Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Fikri Mülkiyet Hukuku
Eylül 2019 / 3. Baskı / 520 Syf.
Fiyatı: 62.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%20)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Eylül 2020 69.00 TL 62.10 TL (%10)Sepete Ekle
   

Kitap, fikri mülkiyet hukukuna ilişkin temel bilgileri içermektedir. Ders kitabı formatında kaleme alınan eser, hukukçuların yanında fikri mülkiyet hukukuna ilgi duyan meslek birliklerinin çalışanları ile marka-patent vekili, mimar, mühendis, işletmeci, iktisatçı, tasarımcı ve yazılımcı gibi tüm kesimlere hitap etmektedir. Eser, fikri mülkiyet hakları konusunda bilgi edinmek isteyen her kesimin başvurabileceği bir bilgi kaynağıdır. Bu hedefe uygun olarak doktriner tartışmalardan özenle kaçınılmış ve hukukçu olmayanların da anlayacağı bir dilin kullanılmasına özen gösterilmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) esas alınarak kaleme alınan kitapta gerek telif hakları ve gerekse sınai haklarla ilgili tüm konular incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Fikir ve Sanat Eserleri
Marka
Patent
Faydalı Model
Tasarım
Coğrafi İşaret
Geleneksel Ürün Adı
Yeni Bitki Çeşidi
Entegre Devre Topografyası
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
Alan Adı
Haksız Rekabet
Barkod: 9789750257179
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 520
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Intellectual Property Law  ix
Şekiller Listesi  xxxi
Kısaltmalar  xxxiii
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİ
I. KAVRAM  1
II. TEMEL İLKELER  5
A. Hakkın Doğumuna İlişkin İlkeler  5
1. Tescil ve Ülkesellik İlkesi  5
2. Gerçek Hak Sahipliği ve Teklik İlkesi  8
3. Önceki Hakların Etkisi  9
4. Rüçhan (Öncelik) İlkesi  10
B. Hakkın Sona Ermesine İlişkin İlkeler  11
1. Hakkın Tükenmesi ve Paralel İthalat  11
2. Hakkın Süreyle Sınırlı Olması  16
3. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı  17
C. Diğer İlkeler  19
1. Ön Kullanım Hakkı  19
2. Kümülatif (Çoklu) Koruma İlkesi  21
III. FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR  22
A. Yasal Altyapı  23
B. İdari Altyapı  24
C. Yargısal Altyapı  25
1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (İhtisas Mahkemeleri)  25
2. Bilirkişiler  25
3. Avukatlar  26
D. Marka ve Patent Vekilleri  26
E. Meslek Birlikleri  27
F. Toplum Bilinci  27
IV. TARİHÇE  27
A. Dünyadaki Gelişme  27
B. Türkiye’deki Gelişme  30
V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNUN YAKIN HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ  32
A. Anayasa Hukuku ve Uluslararası Belgelerle İlişkisi  32
B. Haksız Rekabet Hukuku ile İlişkisi  33
C. Rekabet Hukuku ile İlişkisi  33
D. Devletler Özel Hukuku ile İlişkisi  34
1. Ülkesellik ve Kişisellik İlkeleri  34
2. Korumadan Yararlanacak Kişiler  35
3. Uluslararası Anlaşmaların Elverişli Hükümlerinden Yararlanma  36
VI. KORUMANIN ÖNEMİ, AMACI VE İŞLEVİ  37
İkinci Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ
I. GİRİŞ  41
II. ESER  42
A. Kavram  42
1. Eser Sayılmanın Şartları  42
a. Şekli Şart  43
b. Sübjektif Şart  43
c. Objektif Şart  47
2. Eser Sayılmada Dikkate Alınmayacak Unsurlar  48
a. Kayıt, Tescil ve Tevdi  48
b. Yenilik  49
c. Amaç  49
d. Kalite  49
e. Eser Sahibinin Özellikleri  50
f. Nicelik  50
g. Masraf ve Giderler  50
h. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırılık  50
B. Korumanın Konusu  51
1. Şekil ve İçerik  51
2. Eser Parçaları ve Tamamlanmamış Eserler  52
a. Eser Parçaları  52
b. Tamamlanmamış Eserler  52
3. Fikir (İde)  53
a. Fikrin Kendisi  53
b. Bilimsel Sonuçlar, Veriler, Teori ve Öğretiler  54
4. Yöntem (Metot)  54
5. TV Program Formatı ve Reklâm Konsepti  55
a. TV Program Formatı  55
b. Reklâm Konsepti  56
6. Eserin Ad, Alamet ve Şekilleri  57
a. Eser Ad, Alamet ve Şekillerinin FSEK 83 Hükmüne Göre Korunması  57
b. Eser Ad, Alamet ve Şekillerinin Eser Olarak Korunması  59
aa. Dış Koruma  59
bb. İç Koruma  60
c. Eser Ad, Alamet ve Şekillerinin Diğer Yasalara Göre Korunması  60
III. ESER ÇEŞİTLERİ  60
A. İlim ve Edebiyat Eserleri  61
1. Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler ve Bilgisayar Programları  61
2. Raks, Koreografi ve Benzeri Sahne Eserleri  62
3. İlmi ve Teknik Nitelikteki Fotoğraflar, Haritalar, Çizimler ve Maketler  62
B. Musiki Eserleri  64
1. Genel Olarak  64
2. Melodiler, Motifler ve Temalar  65
C. Güzel Sanat Eserleri  66
1. Genel Olarak  66
2. Estetik Değer (Nitelik)  67
3. Uygulamalı Sanat Eserleri ile Tasarımlar Arasındaki İlişki  68
a. Sorunun Ortaya Konulması  68
b. Sınırların Belirlenmesi  69
4. Fotoğrafik Eserler ve Slâytlar  70
5. Karikatürler ve Her Tür Tiplemeler  70
D. Sinema Eserleri  71
E. İşlenmeler, Derlemeler ve Veri Tabanları  72
1. İşleme Eser Kavramı  72
2. Serbest Yararlanma ile İşleme Arasındaki Sınır  75
a. Genel Olarak  75
b. Parodi  76
3. İşlenme Çeşitleri  76
a. Tercümeler  76
b. Külliyat, Seçme ve Derleme Eserler, Editio Princeps, Eserlerin İzahı, Şerhi ve Kısaltmaları  77
aa. Bu Türün Özellikleri  77
bb. Külliyat  77
cc. Derlemeler  77
dd. Editio Princeps  78
ee. Bir Eserin İzahı, Şerhi ve Kısaltılması  79
c. Veri Tabanları  79
IV. ESER SAHİBİ  79
A. Yaratma Gerçeği İlkesi  79
B. Birden Çok Kişi Tarafından Meydana Getirilen Eserler  80
1. Ortak (Müşterek) Eser  80
2. İştirak (Elbirliği) Halinde Eser  81
C. İşçilerin ve Serbest Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler  82
D. Eser Sahipliği ile İlgili Kanuni Karineler  83
V. ESERDEN DOĞAN HAKLAR  83
A. Genel Olarak  83
B. Manevi Haklar  85
1. Genel Olarak  85
2. Manevi Hak Çeşitleri  85
a. Kamuya Sunma (Umuma Arz) Hakkı  85
b. Eser Sahibi Olarak Tanıtılma (Adın Belirtilmesi) Hakkı  86
c. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı  87
d. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı  89
e. Sergileme (Teşhir) Hakkı  89
f. Eseri Tahrip Etmeyi Önleme Hakkı  89
C. Mali Haklar  90
1. İşleme Hakkı  90
2. Çoğaltma Hakkı  91
3. Yayma Hakkı  94
a. Genel Olarak  94
b. Kiralama ve Kamuya Ödünç Verme  95
c. Yayma Hakkının Tükenmesi  95
4. Temsil, Yayın ve Umuma İletim Hakları  95
a. Umum Kavramı  96
b. Temsil Hakkı  98
c. Yayın Yolu ile Umuma İletim ve Dijital Ortamda Umuma Erişimi Sağlama  100
aa. Genel Olarak  100
bb. Uygulanacak Hukuk  101
D. Diğer Haklar  101
1. Pay ve Takip Hakkı  101
2. Cayma Hakkı  103
3. Vazgeçme Hakkı  104
VI. HAKKIN SINIRLARI  104
A. Esasa İlişkin Sınırlamalar  104
1. Kamu Düzeni  105
2. Genel Menfaat  106
a. Haber ve Bilgi Amacıyla  106
b. Eğitim ve Öğretim Amacıyla  107
c. Bilimsel ve Kültürel Amaçlarla İktibas Serbestîsi  108
3. Özel Menfaat  109
4. Hükümete Tanınan Yetkiler  114
a. Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Yayınlanması ve/veya Umuma İletilmesi  115
b. Boş Taşıyıcı Materyaller ile Çoğaltmaya Yarayan Teknik Cihazlardan Alınan Harçlar  115
c. Devletin Faydalanma Yetkisi  116
d. Kamuya Mal Etme  116
5. Özürlüler Lehine  117
B. Yer İtibariyle Sınırlamalar  117
C. Süre İtibariyle Sınırlamalar  117
