Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Dünyadaki İz Düşümü Neyire Akpınarlı  - Kitap

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Dünyadaki İz Düşümü

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
232
Barkod:
9786052642122
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
294,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü'nde 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ‘İnsan Haklarında Güncel Tartışmalar' isimli Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında çeşitli ülkelerden çok sayıda akademisyenle yapılan mülakatlardan elde edilen veriler üzerine inşa olmuştur.
Mülakat hem güncel insan hakları konularına hem de mevcut uluslararası insan hakları konseptinin dünyadaki iz düşümüne dair veriler elde etme amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönü ile de mülakat verileri gerek anayasa hukuku gerekse uluslararası insan hakları hukuku alanında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çalışma uluslararası insan hakları hukuku alanında çalışmanın öncelediği konular çerçevesinde mülakat verilerinin analizinden oluşmaktadır.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
7
ÖNSÖZ 
11
İÇİNDEKİLER 
13
KISALTMALAR 
19
GİRİŞ 
21
1. BÖLÜM
ÇALIŞMANIN SAVI VE İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA GÖRÜNÜMÜ
I. Avrupa Medeniyeti Temelli İnsan Hakları Konseptinin Coğrafi Olarak
Evrenselleştirilmesi 
30
1. Avrupa Medeniyeti Temelli İnsan Hakları Konseptinin Anayasalar Yolu
ile Doğrudan Evrenselleştirilmesi 
30
2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yoluyla Avrupa Temelli İnsan
Hakları Konseptinin Evrenselleştirilmesi 
34
II. İnsan Hakları Konseptinin Dünyanın Diğer Coğrafyalarında Yansıması 
39
III. Mevcut İnsan Hakları Konseptinin Görünümü: Evrensel İnsan Haklarından
‘Seçki’ İnsan Hakları Kataloğuna 
40
1. Konular Bağlamında ‘Seçki’ Haklar Kataloğu 
41
2. Muhatap Bağlamında ‘Seçki’ Hak Kataloğu 
43
a. Bireysel Haklar ile Sınırlandırılması 
44
b. Bireysel Haklarda ‘Seçki’ Muhataplar 
45
3. Hakkın İçeriği Bağlamında ‘Seçki Katalog’ 
47
4. Devletin İnsan hakları İhlalinde Halen Temel Aktör Olarak Görülmesi 
48
2. BÖLÜM
ÇALIŞMANIN ÇERÇEVESİ VE VERİLERİN ANALİZİNDE YÖNTEM
I. Çalışmaya Kaynak Mülakatın Çerçevesi 
51
1. Mülakat Talep Edilen Grubun Özellikleri 
51
2. Mülakatın Kapsamı 
52
II. Çalışmanın Kapsamı 
55
III. Çalışmanın Sınırlılığı 
56
IV. Çalışmanın İçeriği 
58
V. Verilerin Analizinde Yöntem 
60
3. BÖLÜM
ÜLKELERİN HUKUK SİSTEMLERİ İLE ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KARŞILAŞMASI
I. Varsayım 
62
II. Veriler 
64
1. Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin İç Hukuk Düzenlemelerinde
Kılavuz İşlevi 
64
2. Ulusal İnsan Hakları Konseptinin Uluslararası İnsan Hakları
Konseptine Öncelenmesi 
67
a. İslam Hukukuna Yer Verilen Müslüman Ülkeler 
67
b. İç Hukuklarına Öncelik Veren Ülkeler 
68
3. Ülkelerin İnsan Hakları Alanında Hukuk Yaratabilme Yetileri 
