Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Konulması
Ağustos 2016 / 1. Baskı / 164 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ticaret şirketlerinin amaçlarına ulaşması için önemli bir unsur olan sermaye, nakit veya nakit dışı (aynî) değerlerden oluşur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda da öngörüldüğü üzere, fikrî mülkiyet hakları ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabilmektedir. Aynî sermaye unsurlarından olan fikrî mülkiyet hakları, nitelikleri gereği karmaşık bir yapıya sahiptirler. Bilginin ve teknolojinin önem kazandığı günümüz dünyasında fikrî sermayenin büyük öneme sahip olması nedeniyle bu çalışmada, bu karmaşık yapı irdelenerek; hangi fikrî mülkiyet haklarının hangi şartlarda sermaye oluşturabileceği hususu tartışılmıştır.

Çalışmada öncelikle genel olarak sermaye kavramına değinilmiştir. Fikrî mülkiyet haklarını kapsamında barındıran aynî sermayeyle ilgili hususlar, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri yönünden farklılıklarıyla birlikte açıklanmıştır. Fikrî mülkiyet haklarının özellikleri açıklanmış; hangilerinin sermaye teşkil edebileceği, bunların sermaye olarak konma usulü, sonuçları ve yaptırımlarıyla birlikte Yargıtay kararları ışığında ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Ticaret Şirketlerinde Sermaye Kavramı
Ticaret Şirketlerinde Sermaye Olarak Konulabilecek Fikri Mülkiyet Hakları
Fikri Mülkiyet Haklarının Sermaye Olarak Konma ve Değerleme Usulü
Barkod: 9789750238505
Yayın Tarihi: Ağustos 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 164
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Abstract  11
Kısaltmalar  17
Giriş  21
Birinci Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI
1. GENEL OLARAK  23
2. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE  24
2.1. Genel Olarak  24
2.2. Sermaye Şirketlerinde Sermaye Sistemleri  24
2.2.1. Esas Sermaye Sistemi  24
2.2.2. Kayıtlı Sermaye Sistemi  25
2.3. Sermaye Şirketlerinde Sermayenin Özellikleri  26
2.3.1. Belirli Bir Miktarın Nakit Olarak İfade Edilmiş Olması  26
2.3.2. Ortakların Sermaye Taahhütlerinin Tamamından Oluşması  27
2.3.3. Paylara Bölünmüş Olması  27
2.4. Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler  28
3. SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK DEĞERLERİN SINIFLANDIRILMASI  29
3.1. Sınıflandırmanın Önemi  29
3.2. Nakdi Sermaye  29
3.3. Ayni Sermaye  31
3.3.1. Genel Olarak  31
3.3.2. Ayni Sermayede Bulunması Gereken Özellikler  33
3.3.2.1. Sermaye Şirketleri Açısından  33
3.3.2.1.1. Maddi Edim Niteliğinde Olması  33
3.3.2.1.2. Devredilebilir Nitelikte Olması  34
3.3.2.1.3. Para ile Ölçülebilir Nitelikte Olması  35
3.3.2.1.4. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak, Haciz veya Tedbir Bulunmaması  36
3.3.2.2. Şahıs Şirketleri Açısından  38
3.4. Ticari İtibar veya Kişisel Emek  39
4. SERMAYE KOYMA BORCUNUN İFASI VE YAPTIRIMLARI  40
4.1. Sermaye Koyma Borcunun İfası  41
4.1.1. Taşınmaz Malların Sermaye Olarak Konulması  41
4.1.2. Taşınır Malların Sermaye Olarak Konulması  43
4.1.3. Alacak Hakkının Sermaye Olarak Konulması  44
4.2. Sermaye Koyma Borcunda Temerrüt ve Yaptırımları  46
4.2.1. Borcun İfası İçin Talep ve Dava  46
4.2.2. Tazminat  46
4.2.3. İhtiyati Tedbir  47
4.2.4. Şirket Türüne Göre Uygulanacak Yaptırımlar  48
