Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ticari Vekil
Ocak 2020 / 1. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 77.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tacir yardımcıları genellikle bağlı ve bağlı olmayan tacir yardımcıları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ticari temsilci, ticari vekil ve pazarlamacı bağlı tacir yardımcıları; acente, simsar, komisyoncu ise bağlı olmayan tacir yardımcıları arasında sayılmaktadır. Anılan kişilere ilişkin çalışmalar çoğunlukla Ticaret Hukuku kitaplarında yer almaktadır. Ticari vekil, Türk Borçlar Kanunu'nun 551 ilâ 554'üncü maddeleri arasında düzenlenen tacir yardımcılarından biridir.

Bağlı tacir yardımcılarından olan ticari vekil, ticari işletmenin sadece olağan iş veya işlemlerini yapmaya yetkilidir. Ticari vekil, ticari işletme sahibi tarafından açıkça yetkili kılınmadıkça ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez. Ticari vekile ilişkin Türk Borçlar Kanunundaki düzenlemede, ticari işletme sahibi ile ticari vekil arasındaki ilişkiler üzerinde durulmadan (rekabet yasağına ilişkin TBK m. 553 hariç) ticari vekilin üçüncü kişilerle ilişkisi düzenlenmiştir. Ticari vekile ilişkin hükümlerde boşluk bulunması hâlinde temsil yetkisini düzenleyen TBK m. 40 vd. hükümlerinden tamamlayıcı olarak yararlanılacaktır. Bu çalışmanın temelini ticari vekil oluşturmaktadır.

Konu Başlıkları
Ticari Vekilin Tayini
Ticari Vekil Olarak Atanamayacak Kişiler
Ticari Vekilin Temsil Yetkisi
Ticari Vekilliğin Sona Ermesi
Barkod: 9789750258534
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK TİCARİ VEKİL
§ 1. TİCARİ VEKİL KAVRAMI  19
I. Tanımı  19
II. Düzenlenme Yeri ve Şekli  22
III. Unsurları  29
A. Bağlı Tacir Yardımcısı Olması  29
B. Kural Olarak Bir Ticari İşletmenin Varlığı  33
C. Ticari İşletmeyi Yönetmek veya Bazı İşlerini Yürütmek İçin Yetkilendirilmiş Olması  40
IV. Hukuki Niteliği  42
A. Ticari Vekilin Yetkisinin Temel İlişkiden Bağımsız Olması  42
B. Ticari Vekil ile Ticari İşletme Sahibi Arasındaki İlişki  44
C. Ticari Vekil ile Üçüncü Kişiler Arasındaki İlişki  47
V. Benzer Kurumlar ile Karşılaştırılması  48
A. Temsilci ile Karşılaştırılması  48
B. Ticari Temsilci ile Karşılaştırılması  49
C. Pazarlamacı ile Karşılaştırılması  64
VI. Türleri  72
A. Genel Yetkili Ticari Vekil  72
B. Özel Yetkili Ticari Vekil  73
1. Genel Olarak  73
2. TBK m. 552’de Düzenlenen Özel Yetkili Ticari Vekiller  75
İkinci Bölüm
TİCARİ VEKİLİN TAYİNİ
§ 2. TAYİNE YETKİLİ KİŞİLER  81
I. Gerçek Kişi Tarafından İşletilen Ticari İşletmelerde  81
A. Ticari İşletme Sahibi  81
B. Kanuni Temsilci  85
II. Tüzel Kişi Tarafından İşletilen Ticari İşletmelerde  91
A. Kollektif Şirketlerde  91
B. Komandit Şirketlerde  93
C. Anonim Şirketlerde  95
1. Genel Olarak  95
2. TTK m. 371/7 Hükmüne Göre Ticari Vekil Atanması  99
a. Genel Olarak  99
b. TTK m. 371/7’nin Düzenlenme Nedeni  100
c. Sınırlı Yetkili Temsilci Olarak Atanabilecek Kişiler  104
aa. Genel Olarak  104
bb. Anonim Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri  106
cc. Şirkete Hizmet Akdi ile Bağlı Olanlar  107
d. Sınırlı Yetkili Temsilci Olarak Atanabilecek Kişilerin Niteliği  108
e. Atamaya Yetkili Kişiler  111
f. Atama Usulü  112
aa. İç Yönergenin Düzenlenmesi ve Tescil Edilmesi  112
bb. Sınırlı Yetkili Temsilcilerin Atanması  121
g. Tescillerin Niteliği  123
D. Limited Şirketlerde  125
1. Genel Olarak  125
2. TTK m. 629/3 Hükmüne Göre Ticari Vekil Atanması  127
