 
483
D. BORÇLUNUN ALACAKLILARINA ZARAR VERMEK KASTIYLA YAPTIĞI TASARRUFLAR (md.280) 
485
1. Karineler 
523
a. Borçlunun yakın akrabası olan üçüncü kişilere tasarrufta bulunması halinde (md.280/2) 
523
b. Borçlunun ticari işletmesini veya ticari mallarını Üçüncü kişilere devretmesi halinde (md.280/3) 
527
E. İPTAL DAVASINA EN ÇOK KONU OLAN TASARRUF İŞLEMLERİ 
547
1. Boşanma Protokolü İle Yapılan İşlemler 
547
2. Evlilik Birliği Devam Ederken Veya Boşanma Davası Nedeniyle Yapılan İşlemler 
553
3. Alacağın Temliki Şeklinde Yapılan İşlemler 
566
4. Nam–ı Müstear Şeklinde (İsim Gizlenerek) Yapılan İşlemler 
573
5. Muvazaalı İcra Takip İşlemleri 
580
6. Senetlerin Ciro Edilmesi Suretiyle Yapılan İşlemler 
589
7. Haksız Açılmış Olan Bir Davanın Borçlu Tarafından Kabul Edilmesi İşlemi 
590
8. Borçlunun Kasten Yaptığı İhmali İşlemler 
592
9. Murisin Sağlığında Mirasçılarını Korumak Amacıyla Yaptğı İşlemler 
594
10. Borçlunun Kendisine İntikal Etmemiş Miras Hissesi Üzerinde Yaptığı Tasarruf İşlemleri 
595
11. Mirasın Reddi İşlemleri 
596
12. Taksim Sözleşmesi 
598
13. Şuf'a (Önalım) Hakkının Kullanılması Veya Kullanılmaması İşlemi 
603
14. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Sonucu Yapılan İşlemler 
606
15. Adi Şirketin (Ortaklığın) Yaptığı İşlemler 
615
16. Şirket Hissesinin Devri Şeklinde Yapılan İşlemler 
618
17. Kooperatif Hissesinin (Üyeliğinin) Devri Şeklinde Yapılan İşlemler 
623
18. İntifa Hakkının Devri Şeklinde Yapılan İşlemler 
625
19. Şahsi Hakların Tapu Siciline Şerh Verilmesi Şeklinde Yapılan İşlemler 
627
20. Rehin (İpotek) Tesisi Şeklinde Yapılan İşlemler 
627
21. Rehin (İpotek) Temliki Şeklinde Yapılan İşlemler 
635
22. Kadastro Tespiti Sırasında Yapılan İşlemler 
636
23. Maden Arama/İşletme Ruhsatlarının Devrine İlişkin İşlemler 
638
24. Hastahane İşletme Ruhsatının Devrine İlişkin İşlemler 
639
25. Taşımacılık Yapma Yetki Belgesinin Devrine İlişkin İşlemler 
640
26. Markanın Devrine İlişkin İşlemler 
641
27. Bağış Şeklinde Yapılan İşlemler 
644
28. Kefil Tarafından (İpotekli Taşınmazın Devri Şeklinde) Yapılan İşlemler 
647
29. Ölen Borçlunun Mirasını Reddetmeyen Mirasçılarının Yaptığı Tasarruf İşlemleri 