69
a. Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Maddesinin Daha Farklı Kapsamda
Düzenlenmesi 
70
b. Geniş Haklar Kataloğu 
71
1) Anayasada Düzenlenen Hakların Uluslararası Hukukta
Düzenlenen Haklardan Daha Kapsamlı Olması 
71
2) İnsan Hakları Konularının Anayasalarda Sayılan Haklar ile
Sınırlandırılmamış Olması 
71
3) Yargı Yoluyla İnsan Hakları Hukukuna Konu Değerlerin
Koruma Altına Alınması 
73
4) Gelenek ve Görenekler Aracılığı ile İnsan Haklarının
Korunması 
75
c. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Çerçevesinde Düzenlemeler 
75
d. Başat Kimlik Dışındaki Kimliklere Dair Düzenlemeler 
76
e. Çevrenin Hak Süjesi Olması 
77
f. Diğerler İnsan Hakları Düzenlemeleri 
77
4. Uygulama ile Hukuki Düzenlemelerin Birbirinden Farklı Olması 
77
III. Değerlendirme 
78
4. BÖLÜM
MODERN İNSAN HAKLARININ BİREYSEL HAK KURGUSUNUN
DÜNYADAKİ İZ DÜŞÜMÜ
I. Varsayım 
81
II. Veriler 
82
1. Akademisyenlerin Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Bireysel
Haklar ile Sınırlandırılmasına Dair Genel Beyanları 
84
2. Başat Kimlikler Dışındaki Kimlikler Bağlamında Kolektif Hakların
Gerekliliği 
85
3. Sosyal ve Ekonomik Haklar Bağlamında Kolektif Hakların Gerekliliği 
88
4. Kültürel Haklar, Toplumsal Yapı ve Değerler Boyutunda 
89
5. Kolektif Güvenlik 
89
6. Çevre Hakkı 
89
III. Değerlendirme 
90
5. BÖLÜM
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARIN YERİ
I. Varsayım 
93
II. Veriler 
99
1. İhlal Edilen Ekonomik ve Sosyal Haklar 
100
2. Ekonomik ve Sosyal Hakları İhlal Edilen Gruplar 
102
3. Savunmasızlar, Yoksunlar, Dezavantajlılar, Marjinaller 
104
4. Ekonomik ve Sosyal Hak İhlallerinin Nedenleri 
105
a. Hukuki Düzenlemenin Yokluğu veya Uygulamada Karşılık
Bulmaması 
105
b. Eşitsizlik, Sosyal Adaletsizlik ve Yoksulluk Sarmalı 
107
c. Ekonomik ve Sosyal Hakların Gerekliliği 
109
III. Değerlendirme 
110
6. BÖLÜM
ÜLKELERİN ÖZGÜN KÜLTÜREL YAPILARI İLE ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KARŞILAŞMASI
I. Varsayım 
113
1. Uluslararası Hukukta Kültürel Haklar 
114
2. Kültürel Görecelik 
119
II. Veriler 
121
1. Kültürel Görecelilik 
124
2. Kültürel Gerçeklik ile İnsan Haklarının İhlal Edilmesi 
125
a. İnsan Haklarına Aykırı İç Hukuk Düzenlemeleri 
125
b. İnsan Haklarına Aykırı Kültürel Uygulamalar 
127
1) Kadınlar Bağlamında 
127
2) LGBT’liler Bağlamında 
129
3) Diğer 
130
3. Kültürel Gerçekliğin Mevcut İnsan Hakları Konsepti ile Görmezlikten
Gelinmesi ve Çatışması 
130
4. Kültürel Gerçeklikler Temelli Düzenlemelerle İnsan Haklarının
Tamamlanması 
132
III. Değerlendirme 
133
7. BÖLÜM
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KONSEPTİNİN BAŞAT KİMLİKLER DIŞINDAKİ KİMLİKLER BAĞLAMINDA İZ DÜŞÜMÜ
I. Varsayım 
137
1. Dönemsel Zikzaklar 
138
a. 1918–1945 Yılları Arası: Uluslararası Siyasi Konjonktür ile Azınlık
Haklarının Muhatabı Halkların Gücü Sarkacında Şekillenen Azınlık
Hakları Statüsü 
138
