Uluslararası Ceza Hukuku Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Doç. Dr. Rıfat Murat Önok  - Kitap
7. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
704
Barkod:
9789750288418
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
545,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
6. baskı
Mart 2021
390,00
199,00 (%49)
Kitabın Açıklaması
Öğretide uzun yıllar yabancılık unsuru taşıyan suçlar milletlerarası ceza hukuku, uluslararası hukukun ihlalini oluşturan suçlar da devletlerarası ceza hukuku gibi isimler altında ele alınmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan gelişmelerin ışığında, bütün bu suçların yabancılık unsuru taşıması yanında uluslararası sözleşmelerle hepsi için çözümler üretilmesi nedeniyle, bu konuların tümünü kapsayacak bir isimlendirmeyle kitabın adı "Uluslararası Ceza Hukuku" olarak belirlenmiştir.
Okuyucu bu kitapta, küçülen dünyamızda meydana gelen yabancılık unsuru taşıyan suçlar ile uluslararası suçların soruşturulması ve kovuşturulmasıyla ilgili temel bilgilere ulaşacak, daha ayrıntılı çalışmalara da zikredilen kaynaklar sayesinde ulaşabilecektir.
Bu baskıda, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın değerlendirilmek suretiyle kitaba işlenmiştir. Keza uluslararası ceza hukukunun çok hızla gelişen bir alan olması, birçok noktada ekleme ve/veya değişiklik yapma ihtiyacını doğurmuştur.
Başta hukuk fakültesi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin öğrencilerine rehber olacak bu çalışma, konuyla ilgilenen diğer okuyuculara da bilgi aktarmayı hedeflemektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uluslararası Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Özellikleri, Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi
.
Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı
.
Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardımlaşma
.
Uluslararası Ceza Mahkemeleri
.
Uluslararası Ceza Sorumluluğuna Dair Genel İlkeler
.
Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kurucu Antlaşmalarında Yer Verilen Suç Tipleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
7. Baskıya Önsöz 
5
Kısaltmalar 
17
Giriş 
23
1. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI, ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
I. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 
27
A. Uluslararası Ceza Hukuku Kavramı 
27
B. Uluslararası Ceza Hukukunun Yakın Kavramlarla İlişkisi 
35
C. Uluslararası Suç ve Benzer Kavramlar 
40
1. Uluslararası Suç 
40
2. Diğer Uluslararası Suçlar ve/veya Sınır Aşan Suçlar 
48
3. “Devlet Suçları” (?) 
52
4. TCK’da Yer Alan Düzenleme 
54
II. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
56
III. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
62
A. Genel Olarak 
62
B. Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kurucu Statüleri 
66
C. Uluslararası Örf ve Adet Hukuku 
67
D. Uluslararası Ceza Hukukunun / Devletler Genel Hukukunun Genel İlkeleri 
72
E. Uluslar Topluluğunca Kabul Edilen Genel İlkeler 
73
F. Yardımcı Kaynaklar 
74
G. Genel Değerlendirme 
75
IV. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 
76
A. İlkel Sistem ve Antik Yunan Dönemi 
76
B. Roma ve Ortaçağın İlk Dönemleri 
78
C. İtalyan Statüler Teorisi 
80
1. Sitenin Yargı Bölgesinde İşlenen Suçlar 
81
a. Bartole’nin Seleflerinde 
81
b. Bartole’de 
82
2. Site Yetki Bölgesi Dışında İşlenen Suçlar 
