Uygulamaya Yönelik, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Kültürel Miras (Kültür Varlıkları) Hukuku Prof. Dr. Ruşen KELEŞ'in Sunuşu ile Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş, Cüneyd Altıparmak  - Kitap
Uygulamaya Yönelik, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla

Kültürel Miras (Kültür Varlıkları) Hukuku

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ'in Sunuşu ile

2. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
474
Barkod:
9789750293030
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
580,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu eser; kültür varlıklarıyla ilgili temel hususları belirtmek, bu konudaki mevzuatı da esas alarak, konuyu hem hukuki yönden hem de sanat tarihi, arkeoloji, şehir ve bölge planlama, mimarlık alanları açısından, disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.
Bir hukukçunun restorasyon kavramını izah etmesi ya da arkeolojik yaklaşımları mevzuattan aktarması, okuyucuya geçmeyen bir yaklaşımdır. Zira kültür varlıkları hukuku, salt hukuk bilgisiyle kaleme alınamayacak genişlik ve derinliktedir. Bu düşünceden hareketle kitapta; hukuki konuların ağırlıkta olduğu, fakat teknik alanların da ilgililerince ele alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir.
Bu kitap, kültür varlıklarına ilişkin çalışmalar yürüten ve bu konunun hem pratiğine hem de teorisine dair bilgileri olan kimselerce kaleme alınmış bir eserdir. Yazarların birçoğu daha önce bu alanda çalışmalar yapmış, kurullarda görev almış veya akademik olarak değerlendirme ve önerilerini paylaşmış kimselerdir. Bir çoğu halen aktif biçimde planlama, restorasyon, danışmanlık hizmetleri veren yazarların kitaba aktardıkları, salt akademik bilgilerden ibaret olmayıp, mesleki tecrübelerini de içermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kültür Varlıkları Hukukunun Esasları
.
Kültür Varlıkları Konusunun Hukuk Disiplinindeki Yeri, Prof. Dr. Yücel Oğurlu
.
Kültür Varlıklarına İlişkin Düzenlemelerin Anayasalardaki ve Uluslararası Sözleşmelerdeki Görünümü, Kadir Can Özel
.
Kültür Varlıklarına İlişkin Diğer Ülkelerdeki Düzenleme ve Uygulamalar, Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş – Cüneyd Altıparmak
.
Kültür Varlığı Olmanın Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Murat Volkan Dülger
.
Kültür Varlıklarının Diğer Disiplinlerdeki Durumu
.
Kültür Varlıkları Açısından Sanat Tarihinin Önemi ve Temel Meseleleri, Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş
.
Kültür Varlıklarının Yapı Ölçeğinde Korunması, Dr. Alidost Ertuğrul
.
Genel Olarak Kültürel Alanlardaki Planlama Çalışmaları, Umut Gündüz
.
Kültür Varlıkları Yönünden Arkeolojinin Temel Meseleleri, Doç.Dr. Hanifi Biber
.
Taşınır Kültür Varlıklarına Dair Esaslar, Dr. Tuğba Batuhan
.
Kültür Varlıklarının Yönetimi ile Görevli İdari Kurumlar ve Temel İşlemleri
.
Kültür Varlıklarına Dair İdareler ve İmar İşlemlerinin Temel İşleyişi, Ayşe Ünal
.
Yüksek Kurul ve Bölge Kurullarının Oluşumu, İşleyişi ve Kararları, Mehriban Karaaslan
.
Koruma Amaçlı İmar Planları, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
.
Kültürel Miras ve Türkiye'de Alan Yönetimi, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
.
Çevre Düzenleme Projeleri, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
.
Basit ve Esaslı Onarım İşleri ve Süreci, Dr. Alidost Ertuğrul
.
Kültür Varlıklarına İlişkin İhaleler, Feyat Demir
.
Kültürel Mirasın Mülkiyeti ve Kamulaştırma, M. Lamih Çelik
.
Kültür Varlıklarına İlişkin Özel Durumlar
.
Kültür Varlıklarına İlişkin Konularda Fikri Haklar, Bekir Cenap Altıparmak
.
Kültür Varlıklarının Kiralanması, Emine Altıparmak
.
Kültür Varlıklarının Kullandırılmasına İlişkin Hususlar, Av. Arb. Ömer Avcı
.
