Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK m.136) İsmail Çağlar  - Kitap

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu

(TCK m.136)

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
176
Barkod:
9786052648704
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
270,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamızda öncelikle suç teorisi açısından ikinci bölümde yapacağımız açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesi adına kişisel veri kavramı, ulusal ve uluslararası düzenlemeler boyutunda incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak veri kavramından yola çıkarak açıklamalar yapılmış ve akabinde kişisel veri kavramı ile yakından ilişkili olan veri işleme faaliyeti, kişisel verilerin korunması hakkı, açık rıza ve ilgili kişi gibi kavramlara değinilmiştir. Bahsi geçen başlıklar incelenirken başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu temel alınmakla birlikte Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ülkemizin de taraf olduğu 108 no'lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Gerçek Kişilerin Korunmasına Dair Sözleşme göz önünde bulundurulmuştur.
Eserimizin ikinci bölümde ise Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde yer alan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu incelenmiştir. Bu bağlamda söz konusu suçun unsurları ayrı ayrı başlıklar altında doktrindeki görüşler ve yargı kararları da dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mevzuat İle Yargı Kararları Kapsamında Kişisel Veri Kavramı
.
Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TAKDİM 
5
ÖNSÖZ 
7
TEŞEKKÜR 
8
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
MEVZUAT İLE YARGI KARARLARI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
1. Kişisel Veri 
19
1.1. Genel Olarak 
19
1.2. Tanım 
21
1.2.1. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Olma 
21
1.2.2. Gerçek Kişiye İlişkin Olma 
23
1.2.3. Her Türlü Bilgi Niteliğinde Olma 
29
2. Özel Nitelikli Kişisel Veri 
32
2.1. Irk 
34
2.2. Etnik Köken 
36
2.3. Siyasi Düşünce 
37
2.4. Felsefi İnanç 
37
2.5. Din, mezhep, diğer inanç 
38
2.6. Kılık ve kıyafet 
39
2.7. Dernek, vakıf, sendika üyeliği 
40
2.8. Sağlık Verisi 
40
2.9. Cinsel hayat 
43
2.10. Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri 
44
2.11. Biyometrik veri 
45
2.12. Genetik veri 
48
3. Kişisel Verilerin İşlenmesi 
49
4. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı 
52
4.1. Ekonomik Hak Görüşü 
52
4.1.1. Mülkiyet Hakkı Görüşü 
53
4.1.2. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü 
54
4.2. Özel Hayatın Gizliliği Görüşü 
56
5. Türk Hukukunda Kişisel Veriler 
58
5.1. Anayasa 
58
5.2. Türk Borçlar ve Türk Medeni Kanunu 
59
5.3. İş Kanunu 
60
5.4. Türk Ceza Kanunu 
63
5.5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
64
6. Özel Bir Kanun Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası 
65
6.1. Genel Olarak 
65
6.2. Amaç 
66
6.3. Kapsam 
66
6.4. Tanımlar 
69
6.4.1. Açık Rıza ve İstisnaları 
69
6.4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi 
70
6.4.4. İlgili Kişi ve Hakları 
71
6.4.5. Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri 
73
6.4.6. Veri İşleyen 
76
6.5. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulması Gereken Genel İlkeler 
77
6.6. Verilerin İşlenme Şartları 
82
6.6.1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
82
6.6.1.1. Açık Rıza 
82
6.6.1.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülme 
85
6.6.1.3. Hayat veya Beden Bütünlüğünün Korunması 
87
6.6.1.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfası 
87
6.6.1.5. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi 
88
6.6.1.6. Verinin Alenileştirilmiş Olması 
89
6.6.1.7. Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması 
90
6.6.1.8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati 
91
6.6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
91
7. Kişisel Verilere İlişkin Uluslararası Düzenlemeler 
94
7.1. Genel Olarak 
94
7.2. OECD 
95
7.3. BM 
96
7.4. 108 Sayılı Sözleşme 
96
7.5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 
97
7.6. Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 
99
İKİNCİ BÖLÜM
VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU
1. Genel Olarak 
103
2. Madde Metni, Gerekçesi ve Yapılan Değişiklikler 
107
3. Korunan Hukuki Değer 
109
4. Suçun Unsurları 
111
4.1. Maddi Unsurlar 
113
4.1.1. Fiil 
113
4.1.1.1. Verme 
116
4.1.1.2. Yayma 
118
4.1.1.3. Ele Geçirme 
122
4.1.2. Fail 
127
4.1.3. Mağdur 
128
4.1.4. Konu 
129
4.1.5. Nitelikli Haller 
130
4.1.5.1. Suçun konusunun CMK Uyarınca Kayda Alınan
Beyan ve Görüntüler Olması 
130
4.1.5.2. Suçun, Yetkisini Kötüye Kullanan Kamu Görevlisi
Tarafından İşlenmesi 
133
4.1.5.3. Suçun Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan
Yararlanılarak İşlenmesi 
135
4.2. Manevi Unsur 
136
4.3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
138
4.3.1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
140
4.3.1.1. Mağdurun Rızası 
141
4.3.1.2. Kanun Hükmünün İcrası 
141
4.3.1.3. Hayat veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin
Zorunluluk 
144
4.3.1.4. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasında Gereklilik 
144
4.3.1.5. Hakkın Tesisi, Kullanılması ve Korunması İçin
Zorunluluk 
145
4.3.1.6. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine
Getirmesi 
146
4.3.1.7. Veri Sorumlusunun Menfaatleri Açısından
Zorunluluk 
147
4.3.1.8. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Verilerin İşlenmesi 
147
4.3.1.9. İlgili Kişinin Verilerini Alenileştirmesi 
148
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
149
5.1. Teşebbüs 
149
5.2. İştirak 
150
5.3. İçtima 
151
6. Yaptırım 
155
7. Soruşturma Usulü 
156
8. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
156
SONUÇ 
157
KAYNAKÇA 
163