İkinci Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
1. FİKRİ MÜLKİYET KAVRAMI  49
1.1. Genel Olarak  49
1.2. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Fikri Mülkiyet Hakları  50
1.3. Fikri Mülkiyet Haklarının Kazanılması  51
1.3.1. Fikri Mülkiyet Hakkının Tescil ile Kazanılması  51
1.3.2. Fikri Mülkiyet Hakkının Tescilsiz Kazanılması  52
2. FİKİR VE SANAT ESERLERİ  52
2.1. Eser Kavramı  52
2.1.1. Sahibinin Hususiyetini Taşımak  53
2.1.2. Fikri Bir Çabanın Ürünü Olmak  54
2.1.3. FSEK’te Öngörülen Eser Türlerinden Birine Dahil Olması  54
2.2. Eser Türleri  55
2.2.1. İlim ve Edebiyat Eserleri  55
2.2.1.1. Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler, Bilgisayar Programları ve Bunların Hazırlık Tasarımları  56
2.2.1.2. Sözsüz Sahne Eserleri  56
2.2.1.3. Bedii Vasfı Bulunmayan Teknik ve Bilimsel Nitelikteki Resim, Fotoğraf, Plan, Maket vb.  57
2.2.2. Musiki Eserleri  58
2.2.3. Güzel Sanat Eserleri  59
2.2.4. Sinema Eserleri  60
2.2.5. İşlenmeler ve Derlemeler  62
2.3. Eser Sahipliği ve Eser Sahipliğinden Doğan Haklar  62
3. MARKALAR  67
3.1. Genel Olarak  67
3.2. Markaların Tescili  69
3.3. Tescilsiz Markalar  71
3.4. Marka Lisansı  72
4. PATENTLER  74
4.1. Genel Olarak  74
4.2. Patent Lisansı  76
5. FAYDALI MODELLER  77
6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR  78
6.1. Tasarımın Tescili ve Tescilsiz Tasarımın Korunması  80
6.2. Tasarım Lisansı  81
7. COĞRAFİ İŞARETLER  82
8. TİCARET UNVANI  84
9. İŞLETME ADI  86
10. ISLAHÇI HAKKI  86
11. ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASI  88
12. KNOW–HOW  89
12.1. Genel Olarak  90
12.2. Sermaye Konusu Olarak Know–How  94
13. SANAL ORTAMLAR  97
13.1. Genel Olarak  97
13.2. İnternet Alan (Domain) Adları  98
Üçüncü Bölüm
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ SERMAYE OLARAK
KONMA VE DEĞERLEME USULÜ
1. TAAHHÜT AŞAMASI  103
1.1. Genel Olarak  103
1.1.1. Fikri Mülkiyet Haklarının Taahhüdü  103
1.1.1.1. Fikir ve Sanat Eserlerinin Taahhüdü  103
1.1.1.2. Sınai Hakların Taahhüdü  104
1.1.2. Fikri Mülkiyet Hakları Üzerindeki Kullanma Haklarının Taahhüdü  106
1.2. Taahhüdün Şekli  107
1.3. Şirket Sözleşmesinde Düzenlenmiş Olması  108
1.4. Bilirkişiler Tarafından Değer Biçilmesi  108
1.4.1. Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Hususlar  111
1.4.1.1. Ayni Sermayeye Biçilen Değer  111
1.4.1.2. Adil ve Uygun Değerleme Yöntemi  112
1.4.2. Ayni Sermayeye Değer Biçme Kriterleri  112
1.4.3. Ayni Sermayeye Değer Biçmede Sorumluluk  115
1.4.4. Bilirkişi Raporuna İtiraz  117
1.5. Sermayenin Güvence Altına Alınmasına Yönelik Önlemler  118
1.5.1. Özel Sicile Şerh veya Kayıt Edilmesi  118
1.5.1.1. Şerh veya Kayıt Koşulunun Gerçekleşmesi  118
1.5.1.2. Ticaret Sicil Müdürünün Diğer Sicillere Bildirim Yükümlülüğü  119
1.5.2. İhtiyati Tedbir  121
1.5.3. Güvenilir Kişiye Tevdi  124
2. TASARRUF AŞAMASI  127
2.1. Sicile Kaydedilen Fikri Mülkiyet Haklarının Ayni Sermaye Olarak Taahhüdünün İfası  127
2.2. Sicile Kaydedilmeyen Fikri Mülkiyet Haklarının Ayni Sermaye Olarak Taahhüdünün İfası  128
3. SERMAYE KOYMA BORCUNUN MUACCELİYETİ  130
3.1. Genel Olarak Muacceliyet  130
3.2. Tescille Muacceliyet İlkesi  131
4. SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  132
4.1. İcra Takibi veya İfa Davası  133
4.2. Tazminat  133
4.2.1. Genel Olarak  133
