Uluslararası İşletmecilik Kuram ve Uygulama Prof. Dr. Faruk Şahin, Prof. Dr. Serkan Çiçek, Prof. Dr. Ali Ender Altunoğlu  - Kitap

Uluslararası İşletmecilik

Kuram ve Uygulama

2. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
18x24
Sayfa:
504
Barkod:
9789750288463
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
420,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, gözden geçirilmiş 2. Baskısını yapmıştır.
Günümüz küresel iş yaşamında uluslararası işletmecilik faaliyetleri önemli konular arasında yer almaktadır. Bu kitap, okuyucuların, uluslararası işletmecilik konularını disiplinler arası bir yaklaşımla kolay anlayıp yorumlayacağı şekilde ve kazanılan kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürebileceği şekilde ele alıp açıklamaya çalışmaktadır.
Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesi'n de okuyan öğrencilerin "Uluslararası İşletmecilik" dersinin ders müfredatına uygun olarak güncel bilgilerle ve örnek olaylı olarak hazırlanan bu kitabın oluşturulmasında, ağırlıklı olarak alanın önemli ve güncel makale ve kitaplarından faydalanılmıştır. Kitapta temel uluslararası işletmecilik konuları anlatılmıştır. Küreselleşme ve işletmelerin uluslararasılaşması konularına değinildikten sonra uluslararası işletmeleri çevreleyen önemli faktörler açıklanmıştır. Bununla birlikte, uluslararası ticaret ve finansal sistemler, uluslararası işletmecilikte yönetim konuları ve fonksiyonel stratejiler ele alınmıştır.
Bu kitap her ne kadar üniversite öğrencilerine yönelik olarak yazıldıysa da, işletme alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilere, uygulamacılara ve bu alanda çalışan herkese hitap etmektedir.
Ayrıca, kitabın yazarları tarafından ders anlatımını desteklemek amacı ile her bölüm için hazırlanmış sunumlar, kitabı dersinde kullanacak olan akademisyenlere verilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uluslararası İşletmeciliğe Giriş ve Küreselleşme, Doç. Dr. Murat Güler
.
Uluslararasılaşma Süreci ve Türleri, Prof. Dr. Selen Doğan & Dr. Öğr. Üyesi Şenay Karakuş Uysal
.
Kültür ve Uluslararası İşletmecilikteki Rolü, Dr. Öğr. Üyesi Şenay Karakuş Uysal & Prof. Dr. Faruk Şahin
.
Politik ve Yasal Sistemler, Dr. Öğr. Üyesi Efe Dündar & Doç. Dr. Eymen Gürel
.
Uluslararası İşletmeciliğe Yönelik Devlet Müdahaleleri, Dr. Bekir Tamer Gökalp
.
Uluslararası Ticaret Teorisi, Prof. Dr. Ahmet Tiryaki
.
Uluslararası Ticaret Politikası, Prof. Dr. Berna Kırkulak–Uludağ
.
Döviz Kurları ve Döviz Piyasası, Prof. Dr. Serkan Çiçek
.
Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları ve Yönetim, Prof. Dr. A. Ender Altunoğlu & Doç. Dr. Özge Kocakula
.
Uluslararası Stratejik Yönetim, Prof. Dr. Cemil Ulukan
.
Uluslararası İşletmelerde Etik, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Prof. Dr. Onur Köksal
.
Uluslararası Pazarlama, Doç. Dr. Özge Özgen
.
Uluslararası Üretim Yönetimi, Prof. Dr. Muhsin Özdemir & Dr. Öğr. Üyesi Algın Okursoy
.
Uluslararası Finansal Yönetim, Prof. Dr. Hakan Aygören
.
