Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Ocak 2021 / 2. Baskı / 311 Syf.
Fiyatı: 77.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Türk Borçlar Kanunu uyarınca bir önsözleşme sayılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin amacı, asıl satışın yapılmasının taahhüt edilmesidir. Noter tarafından düzenleme şeklinde yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi kişisel hak ve borç doğuran bir sözleşmedir. Satış vaadi sözleşmesi ile satış ayrı hukuksal işlemlerdir. Satış vaadi ile taşınmazın mülkiyeti kazanılmaz, ancak borç doğurur. Oysa asıl satış işlemiyle mülkiyet kazanılmış olur.

Kitabın birinci bölümünde; satış vaadinin niteliği, vaat alacaklısının talep hakkı, şekil, satış bedeli, cezai şart ve cayma parası, elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazın satışının vaat edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin hükmü, amacı, geçerlilik koşulları ve kapsamı, tapuya şerhi, satış vaadinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil, tazminat, fesih vs. şeklinde açılan davalar usul hükümlerini yansıtan güncel Yargıtay kararları doğrultusunda incelenmiştir.

Kitabın ikinci bölümünde; uygulamaya yönelik olarak taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan somut olaylara soru ve çözümleriyle yer verilmiş, yeni baskıda yeni sorular ve çözümleri eklenmiştir.

Üçüncü bölümde ise; konuya ilişkin güncel İBK, HGK ve Özel Daire Kararları tarihine göre sıralanmıştır.

Konu Başlıkları
Ferağa İcbar Davası
Sözleşmenin Feshi Davası
El Atmanın Önlenmesi Davası
Temerrüde Dayalı Tazminat Davası
İlgili Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750264498
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 311
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
BİRİNCİ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
I. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  15
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ALACAKLISININ TALEP HAKKI  17
III. TAŞINMAZ SATIŞ VAAT SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL  19
IV. SATIŞ BEDELİ  25
V. CEZAİ ŞART VE CAYMA PARASI  28
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  33
VII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ–  36
VIII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN AMACI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI  37
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI–  39
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ–  41
XI. DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI  46
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesi  46
B. Trampa (Mal Değişim) Sözleşmesi  49
C. İştira, Vefa ve Şufa Sözleşmeleri  50
D. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  50
E. Miras Payının Temliki Sözleşmesi  53
XII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN DAVALAR  54
A. Aşırı Yararlanma  54
B. Yanılma (Yanılmanın Hükümleri)  57
C. Aldatma  59
D. Korkutma (Hükmü)  61
E. İrade Bozukluklarının Giderilmesi  62
F. Muvazaa  65
XIII. TEMERRÜDE DAYALI TAZMİNAT DAVASI  66
XIV. TASARRUF EHLİYETİNDEN YOKSUNLUĞA DAYALI SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI  77
XV. ŞEKLE UYULMADAN YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI  79
XVI. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HAKKIN SONA ERMESİ  81
XVII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI  84
XVIII. TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI DAVASI  85
XIX. USUL HÜKÜMLERİ  85
A. Genel Olarak Hukuk Davalarında Gözetilmesi Gereken Usul İşlemleri  86
1. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  86
2. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  87
3. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler  87
4. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  88
5. Usulden ve Esastan Davanın Reddedilmesi  91
6. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu  92
7. Tebligatların Usulüne Uygun Yapılması Gereği  93
8. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği  93
9. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  94
10. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  97
11. Davadan Feragat–Feragati Kabul  98
12. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü  99
13. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi  99
14. Delil Avansı ve Gider Avansının Yatırılmaması  100
15. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği  101
16. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması  101
17. Temyiz Dilekçesinde Temyiz Sebebinin Belirtilmemiş Olması  102
18. Temyiz Bozma Kararında “Maddi Hata” Yapılmış Olması  102
19. Bozmadan Sonra Usulü Kazanılmış Hakka Uygun Karar Verilmesi  103
20. Temyiz Başvurusuna Sahip Olma  103
21. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  104
22. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  106
23. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması  107
24. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu  107
25. Delille Dayanmaktan Vazgeçme  108
26. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi  108
27. Davada Sulh Olunması  109
28. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi  110
29. Hukuk Davalarında İspat Hakkı  110
30. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  113
