Uluslararası ve Ulusal Düzenlemelerde Mülteci Çocuğun Eğitim Hakkı Şevin Taşdelen Eren  - Kitap

Uluslararası ve Ulusal Düzenlemelerde Mülteci Çocuğun Eğitim Hakkı

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
144
Barkod:
9786050518849
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmada mülteci çocukların eğitim hakkı hukuki perspektifte değerlendirilmiştir. Mülteci çocuklar yönünden; vatandaşı oldukları ülkeden göç etmeye zorlanmaları ve yeni yaşam kuracakları yerlerde travma yaşamaya açık olmaları nedeniyle, kendilerine gerek uluslararası, gerek ulusal belgelerde hukuki koruma sağlanması amaçlanmıştır. Kaldı ki; mülteci çocukların, yaşama entegre olmaları açısından göç ettikleri ülkelerdeki haklarını bilmeleri oldukça önemlidir.
Eğitim hakkı, bu haklardan biri olup entegrasyonu kolaylaştıran, aynı zamanda refahı sağlayan, gelişimi amaçlayan ve diğer haklara erişimde ve hakları kullanmada önemli temel haklardan biridir. Bu tez çalışmasında mülteci çocukların eğitim hakkı, uluslararası ve ulusal belgeler nezdinde ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mülteci, Mülteci Çocuk Kavramı ve İlgili Mevzuat
.
Eğitim Hakkı ve İlgili Mevzuat
.
Mülteci Çocuğun Eğitim Hakkı ve Erişimi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM MÜLTECİ, MÜLTECİ ÇOCUK KAVRAMI VE İLGİLİ MEVZUAT
1.1. MÜLTECİ KAVRAMI VE İLGİLİ MEVZUAT 
19
1.1.1. Genel Olarak Mülteci Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 
19
1.1.2. Hukuki Düzenlemelerde Mülteci Kavramı 
28
1.1.2.1. Uluslararası Hukuki Düzenlemelerde Mülteci Kavramı 
28
1.1.2.1.1. International Refugees Organizition (IRO)–Uluslararası Mülteciler Örgütü (UMÖ) 
28
1.1.2.1.2. Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
29
1.1.2.1.3. 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
31
1.1.2.1.4. 1967 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Protokol 
34
1.1.2.1.5. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
35
1.1.2.1.6. 1967 Tarihli Birleşmiş Milletler Ülkesel Sığınma Bildirisi 
36
1.1.2.2. Bölgesel Düzenlemelerde Mülteci Kavramı 
37
1.1.2.2.1. Afrika Bölgesinde Yapılan Çalışmalar 
37
1.1.2.2.2. Amerikan Bölgelerinde Yapılan Çalışmalar 
38
1.1.2.2.3. Arap Bölgelerinde Yapılan Çalışmalar 
40
1.1.2.2.4. Avrupa Bölgesinde Yapılan Çalışmalar 
40
1.1.2.3. Ulusal Metinlerde Mülteci Kavramı 
45
1.1.2.3.1. Genel Olarak 
45
1.1.2.3.2. İskan Kanunu 
48
1.1.2.3.3. Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
49
1.1.2.3.4. Ulusal Eylem Planı 
50
1.1.2.3.5. 22.06.2006 Tarihli İç İşleri Bakanlığı Uygulama Talimatı 
51
1.1.2.3.6. 6468 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
53
1.1.2.3.7. Diğer Hukuki Düzenlemeler 
55
1.2. MÜLTECİ ÇOCUK KAVRAMI VE İLGİLİ MEVZUAT 
57
1.2.1. Mülteci Çocuk Kavramı ve Hukuki Boyutu 
57
1.2.2. Uluslararası Düzenlemelerde Mülteci Çocuk 
59
1.2.2.1. Genel Olarak 
59
1.2.2.2. Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi 
59
1.2.2.3. BM Çocuk Hakları Bildirgesi 
61
1.2.2.4. Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
62
1.2.2.5. 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Protokol 
65
1.2.2.6. Diğer Uluslararası Belgeler 
66
1.2.3. Ulusal Hukuki Düzenlemelerde Mülteci Çocuk 
68
1.2.3.1. Genel Olarak 
68
1.2.3.2. YUKK Kapsamında Mülteci Çocuk 
69
İKİNCİ BÖLÜM EĞİTİM HAKKI VE İLGİLİ MEVZUAT
2.1. EĞİTİM HAKKI KAVRAMININ AÇILIMI 
71
2.2. HUKUKİ DÜZENLEMELERDE EĞİTİM HAKKI 
72
2.2.1. Uluslararası Hukuki Düzenlemelerde Eğitim Hakkı 
72
2.2.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 
72
2.2.1.2. BM Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme 
73
2.2.1.3. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 
74
2.2.1.4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
76
2.2.1.5. BM Çocuk Hakları Bildirisi 
78
2.1.1.6. Diğer Uluslararası Hukuki Düzenlemeler 
79
2.2.2. Bölgesel Düzenlemeler 
82
2.2.3. Ulusal Hukuki Metinlerde Eğitim Hakkı 
86
2.2.3.1. 1982 Anayasası 
86
2.2.3.2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu 
88
2.2.3.3. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
89
2.2.3.4. Diğer Ulusal Hukuki Metinler 
90
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜLTECİ ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI VE ERİŞİMİ
3.1. MÜLTECİ ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI 
93
3.1.1. Genel Olarak 
93
3.1.2. Mülteci Çocuğun Eğitim Hakkına Dair Düzenlemeler 
100
3.1.2.1. 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme 
100
3.1.2.2. Çocuk Hakları Sözleşmesi 
101
3.1.2.3. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
102
3.1.2.4. Geçici Koruma Yönetmeliği 
104
3.1.2.5. Türkiye’deki Mülteci Çocukların Eğitim Haklarına İlişkin Genelgeler 
107
3.1.2.5.1. Emniyet Genel Müdürlüğü Uygulama Talimatı Genelgesi 
107
3.1.2.5.2. Yabancılara Yönelik Eğitim Hizmetleri Genelgesi 
110
3.1.2.6. Türkiye’deki Suriyeli Çocuklara Dair Düzenlemeler 
111
3.1.2.6.1. Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler 
111
3.1.2.6.2. Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri Genelgesi 
111
3.1.3. Türkiye’ de Mülteci Çocukların Eğitimine İlişkin Yapılan Plan ve Projeler 
112
3.1.3.1. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 
112
3.1.3.2. Suriyeli Çocukların Türk Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) 
113
3.1.3.3. Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretme Projesi 
113
3.2. MÜLTECİ ÇOCUĞUN EĞİTİME ERİŞİMİ 
114
3.2.1. Türkiye’de Mülteci ve Geçici Korunan Çocuğun Eğitime Erişim Usulü 
114
3.2.1.1. Mülteci Çocuğun Eğitime Erişim Usulü 
114
3.2.1.2. Geçici Korunan Çocuğun Eğitime Erişim Usulü 
117
3.2.2. Mülteci Çocukların Eğitime Erişim Süreçlerinde Yaşadıkları Sıkıntılar ve AİHM Örnekleri 
119
3.2.3. Mülteci Çocuklara Yönelik Kapsayıcı Eğitim Politikası 
124
SONUÇ 
129
KAYNAKÇA 
135