Vasiyetnamenin Tenfizi ve İptali Davaları Aydın Tekdoğan  - Kitap

Vasiyetnamenin Tenfizi ve İptali Davaları

5. Baskı, 
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
687
Barkod:
9789750285868
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
955,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Tasarruflar(kazandırmalar) hüküm doğurdukları an bakımından iki şekilde yapılabilir; ölüme bağlı tasarruflar veya sağlararası tasarruflar. Kişi hayattayken hüküm doğuruyorsa sağlararası tasarruf, kişi öldükten sonra hüküm doğuruyorsa ölüme bağlı tasarruf olup, ölüme bağlı tasarruflar nitelikleri itibarıyla miras sözleşmesi ve vasiyetname şeklinde gerçekleşebilir.
Bu çalışmada, ilgili konu ve kavramları da içerecek şekilde ölüme bağlı tasarruflar ile bu tasarruflardan kaynaklanan vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyetnamenin iptali davaları ele alınmakta olup, amaç bu davalar hakkında uygulamacıya yardımcı olmaktır. Bu kapsamda, teorik bilgiler yanında, uygulama esas alınmış, konu en son Yargıtay içtihatları, Bölge Adliye Mahkemesi kararları ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İlgili Konu ve Kavramlar
.
Ölüme Bağlı Tasarruflar
.
Vasiyetnamenin Tenfizi
.
Vasiyetnamenin İptali
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Yazarın Özgeçmişi ve Yayımlanmış Kitapları 
9
Kısaltmalar 
19
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
I. MİRASIN AÇILMASI 
21
II. MİRASÇI 
22
A. Genel Olarak 
22
B. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 
23
1. Birinci Zümre Mirasçılar 
24
2. İkinci Zümre Mirasçılar 
27
3. Üçüncü Zümre Mirasçılar 
28
4. Evlatlığın Mirasçılığı 
29
5. Devletin Mirasçılığı 
30
6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
31
a. Genel Olarak 
31
b. İntifa Hakkı 
32
C. Atanmış (İradi) Mirasçı 
33
III. MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLER 
33
A. Mirastan (Iskat) Çıkarma 
33
1. Genel Olarak 
33
2. Iskat Çeşitleri 
37
a. Cezai (Olağan) Iskat 
38
aa. Genel Olarak 
38
ab. Cezai Iskatın Nedenleri 
38
ac. Cezai Iskatın Sonuçları 
39
b. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat 
40
3. Mirastan Yoksunluk ile Benzerlikleri ve Farkları 
41
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
42
B. Mirastan Yoksunluk 
42
1. Genel Olarak 
42
2. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 
43
3. Iskat (Çıkarma) ile Benzerlikleri ve Farkları 
44
C. Mirasın Reddi 
44
1. Mirasın Gerçek Reddi 
44
2. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi 
48
3. Mirasın Reddinin Sonuçları 
52
4. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 
54
5. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610) 
56
6. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1) 
59
7. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) 
63
8. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618) 
63
D. Mirastan Feragat 
65
1. Genel Olarak 
65
2. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 
66
IV. MİRASIN KAZANILMASI 
67
A. Külli Halefiyet 
67
B. Miras Ortaklığı 
72
V. TEREKE TEMSİLCİSİ 
76
VI. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU 
79
VII. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI) 
82
A. Genel Olarak 
82
B. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) 
83
C. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası 
85
İkinci Bölüm
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
I. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI 
87
A. Genel Olarak 
87
B. Sağlararası Tasarruflar 
91
C. Ölüme Bağlı Tasarruflar 
92
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ 
98
A. Genel Olarak 
98
B. Şekli (Geniş) Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 
100
C. Niteliklerine Göre (Maddi Anlamda) Ölüme Bağlı Tasarruflar 
102
1. Genel Olarak 
102
2. Mirasçı Ataması ile Belirli Mal Vasiyeti Arasındaki Farklar 
103
3. Tasarrufun Niteliğinin Tespiti 
104
III. VASİYETNAME 
106
A. Genel Olarak 
106
B. Ortak Vasiyetname 
107
C. Vasiyet Yapma Ehliyeti ve Vasiyetçinin Temsili 
111
1. Genel Olarak Ehliyet 
111
2. Vasiyetname Yapma Ehliyeti 
114
D. Vasiyetnamelerin Düzenlenmesinde Temsil 
116
E. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetnameler 
117
1. Genel Olarak 
117
2. Resmi Vasiyetname 
118
a. Genel Olarak 
118
b. Okuma Yazma Bilenlerin (Okuma Yazma Yeteneği Olanların) Yapacakları Resmi Vasiyetname 
124
c. Okuma Yazma Bilmeyenlerin (Okuma Yazma Yeteneği Olmayanların) Yapacakları Resmi Vasiyetname 
126
d. Resmi Vasiyetname Düzenlenirken Hazır Bulunacak Memur ve Tanıkların Nitelikleri 
128
e. Diğer İşlemler 
132
f. Resmi Vasiyetnamenin Aksinin İspatı ve Sahtelik İddiası 
132
3. El Yazılı Vasiyetname 
139
4. Sözlü Vasiyetname 
142
F. Niteliklerine Göre Vasiyetnameler 
145
1. Mirasçı Ataması 
145
2. Belirli Mal Vasiyeti 
149
a. Genel Olarak 
149
b. Belirli Mal Vasiyetinin Çeşitleri 
153
G. Vasiyetnameden Dönme (Rücu) 
156
1. Açık Dönme 
158
2. Yok Etmek Suretiyle Dönme 
158
3. Örtülü Dönme 
159
4. Vasiyetnamenin Kazaen veya Üçüncü Kişinin Fiili ile Yok Olması 
168
5. Vasiyetnamenin Zıyaı (Yok Olması) 
168
IV. MİRAS SÖZLEŞMESİ 
169
A. Genel Olarak 
169
B. Miras Sözleşmesinin Şekli 
171
1. Sözleşmelerde Şekil 
171
2. Miras Sözleşmesinin Düzenlenme Şekli 
172
C. Miras Sözleşmesi Yapmak Ehliyeti 
174
D. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri 
174
1. Olumlu Miras Sözleşmesi 
175
2. Olumsuz Miras Sözleşmesi (Mirastan Feragat Sözleşmesi) 
177
a. Genel Olarak 
177
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli 
178
c. Feragat Sözleşmesinin Hükümleri 
179
d. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 
185
e. Mirasçıların Tenkis Talebi 
185
E. Mirasbırakanın Sözleşmeden Dönmesi 
186
F. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüz Kaldığı Haller 
188
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YÜKLEMELER VE KOŞULLAR 
189
A. Genel Olarak 
189
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda 
191
1. Genel Olarak 
191
2. Koşullar 
194
3. Yüklemeler 
196
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İKAMELER 
199
A. Yedek Mirasçı Atama (Basit İkame) 
199
B. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame) 
199
VII. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA VAKIF KURMA 
202
VIII. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU 
206
Üçüncü Bölüm
VASİYETNAMENİN TENFİZİ
I. GENEL OLARAK 
215
II. İSTİHKAK İSTEMLİ TENFİZ DAVASI 
224
III. VASİYETİN TENFİZİ (YERİNE GETİRİLMESİ) KOŞULLARI 
243
A. İnfazı Mümkün ve Geçerli Bir Vasiyetnamenin Bulunması Koşulu 
243
B. Vasiyetnamenin Açılıp Okunması Koşulu 
248
C. Vasiyetnamenin Kesinleşmesi veya Vasiyetnameye ve Terekeye Yönelik Açılmış Davaların Sonuçlanması Koşulu 
257
D. Vasiyetnameye Konu Hak ve Alacakların Halen Terekede Olması Koşulu 
264
IV. DAVANIN TARAFLARI 
270
A. Davacı 
270
B. Davalı 