32. Davanın Kabul, Sulh, Feragatle Sonuçlanması Halinde Vekalet Ücreti ve Harçlar  113
B. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Ferağa İcbar Davalarında Usul Hükümleri  113
1. Dava Açma Nedeni  113
2. Görev  114
3. Yetki  114
4. Davacı  117
5. Davalı  118
6. İstek Kapsamı  121
7. Karar İçeriği  123
8. Zamanaşımı  125
9. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Cebri Tescil İstemine İlişkin Dilekçe Örneği  131
XX. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ  132
A. Alacağın Devri  132
B. Temlik Sözleşmesinin Şekli  136
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
I. MALİK OLMAYANIN VAADDE BULUNMASI, İFA İMKANSIZLIĞI, TAZMİNAT İSTEMİ  137
II. SATIŞI VAAT EDİLEN TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİNDE OLUŞAN ZARAR/FAİZ İSTEMİ  139
III. BEDELİ ÖDEMEDEN VAAT ALACAKLISININ CEBRİ TESCİL DAVASI AÇMASI  140
IV. KAT MÜLKİYETİ/KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  141
V. VAAT ALACAKLISININ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇMASI  142
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDA ORTAKLAR ARASINDAKİ SATIŞ VAADİ  143
VII. CEBRİ TESCİL YOLUYLA PAY EDİNME HALİNDE ÖNALIM DAVASININ AÇILMASI  145
VIII. AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  146
IX. PEŞİN ÖDENEN KISMIN DAVA TARİHİNE GÖRE RAYİÇ BEDELE ORANLAMASI  147
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TEMLİKİ  148
XI. MİRASÇILARIN AÇILMAMIŞ MİRASTA İNTİKAL EDECEK PAYIN SATIŞINI VAAT ETMESİ  151
XII. TAŞINMAZDAKİ KISITLAMA SÜRESİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ  153
XIII. GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, ZİLYET ALACAKLININ HAPİS HAKKI  154
XIV. AYNİ VE ŞAHSİ HAKKIN YARIŞMASINDA KÖTÜ NİYET DEĞERLENDİRMESİ  156
XV. VAAT ALACAKLISININ MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ  159
XVI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE ORTAĞA SATIŞ VAADİNDE BULUNMA–ZAMANAŞIMI  160
XVII. SATIŞ VAADİNE DAYALI CEBRİ TESCİL VE PAYDAŞIN ÖNALIM HAKKI  161
XVIII. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ  162
XIX. ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİNE DAYALI BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIMI  165
XX. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNİ İFAYA ZORLAMASI  166
XXI. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAŞINMAZA EL ATMAYI ÖNLEME ETKİSİ  167
XXII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU  169
XXIII. ŞERHİN TAŞINMAZ SATIŞINA ENGEL OLUP OLMAYACAĞI  171
XIV. VAADEDİLEN TAŞINMAZIN KARAR TARİHİNDEN SONRA BAŞKASINA SATILMASI  172
XXV. EDİMİ İFA ETMEMİŞ YÜKLENİCİDEN 3. KİŞİNİN EDİNDİĞİ TAŞINMAZ KAYDININ İPTALİ  173
XXVI. VAAT SÖZLEŞMESİ OLMADAN TAŞINMAZDA YAPTIRILAN BİNADA TESCİL İSTEMİ  175
XXVII. TEMLİK YASAĞINA RAĞMEN ARSA SAHİBİNDEN MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ  176
XXVIII. YÜKLENCİDEN EDİNİLMİŞ AYNI TAŞINMAZIN TAPUDA BİR BAŞKA KİŞİYE SATILMASI  178
XXIX. YÜKLENİCİYE AVANS TAPU DEVRİ–YOLSUZ TESCİL  179
XXX. HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN SAĞLADIĞI KİŞİSEL HAKKIN KAPSAMI  181
XXXI. BEDELİN ÖDENME ŞEKLİNE GÖRE HÜKMÜN KAPSAMI  184
XXXII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPU ŞERHİNİN ETKİSİ  184
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–HUKUK GENEL KURULU VE
DAİRE KARARLARI
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  187
II. HUKUK GENEL KURULU KARARLARI VE ÖZEL DAİRE KARARLARI  190
Kaynakça  299
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  301
Kavram Dizini  309
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
BİRİNCİ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
I. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  15
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ALACAKLISININ TALEP HAKKI  17
III. TAŞINMAZ SATIŞ VAAT SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL  19
IV. SATIŞ BEDELİ  25
V. CEZAİ ŞART VE CAYMA PARASI  28
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  33
VII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ–  36
VIII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN AMACI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI  37
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI–  39
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ–  41
XI. DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI  46
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesi  46
B. Trampa (Mal Değişim) Sözleşmesi  49
C. İştira, Vefa ve Şufa Sözleşmeleri  50
D. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  50
E. Miras Payının Temliki Sözleşmesi  53
XII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN DAVALAR  54
A. Aşırı Yararlanma  54
B. Yanılma (Yanılmanın Hükümleri)  57
C. Aldatma  59
D. Korkutma (Hükmü)  61
E. İrade Bozukluklarının Giderilmesi  62
F. Muvazaa  65
XIII. TEMERRÜDE DAYALI TAZMİNAT DAVASI  66
XIV. TASARRUF EHLİYETİNDEN YOKSUNLUĞA DAYALI SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI  77
XV. ŞEKLE UYULMADAN YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI  79
XVI. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HAKKIN SONA ERMESİ  81
XVII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI  84
XVIII. TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI DAVASI  85
XIX. USUL HÜKÜMLERİ  85
A. Genel Olarak Hukuk Davalarında Gözetilmesi Gereken Usul İşlemleri  86
1. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  86
2. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  87
3. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler  87
4. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  88
5. Usulden ve Esastan Davanın Reddedilmesi  91
6. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu  92
7. Tebligatların Usulüne Uygun Yapılması Gereği  93
8. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği  93
9. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  94
10. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  97
11. Davadan Feragat–Feragati Kabul  98
12. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü  99
13. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi  99
14. Delil Avansı ve Gider Avansının Yatırılmaması  100
15. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği  101
16. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması  101
17. Temyiz Dilekçesinde Temyiz Sebebinin Belirtilmemiş Olması  102
18. Temyiz Bozma Kararında “Maddi Hata” Yapılmış Olması  102
19. Bozmadan Sonra Usulü Kazanılmış Hakka Uygun Karar Verilmesi  103
20. Temyiz Başvurusuna Sahip Olma  103
21. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  104
22. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  106
23. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması  107
24. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu  107
25. Delille Dayanmaktan Vazgeçme  108
26. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi  108
27. Davada Sulh Olunması  109
28. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi  110
29. Hukuk Davalarında İspat Hakkı  110
30. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  113
32. Davanın Kabul, Sulh, Feragatle Sonuçlanması Halinde Vekalet Ücreti ve Harçlar  113
B. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Ferağa İcbar Davalarında Usul Hükümleri  113
1. Dava Açma Nedeni  113
2. Görev  114
3. Yetki  114
4. Davacı  117
5. Davalı  118
6. İstek Kapsamı  121
7. Karar İçeriği  123
8. Zamanaşımı  125
9. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Cebri Tescil İstemine İlişkin Dilekçe Örneği  131
XX. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ  132
A. Alacağın Devri  132
B. Temlik Sözleşmesinin Şekli  136
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
I. MALİK OLMAYANIN VAADDE BULUNMASI, İFA İMKANSIZLIĞI, TAZMİNAT İSTEMİ  137
II. SATIŞI VAAT EDİLEN TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİNDE OLUŞAN ZARAR/FAİZ İSTEMİ  139
III. BEDELİ ÖDEMEDEN VAAT ALACAKLISININ CEBRİ TESCİL DAVASI AÇMASI  140
IV. KAT MÜLKİYETİ/KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  141
V. VAAT ALACAKLISININ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇMASI  142
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDA ORTAKLAR ARASINDAKİ SATIŞ VAADİ  143
VII. CEBRİ TESCİL YOLUYLA PAY EDİNME HALİNDE ÖNALIM DAVASININ AÇILMASI  145
VIII. AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  146
IX. PEŞİN ÖDENEN KISMIN DAVA TARİHİNE GÖRE RAYİÇ BEDELE ORANLAMASI  147
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TEMLİKİ  148
XI. MİRASÇILARIN AÇILMAMIŞ MİRASTA İNTİKAL EDECEK PAYIN SATIŞINI VAAT ETMESİ  151
XII. TAŞINMAZDAKİ KISITLAMA SÜRESİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ  153
XIII. GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, ZİLYET ALACAKLININ HAPİS HAKKI  154
XIV. AYNİ VE ŞAHSİ HAKKIN YARIŞMASINDA KÖTÜ NİYET DEĞERLENDİRMESİ  156
XV. VAAT ALACAKLISININ MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ  159
XVI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE ORTAĞA SATIŞ VAADİNDE BULUNMA–ZAMANAŞIMI  160
XVII. SATIŞ VAADİNE DAYALI CEBRİ TESCİL VE PAYDAŞIN ÖNALIM HAKKI  161
XVIII. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ  162
XIX. ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİNE DAYALI BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIMI  165
XX. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNİ İFAYA ZORLAMASI  166
XXI. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAŞINMAZA EL ATMAYI ÖNLEME ETKİSİ  167
XXII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU  169
XXIII. ŞERHİN TAŞINMAZ SATIŞINA ENGEL OLUP OLMAYACAĞI  171
XIV. VAADEDİLEN TAŞINMAZIN KARAR TARİHİNDEN SONRA BAŞKASINA SATILMASI  172
XXV. EDİMİ İFA ETMEMİŞ YÜKLENİCİDEN 3. KİŞİNİN EDİNDİĞİ TAŞINMAZ KAYDININ İPTALİ  173
XXVI. VAAT SÖZLEŞMESİ OLMADAN TAŞINMAZDA YAPTIRILAN BİNADA TESCİL İSTEMİ  175
XXVII. TEMLİK YASAĞINA RAĞMEN ARSA SAHİBİNDEN MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ  176
XXVIII. YÜKLENCİDEN EDİNİLMİŞ AYNI TAŞINMAZIN TAPUDA BİR BAŞKA KİŞİYE SATILMASI  178
XXIX. YÜKLENİCİYE AVANS TAPU DEVRİ–YOLSUZ TESCİL  179
XXX. HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN SAĞLADIĞI KİŞİSEL HAKKIN KAPSAMI  181
XXXI. BEDELİN ÖDENME ŞEKLİNE GÖRE HÜKMÜN KAPSAMI  184
XXXII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPU ŞERHİNİN ETKİSİ  184
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–HUKUK GENEL KURULU VE
DAİRE KARARLARI
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  187
II. HUKUK GENEL KURULU KARARLARI VE ÖZEL DAİRE KARARLARI  190
Kaynakça  299
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  301
Kavram Dizini  309
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021