İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Murat Atalı, Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Doç. Dr. Ersin Erdoğan  - Kitap
6. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
595
Barkod:
9786050517897
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabı, çok sayıda çözümlü örnek olay, önemli yargı kararlan ve dilekçe örnekleri ile teorik bilgi ve uygulama becerisini birleştiren bir çalışmadır.
Bu basıda 7343 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile güncel kararlar ve örnek sınav sorulan işlenmiştir. Eserin içeriği, yeni yargı kararlan ile güçlendirilmiştir. Aynca Yargıtay İçtihatlan Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 20.01.2023 Tarih ve 2021/2 Esas, 2023/1 Karar sayılı, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin aynı anda başlatılamayacağına ilişkin karan eklenmiştir.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
İÇİNDEKİLER7 
I. BÖLÜM17 
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER17 
İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar 
İcra ve İflâs Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 
İcra Hukukunun Amacı 
İcra ve İflâs Hukukunun Kaynakları 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA19 
OLAY19 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR22 
OLAY I22 
OLAY II23 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI24 
II. BÖLÜM27 
ŞİKÂYET27 
İcra Organlarının Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 
İcra Harç ve Giderleri 
Tebligat 
İlamsız İcra Yoluyla Takipte Görev ve Yetki 
İcra Takibinin Tarafları 
Tatil ve Talik Halleri 
Şikâyet 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA29 
OLAY29 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR32 
OLAY I32 
OLAY II34 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI35 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER38 
III. BÖLÜM39 
İTİRAZ39 
İlamsız İcra Yoluyla Takibin Konusu 
Takip Talebi ve Ödeme Emri 
Ödeme Emrine İtiraz 
İtirazın İptali Davası 
İtirazın Kesin ve Geçici Kaldırılması 
Borçtan Kurtulma Davası 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA41 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR44 
OLAY I44 
OLAY II46 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI47 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER50 
IV. BÖLÜM55 
MENFÎ TESPİT DAVASI55 
Menfî Tespit Davası 
İstirdat Davası 
İcra Takibinin İptal ve Taliki 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA57 
OLAY57 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR59 
OLAY I59 
OLAY II60 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI62 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER65 
V. BÖLÜM67 
HACİZ67 
Mal Beyanı 
Haczin Yapılması 
Haczedilemeyen Mal ve Haklar 
Taşınır Malların Haczi 
Taşınmaz Malların Haczi 
İntifa Hakkı ve Hisse haczi 
Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacakların Haczi 
Haczin Kalkması 
Hacze İştirak 
Hacizde İstihkak 
Borcun Taksitle Ödenmesi 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA69 
OLAY69 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR72 
OLAY I72 
OLAY II74 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI75 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER79 
VI. BÖLÜM83 
SATIŞ83 
Paraya Çevirme 
Paraların Paylaştırılması 
Sıra Cetveli 
Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA85 
OLAY85 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR89 
OLAY I89 
OLAY II91 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI93 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER95 
VII. BÖLÜM103 
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP (GENEL PRATİK ÇALIŞMA)103 
Şikâyet 
İtiraz 
Menfî Tespit Davası 
Haciz 
Satış 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR105 
OLAY I105 
OLAY II115 
OLAY III118 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR123 
OLAY I123 
OLAY II125 
OLAY III126 
VIII. BÖLÜM129 
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP129 
Takip Talebi 
Ödeme Emri 
Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyet 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR131 
OLAY I131 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR135 
OLAY I135 
OLAY II136 
OLAY III137 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI138 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER142 
IX. BÖLÜM145 
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ145 
Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle 
İlamsız Tahliye 
Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle 
İlamsız Tahliye 
Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin 
Bulunması 
Kiraya Verenin Hapis Hakkının Korunması 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA147 
OLAY147 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR149 
OLAY I149 
OLAY II151 
OLAY III151 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI152 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER154 
X. BÖLÜM157 
İLAMLI İCRA157 
İcranın Geri Bırakılması 
İcranın İadesi 
Para Alacağı ve Para Alacağı Dışındaki 
Şeylerde İlamın İcrası 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA159 
OLAY159 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR161 
OLAY I161 
OLAY II162 
OLAY III163 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI165 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER168 
XI. BÖLÜM173 
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP173 
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 
Rehin Açığı Belgesi 