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Murat Güler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
I. Kısım: GİRİŞ 
29
BÖLÜM 1: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ VE KÜRESELLEŞME 
31
BÖLÜM 2: ULUSLARARASILAŞMA TÜRLERİ VE SÜRECİ 
63
II. Kısım: ULUSLARARASI İŞLETMELERİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
93
BÖLÜM 3: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE KÜLTÜRÜN ROLÜ 
95
BÖLÜM 4: ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA, POLİTİK VE YASAL SİSTEMLER 
127
BÖLÜM 5: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE YÖNELİK DEVLET MÜDAHALESİ 
155
III. Kısım: ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSAL SİSTEM 
179
BÖLÜM 6: ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ 
181
BÖLÜM 7: ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI 
211
BÖLÜM 8: DÖVİZ KURLARI VE DÖVİZ PİYASASI 
235
IV. Kısım: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE YÖNETİM 
265
BÖLÜM 9: ULUSLARARASI ÖRGÜT YAPILARI VE YÖNETİM 
267
BÖLÜM 10: ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM 
295
BÖLÜM 11: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
327
V. Kısım: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE FONKSİYONEL STRATEJİLER 
361
BÖLÜM 12: ULUSLARARASI PAZARLAMA 
363
BÖLÜM 13: ULUSLARARASI ÜRETİM YÖNETİMİ 
395
BÖLÜM 14: ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM 
419
BÖLÜM 15: ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
451
Sunuş 
5
Tablolar, Şekiller ve Haritalar Listesi 
23
Katkıda Bulunanlar 
27
I. Kısım
GİRİŞ
BÖLÜM 1: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ VE KÜRESELLEŞME 
31
GİRİŞ 
34
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 
36
Uluslararası İşletmecilik Tanımı 
36
Uluslararası İşletmeciliğin Önemi 
36
Uluslararası İşletmecilik Terminolojisi 
40
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
42
1500 – 1850 Yılları Arası Dönem (Ticaret Dönemi) 
43
1850 – 1914 Yılları Arası Dönem (Sömürgecilik Dönemi) 
43
1914 – 1945 Yılları Arası Dönem (İmtiyazlar/Ayrıcalıklar Dönemi) 
45
1945 Yılı ve Günümüz Arası Dönem 
46
1945–1970 Yılları Arasını Kapsayan Dönem 
46
1970–1990 Yılları Arasını Kapsayan Dönem 
47
1990 ve Sonrası Dönem 
47
KÜRESELLEŞME 
50
Küreselleşme Nedir? 
50
Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi 
51
Küreselleşmenin Nedenleri 
52
Küreselleşmenin Sonuçları 
53
Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik İlişkisi 
54
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR VE BÖLGESEL İŞBİRLİKLERİ 
55
SONUÇ 
56
BÖLÜM ÖZETİ 
57
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
58
ÖRNEK OLAY 
58
SON NOTLAR 
59
BÖLÜM 2: ULUSLARARASILAŞMA TÜRLERİ VE SÜRECİ 
63
GİRİŞ 
66
ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ 
67
Uluslararasılaşmanın Tanımı 
67
Uluslararasılaşmanın Ölçülmesi 
67
ULUSLARARASILAŞMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 
70
Avantajlar 
70
Dezavantajlar 
71
ULUSLARARASILAŞMAYA İTEN FAKTÖRLER 
72
Çevresel Nedenler 
72
Ekonomik Nedenler 
72
Ana Ülkenin İtici Faktörleri 
73
Ev Sahibi Ülkenin Çekici Faktörleri 
73
ULUSLARARASILAŞMA TEORİLERİ 
73
Eklektik Teori 
74
Uppsala Modeli 
74
Küresel Doğan İşletmeler 
75
Şebeke Ağı Modeli 
75
ULUSLARARASILAŞMA TÜRLERİ 
77
İhracat 
78
Ortaklıklar 
79
Doğrudan Yabancı Yatırım 
83
SONUÇ 
84
BÖLÜM ÖZETİ 
85
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
86
ÖRNEK OLAY 
87
SON NOTLAR 
89
II. Kısım
ULUSLARARASI İŞLETMELERİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
BÖLÜM 3: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE KÜLTÜRÜN ROLÜ 
95
GİRİŞ 
98
KÜLTÜR NEDİR? 