VII. HUKUKİ İŞLEMLER VE MİRASLA İNTİKAL  117
A. Genel Olarak  117
B. Sağlararası İşlemler  118
1. Manevi Haklar  118
2. Mali Haklar  118
a. Borçlandırıcı ve Tasarruf İşlemleri  118
b. Aslen ve Devren İktisap  119
c. Devir ve Ruhsat (Lisans)  120
aa. Genel Olarak  120
bb. Devir  122
cc. Lisans (Ruhsat)  122
dd. Kanuni ve Akdi Rehin, Hapis Hakkı ve Cebri İcra  123
d. Şekil  123
e. Yorum Kuralları  123
C. Miras  124
1. Manevi Haklar  124
2. Mali Haklar  124
VIII. BAĞLANTILI (KOMŞU) HAKLAR  125
A. Genel Olarak  125
B. Bağlantılı Hak Sahipleri  126
1. İcracı Sanatçılar  126
a. Koruma Şartları  126
b. Tanınan Haklar  127
c. Hakların Devri  128
2. İcrayı Organize Eden Müteşebbisler  128
3. Fonogram Yapımcıları  129
4. Yayın Kuruluşları  130
5. Film Yapımcıları  130
6. Ortak Hükümler  130
IX. ESER DIŞINDAKİ KORUMA KONULARI  131
A. İşaret, Resim ve Sesler  131
B. Mektup, Resim ve Portreler  132
1. Mektup, Hatıra, Günlük ve Benzerleri  132
2. Resim ve Portreler  132
X. KORUMA SÜRELERİ  133
A. Genel Olarak  133
B. Eserlerin Koruma Süreleri  133
1. Mali Hakların Koruma Süreleri  134
2. Manevi Hakların Koruma Süreleri  134
C. Bağlantılı Hakların Koruma Süreleri  135
D. Eser Dışındaki Koruma Konuları ile Sui–Generis Veri Tabanlarında Süreler  137
1. Ad, Alamet ve Şekillerin Koruma Süreleri  137
2. İşaret, Resim ve Seslerin Koruma Süreleri  138
3. Mektup, Hatıra, Günlük ve Benzerlerinin Koruma Süreleri  138
4. Resim ve Portrelerin Koruma Süresi  138
5. Sui–Generis Veri Tabanlarının Koruma Süresi  138
XI. MESLEK BİRLİKLERİ  139
XII. TECAVÜZ HALİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER VE AÇILABİLECEK DAVALAR  141
A. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma  141
B. Hukuk Davaları  141
1. Açılabilecek Davalar  141
a. Eser Sahibini Tespit Davası  141
b. Tecavüzün Tespiti Davası  142
c. Tecavüzün Önlenmesi (Men’i) ve Kaldırılması (Ref’i) Davaları  142
d. Tazminat Davaları  144
2. Taraflar  145
3. Yetkili ve Görevli Mahkeme  145
4. Zamanaşımı  146
C. Ceza Davaları  147
D. Tecavüzün Önlenmesi Hakkında Özel Hükümler  149
XIII. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI  150
A. Genel Olarak  150
B. Korumanın Şartları ve Kapsamı  152
1. Koruma Şartları  152
2. Koruma Kapsamı  152
a. Hazırlık Tasarımlarının Korunması  152
b. Fikirlerin ve Temel İlkelerin Korunmaması  153
C. Çoğaltma ve İşlemeyle İlgili Özel Düzenlemeler  153
D. Sınırlamalar  153
1. Özel Sınırlamalar: Şahsi Kullanım Amacıyla İşleme ve Çoğaltma  153
2. Genel Sınırlamalar  154
XIV. VERİ TABANLARI  154
A. Genel Olarak  154
B. Veri Tabanlarının İşleme Eser Olarak Korunması  156
C. Veri Tabanı Yapımcılarına Sağlanan Kendine Özel (Sui–Generis) Veri Tabanı Koruması  156
Üçüncü Bölüm
MARKA
I. KAVRAM  159
II. UNSURLARI VE FONKSİYONLARI  160
A. Unsurları  160
1. İşaret  160
2. Ayırt Edicilik  160
3. Açıklık ve Kesinlik  161
B. Fonksiyonları  162
1. Ayırt Etme Fonksiyonu  162
2. Mal ve Hizmetin Menşeini (Kaynağını) Gösterme Fonksiyonu  162
3. Reklam Fonksiyonu  163
4. Garanti Fonksiyonu  163
III. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER  164
A. Kişi Adları  164
B. Sözcükler  164
C. Şekiller ve Üç Boyutlu Biçimler  165
D. Harfler ve Sayılar  166
E. Renkler  166
F. Sesler  167
G. Hareketler  168
H. Kokular  169
I. Diğer İşaretler  169
IV. ÇEŞİTLERİ  170
A. Mal Markası – Hizmet Markası  170
B. Ferdi Marka – Ortak Marka  170
C. Garanti Markası  171
D. Alelade Marka – Tanınmış Marka  172
E. Vekil Markası  172
F. Tecilli Marka – Tescilsiz Marka  173
G. Seri Marka  173
V. MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER (MUTLAK VE NİSPİ RED NEDENLERİ)  173
A. Mutlak Ret Nedenleri  173
1. Soyut Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler  174
2. Somut Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler  174
3. Tasviri İşaretler  175
4. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler  176
5. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Erbabını Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler  178
6. Malın Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler  179
7. Halkı Yanıltıcı İşaretler  180
8. Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesine Göre Reddedilecek İşaretler  181
9. Kamuya Mal Olmuş İşaretler  181
10. Dini Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler  181
11. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  182
12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler  182
13. Mutlak Red Nedenlerine İlişkin İstisnalar  182
a. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik  182
b. Muvafakatname  184
B. Nispi Ret Nedenleri  185
1. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka İle Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer Mal veya Hizmetleri Kapsayan İşaretler  185
a. Mal veya Hizmetler Arasındaki Benzerlik  186
b. İşaretler Arasındaki Benzerlik  187
c. İşaretlerin Benzerliğinde ve Markalar Arasında İltibas Tehlikesinin Tespitinde Dikkate Alınması Gereken Unsur ve Kriterler  187
aa. İşaretlerin Tüketiciler Nezdinde Bir Bütün Olarak Uyandırdığı İzlenimin Esas Alınması  187
bb. Hedef Tüketici Kitlesi  188
cc. Önceki Markanın Ayırt Edici Gücü  189
dd. Önceki Markanın Tanınmış Olması  191
ee. Sözcük ve Şekil Kombinasyonundan Oluşan Markalarda İltibas Değerlendirmesi  191
ff. Kısa Markalarda İltibas Değerlendirilmesi  191
gg. Ad ve/veya Soyaddan Oluşan Marklarda İltibas Değerlendirilmesi  192
hh. Marka İşaretleri Benzerliği ile Mal/Hizmet Benzerliğinin Bir Bağımlılık ve Denge İçerisinde Değerlendirilmesi  193
ıı. Diğer Kriterler  194
2. Ticari Vekilveya Temsilci Tarafından Marka Sahibinden İzin Alınmaksızın Markanın Kendi Adına Tescili İçin Başvuruda Bulunulması  195
3. Tescilsiz Bir Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan Tescilsiz Başka Bir İşaret Sahibinin İtirazı  196
4. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar  198
5. Toplumda Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar  198
6. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Başkasına Ait Kişi İsmini, Ticaret Unvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Herhangi Bir Sınai Mülkiyet Hakkını İçermesi  201
7. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka ve Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi  202
8. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi  202
9. Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları  203
VI. TESCİL  204
A. Başvuru  204
B. Başvurunun İncelenmesi  204
C. Başvurunun Yayımlanmasına Karşı İleri Sürülen Görüşler ve İtirazlar  205
1. Üçüncü Kişi Görüşü  206
2. Başvuruya İtiraz  206
a. Genel Olarak  206
b. Kullanım Kanıtı  206
D. Karara İtiraz  213
E. Uluslararası Tescil  215
F. YİDK Kararlarının İptali Davası  215
VII. HAKKIN KAPSAMI VE SINIRLARI  215
A. Tescilin Marka Sahibine Sağladığı Münhasır Hak ve Sınırları  215
1. Münhasır Hak  215
2. Münhasır Hakkın Sınırları  218
a. Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı  218
b. Markadan Doğan Hakkın Tükenmesi  219
c. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı  219