İpotek Alacaklısının Gaip Olması 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA175 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR178 
OLAY I178 
OLAY II179 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI180 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER183 
XII. BÖLÜM187 
İHTİYATİ HACİZ187 
İhtiyati Haczin Şartları 
İhtiyati Haciz Yargılaması 
İhtiyati Haciz Kararı ve İcrası 
İhtiyati Haczin Kaldırılması 
İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA189 
OLAY189 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR192 
OLAY I192 
OLAY II193 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI194 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER199 
XIII. BÖLÜM201 
İFLÂS201 
İflasa Tabi Kimseler 
İflas Sebebi 
İflasta Yetki Kuralları 
Genel İflas Yolu İle Takip 
Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu İle Takip 
Doğrudan Doğruya İflas Yolu 
İflasın Hukuki Sonuçları 
İflasın Tasfiyesi 
Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 
İflasın Kapanması ve Kaldırılması 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR203 
OLAY I203 
OLAY II209 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR213 
OLAY I213 
OLAY II214 
OLAY III216 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI217 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER222 
XIV. BÖLÜM231 
KONKORDATO231 
Konkordato Teklifi 
Geçici ve Kesin Mühlet 
Konkordato Komiseri 
Konkordatonun Tasdiki 
Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları 
Konkordatonun Feshi 
İflas İçi Konkordato 
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA233 
OLAY233 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR236 
OLAY I236 
OLAY II237 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI239 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER245 
XV. BÖLÜM247 
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI247 
İptale Tabi Tasarruflar 
İptal Davasında Yargılama Usulü 
İptal Davasında Hüküm ve Sonuçları 
1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA249 
OLAY249 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR253 
OLAY I253 
OLAY II254 
3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI255 
4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER259 
XVI. BÖLÜM261 
ÖNCEKİ YILLARDA SORULMUŞ SINAV SORULARI261 
1.ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI263 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA İFLAS HUKUKU II BÜTÜNLEME SINAVI 
(29.06.2016)263 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA–İFLAS HUKUKU II DERSİ VİZE SINAVI 
(16.04.2016)269 
T.C. AYBÜ HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ 
2018–2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 
İCRA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (02.01.2019)273 
T. C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 2018–2019 ÖĞRETİM YILI 
GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI 
CEVAP ANAHTARI278 
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 2018–2019 ÖĞRETİM YILI 
GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU ARA SINAVI (09.11.2018)285 
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜTESİ 2018–2019 ÖĞRETİM YILI 
GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU ARA SINAVI 
CEVAP ANAHTARI288 
2.ÇÖZÜLMEMİŞ SINAV SORULARI297 
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 2018–2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
İCRA İFLÂS HUKUKU II DERSİ FİNAL SINAVI 
(14.06.2019)297 
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 2018/ 2019 GÜZ DÖNEMİ 
İCRA VE İFLAS HUKUKU I DERSİ FİNAL SINAVI 
(10.01.2019)300 
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ İCRA–İFLÂS HUKUKU 
II DERSİ VİZE SINAVI (19.04.2019)302 
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 2018–2019 GÜZ YARIYILI 
İCRA İFLÂS HUKUKU I VİZE SINAVI (15.11.2018)303 
AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ 2018– 2019 ÖĞRETİM YILI 
GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU DERSİ BÜTÜNLEME 
SINAVI (22.01.2019)304 
T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 2018–2019 ÖĞRETİM YILI 
BAHAR DÖNEMİ İFLÂS HUKUKU DERSİ 
FİNAL SINAVI (22.05.2019)309 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA VE İFLÂS HUKUKU DERSİ BÜTÜNLEME 
SINAV SORULARI (08/07/2019)315 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA VE İFLÂS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAV SORULARI (10/06/2019)317 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA VE İFLÂS HUKUKU DERSİ VİZE SINAV SORULARI (11/01/2019)320 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
2018–2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İCRA İFLÂS HUKUKU 
BÜTÜNLEME SINAVI (23.07.2019)321 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
2018–2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İCRA İFLÂS HUKUKU 
FİNAL SINAVI (20.05.2019)325 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA VE İFLAS HUKUKU 2018/2019 
VİZE SINAV SORULARI328 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA İFLAS HUKUKU–I ARA SIRAV SORULARI 
(12.11.2015)330 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA İFLAS HUKUKU II VİZE SINAVI (06.04.2015)331 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA İFLAS HUKUKU–II FİNAL SINAV SORULARI 
(Haziran 2015)337 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA İFLAS HUKUKU–I FİNAL SINAV SORULARI 
(OCAK 2015)341 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İCRA İFLAS HUKUKU–I FİNAL SINAV SORULARI (04.01.2016)346 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