100
Kültürün Tanımı 
100
Kültürün Özellikleri 
100
Kültürün Göstergeleri 
101
Kültürel Çeşitlilik 
102
Kültürel Değerler 
104
KÜLTÜRÜN BOYUTLARI 
104
Hofstede’nin Kültürel Boyutları 
105
Trompenaar’ın Kültürel Boyutları 
107
GLOBE Çalışması 
109
KÜLTÜR VE YÖNETİM 
110
Örgüt Kültürü Üzerine Etkileri 
110
Örgüt Kültürü ve Ulusal Kültür 
111
Örgüt Kültürü ve Çok Kültürlülük 
113
Kültürlerarası Yönetim 
114
Kültürlerarası Stratejik Yönetim 
114
Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi 
116
YAKIN ÇEVREMİZDE KÜLTÜREL FARKLILIK ÖRNEKLERİ 
117
Almanya 
117
Birleşik Arap Emirliği 
119
Rusya 
120
SONUÇ 
121
BÖLÜM ÖZETİ 
122
ÖRNEK OLAY 
123
SON NOTLAR 
124
BÖLÜM 4: ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA, POLİTİK VE YASAL SİSTEMLER 
127
GİRİŞ 
130
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 
130
Kural Bazlı Muhasebe Sistemi 
131
İlke Bazlı Muhasebe Sistemi 
132
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
132
POLİTİK GÜÇ 
133
Politik Risk ve Çeşitleri 
134
Politik Risk Kaynakları 
136
YASAL GÜÇ TANIMI VE ÖNEMİ 
137
Hukuk Sistemleri 
137
Devletin Hukuki Fonksiyonları 
138
Uluslararası Hukukta Yasal Güç 
138
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE İŞ HUKUKU 
139
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri 
140
Avrupa Konseyi Sözleşmeleri 
140
Birleşmiş Milletler Belgeleri 
141
Avrupa Birliği İş Hukuku 
141
İkili Anlaşmalar 
141
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜMÜ 
141
Uluslararası İşletmecilikte Uyuşmazlıkların Çözümü 
143
Uluslararası İşletmecilikte Hukuki Yaptırımlar 
147
SONUÇ 
149
BÖLÜM ÖZETİ 
149
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
150
ÖRNEK OLAY 
150
SON NOTLAR 
151
BÖLÜM 5: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE YÖNELİK DEVLET MÜDAHALESİ 
155
GİRİŞ 
158
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE HÜKÜMET MÜDAHALESİ 
158
DEVLET NEDEN MÜDAHALE ETMELİDİR? 
159
Korunma Amaçlı Müdahale 
159
Etkileme Amaçlı Müdahale 
160
DEVLETİN DIŞ TİCARETE MÜDAHALE ARAÇLARI 
161
Tarifeler 
161
Tarife Dışı Ticari Engeller 
163
Yatırım Engelleri 
165
Sübvansiyonlar 
166
HÜKÜMET MÜDAHALESİ VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK 
168
HÜKÜMET MÜDAHALESİNİN TARİHÇESİ 
169
Birinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem 
169
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem 
169
ULUSLARARASI İŞLETMELER HÜKÜMET MÜDAHALESİNE NASIL CEVAP VERMELİ? 