83
a. Bartole’nin Seleflerinde 
83
b. Bartole’de 
84
D. 13. Yüzyıldan İtibaren Belçika ve Fransız Hukukundaki Gelişmeler 
84
E. 13. Yüzyıldan İtibaren Diğer Avrupa Hukukları 
88
2. Bölüm
CEZA KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI
I. MÜLKİLİK (ÜLKESELLİK) İLKESİ 
93
A. Tanım 
93
B. Teorik Dayanakları 
94
C. Mülkilik İlkesinin Maddi Nedenleri ve Uluslararası Düzene İlişkin Dayanakları 
95
D. Mülkilik İlkesinin Uygulama Alanının Belirlenmesi 
97
1. Ülke Kavramı 
97
2. Mülkilik İlkesi Çerçevesinde Suçun İşlendiği Yer 
100
a. Genel Olarak 
100
b. Harekete Üstünlük Tanıyan Görüşler 
101
c. Neticeye Üstünlük Tanıyan Görüşler 
102
d. Karma Görüş 
102
e. TCK Açısından Değerlendirme 
103
E. Ne bis in idem İlkesinin Uluslararası Geçerliliği 
116
1. Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Durum 
116
2. Ne bis in idem İlkesinin Avrupa Birliği İçinde Geçerliliği 
123
II. KİŞİSELLİK İLKESİ 
131
A. Sanığa Göre Kişisellik İlkesi 
132
B. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi 
138
C. Memuriyet veya Görevle Yurt Dışına Gidenlerin Yabancı Ülkede İşledikleri Suçlar (Diplomatik ve Konsolosluk Yargı Bağışıklığından Yararlananlar) 
141
1. Genel Olarak Dipolamasi Ajanları ve Konsolosların Yargı Bağışıklığı 
141
2. Yabancı Ülkede Görev Yapan Kamu Görevlilerinin İşledikleri Suçlar 
143
III. GERÇEKLİK VEYA KORUNMA İLKESİ 
145
IV. EVRENSEL YETKİ (ADALET) İLKESİ 
147
A. Tek Yanlı Evrensel Yetki 
157
B. İkame (Temsile Dayalı) Yargı Yetkisi 
159
V. YARGILAMA YETKİSİNİ DÜZENLEYEN İLKELERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE YETKİ ÇATIŞMALARINI ÖNLEYECEK ÇÖZÜM YOLLARI 
162
VI. YABANCI CEZA KANUNUNUN DEĞERİ 
166
A. Karşılaştırmalı Hukukta Genel Görünüm 
166
a. Sanığın Yararı 
168
b. Toplumun Yararı 
169
c. Uluslararası İlişkiler Yönünden Sağlanacak Yarar 
169
a. Yabancı Kanuna Duyulan Güvensizlik 
170
b. Suç Yeri Ülkesinin İç İşlerine Karışma Tehlikesi 
170
c. Yabancı Ceza Kanununu Bir Bütün Olarak Ele Alıp Değerlendirebilme Güçlüğü 
170
C. Türk Hukukunda Durum 
171
3. Bölüm
CEZA İŞLERİNDE ULUSLARARASI ADLİ YARDIMLAŞMA
I. KAVRAM OLARAK ADLİ YARDIMLAŞMANIN KAPSAMI 
175
A. Genel Olarak Kapsamı 
175
B. Adli Yardımlaşmanın Sınırı 
177
C. Adli Yardımlaşmada İzlenecek Yöntem 
178
II. DAR ANLAMDA CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ YARDIMLAŞMALARDA UYGULANACAK KURALLAR 
179
A. Adli Yardımlaşmanın Dayanakları 
179
B. Adli Yardımlaşmanın Maddi Koşulları 
190
1. Karşılıklılık 
190
2. Çifte Cezalandırılabilirlik ve Kovuşturulabilirlik 
190
3. Özellik İlkesi 
192
4. Ordre Public (Kamu Düzeni) Çekincesi 
193
C. Adli Yardımlaşmanın Geleneksel Türleri 
193
1. Bilgi Verme ve Adli Sicil Bilgilerinin Gönderilmesi 
193
2. Mahkeme Kararları ve Yargılamaya İlişkin Belgelerin Tebliği 
194
3. Tanık, Bilirkişi ve Sanıkların Dinlenmesi 
194
4. Delil Amacıyla Dosya, Belge ve Eşyanın Gönderilmesi 
195
5. Tutuklu Kişinin Yüzleştirme veya Teşhis Amacıyla Tanık Olarak Bir Başka Ülkeye Gönderilmesi 
196
D. Sınır Aşan Modern Soruşturma Metotları 
197
1. DNA Analizi 
197
2. Video–Konferans Yoluyla Tanık, Bilirkişi veya Sanıkların Dinlenmesi 
199
3. Sınır Ötesi Ortak Soruşturma Ekibi Oluşturma 
200
4. Gizli Soruşturma Tedbirleri 
200
5. Sınır Ötesi Gözetleme ve Sıcak Takip 
201
6. Kontrollü Teslimat 
201
E. Yabancı Ülkede Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 
203