d. Müktesep Hak  219
B. Markayı Kullanma Yükümlülüğü  220
VIII. HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL  221
A. Genel Olarak  221
B. Hükümsüzlük  222
1. Hükümsüzlük Sebepleri  222
2. Hükümsüzlük Davası  223
3. Hükümsüzlük Kararının Etkileri  224
C. İptal  225
1. İptal Sebepleri  225
a. Markanın Kullanılmaması  225
b. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi  226
c. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetlerin Özellikle Niteliği Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Halkı Yanıltması  227
d. Ortak Marka veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı  227
2. İptal Talebinin İleri Sürülmesi  227
3. İptal Kararının Sonuçları  228
IX. SONA ERME  229
A. Hükümsüzlük ve İptal  229
B. Yenilememe  229
C. Marka Sahibinin Marka Hakkından Vazgeçmesi  229
X. TECAVÜZ  230
A. Tecavüz Sayılan Haller  230
1. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın Markayı 7. Maddede Belirtilen Biçimlerde Kullanmak  230
2. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek  230
3. Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan İşareti Taşıyan Ürünleri Ticarette Kullanmak  231
4. Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek  231
B. Önceki Tarihli Hakların Marka Hakkına Tecavüz Fiiline Etkisi  232
C. Kullanım Kanıtı Savunması  232
D. Tecavüz Davaları  232
Dördüncü Bölüm
PATENT
I. TERMİNOLOJİ  233
II. ÇEŞİTLERİ  234
A. Ürün ve Usul / Yöntem Patenti  235
B. Bağımlı Patent  236
C. Ek Patent  237
D. Gizli Patent  237
E. İlaç Patenti  238
F. Biyoteknoloji Patenti  240
G. İş Yapma Yöntemi Patenti  241
H. Bilgisayar Programları  243
III. KORUMA ŞARTLARI  243
A. Yenilik  243
B. Buluş Basamağı  245
C. Sanayiye Uygulanabilirlik  247
IV. PATENT VERİLEMEYECEK KONU VE BULUŞLAR  248
V. HAK SAHİPLİĞİ  249
A. Genel Bilgi  249
B. Patent İsteme (Başvuru) Hakkının ve Patent Hakkının Gaspı  251
C. Çalışanların Buluşları  252
1. Genel Olarak  252
2. Çalışan, Serbest Buluş ve Hizmet Buluşu Kavramları  253
3. İşveren ile Çalışanın Hak ve Yükümlülükleri  254
a. Genel Olarak  254
b. İşverenin Patent Başvurusu Yapma Yükümlülüğü  255
c. Çalışanın Makul Bedel Talep Etme Yetkisi  256
4. Kamu Çalışanlarının Buluşları  256
5. Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar  258
6. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar  259
VI. TESCİL  261
A. Genel Bilgi  261
B. Tarifnamenin Yazılması  263
C. Ulusal Başvuru  264
1. Başvurunun Yapılması  264
2. Patentin Verilmesi  265
3. İtiraz  266
4. Değişiklikler, Geri Çekme, Hakların Yeniden Tesisi ve Sicilin Hükümleri  267
5. Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna, Faydalı Model Başvurusunun da Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi  268
D. Uluslararası Başvuru  270
VII. KORUMANIN KAPSAMI  273
A. Genel Bilgi  273
B. Patent Hakkının Kapsamındaki Yetkiler  274
1. Ürün Patentine İlişkin Yetkiler  274
2. Usul Patentine İlişkin Yetkiler  275
3. Patent Unsurlarının Dolaylı Kullanımına İlişkin Yetkiler  276
VIII. KORUMANIN SINIRLARI  277
A. Genel Sınırlamalar  277
1. Sınai veya Ticari Amaç Taşımayan ve Özel Maksatla Sınırlı Kalan Fiiller  277
2. Deneme Amaçlı Kullanım  278
3. Uluslararası Trafik Serbestîsi  278
4. Çiftçi İstisnası  278
5. Eczane Serbestîsi  279
6. Bolar İstisnası  280
7. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırılık  280
B. Özel Sınırlamalar  280
1. Zorunlu Lisans  280
a. Genel Olarak  280
b. Zorunlu Lisans Halleri  281
aa. Genel Bilgi  281
bb. Kullanmama  282
cc. Patent Konularının Bağımlı Olması  283
dd. Kamu Yararı  283
ee. Diğer Zorunlu Lisans Halleri  284
c. Zorunlu Lisansın Hüküm ve Sonuçları  285
2. Kanuni Tekel  286
C. Diğer Sınırlamalar  286
IX. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME  287
A. Hükümsüzlük  287
1. Genel Olarak  287
2. Hükümsüzlük Kararının Etkileri  290
B. Yıllık Ücretlerin Ödenmemesi  291
C. Sürenin Dolması  292
D. Vazgeçme  292
X. TECAVÜZ  292
A. Kavram  292
B. Tecavüz Çeşitleri  293
1. Aynen ve Eşdeğer Yoluyla Tecavüz  293
2. Doğrudan ve Dolaylı Tecavüz  294
C. Tecavüz Halleri  295
D. Tecavüzün Belirlenmesi  297
E. Tecavüz Davaları  298
Beşinci Bölüm
FAYDALI MODEL
I. GENEL BİLGİ  299
II. FAYDALI MODELLERİ KORUMA GEREĞİ  300
III. KOBİ’LER VE FAYDALI MODEL  301
IV. PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR  302
V. TÜRKİYE’DE FAYDALI MODEL KORUMASI  303
A. Koruma Şartları  303
B. Faydalı Model Belgesi Verilemeyecek Konu ve Buluşlar  304
C. Tescil  304
D. Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna, Patent Başvurusunun da Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi  307
E. Hükümsüzlük  307
F. Tecavüz  307
G. Patente İlişkin Hükümlerin Faydalı Modele Uygulanması  307
Altıncı Bölüm
TASARIM
I. GENEL BİLGİ  309
II. ÇEŞİTLERİ  311
A. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar  311
B. İki ve Üç Boyutlu Tasarımlar  312
C. Estetik ve Fonksiyonel Tasarımlar  312
D. Endüstriyel Olan ve Endüstriyel Olmayan Tasarımlar  313
E. Parça Tasarımları  313
F. Yedek Parça Tasarımları  313
III. KORUMA ŞARTLARI  315
A. Yenilik  316
B. Ayırt Edici Nitelik  316
C. Yeniliği ve Ayırt Edici Niteliği Etkilemeyen Açıklamalar  318
IV. KORUMA DIŞI HALLER  319
A. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar  320
B. Teknik Fonksiyonun Tasarımı Şekillendirmesi  320
C. Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesindeki Unsurları İçeren Tasarımlar  321
V. HAK SAHİPLİĞİ  322
VI. TESCİL  324
A. Türkiye’de Tescil  324
1. Başvurunun Yapılması  324
2. İnceleme  326
3. Tescil ve Yayın  327
4. İtiraz  328
B. Uluslararası Tescil  331
VII. KORUMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI  332
VIII. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME  334
A. Hükümsüzlük  334
1. Genel Olarak  334
2. Hükümsüzlük Kararının Etkileri  337
B. Yenilemenin Yapılmaması  339
C. Sürenin Dolması  339
D. Vazgeçme  340
IX. TECAVÜZ  340
A. Kavram  340
B. Tecavüz Halleri  341
C. Tecavüzün Belirlenmesi  341
D. Tecavüz Davaları  342
Yedinci Bölüm
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI
I. GENEL BİLGİ  343
II. TESCİL  346
A. Başvuru  346
B. İtiraz  348
C. Tescilin Yapılması, Değişiklik Talepleri ve Vazgeçme  348
III. KORUMANIN KAPSAMI  350
IV. MARKALARLA İLİŞKİ  352
V. KULLANIM VE DENETİM  353
VI. HÜKÜMSÜZLÜK  354
VII. TECAVÜZ  355
Sekizinci Bölüm
YENİ BİTKİ ÇEŞİDİ VE YENİ HAYVAN IRKI
I. KAVRAM  359
II. KORUMA ŞARTLARI  360
III. HAK SAHİPLİĞİ  360
IV. TESCİL  361
A. Başvuru ve Tescil Prosedürü  361
B. İsim Verme Zorunluluğu  363
V. KORUMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI  364
VI. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME  365
VII. TECAVÜZ  366
VIII. YENİ HAYVAN IRKI  366
Dokuzuncu Bölüm
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI
I. GENEL BİLGİ  369
II. KORUMA ŞARTLARI  370
III. HAK SAHİPLİĞİ VE KORUMANIN KAPSAMI  370
IV. TESCİL  371
V. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME  372
VI. TECAVÜZ  372
Onuncu Bölüm
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE ALAN ADI
