Uluslararası Hukuk ve Ceza Hukuku Yönleriyle Diplomatik Bir Bağışıklık Olarak Ceza Yargısından Muafiyet Doç. Dr. Anıl Çamyamaç, Dr. Öğr. Üyesi Z. Özen İnci  - Kitap
Uluslararası Hukuk ve Ceza Hukuku Yönleriyle

Diplomatik Bir Bağışıklık Olarak Ceza Yargısından Muafiyet

1. Baskı, 
Şubat 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
320
Barkod:
9789750259340
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
300,00
İndirimli (%69):
93,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ceza kanunlarının mecburiliği ilkesi gereği, bir ülkede geçerli olan ceza kanunları, kural olarak, bu kanun hükümlerini ihlâl eden bütün kişiler bakımından herhangi bir ayrım yapılmaksızın uygulanır. Ancak, bazı durumlarda suçu işleyen(ler) çeşitli sebeplere dayandırılarak cezalandırılmamaktadır. Sayısı fazla olmayan bu durumlara ilişkin, iç hukukta örneğin cumhurbaşkanının kişisel suçları sebebiyle sorumsuzluğu, milletvekillerine atfedilen yasama dokunulmazlığı gösterilebilecekken, uluslararası hukukta en belirgin örneklerden birini diplomatik temsilcilere tanınan ceza yargısından muafiyet teşkil etmektedir.
Uluslararası ilişkiler ve özellikle de hukuk açısından bakıldığında, diplomatik temsilcilere tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklar uluslararası hukukun bu alandaki en eski kurallarını teşkil etmesine karşılık, zaman zaman beraberinde tartışmaları getirmiş ve gelinen son nokta devletler arasındaki genel uygulamayı benimseyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi ile de de jure olarak ortaya konulmuştur.
Bu çalışmada, genel olarak diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıkların ceza yargılamasından muafiyeti incelenecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
1961 Tarihli Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi
.
Diplomatik
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
19
I. BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. Kavramsal Tartışma: Diplomatik Ayrıcalık, Bağışıklık ve Dokunulmazlık Kavramlarının Tanımı ve Birbirinden Ayırt Edilmesi 
27
II. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Tarihî Gelişimi 
35
III. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Hukukî Dayanağı 
40
A. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Hukukî Dayanağı Oluşturan Temel Teorilere Genel Bakış 
40
B. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Teorilerin Uygulamadaki Görünümleri 
43
IV. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Uygulanmasına Dair Uluslararası Hukuktaki Genel Durum 
46
V. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Ceza Hukuku Bakımından Hukuki Niteliği 
65
II. BÖLÜM
DİPLOMATİK MİSYON ÜYELERİNİN, YAKINLARININ VE
ÖZEL HİZMETÇİLERİNİN CEZA YARGISINDAN
BAĞIŞIKLIĞININ KAPSAMI
I. Genel Olarak 
79
II. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyeleri 
79
A. Genel Olarak Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyeleri 
79
B. Diplomatik Misyon Şefi Hariç Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Tespiti Sorunu 
81
C. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Durumuna Dair Bazı İstisnaî Hususlar 
85
III. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Aile Üyeleri 
89
A. Genel Olarak 
89
B. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Aile Üyelerine Tanınan Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Nedenine Dair Genel Bir Değerlendirme 
91
C. Aile Bireyi Kavramı 
93
D. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi m. 37/1 ile m. 38/1 Arasındaki Etkileşime Dair Bir Değerlendirme 
105
IV. Diplomatik Misyonun İdarî ve Teknik Personeli ve Onların Aile Üyeleri 
106
A. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
106
B. Diğer Sözleşmelerdeki Konuya Dair Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 
107
V. Diplomatik Misyonun Hizmetli Kadrosunun Üyeleri ve Diplomatların Özel Hizmetçileri 
109
A. Kavrama Dair 
109
B. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin Konuya Dair Düzenlemesi 
110
C. Diğer Sözleşmelerin Konuya Dair Düzenlemeleri 
113
D. Özel Hizmetçilerin Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Tarihî Perspektif 
115
VI. Diplomatik Kurye ve Ceza Yargısından Bağışıklığı 
117
A. Genel Olarak 
117
B. Diplomatik Kurye Kavramının Tanımlanması 
119
C. Diplomatik Kuryenin Ceza Yargısından Bağışıklığının Değerlendirilmesi 
120
III. BÖLÜM
DİPLOMATİK BAĞIŞIKLIĞA SAHİP KİŞİLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ KARŞISINDA BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ YOLLAR
I. Genel Olarak 
127
II. Kabul Eden Devletin Başvurabileceği Hukukî Yollar 
132
A. Diplomatın Uyarılması 
132
B. Diplomatik Temsilcinin Persona Non Grata İlân Edilmesi 
132
C. Diplomatik İlişkilerin Askıya Alınması veya Kesilmesi 
135
III. Gönderen Devletin Başvurabileceği Hukukî Yollar 
137
A. Gönderen Devletin Mahkemelerinde Ceza Davası Açılması 
137
B. Gönderen Devletin Kabul Eden Devlette Yargılama Yapılabilmesi İçin Diplomatik Bağışıklıktan Feragat Etmesi 
139
IV. Dokunulmazlıkların İhlâli Karşısında Başvurulabilecek Yollar Konusunda Öğretideki Öneriler 
147
Sonuç 
155
EKLER
1961 TARİHLİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERE DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ 
165
VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS (1961) 
187
1963 TARİHLİ KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİNE DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ 
209
VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS (1963) 
251
Bibliyografya 
293
Kavram Dizini 
319