F. Kolluk Alanında Bir İşbirliği Örgütü Olarak INTERPOL 
206
1. Tarihsel Gelişim 
206
2. INTERPOL’e Üyelik, Örgütün Uluslararası Hukuk Açısından Statüsü ve Örgütsel Yapı 
208
3. INTERPOL Faaliyetlerine Egemen Olan İlkeler 
213
a. Ulusal Egemenliklere Saygı İlkesi 
213
b. Yalnızca Adi Suçların Kovuşturulmasına İlişkin Adli Yardımlaşma İstemleriyle İlgilenme İlkesi 
213
c. İşbirliğinin Evrenselliği İlkesi 
214
d. Bütün Üyelere Eşit Davranma İlkesi 
214
e. Örgütün Faaliyetlerini Yaygınlaştırma İlkesi 
215
f. İşbirliğinin Esnekliği İlkesi 
215
g. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine Saygı İlkesi 
215
4. Amacı 
216
5. Görevleri 
216
6. Faaliyet Alanı 
216
7. Yararlandığı Araçlar 
218
8. Hukuksal Korunma 
220
9. INTERPOL’e Yönelik Eleştiriler 
220
III. GERİ VERME 
221
A. Genel Bilgiler 
221
1. Tanımı ve Temel Esasları 
221
2. Dayanaklar 
226
B. Türk Hukukuna Egemen Olan Geri Verme Kuralları 
227
1. Geri Vermenin Koşulları 
228
a. Eyleme İlişkin Kurallar 
228
aa. Çifte Cezalandırılabilirlik İlkesi 
228
ab. Suçun Kovuşturulabilir Olması 
229
ac. Suçun Geri Vermeye Elverişli Olması 
230
ad. Siyasal Suçlarla Bunlara Bağlı Adi Suçlarda Geri Vermeme İlkesi 
231
ae. Askeri Suçtan Geri Verilmezlik İlkesi 
235
af. Düşünce Suçundan Geri Verilmezlik İlkesi 
235
ag. Mali Suçlardan Geri Verilmezlik İlkesi 
236
ah. Geri Verme İsteminin Ciddi Olması 
236
aı. Kendisinden İstemde Bulunulan Ülkenin Kendisinin Yargılama Yetkisine Sahip Olmaması 
237
ai. “Non bis in idem” Kuralı 
239
aj. Geri Vermeye Konu Oluşturan Suçun Ölüm Cezasını Gerektirmesi 
240
ak. Ordre Public (Kamu Düzeni) Çekincesi 
245
b. Geri Verilmesi İstenen Sanık veya Hükümlüye İlişkin Koşullar 
249
ba. Uyruk (Vatandaş) Geri Verilmez Kuralı Genel Olarak 
249
bb. Diğer Geri Verme Engelleri 
253
2. Geri Verme Usulü 
256
a. İstemde Bulunan Devletin Türkiye Olması Durumunda Yapılacak İşlemler 
256
b. İstemde Bulunulan Devletin Türkiye Olması Durumunda Yapılacak İşlemler 
257
c. Geri Verme Amacıyla Geçici Tutuklama 
259
d. Geri Verilmesine Karar Verilen Kimsenin Teslimi 
262
3. Geri Vermenin Sonuçları ve Geri Vermede Özellik (Hususilik) Kuralı 
264
a. Özellik Kuralının Sağladığı Güvenceler 
264
b. Özellik İlkesinin Sonuçları 
266
c. Özellik İlkesinin İstisnaları 
267
4. Geri Vermeyi Kabul Etmeyen Devletin İzleyeceği Yol 
268
IV. CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASI VE CEZA YARGILARININ ULUSLARARASI DEĞERİ 
272
A. Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması 
272
B. Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri 
278
1. Genel Olarak 
278
2. Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi 
280
3. 6706 sayılı Kanun’daki Düzenleme 
286
V. İNFAZIN AKTARILMASI 
288
VI. HÜKÜMLÜ NAKLİ 
289
4. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİ
I. ULUSLARARASI CEZA HUKUKU KAPSAMINA GİREN İHLALLERE ULUSLARARASI TOPLUMUN YANITI 
293
A. Genel Olarak 
293
B. Ulusal Alanda Yapılan Yargılamalar 
295
C. Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler 
296
D. Gerçek/Barış/Uzlaştırma Komisyonları 
297
E. Af İlanı 
305
F. Diğer Cevap Yolları 
310
II. ULUSLARARASI CEZA YARGISINA DUYULAN GEREKSİNİMİN GEREKÇELERİ 
311
III. SÜREKLİ BİR ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE DUYULAN GEREKSİNİMİN GEREKÇELERİ 
314
IV. ULUSLARARASI BİR CEZA MAHKEMESİ KURMA ÇABALARININ TARİHÇESİ 
317
A. Yirminci Yüzyıl Öncesi 
317