I. TİCARET UNVANI  373
A. Genel Olarak  373
B. Fonksiyonları  373
C. Oluşturulması  374
1. Kabul Edilen Sistemler  374
2. Unsurları  374
a. Çekirdek  375
aa. Gerçek Kişi Tacirlerde  375
bb. Adi Şirketlerde  375
cc. Kollektif Şirketlerde  375
dd. Komandit Şirketlerde  376
ee. Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerde  377
ff. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerde  377
gg. Donatma İştirakinde  378
b. Ek  378
aa. Kural: Ek Yapılmasının İhtiyari Olması  378
bb. İstisna: Ek Kullanılmasının Zorunlu Olması  379
D. Tescil Ettirme ve Kullanma Yükümlülüğü  379
E. Devamlılığı  380
F. Korunması  381
1. TTK 52 Kapsamında Korunması  381
a. Genel Olarak  381
b. Dava ve Talepler  381
aa. Ticari Dürüstlüğe Aykırı Kullanımın Tespiti  381
bb. Ticari Dürüstlüğe Aykırı Kullanımın Yasaklanması  382
cc. Tescili Önleme, Terkin veya Ayırt Edici Ek Yapılmasını İsteme Hakkı  382
dd. İhlal Sonucu Oluşan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması, Gereğinde Araçların ve İlgili Malların İmhası  384
ee. Tazminat  384
ff. Hükmün İlanı  384
gg. Bildirim Zorunluluğu ve Cezai Yaptırımlar  385
2. Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması  385
3. Diğer Düzenlemelere Göre Korunması  385
II. İŞLETME ADI  386
III. ALAN ADI  388
A. Genel Bilgi  388
B. Yasal Düzenleme  388
C. İhtilafların Çözümü  389
1. Genel Olarak  389
2. WIPO Tahkimi  391
Onbirinci Bölüm
SINAİ MÜLKİYET HAKLARIYLA İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER
I. HUKUKİ İŞLEMLER VE MİRASLA İNTİKAL  395
A. Temel İlkeler  395
B. Devir  396
C. Lisans  397
1. Lisans Çeşitleri  398
a. Bölgesel Lisans – Ulusal Lisans  398
b. Basit (Adi) Lisans – Münhasır (İnhisari) Lisans  399
c. Normal Lisans – Alt Lisans  399
d. İradi Lisans – Zorunlu (Kanuni) Lisans  400
e. Karşılıklı Lisans – Karşılıksız Lisans  400
2. Lisans Sözleşmesinin Yapılması, Hüküm ve Sonuçları  400
D. Devir ve Lisans Vermekten Doğan Sorumluluk  402
E. Diğer Hukuki İşlemler  402
F. Miras ile İntikal  404
II. SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA DAVALAR  404
A. YİDK Kararlarının İptali Davası  405
B. Hükümsüzlük Davaları  407
C. Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava  407
D. Tecavüz Davaları  408
1. Delillerin Tespiti  408
2. Tecavüzün Tespiti Davası  409
3. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi  409
4. Tecavüzün Durdurulması  409
5. Tecavüzün Kaldırılması  409
6. Maddi, Manevi ve İtibar Tazminatı Davaları  410
7. Sınaî Mülkiyet Hakkının Gaspı Nedeniyle Hakkın Devri Davası  411
8. Bitki Çeşitlerinde Bedel Davası  412
E. Taraflar, Yetkili – Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı  412
F. İleri Sürülebilecek Diğer Talepler  414
1. Ürün ve Araçlara El Konulması  415
2. Ürün ve Araçlar Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması  415
3. Ürün ve Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi veya İmhası  415
4. Hükmün İlgililere Tebliği ve Kamuya İlan Yoluyla Duyurulması  416
5. Zarar Miktarını Kanıtlayan Belgelerin İstenmesi  416
G. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma  416
1. İhtiyati Tedbirler  416
2. Sahte/Taklit Eşyaya Gümrüklerde El Konulması  417
H. Ceza Davaları  418
1. Genel Bilgi  418
2. SMK’da Öngörülen Marka Suçları  419
Onikinci Bölüm
HAKSIZ REKABET
I. HAKSIZ REKABETİN DÜZENLENİŞİ  421
A. Genel Olarak  421
B. Haksız Rekabete İlişkin Düzenlemelerin Amacı ve İlkeleri  422
II. HAKSIZ REKABET HALLERİ  424
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar (TTK 55/1–a)  425
1. Kötüleme  425
2. Gerçek Dışı ve/veya Yanıltıcı Açıklamalarla Kendisini veya Üçüncü Bir Kişiyi Rekabette Öne Geçirme  427
3. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek Adları, Derece ve Sembolleri Kullanarak Kendini Üstün Yetenekli Gösterme  428
4. Karıştırılmaya Yol Açan Önlemler Alma (İltibas)  429
5. Karşılaştırma  429
6. Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapma  431
7. Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltma  432
8. Saldırgan Satış Yöntemleri Kullanarak Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama  433
9. Mallar, İş Ürünleri veya Faaliyetler Hakkındaki Bilgileri Gizleme Yoluyla Müşteriyi Yanıltma  433
10. Taksitle Satış ve Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Eksik Açıklamalar Yapma, Eksik veya Yanlış Bilgi İçeren Sözleşme Formülleri Kullanma (TTK 55/1–a.10.11.12)  434
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme  434
1. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltme  434
2. Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını İğfal ile Çıkar Sağlama  435
3. Üçüncü Kişilerin Yardımcılarını Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltme  435
4. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya veya Sözleşmeyi Feshetmeye Yöneltme  437
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  438
D. Başkalarının Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Bir Biçimde İfşa Etme ve Onlardan Haksız Yararlanma  439
E. İş Şartlarına Uymama  440
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma  441
1. Genel Olarak  441
2. TTK’da Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartlarına İlişkin Verilen Örnekler  442
a. Diğer Taraf Aleyhine Doğrudan veya Yorum Yoluyla Uygulanacak Kanuni Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları  442
b. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Haklar ve Borçlar Dağılımını Öngören Genel İşlem Şartı Kullanma  443
3. TTK 55/1–f Hükmünün Uygulama Alanı  444
4. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartı Kullanmanın Hukuki Sonucu  445
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  446
A. Hukuki Sorumluluk  446
1. Açılabilecek Davalar  446
a. Tespit Davası  446
b. Men (Önleme) Davası  446
c. Düzeltme Davası  447
d. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  447
2. Taraflar  449
a. Davacılar  449
aa. Haksız Rekabet Yüzünden Ekonomik Çıkarları Zarar Gören veya Zarar Görme Tehlikesine Maruz Kalan Kimseler  449
bb. Müşteriler  449
cc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler, Tüketicilerin Ekonomik Çıkarlarını Koruyan Kuruluşlar, Kamusal Nitelikli Kurumlar  449
b. Davalılar  450
aa. Haksız Rekabeti Gerçekleştiren Kimse  450
bb. Adam Çalıştıran  450
cc. Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni, Program Yapımcısı, İlan Servisi Şefi, İşletme veya Kuruluş Sahibi  450
dd. Hizmet Sağlayıcıları  451
3. Zamanaşımı  452
4. İhtiyati Tedbirler  452
5. Hükmün Üçüncü Şahıslara Etkisi  453
6. Hükmün İlanı  454
B. Cezai Sorumluluk  454
Ekler
Ek 1: ULUSLARARASI ANLAŞMALAR  457
Ek 2: TÜRK FİKRİ MÜLKİYET MEVZUATI  459
Kaynakça  461
Kavramlar Dizini  481
 


Dr. Öğr. Üyesi Cahit Suluk
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1992 yılında bitirdi. Tasarımların hukuken korunması konulu teziyle 2000 yılında doktora derecesi aldı. Çalışan buluşları hukuku teziyle de 2020 yılında doçent oldu. 2001 yılından beri İstanbul’da fikri mülkiyet hukuku alanında avukatlık yapmaktadır.