4.2.2. Tazminat Talebinde Bulunmak İçin Gerekli Koşullar  135
4.2.2.1. Mütemerrit Pay Sahibinin Kusuru  135
4.2.2.2. İhtar  135
4.2.2.3. Zarar ve Borçlu Ortağın Temerrüdü Arasında İlliyet Bağı  135
4.3. Sözleşme Cezası  136
4.3.1. Genel Olarak  136
4.3.2. Sözleşme Cezası Talebinde Bulunmak İçin Gerekli Koşullar  136
4.3.2.1. Ana Sözleşmede Öngörülme  136
4.3.2.2. İhtar ve İlan  137
4.3.2.3. Mütemerrit Pay Sahibinin Kusuru  137
4.3.3. Sözleşme Cezasının Hüküm ve Sonuçları  138
4.4. Şirketten Çıkarma ve Şirketin Feshi  139
4.5. Iskat  140
4.5.1. Iskat Kavramı ve Hükmü  140
4.5.2. Iskat Prosedürü  141
4.5.3. Iskatın Sonuçları  143
Sonuç  145
Kaynakça  149
Kavram Dizini  163
 


Abdullah Berat Memiş
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Sefa Berat Karabağ
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Muhammed Sulu
Eylül 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Abstract  11
Kısaltmalar  17
Giriş  21
Birinci Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI
1. GENEL OLARAK  23
2. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE  24
2.1. Genel Olarak  24
2.2. Sermaye Şirketlerinde Sermaye Sistemleri  24
2.2.1. Esas Sermaye Sistemi  24
2.2.2. Kayıtlı Sermaye Sistemi  25
2.3. Sermaye Şirketlerinde Sermayenin Özellikleri  26
2.3.1. Belirli Bir Miktarın Nakit Olarak İfade Edilmiş Olması  26
2.3.2. Ortakların Sermaye Taahhütlerinin Tamamından Oluşması  27
2.3.3. Paylara Bölünmüş Olması  27
2.4. Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler  28
3. SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK DEĞERLERİN SINIFLANDIRILMASI  29
3.1. Sınıflandırmanın Önemi  29
3.2. Nakdi Sermaye  29
3.3. Ayni Sermaye  31
3.3.1. Genel Olarak  31
3.3.2. Ayni Sermayede Bulunması Gereken Özellikler  33
3.3.2.1. Sermaye Şirketleri Açısından  33
3.3.2.1.1. Maddi Edim Niteliğinde Olması  33
3.3.2.1.2. Devredilebilir Nitelikte Olması  34
3.3.2.1.3. Para ile Ölçülebilir Nitelikte Olması  35
3.3.2.1.4. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak, Haciz veya Tedbir Bulunmaması  36
3.3.2.2. Şahıs Şirketleri Açısından  38
3.4. Ticari İtibar veya Kişisel Emek  39
4. SERMAYE KOYMA BORCUNUN İFASI VE YAPTIRIMLARI  40
4.1. Sermaye Koyma Borcunun İfası  41
4.1.1. Taşınmaz Malların Sermaye Olarak Konulması  41
4.1.2. Taşınır Malların Sermaye Olarak Konulması  43
4.1.3. Alacak Hakkının Sermaye Olarak Konulması  44
4.2. Sermaye Koyma Borcunda Temerrüt ve Yaptırımları  46
4.2.1. Borcun İfası İçin Talep ve Dava  46
4.2.2. Tazminat  46
4.2.3. İhtiyati Tedbir  47
4.2.4. Şirket Türüne Göre Uygulanacak Yaptırımlar  48
İkinci Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
1. FİKRİ MÜLKİYET KAVRAMI  49
1.1. Genel Olarak  49
1.2. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Fikri Mülkiyet Hakları  50
1.3. Fikri Mülkiyet Haklarının Kazanılması  51
1.3.1. Fikri Mülkiyet Hakkının Tescil ile Kazanılması  51
1.3.2. Fikri Mülkiyet Hakkının Tescilsiz Kazanılması  52
2. FİKİR VE SANAT ESERLERİ  52
2.1. Eser Kavramı  52
2.1.1. Sahibinin Hususiyetini Taşımak  53
2.1.2. Fikri Bir Çabanın Ürünü Olmak  54
2.1.3. FSEK’te Öngörülen Eser Türlerinden Birine Dahil Olması  54
2.2. Eser Türleri  55
2.2.1. İlim ve Edebiyat Eserleri  55
2.2.1.1. Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler, Bilgisayar Programları ve Bunların Hazırlık Tasarımları  56