B. Yirminci Yüzyılın Başından İkinci Dünya Savaşı Öncesine Kadarki Süreç 
321
C. Nürnberg ve Tokyo Askeri Ceza Mahkemeleri 
325
1. Mahkemelerin Niteliği ve Özellikleri 
327
2. Mahkemelerin Yargı Yetkisi 
328
3. Yargılamaların Sonuçları ve Özellikli Bazı Yönleri 
329
D. İkinci Dünya Savaşından Sonraki Gelişmeler 
335
E. BM Tarafından Kurulan Ad Hoc (Özel) Mahkemeler 
340
1. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi 
340
a. Mahkemenin Kuruluş Süreci 
340
b. EYUCM’un Kuruluşunun Yasal Dayanağı 
342
c. EYUCM’un Hukuki Niteliği 
345
d. EYUCM’un Yapısı 
345
e. EYUCM’un Yargı Yetkisi 
346
f. EYUCM’da Soruşturma, Kovuşturma ve İnfaz 
352
g. EYUCM’un Faaliyeti 
354
2. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi 
357
a. Mahkemenin Kuruluşunu Gerektiren Olaylar ve Kuruluş Aşaması 
357
b. RUCM’un Özellikleri 
358
c. RUCM’un Faaliyeti 
362
3. Uluslararası Ceza Mahkemeleri İçin Mekanizma 
362
V. ULUSLARARASI CEZA DİVANI 
364
A. UCD’nin Kuruluş Aşaması, Önemi ve Devletlerce Karşılanışı 
365
B. Statünün Yürürlüğü, Statüye Katılma – Çekince Koyma, Statüden Çekilme 
368
C. UCD’nin Kurumsal Yapısı 
369
1. Başkanlık 
370
2. İstinaf, İlk Derece ve Ön Soruşturma Dairesi 
371
3. Savcılık Makamı (Office of the Prosecutor) 
372
4. Kalem Teşkilatı (Registry) 
373
5. Taraf Devletler Meclisi (Assembly of States Parties) 
374
D. Yargı Yetkisinin Niteliği ve Ulusal Yargılama Mercileriyle İlişki – Tamamlayıcılık İlkesi 
376
E. Yargı Yetkisinin Kullanılmasının Ön Şartları 
379
F. Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Yetki 
382
G. Kişi Bakımından (Ratione Personae) Yetki 
383
H. Madde Bakımından (Ratione Materiae) Yetki 
385
I. Yargı Yetkisinin Kullanılması 
387
1. Genel Açıklamalar 
387
2. Taraf Devletlerin Bildirimi 
389
3. BM Güvenlik Konseyi’nin Bildirimi 
390
4. Savcının Re’sen Harekete Geçme Yetkisi 
393
5. Olayın UCD Önüne Geliş Biçimine Göre Savcılığın Görev ve Yetkileri 
396
İ. Davanın Yetki Açısından Kabul Edilebilirliği 
401
1. Davanın Kabulüne Engel Durumlar 
401
2. Davanın Kabul Edilebilirliğine İlişkin Ön Karar 
412
3. Yargı Yetkisine İtiraz 
414
J. Divanın Uygulayacağı Hukuk 
417
K. Yargılama Usulü, Uluslararası İşbirliği ve Cezaların İnfazı 
423
L. UCD’nin Performansı ve Bunun Eleştirileri 
442
VI. “YARI ULUSLARARASI” VEYA “ULUSLARASILAŞMIŞ” VEYA “MELEZ” VEYA “KARMA” CEZA MAHKEMELERİ 
448
A. Kavramsal Çerçeve 
448
B. Karma/Melez Mahkemeler Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları 
451
C. Örnekleri 
454
1. Sierra Leone Özel Mahkemesi (SCSL) 
454
2. Kamboçya Olağanüstü Daireleri (ECCC) 
457
3. Lübnan Özel Mahkemesi (STL) 
461
4. Doğu Timur ve Kosovo 
464
5. Olağanüstü Afrika Daireleri 
466
6. Diğer Bazı Organlar ve Güncel Gelişmeler 
467
5. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA SORUMLULUĞUNA DAİR GENEL İLKELER
I. ULUSLARARASI SUÇUN GENEL UNSURLARI 
470
II. CEZA SORUMLULUĞUNUN KİŞİSELLİĞİ VE KUSUR İLKESİ 
475
A. Genel Açıklama 
475
B. “Devlet Suçları” Kavramı 
477
III. NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE (KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ) İLKESİ 
479
IV. CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN DURUMLAR 
485
A. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar 
487
B. Amirin Emrini İfa 
490
C. Meşru Savunma 
498
D. Zorunluluk Hali/Tehdit 
501
E. Yanılma 
505
F. Zararla Karşılık Verme 
508
G. Diğer Savunmalar 
509
1. İlgilinin Rızası 