Suluk, 2002–2008 yıllarında İTÜ’de fikri mülkiyet hukuku dersleri verdi. Sonraki yıllarda Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde misafir öğretim üyesi sıfatıyla görev yaptı. 2017’den beri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde fikri mülkiyet hukuku dersleri vermektedir.

Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin kanun hazırlıklarında da bulunan Suluk’un on dört adet kitabı, kırk civarında makalesi ve dokuz tebliği yayımlandı. Suluk’un akademik çalışmaları, Türkiye çapında geniş bir kitle tarafından takip edilmektedir.

Suluk, Haziran 2004’te Dünya Ticaret Örgütü ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının Cenevre’de ortaklaşa düzenlediği iki haftalık programa Türkiye’yi temsilen katıldı.

Patent hukuku alanında Münih’teki Max Planck Enstitüsünde dört ay süreyle araştırma yaptı.


Uzmanlık Alanları:
Telif, Marka, Patent, Tasarım, Haksız Rekabet, Medya, Bilişim

Unvanları:
Avukat (İstanbul Barosu)
Marka ve Patent Vekili (Avrupa Patent Vekili)
Öğretim Üyesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Yabancı Dil:
İngilizce

Üyelikleri:
ALAI, INTA, AIPPI, İstanbul Barosu, Türk Patent ve Marka Kurumu, İstanbul Ticaret Odası Fikri Mülkiyet Komisyonu.

web: www.suluk.com.tr
e–mail: suluk@suluk.com.tr
Cahit Suluk ...
Eylül 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Sami Özgür Memişoğlu
Eylül 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
Beste Bulut
Temmuz 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Çalışkan
Şubat 2008
21.00 TL
İndirimli: 18.90 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Intellectual Property Law  ix
Şekiller Listesi  xxxi
Kısaltmalar  xxxiii
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİ
I. KAVRAM  1
II. TEMEL İLKELER  5
A. Hakkın Doğumuna İlişkin İlkeler  5
1. Tescil ve Ülkesellik İlkesi  5
2. Gerçek Hak Sahipliği ve Teklik İlkesi  8
3. Önceki Hakların Etkisi  9
4. Rüçhan (Öncelik) İlkesi  10
B. Hakkın Sona Ermesine İlişkin İlkeler  11
1. Hakkın Tükenmesi ve Paralel İthalat  11
2. Hakkın Süreyle Sınırlı Olması  16
3. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı  17
C. Diğer İlkeler  19
1. Ön Kullanım Hakkı  19
2. Kümülatif (Çoklu) Koruma İlkesi  21
III. FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR  22
A. Yasal Altyapı  23
B. İdari Altyapı  24
C. Yargısal Altyapı  25
1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (İhtisas Mahkemeleri)  25
2. Bilirkişiler  25
3. Avukatlar  26
D. Marka ve Patent Vekilleri  26
E. Meslek Birlikleri  27
F. Toplum Bilinci  27
IV. TARİHÇE  27
A. Dünyadaki Gelişme  27
B. Türkiye’deki Gelişme  30
V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNUN YAKIN HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ  32
A. Anayasa Hukuku ve Uluslararası Belgelerle İlişkisi  32
B. Haksız Rekabet Hukuku ile İlişkisi  33
C. Rekabet Hukuku ile İlişkisi  33
D. Devletler Özel Hukuku ile İlişkisi  34
1. Ülkesellik ve Kişisellik İlkeleri  34
2. Korumadan Yararlanacak Kişiler  35
3. Uluslararası Anlaşmaların Elverişli Hükümlerinden Yararlanma  36
VI. KORUMANIN ÖNEMİ, AMACI VE İŞLEVİ  37
İkinci Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ
I. GİRİŞ  41
II. ESER  42
A. Kavram  42
1. Eser Sayılmanın Şartları  42
a. Şekli Şart  43
b. Sübjektif Şart  43
c. Objektif Şart  47
2. Eser Sayılmada Dikkate Alınmayacak Unsurlar  48
a. Kayıt, Tescil ve Tevdi  48
b. Yenilik  49
c. Amaç  49
d. Kalite  49
e. Eser Sahibinin Özellikleri  50
f. Nicelik  50
g. Masraf ve Giderler  50
h. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırılık  50
B. Korumanın Konusu  51
1. Şekil ve İçerik  51
2. Eser Parçaları ve Tamamlanmamış Eserler  52
a. Eser Parçaları  52
b. Tamamlanmamış Eserler  52
3. Fikir (İde)  53
a. Fikrin Kendisi  53
b. Bilimsel Sonuçlar, Veriler, Teori ve Öğretiler  54
4. Yöntem (Metot)  54
5. TV Program Formatı ve Reklâm Konsepti  55
a. TV Program Formatı  55
b. Reklâm Konsepti  56
6. Eserin Ad, Alamet ve Şekilleri  57
a. Eser Ad, Alamet ve Şekillerinin FSEK 83 Hükmüne Göre Korunması  57
b. Eser Ad, Alamet ve Şekillerinin Eser Olarak Korunması  59
aa. Dış Koruma  59
bb. İç Koruma  60
c. Eser Ad, Alamet ve Şekillerinin Diğer Yasalara Göre Korunması  60
III. ESER ÇEŞİTLERİ  60
A. İlim ve Edebiyat Eserleri  61
1. Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler ve Bilgisayar Programları  61
2. Raks, Koreografi ve Benzeri Sahne Eserleri  62
3. İlmi ve Teknik Nitelikteki Fotoğraflar, Haritalar, Çizimler ve Maketler  62
B. Musiki Eserleri  64
1. Genel Olarak  64
2. Melodiler, Motifler ve Temalar  65
C. Güzel Sanat Eserleri  66
1. Genel Olarak  66
2. Estetik Değer (Nitelik)  67
3. Uygulamalı Sanat Eserleri ile Tasarımlar Arasındaki İlişki  68
a. Sorunun Ortaya Konulması  68
b. Sınırların Belirlenmesi  69
4. Fotoğrafik Eserler ve Slâytlar  70
5. Karikatürler ve Her Tür Tiplemeler  70
D. Sinema Eserleri  71
E. İşlenmeler, Derlemeler ve Veri Tabanları  72
1. İşleme Eser Kavramı  72
2. Serbest Yararlanma ile İşleme Arasındaki Sınır  75
a. Genel Olarak  75
b. Parodi  76
3. İşlenme Çeşitleri  76
a. Tercümeler  76
b. Külliyat, Seçme ve Derleme Eserler, Editio Princeps, Eserlerin İzahı, Şerhi ve Kısaltmaları  77
aa. Bu Türün Özellikleri  77
bb. Külliyat  77
cc. Derlemeler  77
dd. Editio Princeps  78
ee. Bir Eserin İzahı, Şerhi ve Kısaltılması  79
c. Veri Tabanları  79
IV. ESER SAHİBİ  79
A. Yaratma Gerçeği İlkesi  79
B. Birden Çok Kişi Tarafından Meydana Getirilen Eserler  80
1. Ortak (Müşterek) Eser  80
2. İştirak (Elbirliği) Halinde Eser  81
C. İşçilerin ve Serbest Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler  82
D. Eser Sahipliği ile İlgili Kanuni Karineler  83
V. ESERDEN DOĞAN HAKLAR  83
A. Genel Olarak  83
B. Manevi Haklar  85
1. Genel Olarak  85
2. Manevi Hak Çeşitleri  85
a. Kamuya Sunma (Umuma Arz) Hakkı  85
b. Eser Sahibi Olarak Tanıtılma (Adın Belirtilmesi) Hakkı  86
c. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı  87
d. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı  89
e. Sergileme (Teşhir) Hakkı  89
f. Eseri Tahrip Etmeyi Önleme Hakkı  89
C. Mali Haklar  90
1. İşleme Hakkı  90
2. Çoğaltma Hakkı  91
3. Yayma Hakkı  94
a. Genel Olarak  94
b. Kiralama ve Kamuya Ödünç Verme  95
c. Yayma Hakkının Tükenmesi  95
4. Temsil, Yayın ve Umuma İletim Hakları  95
a. Umum Kavramı  96
b. Temsil Hakkı  98
c. Yayın Yolu ile Umuma İletim ve Dijital Ortamda Umuma Erişimi Sağlama  100
aa. Genel Olarak  100
bb. Uygulanacak Hukuk  101
D. Diğer Haklar  101
1. Pay ve Takip Hakkı  101
2. Cayma Hakkı  103
3. Vazgeçme Hakkı  104
VI. HAKKIN SINIRLARI  104
A. Esasa İlişkin Sınırlamalar  104
1. Kamu Düzeni  105
2. Genel Menfaat  106
a. Haber ve Bilgi Amacıyla  106
b. Eğitim ve Öğretim Amacıyla  107
c. Bilimsel ve Kültürel Amaçlarla İktibas Serbestîsi  108
3. Özel Menfaat  109
4. Hükümete Tanınan Yetkiler  114
a. Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Yayınlanması ve/veya Umuma İletilmesi  115
b. Boş Taşıyıcı Materyaller ile Çoğaltmaya Yarayan Teknik Cihazlardan Alınan Harçlar  115
