Riskli Yapıya İlişkin İnşaat Sözleşmesi Akdedilmesi Itır Bora  - Kitap

Riskli Yapıya İlişkin İnşaat Sözleşmesi Akdedilmesi

1. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
192
Barkod:
9789750287701
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
208,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uygulamada, bir yapı hakkında riskli yapı tespiti yapılmasıyla, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uygulama alanı bulmakta ve kentsel dönüşüm süreci başlamaktadır. 6306 sayılı Kanun'un iradesi, riskli yapının yıkılarak riskin bertaraf edilmesinden sonra yerine risksiz, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yapıların inşa edilmesi yönündedir. Riskli yapının yıkılarak yerine risk teşkil etmeyen yapının inşa edilmesi, uygulamada genellikle yükleniciler ile riskli yapının sahipleri arasında sözleşme akdedilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Bu kitabın konusu da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli olduğu tespit edilen yapının yıkılarak yerine risksiz bir yapının inşasını konu alan inşaat sözleşmeleridir.
Kentsel dönüşüm sürecinde alınan kararlarda ve akdedilen sözleşmelerde uyulması gereken esasların temelinde, riskli yapı sahiplerinin mülkiyet hakkının korunması yer almaktadır. Kitabımızda incelenen 10.02.2022 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı, Kentsel Dönüşüm uygulamaları açısından büyük öneme sahiptir. Zira bu karar ile riskli yapı hakkında karar alırken ve sözleşme akdedilirken riskli yapı sahiplerinin mülkiyet hakkının korunması kriteri netleştirilmiş ve somutlaştırılmıştır.
6306 sayılı Kanun'un altıncı maddesi uyarınca akdedilebilecek olan ve uygulamada sıkça karşılaşılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, sözleşmenin hazırlanması, yorumlanması, tamamlanması ve uyarlanması bağlamında ele alınmıştır. Sonuç bölümünde ise, bu çalışma kapsamında incelediğimiz hususlar ve tarafımızca yapılan değerlendirmeler genel olarak derlenmiş; Kanunun cevaz verdiği ancak uygulama ile bağdaşmayarak hak kayıplarına sebebiyet veren düzenlemelerin revize edilmesine yönelik çözüm önerileri okuyucularla paylaşılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
6306 sayılı Kanun Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği
.
Riskli Yapı
.
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
.
Riskli Yapı Hakkında Karar Alınması
.
Sözleşme Akdedilirken Uygulanacak Esaslar
.
Mülkiyet Hakkı
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
5
Kısaltmalar Listesi 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ
DÜZENLEMELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR
I. 6306 SAYILI KANUNUN AMAÇ VE KAPSAMI 
17
A. Genel Olarak 
18
B. Riskli Yapı Kavramı 
19
1. Riskli Yapının Tanımı 
19
2. Riskli Yapı Çeşitleri 
20
3. Riskli Yapı Bakımından 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Alanı 
21
4. Riskli Yapı Tespiti 
21
a. Genel Olarak 
21
b. Riskli Yapı Tespiti Yaptırabilecek Kişiler 
23
aa. Yapı Maliki 
23
bb. Riskli Yapı Tespitinde Özel Durum: Kat Mülkiyetine Tabi Olmayan Yapılara İlişkin Uygulama Yönetmeliği m. 7/2–a, c. 3–4. 
29
cc. Bakanlık veya İdare 
31
5. Riskli Yapı Tespiti Yapabilecek Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 
32
6. Riskli Yapının Tapu Kütüğü Beyanlar Hanesine İşlenmesi 
33
7. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz ve Dava 
35
a. Riskli Yapı Tespitinin İdari Denetimi 
35
b. Riskli Yapı Tespitinin Yargısal Denetimi 
38
aa. Riskli Yapı Tespitinin Ön Koşullar Açısından Değerlendirilmesi 
38
aaa. Görevli Mahkeme 
38
bbb. Yetkili Mahkeme 
39
ccc. Dava Açma Süresi 
39
ddd. Husumet 
39
eee. Kesin ve İcrai Bir İşlem Olma 
40
fff. Dava Ehliyeti 
40
ggg. İdari Merci Tecavüzü 
41
bb. Riskli Yapı Tespitinin Esas Bakımından Değerlendirilmesi 
41
aaa. Davanın Esas Yönden Kabulü 
41
bbb. Davanın Esas Yönden Reddi 
44
c. Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Riskli Yapılara Dair Tam Yargı Davaları 
44
II. RİSKLİ YAPI HAKKINDA KARAR ALINMASI 
45
A. Riskli Yapı Hakkında Karar Alma Usulü ve Toplantı 
45
1. Genel Olarak 
45
2. Toplantı Yapılmasının Gerekip Gerekmediği Problemi 
45
3. Toplantının Zamanı, Niteliği, Tabi Olduğu Hükümler 
48
4. Toplantı 
52
5. Karar Yeter Sayısı 
55
6. Karar Yeter Sayısının Sağlanamaması Durumunda Hakime Başvuru 
57
B. Riskli Yapı Tespiti Üzerine Alınacak Kararlar 
58
1. Yapının Güçlendirilmesi Kararı 
58
2. Yapının Yıkımı 
58
a. Yapının Yeniden Yaptırılması Yükümlülüğü 
59
b. Yeni Olarak Yaptırılacak Yapının Niteliği ve İnşaatın Yaptırılma Biçim ve Şartlarına Dair Karar Alınması 
61
3. Parsel Üzerinde Birleştirilerek veya Ayrı Olarak Uygulama Yapılması 
62