E. Kooperatiflerde  129
F. Derneklerde  129
G. Vakıflarda  131
H. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde  131
I. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri Tarafından İşletilen Ticari İşletmelerde  133
İ. Donatma İştirakinde  133
III. Adi Şirketlerde  136
IV. Özel Durumlarda Ticari Vekilin Atanması  138
A. Ön Şirkette  138
B. Miras Ortaklığında  141
C. İflas Hâlinde  143
D. Tasfiye Hâlinde  145
V. Ticari Vekil Olarak Atanabilecek Kişiler  147
A. Gerçek Kişiler  147
B. Tüzel Kişiler  149
VI. Ticari Vekil Olarak Atanamayacak Kişiler  152
A. Genel Olarak  152
B. Ticaret Şirketleri Bakımından  154
VII. Ticari Vekilin Tayin Şekli  155
A. Genel Olarak  155
B. Ticaret Siciline Tescil  160
Üçüncü Bölüm
TİCARİ VEKİLİN TEMSİL YETKİSİ, HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 3. TİCARİ VEKİLİN TEMSİL YETKİSİ  165
I. Temsil Yetkisinin Kapsamı  165
A. Genel Yetkili Ticari Vekilin Temsil Yetkisi  165
1. Olağan İşlemler  165
2. Olağanüstü İşlemler  171
B. Özel Yetkili Ticari Vekilin Temsil Yetkisi  175
C. Ticari Vekil Tarafından Yapılamayacak İşlemler  178
II. Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  182
A. Kanuni Sınırlandırma  182
1. Genel Yetkili Ticari Vekil Bakımından  182
a. Kambiyo Taahhüdünde Bulunma  183
b. Ödünç Para ve Benzerlerini Alma  188
c. Dava ve Takip Yetkisi  190
d. Taşınmazların Devri ve Ayni Haklarla Sınırlandırılması  193
2. Özel Yetkili Ticari Vekil Bakımından  194
B. İradi Sınırlandırma  196
1. Genel Yetkili Ticari Vekil Bakımından  196
2. Özel Yetkili Ticari Vekil Bakımından  199
III. Ticari Vekilin Temsil Yetkisini Kullanması  200
A. Genel Olarak  200
B. Ticari Vekilin İmzası  204
C. Ticari Vekillik Sıfatının İspat Edilmesi  205
D. Ticari Vekilin Kendi Kendisiyle İşlem Yapması ve Çifte Temsil  205
E. Ticari Vekilin Temsil Yetkisini Kötüye Kullanması  208
F. Ticari Vekilin Yetkisiz Olarak İşlem Yapması  211
§ 4. TİCARİ VEKİLİN HAKLARI  215
I. Ücret Hakkı  215
II. Yaptığı Giderleri ve Verdiği Avansları İsteme Hakkı  217
III. Avans Verilmesi ve Karşılık Sağlanmasını İsteme Hakkı  219
IV. Ticari İşletme Sahibinden Uğradığı Zararları İsteme Hakkı  219
§ 5. TİCARİ VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  221
I. İşi Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  221
II. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  221
III. Ticari İşletme Sahibinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme Yükümlülüğü  225
IV. Hesap Verme Yükümlülüğü  226
V. Aldıklarını Geri Verme Yükümlülüğü  228
VI. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü  228
A. Genel Olarak  228
B. Rekabet Yasağının Kapsamı  233
1. Kişi Bakımından  233
2. Süre ve Yer Bakımından  236
3. Faaliyet Bakımından  237
C. Rekabet Yasağına Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  240
1. Genel Olarak  240
2. Zararın Giderilmesini İsteme  242
3. Kendi Hesabına Üstlenme  244
D. Rekabet Yasağına Aykırılık Hâlinde Zamanaşımı  245
Dördüncü Bölüm
TİCARİ VEKİLLİK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ
§ 6. TİCARİ VEKİLLİK İLİŞKİSİNİN SONA ERME NEDENLERİ  247
I. Genel Olarak  247
II. İradi Sona Erme Nedenleri  247
A. Azil  247
1. Genel Olarak  247
2. Azle Yetkili Kişi  252
3. Azil Beyanının Şekli  257
4. Azil Beyanının Muhatabı  261
B. İstifa  263
III. Kendiliğinden Sona Erme Nedenleri  265
A. Ticari İşletme Sahibinin Ölümü ve Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  265