Kültür Varlıklarına İlişkin İstisnai Düzenlemeler, Cüneyd Altıparmak
.
Kültür Varlıklarına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar, Cüneyd Altıparmak
.
Suç ve Yaptırımlara İlişkin Genel Çerçeve
.
Kültür Varlıklarına Karşı Suçların İncelenmesi
.
Suçların Yargılama Sürecine İlişkin Durumları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Yazarlar 
5
Sunuş 
7
İkinci Baskıya Önsöz 
9
Kısaltmalar 
23
GİRİŞ 
25
Birinci Bölüm
KÜLTÜR VARLIKLARI HUKUKUNUN ESASLARI
§1. KÜLTÜR VARLIKLARI KONUSUNUN HUKUK DİSİPLİNİNDEKİ YERİ 
31
Prof. Dr. Yücel OĞURLU 
31
I. Genel Olarak 
32
II. Kültür Varlığının Kapsamı 
33
III. Temel Düzenlemeler 
35
IV. Değerlendirme 
39
§2. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASALARDAKİ VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDEKİ GÖRÜNÜMÜ 
40
Kadir Can ÖZEL 
40
I. Giriş 
40
II. Anayasalardaki Düzenlemeler 
41
A. İrlanda ve İsviçre Anayasaları 
42
B. İtalya, Almanya ve Fransa Anayasaları 
42
C. Yunanistan, Portekiz ve İspanya Anayasaları 
42
D. Doğu Avrupa Ülkelerinin Anayasaları 
43
E. Türk Devletlerinin Anayasaları 
44
III. Uluslararası Sözleşmelerdeki Düzenlemeler 
45
A. Küresel Düzeydeki Uluslararası Sözleşmelerdeki Düzenlemeler 
45
1. Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme 
45
2. Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme 
46
3. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme 
46
4. Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme 
47
5. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme 
47
6. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme 
48
7. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 
49
8. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 
49
B. Bölgesel Düzeydeki Uluslararası Sözleşmelerdeki Düzenlemeler 
50
1. Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme 
50
2. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi 
51
3. Akdeniz'de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol 
52
4. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi 
52
5. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
52
IV. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Konuya Bakışı 
53
A. Loizidou / Türkiye Davası 
54
B. Beyeler / İtalya Davası 
54
C. Debelianovi / Bulgaristan Davası 
55
D. Kozacıoğlu / Türkiye Davası 
56
E. Silahyürekli / Türkiye Davası 
56
V. Sonuç 
57
§3. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN DİĞER ÜLKELERDEKİ DÜZENLEME VE UYGULAMALAR 
60
Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ Cüneyd ALTIPARMAK 
60
I. Giriş 
60
II. Ülkelerin Temel Mevzuatları ve Uygulama Örnekleri 
62
A. Avusturya 
62
B. Almanya 
63
C. İspanya 
65
D. İtalya 
66
E. Fransa 
68
F. Amerika Birleşik Devletleri 
69
G. İngiltere 
71
H. Hollanda 
73
I. İsveç 
74
J. Danimarka 
75
K. Estonya 
77
L. Çin ve diğer ülkeler 
78
III. Osmanlı’nın ve Cumhuriyet’in İlk Dönemlerinde Durum 
79
IV. Sonuç 
82
§4. KÜLTÜR VARLIĞI OLMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 
87
Prof. Dr. Murat Volkan DÜLGER 
87
I. Giriş 
87
II. Devlet Malı Niteliği 
88
III. Kullanım Kısıtlamaları 
88
A. İzinsiz Müdahale ve Kullanım Yasağı 
88
B. Alım–Satım İşleri 
89