509
2. Askeri gereklilik/zorunluluk 
509
3. Tu–Quoque İlkesi 
510
H. Zamanaşımı 
510
V. ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN BAĞIŞIKLIKLAR 
511
A. Genel Olarak 
511
B. Bağışıklık Türleri: Kişisel Bağışıklık ve Fonksiyonel Bağışıklık 
513
C. Fonksiyonel Bağışıklık ve Uluslararası Suçlar 
515
D. Kişisel Bağışıklıklar ve Uluslararası Suçlar 
521
E. UAD’nin “Tutuklama Kararı” Davasında Yarattığı Belirsizlik 
522
F. Roma Statüsü bakımından Bağışıklıklar 
525
VI. BİREYSEL SORUMLULUK MODALİTELERİ 
527
A. Genel Bilgi 
527
B. Faillik 
529
C. Şeriklik 
533
1. Genel Olarak 
533
2. Yardım Etmek 
534
3. Planlamak (Planning) 
538
D. Conspiracy (Komplo Kurma) 
539
E. Joint Criminal Enterprise (Müşterek Suç Girişimi) 
540
F. Üstlerin Sorumluluğu (Komuta Sorumluluğu) Öğretisi (Doctrine of Superior Responsibility/Command Responsibility) 
545
1. Kavram ve Amacı 
545
2. Kurumun Hukuki Niteliği 
546
4. Kurumun Uygulanma Koşulları 
551
G. Teşebbüs 
556
VII. CEZANIN BELİRLENMESİ VE İÇTİMA 
559
6. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNİN KURUCU ANTLAŞMALARINDA YER VERİLEN SUÇ TİPLERİ
I. SOYKIRIM (JENOSİD) 
563
A. Genel Bilgiler 
563
1. Kavram ve Hukuki Nitelik 
563
2. 1948 Sözleşmesine Dair Temel Bazı Bilgiler 
565
3. Uluslararası Adalet Divanı’nın 2007 Tarihli Kararı 
566
B. Korunan Hukuksal Değer 
569
C. Fail 
570
D. Mağdur 
571
E. Maddi Unsur 
575
1. Genel Açıklamalar 
575
2. Seçimlik Fiiller 
576
3. Plan veya Politika Unsuru Aranır Mı? 
579
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
583
G. Manevi Unsur 
584
1. Genel Açıklamalar ve Dolus Specialis Unsuru 
584
2. Grubu “Kısmen” Yok Etmek Amacının Anlamı ve Kapsamı 
587
3. Kastın Tespiti 
589
H. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
591
1. Teşebbüs 
592
2. İştirak 
592
3. İçtima 
594
II. İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 
594
A. Genel Açıklamalar 
594
B. Korunan Hukuksal Değer 
596
C. Fail 
597
D. Mağdur 
597
E. Maddi Unsur 
600
1. Genel Olarak 
600
2. “Sivil Nüfusa Yönelik” 
601
3. Yaygın veya Sistematik Saldırı Unsuru ve Failin Eyleminin Bunun Bir Parçası Olması 
602
4. Politika (veya Plan) Unsuru 
606
5. Fiil Unsuru 
611
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
616
G. Manevi Unsur 
616
H. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
617
1. Teşebbüs 
617
2. İştirak 
617
3. İçtima 
618
III. SAVAŞ SUÇLARI 
618
A. Uluslararası İnsancıl Hukuk (UİH) 
618
B. UİH’nin Savaş Suçları ile İlişkisi 
623
C. Silahlı Çatışmalar Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 
623
D. Savaş Suçlarının Tasnifi ve Genel Unsurları 
629
1. Tasnifi 
629
2. Savaş Suçlarının Genel Unsurları 
630
E. Roma Statüsü’nde Savaş Suçları 
637
1. Genel Bilgiler 
637
2. Statü’de Yer Verilen Savaş Suçları 
642
a. 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerinin Ağır İhlalleri 
642
b. Savaş Yasa ve Adetlerinin Diğer Ciddi İhlalleri 
645
c. Cenevre Sözleşmelerinin Ortak 3. Maddesinin Ciddi İhlalleri 
650
d. Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalarda Uygulanabilen Kural ve Adetlerin Diğer Ciddi İhlalleri 
651
IV. SALDIRI SUÇU 
653
A. Genel Açıklama 
653
B. Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağının Tarihçesi 
654
1. Saldırı Suçunun Unsurları 
660
2. Saldırı Fiili Üzerinde UCD’nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesi 
664
Kaynakça 
671
Kavram Dizini 
699