B. Ticari Vekilin Ölümü ve Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  271
C. Ticari İşletme Sahibinin İflası  278
D. Ticari İşletme Sahibi ve Ticari Vekil Sıfatlarının Birleşmesi  280
E. Ticari İşletmenin Devredilmesi veya Kiralanması  280
F. Ticari İşletmenin Tasfiyesi  282
G. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, Bölünmesi veya Tür Değiştirmesi  284
H. Temel İlişkinin Sona Ermesi  285
I. Sürenin Sona Ermesi  286
§ 7. TİCARİ VEKİLE İLİŞKİN DAVALARIN MUTLAK TİCARİ DAVA OLMASI  288
§ 8. TİCARİ VEKİLLİKTEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ  289
Sonuç  291
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  319
 


Abdullah Berat Memiş
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Muhammed Sulu
Eylül 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Sarıca
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK TİCARİ VEKİL
§ 1. TİCARİ VEKİL KAVRAMI  19
I. Tanımı  19
II. Düzenlenme Yeri ve Şekli  22
III. Unsurları  29
A. Bağlı Tacir Yardımcısı Olması  29
B. Kural Olarak Bir Ticari İşletmenin Varlığı  33
C. Ticari İşletmeyi Yönetmek veya Bazı İşlerini Yürütmek İçin Yetkilendirilmiş Olması  40
IV. Hukuki Niteliği  42
A. Ticari Vekilin Yetkisinin Temel İlişkiden Bağımsız Olması  42
B. Ticari Vekil ile Ticari İşletme Sahibi Arasındaki İlişki  44
C. Ticari Vekil ile Üçüncü Kişiler Arasındaki İlişki  47
V. Benzer Kurumlar ile Karşılaştırılması  48
A. Temsilci ile Karşılaştırılması  48
B. Ticari Temsilci ile Karşılaştırılması  49
C. Pazarlamacı ile Karşılaştırılması  64
VI. Türleri  72
A. Genel Yetkili Ticari Vekil  72
B. Özel Yetkili Ticari Vekil  73
1. Genel Olarak  73
2. TBK m. 552’de Düzenlenen Özel Yetkili Ticari Vekiller  75
İkinci Bölüm
TİCARİ VEKİLİN TAYİNİ
§ 2. TAYİNE YETKİLİ KİŞİLER  81
I. Gerçek Kişi Tarafından İşletilen Ticari İşletmelerde  81
A. Ticari İşletme Sahibi  81
B. Kanuni Temsilci  85
II. Tüzel Kişi Tarafından İşletilen Ticari İşletmelerde  91
A. Kollektif Şirketlerde  91
B. Komandit Şirketlerde  93
C. Anonim Şirketlerde  95
1. Genel Olarak  95
2. TTK m. 371/7 Hükmüne Göre Ticari Vekil Atanması  99
a. Genel Olarak  99
b. TTK m. 371/7’nin Düzenlenme Nedeni  100
c. Sınırlı Yetkili Temsilci Olarak Atanabilecek Kişiler  104
aa. Genel Olarak  104
bb. Anonim Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri  106
cc. Şirkete Hizmet Akdi ile Bağlı Olanlar  107
d. Sınırlı Yetkili Temsilci Olarak Atanabilecek Kişilerin Niteliği  108
e. Atamaya Yetkili Kişiler  111
f. Atama Usulü  112
aa. İç Yönergenin Düzenlenmesi ve Tescil Edilmesi  112
bb. Sınırlı Yetkili Temsilcilerin Atanması  121
g. Tescillerin Niteliği  123
D. Limited Şirketlerde  125
1. Genel Olarak  125
2. TTK m. 629/3 Hükmüne Göre Ticari Vekil Atanması  127
E. Kooperatiflerde  129
F. Derneklerde  129
G. Vakıflarda  131
H. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde  131
I. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri Tarafından İşletilen Ticari İşletmelerde  133
İ. Donatma İştirakinde  133
III. Adi Şirketlerde  136
IV. Özel Durumlarda Ticari Vekilin Atanması  138
A. Ön Şirkette  138
B. Miras Ortaklığında  141
C. İflas Hâlinde  143
D. Tasfiye Hâlinde  145
V. Ticari Vekil Olarak Atanabilecek Kişiler  147
A. Gerçek Kişiler  147
B. Tüzel Kişiler  149
VI. Ticari Vekil Olarak Atanamayacak Kişiler  152
A. Genel Olarak  152
B. Ticaret Şirketleri Bakımından  154
VII. Ticari Vekilin Tayin Şekli  155
A. Genel Olarak  155
B. Ticaret Siciline Tescil  160