170
Yöneticiler İçin Stratejiler 
171
Bilgi ve İstihbarat Toplama 
171
En Uygun Giriş Stratejilerini Seçme 
171
Dış Ticaret Bölgelerinden Faydalanma 
171
İhraç Edilen Ürünler İçin Uygun Gümrük Sınıflandırmalarını Tespit Etme 
173
Yatırım Teşvikleri ve Diğer Hükümet Destek Programlarından Faydalanma 
173
Serbest Ticaret ve Yatırım İçin Lobi Faaliyetleri Yürütme 
174
SONUÇ 
175
BÖLÜM ÖZETİ 
176
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
177
ÖRNEK OLAY 
177
SON NOTLAR 
177
III. Kısım
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSAL SİSTEM
BÖLÜM 6: ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ 
181
GİRİŞ 
185
ULUSLARARASI TİCARETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
185
ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİNİN DOĞUŞU: MERKANTİLİZM 
189
GELENEKSEL ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ 
190
Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretin Getirileri 
190
Üretim İmkânları ve Üretim İmkânları Eğrileri 
191
Mutlak Üstünlükler Teorisi 
195
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi 
196
YENİ ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ 
197
İlk Girişim Avantajı Teorisi 
198
Ürün Dönemleri Teorisi 
199
Tercihlerde Benzerlik Teorisi 
200
YABANCI DOĞRUDAN YATIRIM TEORİLERİ 
201
Ürün Dönemleri Teorisi 
201
Piyasa Aksaklıkları Teorisi 
202
Eklektik Teorisi 
202
Piyasa Gücü Teorisi 
203
SONUÇ 
203
BÖLÜM ÖZETİ 
205
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
206
ÖRNEK OLAY 
207
SON NOTLAR 
208
BÖLÜM 7: ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI 
211
GİRİŞ 
214
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASININ AMAÇLARI 
214
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASININ ARAÇLARI 
215
Gümrük Tarifeleri 
215
Hâsılat Tarifesi 
215
Yasaklayıcı Tarife 
215
Koruyucu Tarife 
216
Tarife Dışı Araçlar 
216
Miktar Kısıtlamaları 
217
Tarife Benzeri Faktörler 
219
Görünmez Engeller 
221
Gönüllü İhracat Kısıtlamaları 
221
İhracatın Özendirilmesi 
222
Bağlı Ticaret 
223
Klasik Takas 
223
Kliring 
223
Karşı Satın Alım 
223
Geri Satın Alım 
223
Dengeleme 
224
DIŞ TİCARETTE SERBESTLİK YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLER 
224
En Çok Kayırılan Ülke Kuralı 
224
Piyasa Mekanizmasına Bağlılık Kuralı 
224
Ticaret Savaşına Karşı Çıkma Kuralı 
225
Ticaret Kısıtlamalarını Giderek Azaltma Kuralı 
225
DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLER 
226
Ulusal Güvenlik 
227
Bebek Endüstriler 
227
Stratejik Ürünler 
228
Dampinge Karşı Koruma 
228
SONUÇ 
229
BÖLÜM ÖZETİ 
229
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
231
ÖRNEK OLAY 
231
SON NOTLAR 
232
BÖLÜM 8: DÖVİZ KURLARI VE DÖVİZ PİYASASI 
235
GİRİŞ 
238
DÖVİZ KURUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
238
Döviz Kurunun Tanımı 
238
Döviz Kurları 
239
Değer Kaybı ve Değer Kazancı 
241
DÖVİZ KURU REJİMLERİ 
243
Esnek Döviz Kuru Sistemi 
243
Yönetimli Esnek Döviz Kuru Sistemi 
244
Sabit Döviz Kuru Sistemi 
245
Sürünen Sabit Döviz Kuru Sistemi 
246
Diğer Döviz Kuru Sistemleri 
247
DÖVİZ PİYASASI 
247
Anında Teslim (Spot) Sözleşmeleri 
248
Türev (Derivatif) Sözleşmeler 
249
Vadeli İşlem (Forward) Sözleşmeleri 
249
Takas (Swap) Sözleşmeleri 
249
Opsiyon (Option) Sözleşmeleri 
250
Gelecek (Future) Sözleşmeleri 
252
ARBİTRAJ VE SPOT DÖVİZ KURLARI 
252
İki Uçlu Arbitraj 
252
Üç Uçlu Arbitraj 
254
ARBİTRAJ VE FAİZ ORANLARI 
255
Risksiz Arbitraj: Kapsanmış Faiz Paritesi 
255
Riskli Arbitraj: Kapsanmamış Faiz Paritesi 
258
SONUÇ 
260
BÖLÜM ÖZETİ 
261
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
261
ÖRNEK OLAY 
262
SON NOTLAR 
263
IV. Kısım
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE YÖNETİM
BÖLÜM 9: ULUSLARARASI ÖRGÜT YAPILARI VE YÖNETİM 
267
GİRİŞ 
270
ÖRGÜT YAPILARI 
271
Örgüt Yapısı Nedir? 
