Uluslararası Örgütler Hukuku Dr. Ahmet Ulutaş  - Kitap

Uluslararası Örgütler Hukuku

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
294
Barkod:
9786052645802
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
363,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmanın temel amacı, günümüzde uluslararası hukuk bakımından devletlerin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde önemli aktörler haline gelmiş olan belli başlı uluslararası örgütleri, genel olarak tarihsel perspektiften ortaya çıkışları, arka planında yer alan felsefi ve düşünsel birikim, kendilerine duyulan ihtiyaç zaviyelerinden ele alarak tanıtmaktır.
Söz konusu uluslararası örgütler, tarihsel geçmişleri, kurucu belgeleri, teşkilat yapıları, kuruluşlarından bu yana zaman içinde kat ettikleri mesafeler ile işleyişleri açısından ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak incelenecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uluslararası Örgütlerin Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Kişilik Kazanmaları
.
Birleşmiş Milletler
.
Birleşmiş Milletlerde İnsan Hakları Mekanizmaları ve Bireysel Başvuru Yolları
.
Avrupa Konseyi
.
Avrupa Birliği Tarihçe, Kurumsal Yapı, Organlar ve İşleyiş
.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİF)
.
İslâm İşbirliği Teşkilatı
.
Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü (NATO)
.
Parlamentolararası Birlik
.
Uluslararası Örgütler Perspektifinden Normatif Uluslararası Hukukun Üretilmesi ve Geliştirilmesi
.
Uluslararası Örgütler Perspektifinden Uluslararası Örf ve Adet
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR CETVELİ 
15
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE
HUKUKİ KİŞİLİK KAZANMALARI
I. ULUSLARARASI ÖRGÜT KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 
21
II. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN TÜRLERİ 
24
III. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN KURULUŞU VE HUKUKİ KİŞİLİK
KAZANMALARI 
26
İKİNCİ BÖLÜM
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN ÖNCÜSÜ OLARAK MİLLETLER CEMİYETİ 
33
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KURULUŞU 
34
III. TEŞKİLAT YAPISI VE ANA ORGANLARI 
35
A. Genel Kurul 
35
B. Güvenlik Konseyi 
38
C. Ekonomik ve Sosyal Konsey 
42
D. Vesayet Konseyi 
43
E. Genel Sekreterlik 
43
F. Uluslararası Adalet Divanı 
47
1. Kuruluş ve Tarihçe 
47
2. Genel Olarak Uluslararası Adalet Divanı’nın Tanıtımı 
48
G. Uluslararası Hukuk Komisyonu 
53
IV. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ 
56
V. BM CENEVRE OFİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ VE TANITIM 
60
VI. TÜRKİYE–BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLİŞKİLERİ 
62
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARI VE BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI
I. GENEL OLARAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE İNSAN HAKLARI DENETİM ORGANLARI 
65
II. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞME DENETİM ORGANLARI: KOMİTELER 
68
A. Genel Olarak Komitelerin Tanıtımı 
68
B. Komitelere Bireysel Başvuru Usulleri Hakkında Genel Bilgi 
70
1. Genel Olarak Bireysel Başvuruda Takip Edilen Usul 
70
2. Komite Tarafından Başvurunun Kabuledilebilirliği ve Esasının
İncelenmesi Usulü 
79
3. Komitenin Başvuruyu Karara Bağlamasının Hüküm ve Sonuçları 
84
4. Şikâyetlerin Sözleşme Denetim Organlarına Gönderilmesi ve Alternatif Yollar 
85
III. ÇALIŞMALARI İNSAN HAKLARI ALANINA TEMAS EDEN DİĞER BM ORGAN VE KURULUŞLARI 
86
IV. TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN BM İNSAN HAKLARI SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE HUKUKİ DEĞERİ 
87
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AVRUPA KONSEYİ
I. AVRUPA KONSEYİ’NİN KURULUŞU 
91
II. AVRUPA KONSEYİ’NİN ORGANLARI 
93
A. Bakanlar Komitesi 
94
B. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
94
C. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 
95
D. Genel Sekreterlik 
95
III. AVRUPA KONSEYİ’NE ÜYELİK 
96
IV. AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI 
97
V. AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN HAKLARI İZLEME MEKANİZMALARI 
98
A. Genel Olarak 
98
B. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri 
99
C. Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ya da Cezayı Önleme Komitesi (CPT) 
100
D. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi 
102
E. Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme Danışma
Komitesi 
103
F. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) 
103
G. Bölgesel veya Azınlık Dilleri için Avrupa Şartı Uzmanlar Komitesi 
104
H. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
104
1. Genel Olarak AİHM’in Yapısı ve Kuruluşu 
105
2. AİHM’ye Bireysel Başvuru Esas ve Usulleri 
105
