Uluslararası Deniz Ticareti Hukukunda Temiz Konişmento  – Ticaret Hukuku Monografileri – Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tunca Özcan  - Kitap
Uluslararası Deniz Ticareti Hukukunda

Temiz Konişmento

– Ticaret Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
216
Barkod:
9789750288722
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
325,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uluslararası deniz ticaretinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkan yüklemede, satış mahiyetindeki denizaşırı satış sözleşmesinin tarafı olan satıcı-yükletenin, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa ettiğini ispatlaması ve akreditif ilişkisinde ödemeyi mümkün kılması, eşya denizde taşınmakta iken, denizaşırı alıcı ile satıcının üzerinde tasarrufta bulunmasına imkân verebilmesi dolayısıyla temiz konişmentonun içeriği ticarette önemli bir yer işgal etmektedir. Mamafih uluslararası deniz ticaretinde üstlendiği bu değerli role rağmen, temiz konişmento hakkında ne karşılaştırmalı hukukta ne 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'nda ne de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda bir hükme rastlandığı gibi öğretide de temiz konişmentoyla alakalı olarak yapılmış kesin bir tarife ulaşılamamıştır. Bu sebeple kitabın konusu, uluslararası deniz ticaretinin işleyişinde önemli rolleri bulunan yüklemede satış mahiyetindeki denizaşırı satış sözleşmelerine, denizde eşya taşıma sözleşmesi ve akreditif sözleşmesine göre temiz konişmentonun bu sözleşme taraflarının yükümlükleri üzerindeki etkisine, ardından temiz konişmentonun tanımına ve kirli konişmento düzenlenmesinin sonuçlarına hasredilmiştir.
Kitapta; bu sözleşmeler bakımından temiz konişmento tanımı sebebiyle doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesi ve yeknesak bir tanıma ulaşmak hedeflendiğinden, nasıl bir konişmentonun temiz konişmento olarak nitelendirilmesi gerektiği, konişmentoda yazılı hangi kayıtların onu temiz olmaktan çıkardığı, sözcük anlamından bağımsız olarak konişmentoya eklenen "temiz" sıfatının neye işaret ettiği, konişmentonun ticari itibarı üzerindeki etkisi ve sözleşmelerin taraflarının yükümlülükleri bakımından doğurduğu sonuçlar birlikte tartışılarak, uygulamada karşılaşılan örnek olaylar ile verilen mahkeme kararlarından da yararlanılarak, konunun tüm yönleri ile araştırılması amaçlanmıştır.
Kitapta ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, özellikle taşıyanın temiz konişmento düzenlemesi karşılığında yükleten tarafından verilen garanti mektubu ve geçerliliği sorunu ile taşıyanın temiz konişmento düzenlemesinden doğan sorumluluğunun hukukî mahiyeti hakkında, Türk hukukunda gelinen son nokta tespit edilerek temiz konişmentonun uluslararası deniz ticaretindeki yeri ortaya konulmak istenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yüklemede Satış Olarak Denizaşırı Satış Sözleşmeleri
.
Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesi
.
Akreditif Sözleşmesi
.
Garanti Mektubu ve Geçerliliği
.
Taşıyanın Sorumluluğu
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ
I. KONU VE AMAÇ 
15
II. KAPSAM 
17
III. İNCELEME YÖNTEMİ 
18
Birinci Bölüm
ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİ
I. TANIMI 
21
II. “YÜKLEMEDE SATIŞ” OLARAK DENİZAŞIRI SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
23
A. Tanımı 
23
B. Uygulanacak Hukuk ve Incoterms 
27
1. Satıcı Bakımından 
35
2. Alıcı Bakımından 
37
III. DENİZDE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 
38
A. Tanımı 
38
B. Uygulanacak Hukuk 
39
1. Taşıyan Bakımından 
41
2. Taşıtan Bakımından 
43
IV. AKREDİTİF SÖZLEŞMESİ 
45
A. Tanımı 
45
B. Uygulanacak Hukuk ve UCP 
48
1. Akreditif Amiri Bakımından 
50
2. Akreditif Bankası Bakımından 
52
İkinci Bölüm
TEMİZ KONİŞMENTO
I. GENEL OLARAK KONİŞMENTO 
55
A. Kavram 
55
B. Düzenlenmesi 
58
C. İçeriği 
61
D. İşlevleri 
69
1. İhbari (İspat) İşlevi 
69
2. İhdasi İşlevi 
72
II. TEMİZ KONİŞMENTONUN TANIMI 
75
A. İhtiyaç 
75
B. Denizaşırı Satış Sözleşmesine Göre 
79
C. Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesine Göre 
82
1. Genel olarak 
82
2. Hukuki Dayanağı 
93
i. Uluslararası Sözleşmelerde 
93
ii. Türk Hukukunda 
103
D. UCP’ye Göre 
105
E. Mukayeseli Değerlendirme ve Sonuç 
114
Üçüncü Bölüm
TEMİZ KONİŞMENTO DÜZENLENMEMESİNİN SONUÇLARI
I. “YÜKLEMEDE SATIŞ” OLARAK DENİZAŞIRI SATIŞ SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN SONUÇLARI 
123
A. Genel Olarak 
123
B. Satıcı Bakımından 
125
C. Alıcı Bakımından 
127
II. DENİZDE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN SONUÇLARI 
129
III. AKREDİTİF SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN SONUÇLARI 
131
Dördüncü Bölüm
GERÇEĞE AYKIRI TEMİZ KONİŞMENTO DÜZENLENMESİNİN SONUÇLARI
I. GERÇEĞE AYKIRI TEMİZ KONİŞMENTO 
137
II. YÜKLETEN TARAFINDAN VERİLEN GARANTİ MEKTUBU BAKIMINDAN SONUÇLARI 
139
A. Genel Olarak 
139
B. Tanımı 
142
C. Hukuki Niteliği 
143
D. Tarafları 
146
E. Geçerliliği 
147
1. Genel Olarak 
147
2. Uluslararası Sözleşmelere Göre 
150
3. Alman Ticaret Kanununa Göre 
157
4. Türk Ticaret Kanununa Göre 
159
III. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN SONUÇLARI 
164
A. Genel Olarak 
164
B. Hukuki Mahiyeti 
165
C. Şartları 
172
D. Sorumluluktan Kurtulma 
176
E. Sınırı 
180
Sonuç 
185
Kaynakça 
193
Kavramlar Dizini 
215