b. 1945–1990 Yılları Arası: Dekolonizasyon ve Bireysel Haklar
Üzerine İnşa Edilen Uluslararası İnsan Hakları 
139
c. 1990 Yılı Sonrası 
143
2. Yerli Halk ve Azınlık Konseptlerinin Kurgusal Kırılabilirliği 
146
a. Tanım Boyutu 
146
b. Statü Boyutu 
148
c. Uluslararası Siyasi Gerçeklik Temelinde Şekillenen Yerli Halklar ve
Azınlık Konsepti 
150
II. Veriler 
151
1. Ülkelerin Yerli Halklarının Anayasalardaki Görünümü 
152
a. Ülkelerin Yerli Halklarına Dair Anayasalarda Yer Alan Kavramlar 
153
b. Ülkelerin Yerli Halklarla İlgili Düzenlemelerin İçeriği 
156
c. Değerlendirme 
158
2. Anayasalarda ve Uluslararası Hukukta ‘Azınlık’ Statüsüne Dair
Düzenlemelerin Akademisyenler Bağlamında İz düşümü 
159
a. Anayasalarda Azınlıklara Dair Düzenlemeler ve Çözüm Yetisi 
160
1) Azınlıklara Dair Anayasal Düzenlemelerin Gerekliliği 
160
2) Anayasal Düzenlemelerin Çözüm Yetisi 
162
b. Uluslararası Azınlık Hukukunun Dünyada Nasıl Karşılık Bulduğu 
164
1) Uluslararası Hukukta Azınlık Kavramı ve Konseptinin
Akademisyenlerdeki İz düşümü 
164
2) Azınlık Haklarının Korunmasında Uluslararası Düzenlemelerin
Gerekliliği ve Yetisi 
167
c. Değerlendirme 
171
3. Başat Kimlik Dışında Kalan Halkların/Bireylerin İnsan Haklarının İz
Düşümü 
173
a. Farklı Kimliklerin Ülkelerde Zenginlik Değil Sorun Olarak
Algılanması 
174
b. Ayrımcılık 
175
c. Şiddete Maruz Kalmaları 
176
d. Kolektif Kimliklerinin Tanınmaması 
177
e. Kültürel ve Dini Haklarının Negatif Haklar Boyutunu Kullanamama 
179
f. Sosyo–Kültürel Bağlamda Toplumun Alt Kesimini Oluşturması 
180
g. Sığınmacılar Özelinde Beyanlar 
181
III. Değerlendirme 
183
8. BÖLÜM
İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN NEDENLERİ
I. Varsayım 
185
II. Veriler 
188
1. Ülkesel Nedenler 
188
a. Ülkenin Hukuk Sistemi ve Yönetimi 
189
b. Yargının Etkili Olmaması 
189
c. İdari Makamların İnsan Haklarını İhlal Etmesi 
190
d. Yolsuzluk 
190
e. Devletin İnsan Hakları İhlalinden Sorumlu Olmaması 
191
2. Küresel Gerçeklik 
191
III. Değerlendirme 
192
9. BÖLÜM
MODERN İNSAN HAKLARI KONSEPTİNDE ‘İNSAN’
I. Varsayım 
193
II. Veriler 
195
1. Birey ve Homo Sapiens Üzerinden İnsanı Tanımlama 
197
2. İnsan: İnsan Haklarının Sahibi 
200
a. Modern İnsan Hakları Konseptinin Muhatap Bağlamında
Kapsamının Genişlemesi 
200
b. İnsan Haklarında Hakkın Sahibi Grupların Daralması 
202
Göreceliği– Daralması ve Genişlemesi 
205
10. BÖLÜM
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN AKADEMİSYENLERDEKİ İZ DÜŞÜMÜ
I. Varsayım 
207
II. Veriler 
208
1. Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Üst Bir Rejim Olarak Görülmesi 
208
2. İnsan Hakları Hukukuna Bakışın Mevcut İnsan Hakları Hukukunun
Kadrajı Çerçevesinde Şekillenmesi 
210
3. Eleştirel Bakış Açısı Yokluğu 
211
4. Avrupa Merkezli İnsan Hakları Konuları ile Gündem Belirleme 
213
III. Değerlendirme: Akademisyenlerin Tek Taraflı Köprü Gerçeği 
213
İNSAN HAKLARI HUKUKU ‘EVRENSEL REJİMİ’ VE ‘İHTİMALİ’
EVRENSEL İNSAN HAKLARI 
215
KAYNAKÇA 
219