c. Devletin Faydalanma Yetkisi  116
d. Kamuya Mal Etme  116
5. Özürlüler Lehine  117
B. Yer İtibariyle Sınırlamalar  117
C. Süre İtibariyle Sınırlamalar  117
VII. HUKUKİ İŞLEMLER VE MİRASLA İNTİKAL  117
A. Genel Olarak  117
B. Sağlararası İşlemler  118
1. Manevi Haklar  118
2. Mali Haklar  118
a. Borçlandırıcı ve Tasarruf İşlemleri  118
b. Aslen ve Devren İktisap  119
c. Devir ve Ruhsat (Lisans)  120
aa. Genel Olarak  120
bb. Devir  122
cc. Lisans (Ruhsat)  122
dd. Kanuni ve Akdi Rehin, Hapis Hakkı ve Cebri İcra  123
d. Şekil  123
e. Yorum Kuralları  123
C. Miras  124
1. Manevi Haklar  124
2. Mali Haklar  124
VIII. BAĞLANTILI (KOMŞU) HAKLAR  125
A. Genel Olarak  125
B. Bağlantılı Hak Sahipleri  126
1. İcracı Sanatçılar  126
a. Koruma Şartları  126
b. Tanınan Haklar  127
c. Hakların Devri  128
2. İcrayı Organize Eden Müteşebbisler  128
3. Fonogram Yapımcıları  129
4. Yayın Kuruluşları  130
5. Film Yapımcıları  130
6. Ortak Hükümler  130
IX. ESER DIŞINDAKİ KORUMA KONULARI  131
A. İşaret, Resim ve Sesler  131
B. Mektup, Resim ve Portreler  132
1. Mektup, Hatıra, Günlük ve Benzerleri  132
2. Resim ve Portreler  132
X. KORUMA SÜRELERİ  133
A. Genel Olarak  133
B. Eserlerin Koruma Süreleri  133
1. Mali Hakların Koruma Süreleri  134
2. Manevi Hakların Koruma Süreleri  134
C. Bağlantılı Hakların Koruma Süreleri  135
D. Eser Dışındaki Koruma Konuları ile Sui–Generis Veri Tabanlarında Süreler  137
1. Ad, Alamet ve Şekillerin Koruma Süreleri  137
2. İşaret, Resim ve Seslerin Koruma Süreleri  138
3. Mektup, Hatıra, Günlük ve Benzerlerinin Koruma Süreleri  138
4. Resim ve Portrelerin Koruma Süresi  138
5. Sui–Generis Veri Tabanlarının Koruma Süresi  138
XI. MESLEK BİRLİKLERİ  139
XII. TECAVÜZ HALİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER VE AÇILABİLECEK DAVALAR  141
A. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma  141
B. Hukuk Davaları  141
1. Açılabilecek Davalar  141
a. Eser Sahibini Tespit Davası  141
b. Tecavüzün Tespiti Davası  142
c. Tecavüzün Önlenmesi (Men’i) ve Kaldırılması (Ref’i) Davaları  142
d. Tazminat Davaları  144
2. Taraflar  145
3. Yetkili ve Görevli Mahkeme  145
4. Zamanaşımı  146
C. Ceza Davaları  147
D. Tecavüzün Önlenmesi Hakkında Özel Hükümler  149
XIII. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI  150
A. Genel Olarak  150
B. Korumanın Şartları ve Kapsamı  152
1. Koruma Şartları  152
2. Koruma Kapsamı  152
a. Hazırlık Tasarımlarının Korunması  152
b. Fikirlerin ve Temel İlkelerin Korunmaması  153
C. Çoğaltma ve İşlemeyle İlgili Özel Düzenlemeler  153
D. Sınırlamalar  153
1. Özel Sınırlamalar: Şahsi Kullanım Amacıyla İşleme ve Çoğaltma  153
2. Genel Sınırlamalar  154
XIV. VERİ TABANLARI  154
A. Genel Olarak  154
B. Veri Tabanlarının İşleme Eser Olarak Korunması  156
C. Veri Tabanı Yapımcılarına Sağlanan Kendine Özel (Sui–Generis) Veri Tabanı Koruması  156
Üçüncü Bölüm
MARKA
I. KAVRAM  159
II. UNSURLARI VE FONKSİYONLARI  160
A. Unsurları  160
1. İşaret  160
2. Ayırt Edicilik  160
3. Açıklık ve Kesinlik  161
B. Fonksiyonları  162
1. Ayırt Etme Fonksiyonu  162
2. Mal ve Hizmetin Menşeini (Kaynağını) Gösterme Fonksiyonu  162
3. Reklam Fonksiyonu  163
4. Garanti Fonksiyonu  163
III. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER  164
A. Kişi Adları  164
B. Sözcükler  164
C. Şekiller ve Üç Boyutlu Biçimler  165
D. Harfler ve Sayılar  166
E. Renkler  166
F. Sesler  167
G. Hareketler  168
H. Kokular  169
I. Diğer İşaretler  169
IV. ÇEŞİTLERİ  170
A. Mal Markası – Hizmet Markası  170
B. Ferdi Marka – Ortak Marka  170
C. Garanti Markası  171
D. Alelade Marka – Tanınmış Marka  172
E. Vekil Markası  172
F. Tecilli Marka – Tescilsiz Marka  173
G. Seri Marka  173
V. MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER (MUTLAK VE NİSPİ RED NEDENLERİ)  173
A. Mutlak Ret Nedenleri  173
1. Soyut Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler  174
2. Somut Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler  174
3. Tasviri İşaretler  175
4. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler  176
5. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Erbabını Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler  178
6. Malın Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler  179
7. Halkı Yanıltıcı İşaretler  180
8. Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesine Göre Reddedilecek İşaretler  181
9. Kamuya Mal Olmuş İşaretler  181
10. Dini Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler  181
11. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  182
12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler  182
13. Mutlak Red Nedenlerine İlişkin İstisnalar  182
a. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik  182
b. Muvafakatname  184
B. Nispi Ret Nedenleri  185
1. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka İle Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer Mal veya Hizmetleri Kapsayan İşaretler  185
a. Mal veya Hizmetler Arasındaki Benzerlik  186
b. İşaretler Arasındaki Benzerlik  187
c. İşaretlerin Benzerliğinde ve Markalar Arasında İltibas Tehlikesinin Tespitinde Dikkate Alınması Gereken Unsur ve Kriterler  187
aa. İşaretlerin Tüketiciler Nezdinde Bir Bütün Olarak Uyandırdığı İzlenimin Esas Alınması  187
bb. Hedef Tüketici Kitlesi  188
cc. Önceki Markanın Ayırt Edici Gücü  189
dd. Önceki Markanın Tanınmış Olması  191
ee. Sözcük ve Şekil Kombinasyonundan Oluşan Markalarda İltibas Değerlendirmesi  191
ff. Kısa Markalarda İltibas Değerlendirilmesi  191
gg. Ad ve/veya Soyaddan Oluşan Marklarda İltibas Değerlendirilmesi  192
hh. Marka İşaretleri Benzerliği ile Mal/Hizmet Benzerliğinin Bir Bağımlılık ve Denge İçerisinde Değerlendirilmesi  193
ıı. Diğer Kriterler  194
2. Ticari Vekilveya Temsilci Tarafından Marka Sahibinden İzin Alınmaksızın Markanın Kendi Adına Tescili İçin Başvuruda Bulunulması  195
3. Tescilsiz Bir Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan Tescilsiz Başka Bir İşaret Sahibinin İtirazı  196
4. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar  198
5. Toplumda Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar  198
6. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Başkasına Ait Kişi İsmini, Ticaret Unvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Herhangi Bir Sınai Mülkiyet Hakkını İçermesi  201
7. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka ve Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi  202
8. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi  202
9. Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları  203
VI. TESCİL  204
A. Başvuru  204
B. Başvurunun İncelenmesi  204
C. Başvurunun Yayımlanmasına Karşı İleri Sürülen Görüşler ve İtirazlar  205
1. Üçüncü Kişi Görüşü  206
2. Başvuruya İtiraz  206
a. Genel Olarak  206
b. Kullanım Kanıtı  206
D. Karara İtiraz  213
E. Uluslararası Tescil  215
F. YİDK Kararlarının İptali Davası  215
VII. HAKKIN KAPSAMI VE SINIRLARI  215
