Tebligat Hukuku Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi  - Kitap
14. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1232
Barkod:
9789750290664
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.450,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
13. baskı
Mart 2023
1.190,00
745,00 (%37)
12. baskı
Mart 2022
750,00
350,00 (%53)
11. baskı
Ocak 2021
650,00
190,00 (%71)
10. baskı
Ocak 2018
625,00
95,00 (%85)
8. baskı
Ocak 2013
595,00
35,00 (%94)
Kitabın Açıklaması
Bu eser, Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altında dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiş olup, her maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı açıklama yapılmıştır.
Eser son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmış, hazırlanırken tebligat bölümünde (kabulden teslimata kadar) çalışmalar yapılmış, tebliğ memurlarıyla hem şehir merkezinde hem de köylerde dağıtıma çıkılmış, Kanun'un nasıl uygulandığı yerinde görülmüştür. Yurt dışı tebligatlar konusunda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tebligat Bürosunda, Hukuk Tebligat Bölümü ile Ceza Tebligat Bölümünde ve Türkiye Cumhuriyeti Hamburg (Almanya) Başkonsolosluğu'nda, Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi çerçevesinde yapılan tebligatlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır.
İçtihat ağırlıklı bir çalışma olan eserin hazırlanmasındaki amaç, hukukçuların konuyla ilgili güncel emsal kararlara kolayca ulaşmalarını sağlamaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
.
Umumî Hükümler
.
Kanunun Şümulü
.
Tebligat Esasları
.
Hususi Hükümler
.
Kazai Tebligat
.
İdari Tebligat
.
Mali Tebligat
.
Cezai Hükümler
.
Müteferrik Hükümler
.
Konu ile İlgili Önemli Mevzuat
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
I. TEBLİGATIN TANIMI VE ÖNEMİ 
17
A. Tebligatın Tanımı 
17
B. Tebligatın Önemi 
19
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ 
21
A. Genel Olarak 
21
B. Adil Yargılanma Hakkı 
23
C. Hukuki Dinlenilme Hakkı 
24
D. Usul Ekonomisi İlkesi 
26
III. TEBLİGAT MEVZUATI 
27
A. İç Hukuk Alanında Gelişmeler 
27
B. Uluslararası Sözleşmeler Alanındaki Gelişmeler 
29
IV. SÜRELER 
30
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI 
35
İÇTİHATLAR 
36
TEBLİGAT KANUNU
BİRİNCİ BAP
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1: Tebligatın Yapılması 
63
AÇIKLAMALAR 
64
İÇTİHATLAR 
75
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması 
81
AÇIKLAMALAR 
81
İÇTİHATLAR 
83
Madde 3: Ücret Tarifesi 
85
AÇIKLAMALAR 
85
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar 
86
AÇIKLAMALAR 
86
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi 
88
AÇIKLAMALAR 
88
İÇTİHATLAR 
91
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar 
98
AÇIKLAMALAR 
98
İÇTİHATLAR 
99
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri 
104
AÇIKLAMALAR 
104
İÇTİHATLAR 
108
Madde 7/a: Elektronik Tebligat 
109
AÇIKLAMALAR 
111
İÇTİHATLAR 
126
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi 
196
AÇIKLAMALAR 
196
İÇTİHATLAR 
198
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar 
200
AÇIKLAMALAR 
200
İÇTİHATLAR 
202
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat 
206
AÇIKLAMALAR 
208
AÇIKLAMA 
219
İÇTİHATLAR 
224
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat 
247
İlgili Mevzuat 
247
AÇIKLAMALAR 
249
İÇTİHATLAR 
278
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat 
374
AÇIKLAMALAR 
374
İÇTİHATLAR 
382
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 
401
AÇIKLAMALAR 
401
İÇTİHATLAR 
405
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat 
417
AÇIKLAMALAR 
417
İÇTİHATLAR 
423
Madde 15: Sefer Hali 
435
AÇIKLAMALAR 
435
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 
436
AÇIKLAMALAR 
436
İÇTİHATLAR 
444
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası 
471
AÇIKLAMALAR 
471
İÇTİHATLAR 
474
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat 
507
AÇIKLAMALAR 
508
İÇTİHATLAR 
511
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat 
516
AÇIKLAMALAR 
516
İÇTİHATLAR 
520
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi 
536
AÇIKLAMALAR 
536
İÇTİHATLAR 
541
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina 
552
AÇIKLAMALAR 
554
İÇTİHATLAR 
581
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı 
654
AÇIKLAMALAR 