3. AİHM’in Dinamik Yorum Metodu 
112
4. BM İnsan Hakları Mekanizmaları ile AİHM Sisteminin
Karşılaştırması 
114
VI. AVRUPA KONSEYİ BÜNYESİNDE HAZIRLANAN ULUSLARARASI
SÖZLEŞMELER 
117
VII. AVRUPA KONSEYİ YOLSUZLUĞA KARŞI DEVLETLER GRUBU (GRECO) 
119
A. Genel Olarak Yapısı ve İşleyişi 
119
B. GRECO’nun Çalışma ve İnceleme Yöntemleri 
121
C. GRECO’nun Yaptırım Sistemi 
122
VIII. TÜRKİYE–AVRUPA KONSEYİ İLİŞKİLERİ 
123
BEŞİNCİ BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇE, KURUMSAL YAPI, ORGANLAR VE İŞLEYİŞ
I. GENEL OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURULUŞU VE YAPISI 
125
II. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMSAL YAPISI VE ANA ORGANLARI 
128
A. Genel Olarak 
128
B. Avrupa Parlamentosu 
130
C. Avrupa Birliği Komisyonu 
131
D. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi 
132
E. Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi 
133
F. Avrupa Merkez Bankası 
134
G. Avrupa Sayıştayı 
135
III. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ VE KARAR ALMA USULLERİ 
135
IV. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
139
V. AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİ: AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI 
140
A. Genel Olarak 
140
B. ABAD’ın Yapısı, İşleyişi ve Başlıca Dava Türleri 
141
VI. TÜRKİYE–AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 
144
ALTINCI BÖLÜM
AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT)
I. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NIN TARİHÇESİ VE KURULUŞU 
147
A. Genel Olarak 
147
B. Teşkilat Yapısı ve Organları 
151
II. AGİT’İN BÜTÇE VE FİNANSMANI 
159
III. AGİT’E ÜYE ÜLKELER 
160
IV. AGİT VE İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARI 
160
V. TÜRKİYE–AGİT İLİŞKİLERİ 
162
YEDİNCİ BÖLÜM
İSLÂM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
I. İSLÂM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NIN KURULUŞU 
165
II. İİT’NİN TEMEL ORGANLARI 
167
III. İİT’YE ÜYELİK VE ÜYE ÜLKELER 
169
IV. İİT BAĞIMSIZ DAİMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONU (IPHRC) 
170
A. Genel Olarak Kuruluş ve İşleyişi 
170
B. Görev ve Amaçları 
175
C. Tarafsızlık ve Bağımsızlığı 
176
V. TÜRKİYE–İİT İLİŞKİLERİ 
177
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI ÖRGÜTÜ (NATO)
I. GENEL OLARAK NATO’NUN KURULUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ 
179
II. NATO KURUCU ANDLAŞMASI 
182
III. NATO ÜYELİK USULÜ VE ÜYE ÜLKELER 
182
IV. NATO TEŞKİLAT YAPISI VE ANA ORGANLARI 
184
V. TÜRKİYE–NATO İLİŞKİLERİ 
185
DOKUZUNCU BÖLÜM
PARLAMENTOLARARASI BİRLİK
I. GENEL OLARAK PARLAMENTOLARARASI BİRLİK’İN (PAB) KURULUŞ, YAPI VE İŞLEYİŞİ 
189
II. PAB’IN ULUSLARARASI HUKUK KARŞISINDA HUKUKİ NİTELİĞİ 
190
III. PARLAMENTERLERİN İNSAN HAKLARI KOMİTESİ 
193
IV. PARLAMENTERLERİN İNSAN HAKLARI KOMİTESİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN MAHİYETİ VE BENZER ULUSLARARASI MEKANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
195
V. TÜRKİYE–PAB İLİŞKİLERİ 
197
ONUNCU BÖLÜM
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER PERSPEKTİFİNDEN NORMATİF ULUSLARARASI HUKUKUN ÜRETİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
I. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN NORMATİF FAALİYETLERİ 
200
A. Genel Olarak 
200
1. Uluslararası Örgütün İç İşleyişine İlişkin Normatif Düzenlemeler ve
Kararlar 
200
2. Dışarıya ve Üyelerine Yönelik Kararlar 
201
B. Uluslararası Örgütler Bünyesinde Uluslararası Sözleşmelerin
Hazırlanması ve Diğer Bağlayıcı Düzenlemelerin İhdası 
201
C. Uluslararası Örgütlerin Tek Taraflı Normatif Düzenleme Yapma Yetkileri ve Kararları 
206
II. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN DIŞA YANSIYAN EYLEMLERİ 
207
III. ULUSLARARASI HUKUKUN ÜRETİLMESİNDE ULUSLARARASI MAHKEME VE DİVANLARIN KATKILARI 
208
IV. BÖLGESEL VE KÜRESEL ÖRGÜTLER İLE MEKANİZMALARIN ULUSLARARASI HUKUKA DİĞER ETKİLERİ 
212
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER PERSPEKTİFİNDEN ULUSLARARASI ÖRF VE ADET HUKUKU
I. ULUSLARARASI ÖRF VE ADET HUKUKU 
215
A. Genel Olarak 
215
B. Örf ve Adet Hukukunun Oluşması İçin Aranan Unsurlar 
216
1. Maddi Unsur 
216
2. Manevi Unsur 
218
3. Aranacak Süre 
218
4. Israrlı ve Devamlı Surette Karşı Çıkan Devletler Açısından Hukuki
Durum 
219
5. Genel Olarak Çok Taraflı Uluslararası Andlaşma Hükümlerinin Örf
ve Adet Hukuku Kuralına Dönüşmesi Olasılığı 
220
II. İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNİN ULUSLARARASI ÖRF VE ADET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
221
A. Genel Olarak İnsan Hakları Alanındaki Uluslararası Örf ve Adet
Hukukunun Gelişimi 
221
B. İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin Örf ve Adet Hukuku
Bakımından Değeri 
230
III. BM ULUSLARARASI HUKUK KOMİSYONU’NUN ÇALIŞMALARI 
237
SONUÇ 
249