C. Yurt Dışına Çıkarılması, Getirilmesi 
91
IV. Yardım ve Katkı Payı 
91
V. Vergilendirme, İthalat ve İhracatı 
92
VI. Devir Yasağı ve Kullanılması 
93
VII. Kamulaştırması 
94
VII. Maliklerin İzin Verme Yükümlülüğü 
95
VIII. Değerlendirme 
95
İkinci Bölüm
KÜLTÜR VARLIKLARININ DİĞER DİSİPLİNLERDEKİ DURUMU
§5. KÜLTÜR VARLIKLARI AÇISINDAN SANAT TARİHİNİN ÖNEMİ VE TEMEL MESELELERİ 
97
Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ 
97
I. Giriş 
98
II. Tanımlar 
99
A. Kültür Varlığı 
99
B. Tespit ve Tescil 
99
C. Taşınmaz Kültür Varlıkları 
101
1. Birinci Grup Yapılar 
102
2. İkinci Grup Yapılar 
103
D. Taşınır Kültür Varlıkları 
103
III. Sanat Tarihi Meseleleri 
105
A. Eserin Tescile Uygunluğu Meselesi 
105
B. Korunma Alanı Meselesi 
106
C. Gruplarına Göre Koruma ve Onarım Meselesi 
108
D. Kamulaştırma meselesi 
109
E. İşlev Değişikliği Meselesi 
110
F. Baraj Yapılacak Alanlarda Kültür Varlıklarının Korunması Meselesi 
111
G. Taşınır kültür varlıkları ile ilgili meseleler 
113
IV. Sonuç 
113
§6. KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ÖLÇEĞİNDE KORUNMASI 
116
Dr. Alidost ERTUĞRUL 
116
I. Genel Olarak 
116
II. Kültürel Miras 
117
III. Yapı Ölçeğinde Koruma 
118
IV. Restorasyon Projeleri 
120
V. Restorasyon Uygulamaları 
123
§7. GENEL OLARAK KÜLTÜREL ALANLARDAKİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI 
125
Umut GÜNDÜZ 
125
I. Tarihsel Süreç 
125
II. Planlama Tanımları 
127
III. Planlama Hiyerarşisi 
129
A. Mekânsal Strateji Planları 
130
B. Çevre Düzeni Planları 
130
C. 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planları 
132
1. Kentsel Sit, Arkeolojik Sit, Tarihi Sit, Etkileşim Geçiş Sahası, Ören Yeri (Kültürel Alanlar) 
132
2. Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı, Korunan alanlarında (DOĞAL SİT ALANLARI) 1/25.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım/Çevre Düzeni Planı 
134
3. Alan Başkanlığı İlan Edilen Alanlarda Hazırlanan Planlar 
134
4. 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları 
135
IV. Değerlendirme 
136
§8. KÜLTÜR VARLIKLARI YÖNÜNDEN ARKEOLOJİNİN TEMEL MESELELERİ 
137
Doç. Dr. Hanifi BİBER 
137
I. Arkeoloji 
137
II. Tanımlar 
138
A. Kültür Varlıkları 
138
1. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 
139
2. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları 
139
B. Sit Alanları 
139
1. Arkeolojik Sit 
140
2. Kentsel Arkeolojik Sit 
140
3. Tarihi Sit 
140
C. Ören Yerleri 
140
D. Tespit ve Tescil 
141
III. Arkeolojik Alanlarda Taşınmaz Kültür Varlıkları ile İlgili Karşılaşılan Bazı Meseleler 
141
A. Tescile Uygunluk 
141
B. Sit Sınırlarının Belirlenmesi 
142
C. Koruma ve Kullanım Düzeyinin Tespit ve Tayini 
142
1. Birinci Derece Arkeolojik Sit 
142
2. İkinci Derece Arkeolojik Sit 
143
3. Üçüncü Derece Arkeolojik Sit 
144
D. Kültür Varlıkları ve Alanlarda Kamulaştırma 
144
E. Definecilik Durumu 
145
F. Baraj İnşaasına Dair Özel Durum 
147
IV. Taşınır Kültür Varlıkları ile İlgili Hususlar 
149
§9. TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARINA DAİR ESASLAR 
152
Dr. Tuğba BATUHAN 
152
I. Genel Olarak 
152
II. Taşınır Kültür Varlıklarının Önemi 
154
III. Yasal Çerçeve 
158
A. Kanun Bağlamında 