654
İÇTİHATLAR 
655
Madde 23: Tebliğ Mazbatası 
661
AÇIKLAMALAR 
662
İÇTİHATLAR 
673
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak 
686
AÇIKLAMALAR 
686
İÇTİHATLAR 
687
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 
688
AÇIKLAMALAR 
688
İÇTİHATLAR 
702
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk … 
716
AÇIKLAMALAR 
717
İÇTİHATLAR 
726
Madde 26: Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 
747
AÇIKLAMALAR 
747
İÇTİHATLAR 
749
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat 
753
AÇIKLAMALAR 
753
Madde 28: İlanen Tebligat 
755
AÇIKLAMALAR 
756
İÇTİHATLAR 
768
Madde 29: İlan Şekli 
828
AÇIKLAMALAR 
828
İÇTİHATLAR 
833
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 
845
AÇIKLAMALAR 
845
İÇTİHATLAR 
845
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 
847
AÇIKLAMALAR 
847
İÇTİHATLAR 
847
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü 
849
AÇIKLAMALAR 
849
İÇTİHATLAR 
861
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat 
949
AÇIKLAMALAR 
949
İlgili Mevzuat 
949
İÇTİHATLAR 
951
İKİNCİ BAP
BİRİNCİ FASIL
Kazai Tebligat
Madde 34: Şümulü 
955
AÇIKLAMALAR 
955
İÇTİHATLAR 
956
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti: 
969
AÇIKLAMALAR 
970
İÇTİHATLAR 
986
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat 
1065
İlgili Mevzuat 
1065
AÇIKLAMALAR 
1065
İÇTİHATLAR 
1067
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 
1069
AÇIKLAMALAR 
1069
İÇTİHATLAR 
1069
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması 
1071
İlgili Mevzuat 
1071
AÇIKLAMALAR 
1071
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması 
1073
AÇIKLAMALAR 
1073
İÇTİHATLAR 
1074
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti 
1091
AÇIKLAMALAR 
1091
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat 
1092
AÇIKLAMALAR 
1092
İÇTİHATLAR 
1092
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat 
1095
AÇIKLAMALAR 
1095
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat 
1096
AÇIKLAMALAR 
1096
İÇTİHATLAR 
1097
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat 
1098
AÇIKLAMALAR 
1098
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45: Şümulü 
1099
AÇIKLAMALAR 
1099
İÇTİHATLAR 
1101
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması 
1103
AÇIKLAMALAR 
1103
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat 
1104
AÇIKLAMALAR 
1104
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat 
1105
AÇIKLAMALAR 
1105
İÇTİHATLAR 
1105
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat 
1108
AÇIKLAMALAR 
1108
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat 
1109
AÇIKLAMALAR 
1109
Madde 51: Diğer Mali Tebligat 
1110
AÇIKLAMALAR 
1110
İlgili Mevzuat 
1113
AÇIKLAMALAR 
1119
İÇTİHATLAR 
1132
ÜÇÜNCÜ BAP
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar 
1161
AÇIKLAMALAR 
1161
İÇTİHATLAR 
1163
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek 
1176
AÇIKLAMALAR 
1176
İÇTİHATLAR 
1176
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı … 
1178
AÇIKLAMALAR 
1178
İÇTİHATLAR 
1179
Madde 55: Yalan Beyan 
1182
AÇIKLAMALAR 
1182
İÇTİHATLAR 
1183
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar 
1184
AÇIKLAMALAR 
1184
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar 
1185
AÇIKLAMALAR 
1185
DÖRDÜNCÜ BAP
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması 
1186
AÇIKLAMALAR 
1186
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf 
1187
AÇIKLAMALAR 
1187
Madde 60: Yönetmelik 
1188
AÇIKLAMALAR 
1188
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar 
1189
AÇIKLAMALAR 
1189
Madde 62: Kaldırılan Hükümler 
1190
AÇIKLAMALAR 
1190
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 
1191
AÇIKLAMALAR 
1191
İÇTİHATLAR 
1192
Ek Madde 2 
1198
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması 
1199
AÇIKLAMALAR 
1199
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi 
1200
Madde 63: Kanunun Mer’iyete Girmesi 
1201
AÇIKLAMALAR 
1201
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam 
1202
AÇIKLAMALAR 
1202
EKLER
Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri Konulu Genelge 
1205
Borca ve Fer’ilerine Karşı İtiraz Dilekçesi 
1214
Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
1216
Uzman Görüşü 
1218
Uzman Görüşü 
1220
Uzman Görüşü 
1222
Uzman Görüşü 
1226
Kavram Dizini 
1229