276
V. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ 
280
VI. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
288
A. Görevli Mahkeme 
288
B. Yetkili Mahkeme 
290
VII. VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEF’İLER 
291
A. İptal ve Tenkis Def’i 
291
B. Zamanaşımı Def’i 
300
VIII. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
309
A. Dava Dilekçesi Örneği 
309
B. Cevap Dilekçesi Örnekleri 
310
1. Vasiyetnamenin Açılıp Okunmadığı Savunması 
310
2. Vasiyetnameye Konu Taşınmazın Terekede Bulunmadığı Savunması 
311
3. İptal ve Tenkis Def'inin Savunma Yoluyla İleri Sürülmesi 
312
4. Zamanaşımı Definin Savunma Yoluyla İleri Sürülmesi 
313
5. Boşanma Savunması 
313
6. Vasiyetnameden Dönüldüğü Savunması 
315
7. Vasiyetnamenin İptaline Karar Verildiği Savunması 
316
Dördüncü Bölüm
VASİYETNAMENİN İPTALİ
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA HÜKÜMSÜZLÜK 
317
A. Genel Olarak 
317
B. Hükümsüzlük Halleri 
319
1. Mirastan Yoksunluk 
319
2. Lehtarın veya Atanan Mirasçının Mirasbırakandan Önce Ölmesi 
319
3. Vasiyetnamedeki Koşulun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmemesi 
320
4. Boşanmanın veya Evlenmenin Butlanının Gerçekleşmesi 
321
5. Sözlü Vasiyetin Süresinde Hâkime Teslim Edilmemesi 
323
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İPTAL 
324
A. Genel Olarak 
324
B. İptal Nedenleri 
336
1. Ehliyetsizlik Nedeniyle İptal 
348
a. Genel Olarak 
348
aa. Fiil Ehliyeti (Tam Ehliyetliler) 
348
ab. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Şartlar 
348
aba. Ergin (Reşit) Olmak 
348
abb. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak 
349
abc. Kısıtlı Olmamak 
349
ac. Fiil Ehliyetsizliği (Tam Ehliyetsizler) 
350
ad. Sınırlı Ehliyetsizler (Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük ve Kısıtlılar) 
350
ae. Sınırlı Ehliyetliler 
351
af. Ehliyetsizliğin Sonuçları 
351
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Ehliyetsizlik Nedeniyle İptali 
355
ba. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet 
355
bb. Ehliyetin Bulunması Gereken Zaman Aralığı 
359
bc. Diğer İptal Nedenlerine Göre İncelenme Önceliği 
360
bd. Ehliyetsizliğin İspatı ve Tespiti 
361
2. İrade Sakatlığı (Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama) Nedeniyle İptal 
369
a. Genel Olarak 
369
aa. Yanılma (Hata, Aldanma) 
373
aaa. Genel Olarak 
373
aab. Saikte Yanılma (Saik Hatası) 
377
aac. Açıklamada Yanılma (Beyan Hatası) 
380
aad. Esaslı Yanılma Halleri 
382
aae. İletmede Yanılma 
386
aaf. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi 
387
aag. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu 
388
ab. Aldatma (Hile, Yanıltma) 
390
aba. Genel Olarak 
390
abb. Aldatma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları 
393
abc. Aldatmanın (Hilenin) Sonuçları 
399
ac. Korkutma (İkrah–Tehdit) 
401
aca. Genel Olarak 
401
acb. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Şartları 
403
acc. Korkutmanın sonuçları 
408
ad. İrade Bozukluklarının Sonuçları 
410
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların İrade Bozukluğu Nedeniyle İptali 
419
ba. Genel Olarak 
419
bb. Yanılma (Hata) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 
421
bc. Aldatma (Hile) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 
424
bd. Korkutma (İkrah) ve Cebir Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 
426
3. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedeniyle İptal 
435
a. Genel Olarak 
435
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedenleriyle İptali 
442
4. Şekle Aykırılıktan İptal 
447
a. Genel Olarak 
447
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekle Aykırılık Nedeniyle İptali 
448
ba. Resmi Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri 
450
baa. Okuma Yazma Bilenlerin Düzenlettirdikleri Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali 
462
bab. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Düzenlettirdikleri Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali 
469
bac. Memur ve Tanıkların Niteliklerinden Kaynaklanan İptal 
482
bad. Lehine Tasarruf Yapılanların Niteliklerinden Kaynaklanan İptal 
490
bb. El Yazılı Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali 
495
bc. Sözlü Vasiyetlerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri 
502
bd. Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vasiyetnamelerin İptali 
510
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
515
A. Genel Olarak 
515
B. Bir Yıllık Süre 
519
C. İyiniyetli Zilyede Karşı (On Yıllık Süre) 
531
D. Kötüniyetli Zilyede Karşı (Yirmi Yıllık Süre) 
532
F. Davanın Islahı Halinde Süre 
538
G. Sürelerin Niteliği 
540
H. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler 
543
I. İptal Def’i (Süresiz Def'i Hakkı) 
544
IV. İSPAT 
547
A. Genel Olarak 
547
B. İptal Davasında İspat 
555
V. İPTAL HÜKMÜ VE SONUÇLARI 
557
A. Genel Olarak Hüküm 
557
B. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm 
558
VI. DAVANIN TARAFLARI 
566
A. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti 
566
B. İptal Davasında Davacı 
575
C. İptal Davasında Davalı 
580
VII. GÖREVLİ MAHKEME 
587
A. Genel Olarak 
587
B. İptal Davasında Görevli Mahkeme 
596
VIII. YETKİLİ MAHKEME 
598
A. Genel Olarak 
598
B. İptal Davasında Yetkili Mahkeme 
606
IX. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 
608
A. Yargılama Gideri 
608
B. Harç 
615
1. Genel Olarak 
615
2. Başvurma Harcı 
616
3. Karar ve İlam Harcı 
616
4. İptal Davasında Harç 
622
C. Vekâlet Ücreti 
623
1. Genel Olarak 
623
2. İptal Davalarında Vekâlet Ücreti 
629
X. TENKİS DAVASI İLE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ 
631
A. Genel Olarak Tenkis Davası 
631
B. Tenkis Davası ile Vasiyetnamenin İptali Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği 
641
C. Mirastan Iskat Tasarrufunun İptali ve Tenkisi 
647
XI. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
666
A. Dava Dilekçesi Örnekleri 
666
1. Ehliyetsizlik Nedeniyle İptal İstemi 
666
2. İrade Bozukluğu Nedeniyle İptal İstemi 
667
3. Koşulun Hukuka Aykırılığı Nedeniyle İptal İstemi 
668
4. Mirastan Çıkarmanın (Iskatın) İptali İstemi 
669
5. Resmi Vasiyetnamenin Lehine Tasarruf Yapılanın Sıfatı Nedeniyle İptali İstemi 
670
6. Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali İstemi 
671
7. Resmi Vasiyetnamenin Tanığın Sıfatı Nedeniyle İptali İstemi 
672
8. El Yazılı Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali İstemi 
673
B. Cevap Dilekçesi Örnekleri 
674
1. Davanın Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmadığı Savunması 
674
2. İrade Bozukluğunu Bilen Mirasbırakanın İşlemden Dönmediği Savunması 
675
3. Mirasbırakanın Hukuki İşlem Ehliyetinin Bulunduğu Savunması 
676
4. Vasiyetnamedeki Koşulun Hükümsüz Olduğu Savunması 
677
Yararlanılan Kaynaklar 
679
Kavramlar Dizini 
681