İkinci Bölüm
RİSKLİ YAPI TESPİTİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
I. RİSKLİ YAPI TESPİT İŞLEMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 
63
A. Riskli Yapının Güçlendirilmesi 
63
B. Tasarrufların Kısıtlanması 
67
C. Riskli Yapının Tahliyesi ve Yıkımı 
68
1. Tahliye ve Yıkım Aşaması 
68
a. Tahliye İçin Bildirim Yapılması 
68
b. Yıkım Ruhsatının Düzenlenmesi 
69
c. Yıkımın Gerçekleştirilmesi 
69
a. En Az 2/3 Pay Çoğunluğun Sağlanarak Maliklerce Anlaşma Sağlanması 
73
b. Anlaşma Sağlanamayan Maliklerin Durumu 
80
c. Anlaşma Sağlanamayan Maliklerin Uyuşmazlıklara Karşı Hukuki Başvuru Yolları 
86
d. Pay Çoğunluğunun En Az 2/3’ünün Sağlanamaması Sebebiyle Anlaşma Yoluna Gidilememesi 
88
D. Payların Satışı 
90
1. Arsa Paylarının Tespiti 
90
2. Yeniden Değerleme 
93
a. Genel Olarak 
93
b. Yeniden Değerleme Süreci 
95
3. Payların Satışı 
96
II. KARARLARDA VE SÖZLEŞMEDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 
99
A. Tüm Kat Malikleri veya Paydaşların Haklarının Korunması 
100
1. Mülkiyet Hakkının Korunması 
100
a. Genel Olarak 
100
b. Bağımsız Bölümün Niteliği ile Değerinin Korunması 
102
2. Bağımsız Mülkiyetin Korunması 
104
3. Taşınmaz Niteliğinin Korunması 
105
B. Dürüstlük Kuralına Uymak ve Keyfilik Yasağı 
105
III. KARARLARA KATILMAYAN PAYDAŞLARIN DURUMU VE KARARLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
106
A. Karara Katılmayan Kat Maliki veya Paydaşların Arsa Paylarının Satışı 
106
B. Kararların Geçersizliği ve Geçersiz Karara Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar 
108
1. Yokluk veya Kesin Hükümsüzlük Durumunda 
108
2. İptal Edilebilirlik Durumunda 
111
Üçüncü Bölüm
RİSKLİ YAPININ YIKILARAK YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİ
KONU ALAN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
I. 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞME TÜRLERİ, TANIMLARI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
113
A. Genel Olarak 
114
B. Sözleşme Türlerine Dair Tanımlar 
116
C. Sözleşme Türlerinin Unsurları 
119
1. Yapı Eserinin İnşa Edilmesi ve Teslimi 
119
2. Bedel 
121
a. İş Sahibi Tarafından Bedel Ödeneceğinin Taahhüt Edilmesi 
121
b. Arsa Sahibinin Belirlenen Arsa Paylarını Yükleniciye Devretme Yükümlülüğü 
123
c. Arsa Sahibinin Gelir Paylaşma ve Üçüncü Kişiye Mülkiyeti Devretme Yükümlülüğü 
123
3. Tarafların Anlaşması 
123
D. Sözleşmelerin Hukuki Niteliği 
124
1. İnşaat Sözleşmesi 
124
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
125
3. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi 
127
4. Ani Edimli– Sürekli Edimli Sözleşme Ayrımı Açısından Değerlendirme 
128
5. Rızai Sözleşme Niteliği 
134
6. Tüketici İşlemi Açısından Değerlendirilmesi 
135
II. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 
136
A. Sözleşmelerin Şekli 
136
B. Şekle Aykırılığın Sonuçları 
141
C. Sözleşmelerin İçeriği 
143
1. Sözleşme Özgürlüğü Açısından Değerlendirme 
144
2. Ön Sözleşme Düzenlenmesi Açısından Değerlendirme 
146
III. RİSKLİ YAPININ YIKILARAK YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞA EDİLMESİNİ KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ 
147
A. Genel Olarak 
147
B. Yükleniciyle Geçersiz Sözleşme İmzalayan Arsa Sahiplerinin Durumu 
148
IV. RİSKLİ YAPININ YIKILARAK YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞA EDİLMESİNİ KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENME BİÇİMLERİ 
149
A. Arsa Paylarının Tamamının veya Bir Kısmının Yükleniciye Devri 
150
B. Arsa Paylarının İnşaatın Ulaştığı Seviyeye göre Kısım Kısım Devri 
152
C. Arsa Paylarının Satış Vaadi Yoluyla Devri ve Yüklenicinin Arsa Üzerine İnşaat Yapmayı Taahhüt Etmesi 
153
VI. RİSKLİ YAPININ YIKILARAK YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞA EDİLMESİNİ KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI, YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI, UYARLANMASI 
153
A. Sözleşmenin Hazırlanma Esasları 
153
B. Sözleşmenin Yorumlanması 
156
C. Sözleşmenin Tamamlanması 
157
D. Sözleşmenin Uyarlanması 
157
VII. RİSKLİ YAPININ YIKILARAK YERİNE YENİ BİR YAPININ İNŞA EDİLMESİNİ KONU ALAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
160
VIII. TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH EDİLEBİLİRLİK 
161
A. Tapu Kütüğüne Şerhin Arsa Sahibinden Arsa Payı Devralmış Olan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumuna Etkisi 
161
B. Tapu Kütüğüne Şerhin Yükleniciden Arsa Payı Devralmış Olan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumuna Etkisi 
162
IX. SÖZLEŞME TÜRLERİNİN UYGULAMADA TERCİH EDİLEBİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
166
Sonuç 
169
Kaynakça 
177
Kavram Dizini 
191