158
B. Yönetmelik Bağlamında 
161
IV. Sonuç 
162
Üçüncü Bölüm
KÜLTÜR VARLIKLARININ YÖNETİMİ İLE GÖREVLİ
İDARİ KURUMLAR VE TEMEL İŞLEMLERİ
§10. KÜLTÜR VARLIKLARINA DAİR İDARELER VE İMAR İŞLEMLERİNİN TEMEL İŞLEYİŞİ 
167
Dr. Ayşe ÜNAL 
167
I. Giriş 
168
II. Bakanlıklar 
168
III. Belediyeler 
169
IV. KUDEB 
170
V. Diğer İdareler 
171
VI. İmar İşlemleri 
172
A. Kültür Varlığı Alanlarının Planlanması 
172
B. Kültür Varlıklarının İnşaat İzin Süreci 
176
1. Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parselde ve Koruma Alanlarında İnşaat İzni Verilmesi 
176
2. KUDEB Kontrolünde Verilecek Tadilat ve Tamirata İlişkin İnşaat İzinleri 
178
VII. Sonuç 
180
§11. YÜKSEK KURUL VE BÖLGE KURULLARININ OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ VE KARARLARI 
182
Mehriban KARAASLAN 
182
I. Giriş 
182
II. Yüksek Kurul, Yapısı, İşleyişi ve Görevleri 
183
A. Yüksek Kurulun Oluşumu 
184
B. Yüksek Kurulunun Görevleri 
185
1. Koruma ve restorasyon ilkelerini belirlemek 
185
2. Koordinasyonu Sağlamak 
187
3. Görüş Bildirmek 
187
4. Bakanlık Taleplerini Değerlendirmek 
187
5. Diğer Kurumların Taleplerini Değerlendirmek 
187
6. İtirazları İncelemek 
187
C. Yüksek Kurulun Uygulamadaki Karşılaşılan En Önemli Gündem Konuları 
187
III. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları 
188
A. Kurulun Oluşumu ve Görevleri 
188
B. Müdür ve Görevleri 
189
C. Raportör ve Görevleri 
190
IV. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Kararları 
193
A. Genel Hususlar 
194
B. Karar Türleri ve İçerikleri 
195
1. Tescil Kararı ve İçeriği 
195
2. Koruma Alanı Belirleme Kararı 
197
3. Koruma Amaçlı İmar Planlarına Dair Karar ve İçeriği 
198
4. İzinsiz Aykırı Uygulamaların Karar İçeriği 
199
5. Basit Onarım ve Esaslı Onarımlar Hakkındaki Kararlar 
200
6. Esaslı Onarımları Teşkil Eden Restorasyon Kararı 
200
V. İdari Yargı Kararlarının Uygulanması 
201
VI. Sonuç 
203
§12. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI 
205
Prof. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN 
205
I. Koruma Planlamasının Tarihsel Geçmişi 
205
II. Koruma Amaçlı İmar Planının Tanımı 
208
III. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımı, Onaylanması ve Yürürlüğü 
210
IV. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği ve Kapsamı 
213
§13. KÜLTÜREL MİRAS VE TÜRKİYEDE ALAN YÖNETİMİ 
220
Prof. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN 
220
I. Alan Yönetimi Kavramının Tarihsel Geçmişi 
220
II. Alan Yönetiminin Tanımı ve Kavramları 
223
III. Yönetim Planlarının Yapımı ve Alan Yönetiminin İşleyişi 
227
IV. Yönetim Planlarının İçeriği 
231
§14. ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ 
235
Prof. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN 
235
I. Çevre Düzenleme Projelerinin Tarihsel Geçmişi 
235
II. Çevre Düzenleme Projelerinin Tanımı 
237
III. Çevre Düzenleme Projelerinin Yapımı 
238
IV. Çevre Düzenleme Projelerinin İçerik ve Kapsamı 
242
A. Yapısal Uygulama Projeleri 
244
B. Bitkisel Uygulama Projeleri 
244
C. Detay Projeleri 
244
D. Mühendislik ve Alt Yapı Projeleri 
245
§15. BASİT VE ESASLI ONARIM İŞLERİ VE SÜRECİ 
248
Dr. Alidost ERTUĞRUL 
248
I. Genel Olarak 