647
30. İşçilik Alacağından Kurtulmak İçin İşverenin Yaptığı İşlemler 
648
31. Borçlunun Ev (Veya İşyeri) Komşusuna Yaptığı Tasarruf İşlemleri 
652
32. Borçlunun Avukatına (Vekiline) Yaptığı Tasarruf İşlemleri 
655
33. Borçlunun Şirket Ortağına Veya Ticari İlişki İçinde Bulunduğu Kişiye Yaptığı Tasarruf İşlemleri 
656
34. Borçlunun Aynı Sektörde Veya Aynı Ticari Bölgede
Bulunan Kişiye Yaptığı Tasarruf İşlemleri 
657
35. Borçlunun Aynı Köyde (Veya Kasabada) Yaşadığı Kişiye Yaptığı Tasarruf İşlemleri 
658
36. Trafik Kazası Tazminatından Kurtulmak İçin Yapılan İşlemler 
659
37. Kira Sözleşmesi Şeklinde Yapılan Tasarruf İşlemleri 
660
38. İnançlı İşlemler 
662
F. İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEYECEK İŞLEMLER 
671
1. İİK md.94 Uyarınca İcra Dairesinin Verdiği Yetki ile Açılan Dava 
671
2. Borçlandırıcı İşlemler (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri vs.) 
674
3. Cebri İcra Yolu İle Yapılan Satışlar 
677
4. Özel Halk Otobüsü veya Dolmuş (Minibüs) Hattının Satışı İşlemleri 
684
&15. İPTAL DAVASININ HUKUKİ SONUÇLARI 
690
A. ALACAKLI YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI 
690
B. BORÇLU YÖNÜNDEN HUKUKÎ SONUÇLARI 
696
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI 
698
D. DÖRDÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI 
708
&16. İPTAL DAVASININ SONUNDA VERİLEN KARARLAR 
715
A. İPTAL DAVASININ REDDİNE DAİR KARARLAR 
715
1. Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı 
715
2. Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı 
716
3. Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Kararı 
716
4. Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Ret (Karar Verilmesine Yer Olmadığına) Kararı 
721
5. Davanın Esastan Reddi Kararı 
729
B. İPTAL DAVASININ KABULÜNE DAİR KARARLAR 
731
1. Taşınır Mala İlişkin Kabul Kararları 
735
2. Taşınmaz Mala İlişkin Kabul Kararları 
740
&17. İSTİHKAK DAVASINDA KARŞI DAVA OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 
750
&18. GENEL MUVAZAA (TBK md.19) DAVALARI 
757
A. GENEL OLARAK 
757
B. GENEL MUVAZAA DAVALARI (TBK md.19) İLE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK.md.277 vd.) ARASINDAKİ FARKLAR 
787
İFLASTA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 
806
&19. İFLAS KAVRAMI (GENEL OLARAK) 
806
A. İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER 
807
B. İFLÂS YOLLARI 
807
C. İFLÂSIN SONUÇLARI 
807
1. Müflis 
808
2. İflâs Masası 
808
3. İflâs İdaresi 
809
&20. İFLÂSTA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 
810
A. DAVACI SIFATI 
810
1. Borçlunun Davadan Önce İflâs Etmesi Durumunda 
810
2. Borçlunun Dava Sırasında İflâs Etmesi Durumunda 
810
B. DAVALI SIFATI 
813
1. Borçlunun Davadan Önce İflâs Etmesi Durumunda 
813
2. Borçlunun Dava Sırasında İflâs Etmesi Durumunda 
814
C. İFLASIN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ 
815
D. İFLÂSTAKİ TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI 
817
İKİNCİ BÖLÜM
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN’DAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
&21. GENEL OLARAK 
818
&22. TANIMI VE AMACI 
822
&23. HUKUKİ NİTELİĞİ 
824
&24. GÖREVLİ MAHKEME 
827
&25. YETKİLİ MAHKEME 
832
&26. YARGILAMA USULÜ 
834
&27. İHTİYATİ HACİZ KARARLARI 
835
&28. YARGILAMA GİDERLERİ 
839
A. AVUKATLIK ÜCRETİ 
841
B. HARÇ 
844
&29. TARAF SIFATI (DAVANIN TARAFLARI) 
847
A. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR (DAVACI SIFATI OLANLAR) 
847
B. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILABİLİR (DAVALI SIFATI OLANLAR) 
848
1. Borçlu 
848
2. Borçlu İle Hukuki Muamelede Bulunan Üçüncü Kişiler veya Mirasçıları 
856
3. Kötü Niyetli Üçüncü (Dördüncü) Kişiler 
860
&30. DAVA AÇMA SÜRESİ 
865
A. BEŞ YILLIK SÜRE 
865
B. İKİ YILLIK SÜRE 
868
&31. DAVANIN KOŞULLARI 
873
A. KAMU BORÇLUSU TARAFINDAN YAPILMIŞ BİR TASARRUF OLMASI GEREKİR 
873
B. KAMU (KURUM) ALACAĞININ TASARRUF TARİHİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ OLMASI GEREKİR 
876
C. KESİNLEŞMİŞ BİR KAMU (KURUM) ALACAĞININ BULUNMASI GEREKİR 
882
D. İCRA TAKİBİNİN BULUNMASI VE BU TAKİBİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR 
886
E. BORÇLUNUN MALININ BULUNMAMASI VEYA HACZEDİLEN MALLARIN DEĞERİNİN BORCU KARŞILAMAMASI GEREKİR 
894
F. DAVA HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE (5 YIL) İÇİNDE AÇILMIŞ OLMASI GEREKİR 
895
G. ACİZ BELGESİ DAVA ŞARTI DEĞİLDİR 
896
&32. İPTAL DAVASINA KONU TASARRUFLAR 
899
A. GENEL OLARAK 
899
B. KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) TASARRUFLARIN İPTALİ 
902
1. Karşılıksız (İvazsız) Tasarruflar (md.27) 
903
2. Bağışlamalar 
905
a. Bağışlama sayılan tasarruflar(md.28) 
905
aa. Yakın akrabalar arasındaki tasarruflar (md.28/I–1) 
906
bb. Sözleşme yapıldığında borçlunun verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak pek aşağı bir bedel (en az bir misli fark) kabul ettiği sözleşmeler (md.28/I–2) 
910
cc. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler (md.28/I–3) 
915
C. BORÇLUNUN ACİZ (BORCA BATIK) HALDE İKEN YAPTIĞI TASARRUFLAR 
916
1. Borçlunun Zorunlu Olmadığı Halde Mevcut Bir Borcu İçin Rehin Yapmış Olması 
917
2. Borçlunun Para Veya Normal Ödeme Araçlarından Başka Bir Şekilde Ödeme Yapmış Olması 
918
3. Borçlunun Vadesi Gelmemiş Bir Borcu İçin Ödeme Yapmış Olması 
919
D. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNİ İMKÂNSIZ KILMAK AMACIYLA YAPILAN TASARRUFLAR 
919
1– Borçlunun Yaptığı Tek Taraflı Tasarruflar 
920
2– Borçlunun Amacını Bilen Veya Bilmesi Gereken Kişilerle Yaptığı Tasarruflar 
920
&33. İPTAL DAVASININ HUKUKİ SONUÇLARI 
929
A. ALACAKLI KURUM (İDARE) YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI 
931
B. BORÇLU YÖNÜNDEN HUKUKÎ SONUÇLARI 
933
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI 
935
D. DÖRDÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI 
939
&34. İPTAL DAVASININ SONUNDA VERİLEN KARARLAR 
943
A. İPTAL DAVASININ REDDİNE DAİR KARARLAR 
943
1. Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı 
943
2. Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı 
943
3. Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Kararı 
944
4. Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Ret (Karar Verilmesine Yer Olmadığına) Kararı 
944
5. Davanın Esastan Reddi Kararı 
946
B. İPTAL DAVASININ KABULÜNE DAİR KARARLAR 
947
İLGİLİ MEVZUAT 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU (İPTAL DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ) 
952
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN (İPTAL DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ) 
959
KAYNAKÇA 
963
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ(İNDEKS) 
965