271
Uluslararası Pazarlara Giriş Aşamasında Örgüt Yapısı 
272
KÜRESEL ÖRGÜT YAPILARI 
274
Küresel Ürün Örgüt Yapısı 
274
Küresel Bölge Örgüt Yapısı 
277
Küresel Fonksiyonel Örgüt Yapısı 
279
Küresel Matris Örgüt Yapısı 
280
KÜRESEL İŞLETMELERLE İLGİLİ YÖNETİMSEL KAVRAMLAR 
282
Merkezileşme/Adem–i Merkeziyetçilik 
282
Koordinasyon 
283
Kontrol 
285
İş Takımları 
287
SONUÇ 
289
BÖLÜM ÖZETİ 
289
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
291
SON NOTLAR 
292
BÖLÜM 10: ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM 
295
GİRİŞ 
298
STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMLARI 
298
ULUSLARARASI STRATEJİLERİN İŞLETMELERE KATKILARI 
299
STRATEJİK YÖNETİM MODELİ 
302
Stratejilerin Oluşturulması 
303
Strateji Uygulama 
306
Strateji Değerleme 
306
ULUSLARARASI FAALİYETLERDE STRATEJİK YÖNETİM 
307
Sınır Ötesi Faaliyetlerin Başlatılacağı Ülkenin Seçimi 
307
Uluslararası Ürün ve Strateji Yönelimleri 
309
Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejilerinin Karşılaştırmalı Üstünlük ve Sakıncaları 
311
KÜRESEL PAZARLARDA İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIKLARI REKABET BASKILARI 
313
ULUSLARARASI PAZARLARDA KULLANILAN STRATEJİLER 
315
Uluslararası Rekabet Stratejileri 
320
Uluslararası Bölümsel Stratejiler 
321
SONUÇ 
322
BÖLÜM ÖZETİ 
323
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
323
ÖRNEK OLAY 
324
SON NOTLAR 
325
BÖLÜM 11: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
327
GİRİŞ 
330
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETİK KONULARI 
332
İşgücü Politikaları 
333
İnsan Hakları 
335
Çevre Kirlenmesi 
336
Yolsuzluk 
339
ETİK İKİLEMLER 
340
ETİK OLMAYAN DAVRANIŞ NEDENLERİ 
342
ETİK İKLİMİ OLUŞTURMA SÜRECİ 
344
Liderlik 
344
Eğitim 
345
Etik Sorumluları 
346
Sorun Bildirme 
346
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK ALANLARI 
348
SONUÇ 
351
BÖLÜM ÖZETİ 
352
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
353
ÖRNEK OLAY 
354
SON NOTLAR 
355
V. Kısım
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE FONKSİYONEL STRATEJİLER
BÖLÜM 12: ULUSLARARASI PAZARLAMA 
363
GİRİŞ 
366
ULUSLARARASI PAZARLAMA 
366
HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA 
367
ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN STANDARDİZASYONU / ADAPTASYONU 
369
ULUSLARARASI PAZARLAMADA ÜRÜN 
371
Ürünün Boyutları 
371
Öz Ürün 
372
Somut Ürün 
372
Zenginleştirilmiş Ürün 
373
Küresel Marka 
374
ULUSLARARASI FİYATLANDIRMA 
375
Transfer Fiyatlandırma 
377
ULUSLARARASI DAĞITIM 
377
ULUSLARARASI PAZARLAMA İLETİŞİMİ 
381
Reklam 
381
Kişisel Satış 
382
Satış Geliştirme Çabaları 
383
Halkla İlişkiler 
384
Dijital Pazarlama 
385
ULUSLARARASI PAZARLAMANIN ETİK BOYUTU 
387
SONUÇ 
387
BÖLÜM ÖZETİ 
388
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
389
ÖRNEK OLAY 
390
SON NOTLAR 
390
BÖLÜM 13: ULUSLARARASI ÜRETİM YÖNETİMİ 
395
GİRİŞ 
398
ULUSLARARASI ÜRETİM YÖNETİMİNİN KAPSAMI 
399