248
II. Bakım Çalışmaları 
249
III. Onarım İşleri 
250
IV. Basit Onarım Meselesi 
251
V. Onarım İzinleri Prosedürü 
252
VI. Değerlendirme 
256
§16. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN İHALELER 
257
Feyat DEMİR 
257
I. Genel Olarak 
257
II. Kültür Varlıklarına İlişkin Durum 
258
A. Temel Mevzuat 
258
B. Temel İlkeler 
260
C. İhaleye Katılamayacaklar 
261
D. Şartnamelerde Yer Alması Gerekenler 
262
E. İhaleye Katılma Yeterliliği 
263
F. Yaklaşık Maliyetin Tayini 
264
G. İhale Komisyonu 
265
H. İhale İşlem Dosyası ile İlgili Durumlar 
266
1. İlan Süreci 
266
2. İhalenin Geçersiz Olacağı Durumlar 
267
3. İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama İstenmesi 
267
4. Teminat Belgeleri 
268
III. İhale Usulleri 
268
A. Açık İhale Usulü 
269
B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 
270
C. Pazarlık Usulü 
271
IV. Doğrudan Temin 
271
V. Sözleşme Aşaması 
272
A. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması ve Kesin Teminat 
272
B. Sözleşme Yapılmasında İstekli ile İdarenin Görev ve Sorumlulukları 
272
C. Yüklenicinin Sebep Olduğu Fesih Hali 
272
D. İş Miktarının Artma veya Eksilmesi 
273
E. Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları ile Ek Fiyat Farkı 
273
F. Sözleşmenin Devri 
274
VI. Muayene ve Kabul Süreci 
274
VII. İhalelere Şikayet ve Kamu İhale Kurulu 
275
VIII. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve İhale Sürecine Etkisi 
276
IX. Aşırı Düşük Teklifler 
276
X. İhalelerde Telif Meselesi 
276
XI. Değerlendirme 
277
§17. KÜLTÜREL MİRASIN MÜLKİYETİ VE KAMULAŞTIRMA 
279
M.Lamih ÇELİK 
279
I. Mülkiyet Hakkının Kavramsal Çerçevesi 
279
II. Kültür Varlıkları Bakımından Mülkiyet 
284
III. Kamulaştırma 
286
A. Genel Olarak 
286
B. Kamulaştırmanın Özellikleri 
288
C. Kamulaştırmanın Aşamaları 
289
IV. Kültür Varlıklarının Kamulaştırılması 
293
A. Genel Olarak 
293
B. Kamulaştırma Yapmaya Yetkili İdare 
295
C. Kamulaştırmanın Gerekçesi 
296
1. Bakanlıklar Açısından 
297
2. Vakıflar Genel Müdürlüğü Açısından 
298
VI. Belediyelerin Durumu 
298
A. Belediyelerin Kamulaştırma Yetkisi 
298
B. Belediyelerin Kamulaştırma Gerekçesi 
299
VII. Kamulaştırmada Bedel Tespiti 
301
Dördüncü Bölüm
KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
§18. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN KONULARDA FİKRİ HAKLAR 
305
Bekir Cenap ALTIPARMAK 
305
I. Telif Meselesi 
305
II. Mimari Projeler 
306
III. Restorasyon Projeleri 
307
A. Proje Türleri 
308
1. Rölöve 
308
2. Restitüsyon 
308
3. Restorasyon 
308
B. Projelerin Telifi Meselesi 
309
C. Mimar Müellifin Uygulamalardaki Durumu 
314
D. Mimara Kurulca Ceza Tatbiki 
315
IV. İlk Yayım Hakkı 
317
V. Yargının Meselelere Bakışı 
319
VI. Diğer Hususlar 
320
§19. KÜLTÜR VARLIKLARININ KİRALANMASI 
322
Emine ALTIPARMAK 
322
I. Genel Olarak 
322
II. Kültür Varlıklarının Kiralanması 
323
A. Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlar 
323
B. Kamu Mülkleri Açısından Özel Durumlar 
325
1. Temel Düzenleme 
325
2. Kiraya Verme Yöntemi 
326
3. Esaslar ve Yükümlülükler 
327
C. Vakıf Mülklerine İlişkin Özel Durum 
327
1. Restorasyon Karşılığında Kiraya Verme 
327
2. İhale Yöntemleri 