A. Tescilin Marka Sahibine Sağladığı Münhasır Hak ve Sınırları  215
1. Münhasır Hak  215
2. Münhasır Hakkın Sınırları  218
a. Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı  218
b. Markadan Doğan Hakkın Tükenmesi  219
c. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı  219
d. Müktesep Hak  219
B. Markayı Kullanma Yükümlülüğü  220
VIII. HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL  221
A. Genel Olarak  221
B. Hükümsüzlük  222
1. Hükümsüzlük Sebepleri  222
2. Hükümsüzlük Davası  223
3. Hükümsüzlük Kararının Etkileri  224
C. İptal  225
1. İptal Sebepleri  225
a. Markanın Kullanılmaması  225
b. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi  226
c. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetlerin Özellikle Niteliği Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Halkı Yanıltması  227
d. Ortak Marka veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı  227
2. İptal Talebinin İleri Sürülmesi  227
3. İptal Kararının Sonuçları  228
IX. SONA ERME  229
A. Hükümsüzlük ve İptal  229
B. Yenilememe  229
C. Marka Sahibinin Marka Hakkından Vazgeçmesi  229
X. TECAVÜZ  230
A. Tecavüz Sayılan Haller  230
1. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın Markayı 7. Maddede Belirtilen Biçimlerde Kullanmak  230
2. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek  230
3. Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan İşareti Taşıyan Ürünleri Ticarette Kullanmak  231
4. Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek  231
B. Önceki Tarihli Hakların Marka Hakkına Tecavüz Fiiline Etkisi  232
C. Kullanım Kanıtı Savunması  232
D. Tecavüz Davaları  232
Dördüncü Bölüm
PATENT
I. TERMİNOLOJİ  233
II. ÇEŞİTLERİ  234
A. Ürün ve Usul / Yöntem Patenti  235
B. Bağımlı Patent  236
C. Ek Patent  237
D. Gizli Patent  237
E. İlaç Patenti  238
F. Biyoteknoloji Patenti  240
G. İş Yapma Yöntemi Patenti  241
H. Bilgisayar Programları  243
III. KORUMA ŞARTLARI  243
A. Yenilik  243
B. Buluş Basamağı  245
C. Sanayiye Uygulanabilirlik  247
IV. PATENT VERİLEMEYECEK KONU VE BULUŞLAR  248
V. HAK SAHİPLİĞİ  249
A. Genel Bilgi  249
B. Patent İsteme (Başvuru) Hakkının ve Patent Hakkının Gaspı  251
C. Çalışanların Buluşları  252
1. Genel Olarak  252
2. Çalışan, Serbest Buluş ve Hizmet Buluşu Kavramları  253
3. İşveren ile Çalışanın Hak ve Yükümlülükleri  254
a. Genel Olarak  254
b. İşverenin Patent Başvurusu Yapma Yükümlülüğü  255
c. Çalışanın Makul Bedel Talep Etme Yetkisi  256
4. Kamu Çalışanlarının Buluşları  256
5. Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar  258
6. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar  259
VI. TESCİL  261
A. Genel Bilgi  261
B. Tarifnamenin Yazılması  263
C. Ulusal Başvuru  264
1. Başvurunun Yapılması  264
2. Patentin Verilmesi  265
3. İtiraz  266
4. Değişiklikler, Geri Çekme, Hakların Yeniden Tesisi ve Sicilin Hükümleri  267
5. Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna, Faydalı Model Başvurusunun da Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi  268
D. Uluslararası Başvuru  270
VII. KORUMANIN KAPSAMI  273
A. Genel Bilgi  273
B. Patent Hakkının Kapsamındaki Yetkiler  274
1. Ürün Patentine İlişkin Yetkiler  274
2. Usul Patentine İlişkin Yetkiler  275
3. Patent Unsurlarının Dolaylı Kullanımına İlişkin Yetkiler  276
VIII. KORUMANIN SINIRLARI  277
A. Genel Sınırlamalar  277
1. Sınai veya Ticari Amaç Taşımayan ve Özel Maksatla Sınırlı Kalan Fiiller  277
2. Deneme Amaçlı Kullanım  278
3. Uluslararası Trafik Serbestîsi  278
4. Çiftçi İstisnası  278
5. Eczane Serbestîsi  279
6. Bolar İstisnası  280
7. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırılık  280
B. Özel Sınırlamalar  280
1. Zorunlu Lisans  280
a. Genel Olarak  280
b. Zorunlu Lisans Halleri  281
aa. Genel Bilgi  281
bb. Kullanmama  282
cc. Patent Konularının Bağımlı Olması  283
dd. Kamu Yararı  283
ee. Diğer Zorunlu Lisans Halleri  284
c. Zorunlu Lisansın Hüküm ve Sonuçları  285
2. Kanuni Tekel  286
C. Diğer Sınırlamalar  286
IX. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME  287
A. Hükümsüzlük  287
1. Genel Olarak  287
2. Hükümsüzlük Kararının Etkileri  290
B. Yıllık Ücretlerin Ödenmemesi  291
C. Sürenin Dolması  292
D. Vazgeçme  292
X. TECAVÜZ  292
A. Kavram  292
B. Tecavüz Çeşitleri  293
1. Aynen ve Eşdeğer Yoluyla Tecavüz  293
2. Doğrudan ve Dolaylı Tecavüz  294
C. Tecavüz Halleri  295
D. Tecavüzün Belirlenmesi  297
E. Tecavüz Davaları  298
Beşinci Bölüm
FAYDALI MODEL
I. GENEL BİLGİ  299
II. FAYDALI MODELLERİ KORUMA GEREĞİ  300
III. KOBİ’LER VE FAYDALI MODEL  301
IV. PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR  302
V. TÜRKİYE’DE FAYDALI MODEL KORUMASI  303
A. Koruma Şartları  303
B. Faydalı Model Belgesi Verilemeyecek Konu ve Buluşlar  304
C. Tescil  304
D. Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna, Patent Başvurusunun da Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi  307
E. Hükümsüzlük  307
F. Tecavüz  307
G. Patente İlişkin Hükümlerin Faydalı Modele Uygulanması  307
Altıncı Bölüm
TASARIM
I. GENEL BİLGİ  309
II. ÇEŞİTLERİ  311
A. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar  311
B. İki ve Üç Boyutlu Tasarımlar  312
C. Estetik ve Fonksiyonel Tasarımlar  312
D. Endüstriyel Olan ve Endüstriyel Olmayan Tasarımlar  313
E. Parça Tasarımları  313
F. Yedek Parça Tasarımları  313
III. KORUMA ŞARTLARI  315
A. Yenilik  316
B. Ayırt Edici Nitelik  316
C. Yeniliği ve Ayırt Edici Niteliği Etkilemeyen Açıklamalar  318
IV. KORUMA DIŞI HALLER  319
A. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar  320
B. Teknik Fonksiyonun Tasarımı Şekillendirmesi  320
C. Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesindeki Unsurları İçeren Tasarımlar  321
V. HAK SAHİPLİĞİ  322
VI. TESCİL  324
A. Türkiye’de Tescil  324
1. Başvurunun Yapılması  324
2. İnceleme  326
3. Tescil ve Yayın  327
4. İtiraz  328
B. Uluslararası Tescil  331
VII. KORUMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI  332
VIII. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME  334
A. Hükümsüzlük  334
1. Genel Olarak  334
2. Hükümsüzlük Kararının Etkileri  337
B. Yenilemenin Yapılmaması  339
C. Sürenin Dolması  339
D. Vazgeçme  340
IX. TECAVÜZ  340
A. Kavram  340
B. Tecavüz Halleri  341
C. Tecavüzün Belirlenmesi  341
D. Tecavüz Davaları  342
Yedinci Bölüm
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI
I. GENEL BİLGİ  343
II. TESCİL  346
A. Başvuru  346
B. İtiraz  348
C. Tescilin Yapılması, Değişiklik Talepleri ve Vazgeçme  348
III. KORUMANIN KAPSAMI  350
IV. MARKALARLA İLİŞKİ  352
V. KULLANIM VE DENETİM  353
VI. HÜKÜMSÜZLÜK  354
VII. TECAVÜZ  355
Sekizinci Bölüm
YENİ BİTKİ ÇEŞİDİ VE YENİ HAYVAN IRKI
I. KAVRAM  359
II. KORUMA ŞARTLARI  360
III. HAK SAHİPLİĞİ  360
IV. TESCİL  361
A. Başvuru ve Tescil Prosedürü  361
B. İsim Verme Zorunluluğu  363
V. KORUMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI  364
VI. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME  365
VII. TECAVÜZ  366
VIII. YENİ HAYVAN IRKI  366
Dokuzuncu Bölüm