Uluslararası Üretim Yönetiminde Strateji 
400
Uluslararası Üretimde Alınması Gereken Kararlar 
401
MAL VE HİZMET ÜRETİMİ 
402
Dikey Bütünleşme 
402
Üretme ya da Satın Alma Kararı 
402
Kontrol 
404
Risk 
404
Tesislere, Teknolojiye ve İnsana Yatırım Yapmak 
404
Esneklik 
404
Küresel Kaynak Kullanımı 
405
ÜRETİM YERİ SEÇİMİ 
405
Ülke Faktörü 
406
Teknolojik Faktörler 
407
Sabit Maliyet 
407
Ölçek Ekonomisi 
408
Esnek Üretim Teknolojileri 
408
Üretim Faktörleri 
408
Ürün Özellikleri 
409
Üretim Tesislerinin Konumlandırılması 
409
Örgütsel Politikalar 
409
KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI LOJİSTİK 
410
Ulaşım 
411
Paketleme 
412
Tam Zamanında Üretimin Rolü 
412
Bilgi Teknolojisi ve İnternetin Rolü 
413
SONUÇ 
414
BÖLÜM ÖZETİ 
414
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
415
ÖRNEK OLAY 
415
SON NOTLAR 
417
BÖLÜM 14: ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM 
419
GİRİŞ 
422
ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR 
422
Döviz Piyasası 
422
Euro – Para Piyasası 
425
Euro – Tahvil Piyasası 
426
Vadeli İşlemler Piyasası 
426
DÖVİZ KURUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
428
DÖVİZ KURU RİSKİNİN YÖNETİMİ 
430
Dönüştürme (Muhasebe) Etkisi 
430
İşlem Etkisi 
431
Ekonomik Etki 
433
ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI 
433
Ön Ödeme 
434
Akreditif 
434
Poliçe 
435
Konsinye Satış 
435
Açık Hesap 
435
ULUSLARARASI NAKİT YÖNETİMİ 
437
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE KAYNAK (SERMAYE) MALİYETİ 
441
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE SERMAYE BÜTÇELEMESİ 
443
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE KAYNAK YAPISI 
446
SONUÇ 
447
BÖLÜM ÖZETİ 
447
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
448
ÖRNEK OLAY 
449
SON NOTLAR 
450
BÖLÜM 15: ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
451
GİRİŞ 
454
ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK ROLÜ 
455
PERSONEL SAĞLAMA YAKLAŞIMLARI 
457
Etnosentrik Yaklaşım 
457
Polisentrik Yaklaşım 
458
Geosentrik (Küresel) Yaklaşım 
459
EV SAHİBİ ÜLKEYE YABANCI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME (EXPATRIATION) 
461
GERİ DÖNÜŞ (REPATRIATION) 
463
EĞİTİM VE GELİŞTİRME 
464
Yabancı Yönetici Eğitimleri 
466
Görev Öncesi Hazırlık Eğitimleri 
466
Geri Dönüşte Tekrar Adaptasyon Eğitimi 
467
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
467
ÜCRETLEME (COMPENSATION) 
468
İkramiye–Primler 
469
Tahsisatlar 
469
Zorluk Tahsisatı 
469
Konut Tahsisatı 
469
Yaşam Standardı Tahsisatı 
469
Eğitim Tahsisatı 
469
Vergi Farkı Tahsisatı 
470
Taşınma ve Oryantasyon Tahsisatı 
470
ULUSLARARASI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 
470
İşgücü İlişkileri Uygulamaları 
471
Uluslararası İşgücü Örgütlenme Çabaları 
472
SONUÇ 
473
BÖLÜM ÖZETİ 
474
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI 
475
ÖRNEK OLAY 
475
SON NOTLAR 
476
Kaynakça 
479
Kavramlar Dizini 
497