Yargı Harçları (1 sayılı Tarife) Bersu Kılıç Kopan  - Kitap

Yargı Harçları

(1 sayılı Tarife)

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
240
Barkod:
9786052646540
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
313,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada yargı harçlarının ele alınmasında, yargılama sürecinde yer alan tarafların her birini etkilemesine rağmen ve bir yargılama süreci içerisinde şu an taraf olmasa bile bir gün taraf olma potansiyeli taşıyan herkesi etkilemesine rağmen teoride konu hakkında mali hukuk güncel çalışması yapılmamış olması, gelişen ve değişen teknolojik düzenin yargı harçlarına etkisinin anlaşılması, yargı harçlarına ilişkin sistemin geliştirilmesi halinde hukuk hizmetlerinde kalitenin artacak olması ve adalete erişimin kolaylaşacak olması düşüncelerinden yola çıkılmıştır.
Bu amacın açıklıkla anlaşılması adına konu üç bölüme ayrılmıştır. Ana başlıklar halinde bakıldığında ilk bölümde yargı harçlarının anlamı, tanımı, tarihi, özellikleri ve istatistiki durumu incelenmiştir. İkinci bölümde yargı harçlarının konusu ve türleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise yargı harçlarından istisna ve muafiyetlerle birlikte yargı harçlarından yükümlülük ve sorumluluk ve yargı harçlarının ödenmesi konularına değinilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Çerçevede Yargı Harçları
.
Yargı Harçlarının Konusu ve Türleri
.
Yargı Harçlarında İstisna ve Muafiyetler, Yükümlülük, Sorumluluk ve Ödeme
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
5
İÇİNDEKİLER 
7
TABLOLAR DİZİNİ 
11
ŞEKİLLER DİZİNİ 
11
KISALTMALAR DİZİNİ 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ÇERÇEVEDE YARGI HARÇLARI
I. HARCIN TANIMI, NİTELİĞİ VE UNSURLARI 
19
A. Harç Kavramının Tanımı 
19
B. Harçların Kanuniliği 
23
C. Kamu Hizmeti Karşılığı Alınma 
27
D. Harçların Kimin Tarafından Alındığı 
30
E. Harçların Görünürde İhtiyariliği/Cebriliği 
31
II. HARÇLARIN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 
32
A. Harçların Tarihsel Gelişim Süreci İçerisinde Yargı Harçlarının Yeri 
32
B. Yargı Harçlarının Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi 
35
1. Osmanlı Dönemi 
35
2. Cumhuriyet Dönemi 
38
a. 5887 Sayılı Kanun’a Kadar Olan Dönem ve 2503 Sayılı Adliye
Harç Tarifesi Kanunu 
38
b. 1952 tarihli 5887 Sayılı Harçlar Kanunu Dönemi 
39
c. 1964 tarihli 492 Sayılı Harçlar Kanunu Dönemi 
40
d. 492 Sayılı Kanun’da Günümüze Kadar Yapılan Değişikliler 
41
(1) Yargı Harçlarının İki Ayrı Tarifede Yer Alması Sorunu 
42
(2) Tahkim Yargılamasında Yargı Harçları 
42
(3) Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, İstinaf Kanun
Yolu ve Arabuluculuk 
44
(4) Merkezi Takip Sistemi Harcı 
45
(5) 492 Sayılı Kanun’un 28. Maddesi ve 32. Maddesi 
45
(6) Yargı Harçlarına İlişkin Veriler 
49
III. YARGI HARÇLARININ İŞLEVİ 
54
A. Kamu Harcamalarını Karşılamak 
54
B. Kötüye Kullanımları Engellemek 
56
IV. DİĞER KAMU GELİRLERİ VE HARÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
60
A. Harç ve Vergi 
60
B. Harç ve Resim 
60
C. Harç ve Şerefiye 
61
D. Harç ve Katılma Payı 
62
E. Harç ve Parafiskal Gelirler 
62
V. YARGI HARÇLARININ SINIRLARI 
64
A. Mali Güce Göre Vergilendirme 
64
B. Sosyal Devlet Açısından Yargı Harçları 
67
VI. YARGI HARÇLARI İLE YARGILAMA GİDERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
68
İKİNCİ BÖLÜM
YARGI HARÇLARININ KONUSU VE TÜRLERİ
I. SURET HARÇLARI 
72
II. MAHKEME HARÇLARI 
78
A. Başvurma Harcı 
78
1. 492 Sayılı Harçlar Kanunu Öncesi Durum 
78
a. Kaydiye Harcı 
78
b. Tezkere Harcı 
79
c. Zabıt Harcı 
81
d. Tebliğ Harcı ve Tebliğ Harcının Gider Adı Altında Devam
Ettirilmesi Sorunu 
81
2. 492 Sayılı Harçlar Kanunu Döneminde Başvurma Harcı 
87
B. Celse Harcı 
89
1. Duruşmanın Taraflar veya Vekillerinin Talep ve Muvafakatleri
Üzerine Başka Bir Güne Bırakılması Halinde Celse Harcı 
97
2. Duruşmanın Taraflardan Birinin veya Vekilinin Önceden Yapılması
Gereken Bir İşlemi Yapmamasından Dolayı Başka Bir Güne
Bırakılması Halinde Celse Harcı 
98
3. Avukatın Vekaletnamesini Süresinde Sunmaması Halinde Celse
Harcı 
103
4. Haksız Yere Sahtelik İddiası Halinde Celse Harcı 
105
5. Diğer Haller 
105
a. Dosyanın İşlemden Kaldırılması Halinde Celse Harcı 
105
b. Islah Halinde Celse Harcı 
106
C. Karar ve İlam Harcı 
108
1. Nispi Karar ve İlam Harcı 
110
2. Maktu Karar ve İlam Harcı 
120
3. Nispi Harç ve Maktu Harca Tabi Davaların Karşılaştırılması 
125
D. Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları 
130
E. Keşif Harcı 
132
II. İCRA VE İFLAS HARÇLARI 
136
A. İcra Harçları 
141
1. Başvurma Harcı 
141
2. Peşin Harç 
145
3. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı 
153
4. Tahsil Harcı 
154
5. İcra Takibinden Vazgeçme/ Feragat Harcı 
159
6. Cezaevi Harcı 
162
7. Merkezi Takip Sistemi Harcı 
178
B. İflas Harçları 
184
C. Konkordato Harçları 
189
D. Haciz, Teslim ve Satış Harçları 
191
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGI HARÇLARINDA İSTİSNA VE MUAFİYETLER,
YÜKÜMLÜLÜK, SORUMLULUK VE ÖDEME
I. YARGI HARÇLARINDAN İSTİSNA VE MUAFİYETLER 
193
A. Harçlar Kanunu’nda Yer Alan İstisna ve Muafiyetler 
196
B. Özel Kanunlarda Yer Alan İstisna ve Muafiyetler 
204
II. YARGI HARÇLARINDAN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUK 
212
III. YARGI HARÇLARININ ÖDENMESİ VEYA AATUHK GÖRE TAHSİLİ 
221
A. Yargı Harçlarının Zamanında Ödenmesi 
221
B. Yargı Harçlarının Zamanında Ödenmemesi Halinde AATUHK’nuna göre Tahsili 
225
C. Ödeme Yeri ve Zamanı 
227
SONUÇ 
229
KAYNAKÇA 
233