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI
I. GENEL BİLGİ  369
II. KORUMA ŞARTLARI  370
III. HAK SAHİPLİĞİ VE KORUMANIN KAPSAMI  370
IV. TESCİL  371
V. HÜKÜMSÜZLÜK VE SONA ERME  372
VI. TECAVÜZ  372
Onuncu Bölüm
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE ALAN ADI
I. TİCARET UNVANI  373
A. Genel Olarak  373
B. Fonksiyonları  373
C. Oluşturulması  374
1. Kabul Edilen Sistemler  374
2. Unsurları  374
a. Çekirdek  375
aa. Gerçek Kişi Tacirlerde  375
bb. Adi Şirketlerde  375
cc. Kollektif Şirketlerde  375
dd. Komandit Şirketlerde  376
ee. Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerde  377
ff. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerde  377
gg. Donatma İştirakinde  378
b. Ek  378
aa. Kural: Ek Yapılmasının İhtiyari Olması  378
bb. İstisna: Ek Kullanılmasının Zorunlu Olması  379
D. Tescil Ettirme ve Kullanma Yükümlülüğü  379
E. Devamlılığı  380
F. Korunması  381
1. TTK 52 Kapsamında Korunması  381
a. Genel Olarak  381
b. Dava ve Talepler  381
aa. Ticari Dürüstlüğe Aykırı Kullanımın Tespiti  381
bb. Ticari Dürüstlüğe Aykırı Kullanımın Yasaklanması  382
cc. Tescili Önleme, Terkin veya Ayırt Edici Ek Yapılmasını İsteme Hakkı  382
dd. İhlal Sonucu Oluşan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması, Gereğinde Araçların ve İlgili Malların İmhası  384
ee. Tazminat  384
ff. Hükmün İlanı  384
gg. Bildirim Zorunluluğu ve Cezai Yaptırımlar  385
2. Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması  385
3. Diğer Düzenlemelere Göre Korunması  385
II. İŞLETME ADI  386
III. ALAN ADI  388
A. Genel Bilgi  388
B. Yasal Düzenleme  388
C. İhtilafların Çözümü  389
1. Genel Olarak  389
2. WIPO Tahkimi  391
Onbirinci Bölüm
SINAİ MÜLKİYET HAKLARIYLA İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER
I. HUKUKİ İŞLEMLER VE MİRASLA İNTİKAL  395
A. Temel İlkeler  395
B. Devir  396
C. Lisans  397
1. Lisans Çeşitleri  398
a. Bölgesel Lisans – Ulusal Lisans  398
b. Basit (Adi) Lisans – Münhasır (İnhisari) Lisans  399
c. Normal Lisans – Alt Lisans  399
d. İradi Lisans – Zorunlu (Kanuni) Lisans  400
e. Karşılıklı Lisans – Karşılıksız Lisans  400
2. Lisans Sözleşmesinin Yapılması, Hüküm ve Sonuçları  400
D. Devir ve Lisans Vermekten Doğan Sorumluluk  402
E. Diğer Hukuki İşlemler  402
F. Miras ile İntikal  404
II. SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA DAVALAR  404
A. YİDK Kararlarının İptali Davası  405
B. Hükümsüzlük Davaları  407
C. Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava  407
D. Tecavüz Davaları  408
1. Delillerin Tespiti  408
2. Tecavüzün Tespiti Davası  409
3. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi  409
4. Tecavüzün Durdurulması  409
5. Tecavüzün Kaldırılması  409
6. Maddi, Manevi ve İtibar Tazminatı Davaları  410
7. Sınaî Mülkiyet Hakkının Gaspı Nedeniyle Hakkın Devri Davası  411
8. Bitki Çeşitlerinde Bedel Davası  412
E. Taraflar, Yetkili – Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı  412
F. İleri Sürülebilecek Diğer Talepler  414
1. Ürün ve Araçlara El Konulması  415
2. Ürün ve Araçlar Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması  415
3. Ürün ve Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi veya İmhası  415
4. Hükmün İlgililere Tebliği ve Kamuya İlan Yoluyla Duyurulması  416
5. Zarar Miktarını Kanıtlayan Belgelerin İstenmesi  416
G. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma  416
1. İhtiyati Tedbirler  416
2. Sahte/Taklit Eşyaya Gümrüklerde El Konulması  417
H. Ceza Davaları  418
1. Genel Bilgi  418
2. SMK’da Öngörülen Marka Suçları  419
Onikinci Bölüm
HAKSIZ REKABET
I. HAKSIZ REKABETİN DÜZENLENİŞİ  421
A. Genel Olarak  421
B. Haksız Rekabete İlişkin Düzenlemelerin Amacı ve İlkeleri  422
II. HAKSIZ REKABET HALLERİ  424
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar (TTK 55/1–a)  425
1. Kötüleme  425
2. Gerçek Dışı ve/veya Yanıltıcı Açıklamalarla Kendisini veya Üçüncü Bir Kişiyi Rekabette Öne Geçirme  427
3. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek Adları, Derece ve Sembolleri Kullanarak Kendini Üstün Yetenekli Gösterme  428
4. Karıştırılmaya Yol Açan Önlemler Alma (İltibas)  429
5. Karşılaştırma  429
6. Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapma  431
7. Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltma  432
8. Saldırgan Satış Yöntemleri Kullanarak Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama  433
9. Mallar, İş Ürünleri veya Faaliyetler Hakkındaki Bilgileri Gizleme Yoluyla Müşteriyi Yanıltma  433
10. Taksitle Satış ve Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Eksik Açıklamalar Yapma, Eksik veya Yanlış Bilgi İçeren Sözleşme Formülleri Kullanma (TTK 55/1–a.10.11.12)  434
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme  434
1. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltme  434
2. Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını İğfal ile Çıkar Sağlama  435
3. Üçüncü Kişilerin Yardımcılarını Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltme  435
4. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya veya Sözleşmeyi Feshetmeye Yöneltme  437
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  438
D. Başkalarının Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Bir Biçimde İfşa Etme ve Onlardan Haksız Yararlanma  439
E. İş Şartlarına Uymama  440
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma  441
1. Genel Olarak  441
2. TTK’da Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartlarına İlişkin Verilen Örnekler  442
a. Diğer Taraf Aleyhine Doğrudan veya Yorum Yoluyla Uygulanacak Kanuni Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları  442
b. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Haklar ve Borçlar Dağılımını Öngören Genel İşlem Şartı Kullanma  443
3. TTK 55/1–f Hükmünün Uygulama Alanı  444
4. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartı Kullanmanın Hukuki Sonucu  445
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  446
A. Hukuki Sorumluluk  446
1. Açılabilecek Davalar  446
a. Tespit Davası  446
b. Men (Önleme) Davası  446
c. Düzeltme Davası  447
d. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  447
2. Taraflar  449
a. Davacılar  449
aa. Haksız Rekabet Yüzünden Ekonomik Çıkarları Zarar Gören veya Zarar Görme Tehlikesine Maruz Kalan Kimseler  449
bb. Müşteriler  449
cc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler, Tüketicilerin Ekonomik Çıkarlarını Koruyan Kuruluşlar, Kamusal Nitelikli Kurumlar  449
b. Davalılar  450
aa. Haksız Rekabeti Gerçekleştiren Kimse  450
bb. Adam Çalıştıran  450
cc. Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni, Program Yapımcısı, İlan Servisi Şefi, İşletme veya Kuruluş Sahibi  450
dd. Hizmet Sağlayıcıları  451
3. Zamanaşımı  452
4. İhtiyati Tedbirler  452
5. Hükmün Üçüncü Şahıslara Etkisi  453
6. Hükmün İlanı  454
B. Cezai Sorumluluk  454
Ekler
Ek 1: ULUSLARARASI ANLAŞMALAR  457
Ek 2: TÜRK FİKRİ MÜLKİYET MEVZUATI  459
Kaynakça  461
Kavramlar Dizini  481
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020