328
3. Yüklenicinin Yükümlülükleri 
329
III. Diğer Hususlar 
329
A. Vergisel Yükümlülükler 
329
B. Süreli Kullanım 
331
IV. Sonuç 
331
§20. KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 
332
Av. Arb. Ömer AVCI 
332
I. Çerçeve 
332
II. Katkı Payları 
333
III. Restorasyon Kredisi 
334
IV. Kültür Yatırımlarının Teşviki 
334
V. Yıpranan Kültür Varlıklarının Kullandırılması 
335
A. Projelendirme 
336
B. Uygulama 
336
C. Sınırlı Ayni Hak Tesisi 
337
VI. Değerlendirme 
337
§21. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN İSTİSNAİ DÜZENLEMELER 
339
Cüneyd ALTIPARMAK 
339
I. Giriş 
339
II. Boğaziçi Kanunu 
339
III. Çanakkale Alan Kanunu 
340
IV. Kapadokya Alan Kanunu 
341
V. Kültür Bakanlığı Dışındaki Kurumlar 
342
A. Temel İstisnalar 
342
B. Türk İş Birliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
343
VI. Diğer Durumlar 
344
A. Kültür Yatırımlarını Teşvik Kanunu 
344
B. İstanbul, Bursa ve Kayseri Kapalı Çarşıları 
344
C. Yıpranan Taşınmazlar Hakkında Düzenleme 
345
D. Eskişehir ve İstanbul Kültür Şehri Düzenlemeleri 
345
VII. Sonuç 
346
Beşinci Bölüm
KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN SUÇLAR VE YAPTIRIMLAR
Cüneyd ALTIPARMAK 
349
§22. SUÇ VE YAPTIRIMLARA İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE 
349
I. Korunan Hukuki Yarar 
350
II. Suçların Konusu 
350
III. İmar Barışının Suçlara Etkisi 
351
IV. Kültür Varlığı Bulma 
359
§23. KÜLTÜR VARLIKLARINA KARŞI SUÇLARIN İNCELENMESİ 
361
I. Tahrip ve İzinsiz Onarım Eylemleri 
361
A. Kültür Varlıklarını Tahrip Suçu (KTVK m.65/1) 
361
B. Tahribe İzin Verme Suçu (KTVK m.65/2) 
372
C. Yapı Ruhsatına Aykırı Tamirat ve Tadilat (KTVK m.65/4) 
384
II. İzinsiz ve İzne Aykırı Kazı Eylemleri 
388
A. Kazı ve Sondaj Hükümlerine Muhalefet Suçu (KTVK m.71) 
389
B. İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapma Suçu (KTVK m.74/1) 
391
C. Define Arama Suçu (KTVK m.74/2) 
391
III. İzinsiz Ticaret ve Yurt Dışına Çıkarma Eylemleri 
403
A. Haber Verme Sorumluluğunu Muhalefet Suçu (m.67/1) 
403
B. Kültür Varlığı Ticareti Düzenlemelerine Muhalefet Suçları 
407
1. Bildirimi Yapılmamış Varlıkların Ticareti Suçu (m.67/2) 
407
2. İzinsiz Ticaret Yapma Suçu (m.67/3) 
413
C. Tarihi Eser Kaçakçılığı Suçu (m.68) 
416
IV. Belge, İlan, Tetkik, Koleksiyon, Müzecilik Hususlarına Aykırı Eylemler 
423
A. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İnşaat (KTVK m. 66/1) 
423
B. İlan veya Tebligatı Usulsüzlüğü Suçu (KTVK m.66/2) 
425
C. Tetkik ve Kontrole Muhalefet Suçu (KTVK m.69) 
429
D. Kültür Varlığı Özel Mülke Dair Yükümlülüklerden Kaçınma Suçu (KTVK m.70) 
431
E. Özel Müzecilik Hükümlerine Muhalefet Suçu (KTVK m.73) 
436
V. İstisna Mevzuattaki Suçlar 
446
A. Boğaziçi Kanundaki Düzenlemeler 
446
B. Çanakkale Kanunundaki Suçlar 
447
C. Kapadokya Alanı İçin Öngörülen Yaptırımlar 
449
§24. SUÇLARIN YARGILAMA SÜRECİNE İLİŞKİN DURUMLARI 
450
I. Suçun Öğrenilmesi 
450
II. Suçun İhbarında Yükümlü Olanlar 
451
III. Uygulamadaki Süreç 
452
A. Soruşturma Aşamasına Dair 
452
B. Kovuşturma Aşamasına Dair 
461
C. El Koymada Özel Durum 
462
D. Suçların Örgütlü İşlenmesi 
464
IV. Öneriler ve Düşünceler 
468
DEĞERLENDİRME 
471