2.2.1.2. Sözsüz Sahne Eserleri  56
2.2.1.3. Bedii Vasfı Bulunmayan Teknik ve Bilimsel Nitelikteki Resim, Fotoğraf, Plan, Maket vb.  57
2.2.2. Musiki Eserleri  58
2.2.3. Güzel Sanat Eserleri  59
2.2.4. Sinema Eserleri  60
2.2.5. İşlenmeler ve Derlemeler  62
2.3. Eser Sahipliği ve Eser Sahipliğinden Doğan Haklar  62
3. MARKALAR  67
3.1. Genel Olarak  67
3.2. Markaların Tescili  69
3.3. Tescilsiz Markalar  71
3.4. Marka Lisansı  72
4. PATENTLER  74
4.1. Genel Olarak  74
4.2. Patent Lisansı  76
5. FAYDALI MODELLER  77
6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR  78
6.1. Tasarımın Tescili ve Tescilsiz Tasarımın Korunması  80
6.2. Tasarım Lisansı  81
7. COĞRAFİ İŞARETLER  82
8. TİCARET UNVANI  84
9. İŞLETME ADI  86
10. ISLAHÇI HAKKI  86
11. ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASI  88
12. KNOW–HOW  89
12.1. Genel Olarak  90
12.2. Sermaye Konusu Olarak Know–How  94
13. SANAL ORTAMLAR  97
13.1. Genel Olarak  97
13.2. İnternet Alan (Domain) Adları  98
Üçüncü Bölüm
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ SERMAYE OLARAK
KONMA VE DEĞERLEME USULÜ
1. TAAHHÜT AŞAMASI  103
1.1. Genel Olarak  103
1.1.1. Fikri Mülkiyet Haklarının Taahhüdü  103
1.1.1.1. Fikir ve Sanat Eserlerinin Taahhüdü  103
1.1.1.2. Sınai Hakların Taahhüdü  104
1.1.2. Fikri Mülkiyet Hakları Üzerindeki Kullanma Haklarının Taahhüdü  106
1.2. Taahhüdün Şekli  107
1.3. Şirket Sözleşmesinde Düzenlenmiş Olması  108
1.4. Bilirkişiler Tarafından Değer Biçilmesi  108
1.4.1. Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Hususlar  111
1.4.1.1. Ayni Sermayeye Biçilen Değer  111
1.4.1.2. Adil ve Uygun Değerleme Yöntemi  112
1.4.2. Ayni Sermayeye Değer Biçme Kriterleri  112
1.4.3. Ayni Sermayeye Değer Biçmede Sorumluluk  115
1.4.4. Bilirkişi Raporuna İtiraz  117
1.5. Sermayenin Güvence Altına Alınmasına Yönelik Önlemler  118
1.5.1. Özel Sicile Şerh veya Kayıt Edilmesi  118
1.5.1.1. Şerh veya Kayıt Koşulunun Gerçekleşmesi  118
1.5.1.2. Ticaret Sicil Müdürünün Diğer Sicillere Bildirim Yükümlülüğü  119
1.5.2. İhtiyati Tedbir  121
1.5.3. Güvenilir Kişiye Tevdi  124
2. TASARRUF AŞAMASI  127
2.1. Sicile Kaydedilen Fikri Mülkiyet Haklarının Ayni Sermaye Olarak Taahhüdünün İfası  127
2.2. Sicile Kaydedilmeyen Fikri Mülkiyet Haklarının Ayni Sermaye Olarak Taahhüdünün İfası  128
3. SERMAYE KOYMA BORCUNUN MUACCELİYETİ  130
3.1. Genel Olarak Muacceliyet  130
3.2. Tescille Muacceliyet İlkesi  131
4. SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  132
4.1. İcra Takibi veya İfa Davası  133
4.2. Tazminat  133
4.2.1. Genel Olarak  133
4.2.2. Tazminat Talebinde Bulunmak İçin Gerekli Koşullar  135
4.2.2.1. Mütemerrit Pay Sahibinin Kusuru  135
4.2.2.2. İhtar  135
4.2.2.3. Zarar ve Borçlu Ortağın Temerrüdü Arasında İlliyet Bağı  135
4.3. Sözleşme Cezası  136
4.3.1. Genel Olarak  136
4.3.2. Sözleşme Cezası Talebinde Bulunmak İçin Gerekli Koşullar  136
4.3.2.1. Ana Sözleşmede Öngörülme  136
4.3.2.2. İhtar ve İlan  137
4.3.2.3. Mütemerrit Pay Sahibinin Kusuru  137
4.3.3. Sözleşme Cezasının Hüküm ve Sonuçları  138
4.4. Şirketten Çıkarma ve Şirketin Feshi  139
4.5. Iskat  140
4.5.1. Iskat Kavramı ve Hükmü  140
4.5.2. Iskat Prosedürü  141
4.5.3. Iskatın Sonuçları  143
Sonuç  145
Kaynakça  149
Kavram Dizini  163
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020