Üçüncü Bölüm
TİCARİ VEKİLİN TEMSİL YETKİSİ, HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 3. TİCARİ VEKİLİN TEMSİL YETKİSİ  165
I. Temsil Yetkisinin Kapsamı  165
A. Genel Yetkili Ticari Vekilin Temsil Yetkisi  165
1. Olağan İşlemler  165
2. Olağanüstü İşlemler  171
B. Özel Yetkili Ticari Vekilin Temsil Yetkisi  175
C. Ticari Vekil Tarafından Yapılamayacak İşlemler  178
II. Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  182
A. Kanuni Sınırlandırma  182
1. Genel Yetkili Ticari Vekil Bakımından  182
a. Kambiyo Taahhüdünde Bulunma  183
b. Ödünç Para ve Benzerlerini Alma  188
c. Dava ve Takip Yetkisi  190
d. Taşınmazların Devri ve Ayni Haklarla Sınırlandırılması  193
2. Özel Yetkili Ticari Vekil Bakımından  194
B. İradi Sınırlandırma  196
1. Genel Yetkili Ticari Vekil Bakımından  196
2. Özel Yetkili Ticari Vekil Bakımından  199
III. Ticari Vekilin Temsil Yetkisini Kullanması  200
A. Genel Olarak  200
B. Ticari Vekilin İmzası  204
C. Ticari Vekillik Sıfatının İspat Edilmesi  205
D. Ticari Vekilin Kendi Kendisiyle İşlem Yapması ve Çifte Temsil  205
E. Ticari Vekilin Temsil Yetkisini Kötüye Kullanması  208
F. Ticari Vekilin Yetkisiz Olarak İşlem Yapması  211
§ 4. TİCARİ VEKİLİN HAKLARI  215
I. Ücret Hakkı  215
II. Yaptığı Giderleri ve Verdiği Avansları İsteme Hakkı  217
III. Avans Verilmesi ve Karşılık Sağlanmasını İsteme Hakkı  219
IV. Ticari İşletme Sahibinden Uğradığı Zararları İsteme Hakkı  219
§ 5. TİCARİ VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  221
I. İşi Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  221
II. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  221
III. Ticari İşletme Sahibinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme Yükümlülüğü  225
IV. Hesap Verme Yükümlülüğü  226
V. Aldıklarını Geri Verme Yükümlülüğü  228
VI. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü  228
A. Genel Olarak  228
B. Rekabet Yasağının Kapsamı  233
1. Kişi Bakımından  233
2. Süre ve Yer Bakımından  236
3. Faaliyet Bakımından  237
C. Rekabet Yasağına Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  240
1. Genel Olarak  240
2. Zararın Giderilmesini İsteme  242
3. Kendi Hesabına Üstlenme  244
D. Rekabet Yasağına Aykırılık Hâlinde Zamanaşımı  245
Dördüncü Bölüm
TİCARİ VEKİLLİK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ
§ 6. TİCARİ VEKİLLİK İLİŞKİSİNİN SONA ERME NEDENLERİ  247
I. Genel Olarak  247
II. İradi Sona Erme Nedenleri  247
A. Azil  247
1. Genel Olarak  247
2. Azle Yetkili Kişi  252
3. Azil Beyanının Şekli  257
4. Azil Beyanının Muhatabı  261
B. İstifa  263
III. Kendiliğinden Sona Erme Nedenleri  265
A. Ticari İşletme Sahibinin Ölümü ve Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  265
B. Ticari Vekilin Ölümü ve Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  271
C. Ticari İşletme Sahibinin İflası  278
D. Ticari İşletme Sahibi ve Ticari Vekil Sıfatlarının Birleşmesi  280
E. Ticari İşletmenin Devredilmesi veya Kiralanması  280
F. Ticari İşletmenin Tasfiyesi  282
G. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, Bölünmesi veya Tür Değiştirmesi  284
H. Temel İlişkinin Sona Ermesi  285
I. Sürenin Sona Ermesi  286
§ 7. TİCARİ VEKİLE İLİŞKİN DAVALARIN MUTLAK TİCARİ DAVA OLMASI  288
§ 8. TİCARİ VEKİLLİKTEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ  289
Sonuç  291
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  319
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020