Türkiye'de Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Bekir Özcan  - Kitap

Türkiye'de Zirai Kazançların Vergilendirilmesi

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
168
Barkod:
9786052647561
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
270,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmanın konusunu ülkemizde zirai kazançların vergilendirilmesi oluşturmaktadır. Konu, gerek Anayasa'nın 73. maddesinin "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." hükmü karşısında gerekse tarım sektörünün yapısı ve devlete gelir sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde çeşitli açılardan tarım sektörünün genel ekonomik durumu ve üretim yapısı incelenmiştir. Tarım sektörü, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar milli gelir, ihracat gibi temel göstergelere katkı yapmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde zirai kazançların vergilendirilmesinde yaşanan gelişim incelenmiş olup günümüzdeki durum açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise zirai kazançlardan alınan gelir vergisi hasılatı tahmin edilmiş ve bu kazançların vergilendirilmesi ile ilgili değerlendirmeler yapılmış olup Türkiye'de çiftçilerin yaklaşık %95'inin hiç veya gereği gibi vergilendirilmediği sonucuna varılmış, zirai kazançların daha adil ve etkin vergilendirilmesi için ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Çözüm önerilerimizin gerçekleştirilmesi ile birlikte çiftçilerimizin yaklaşık olarak %80'lik kısmını oluşturan "gerçekten küçük çiftçiler" vergi dışında bırakılacak ancak vergi ödeme gücüne sahip olan büyük çiftçiler artan oranlı tarife ile vergilendirilecek ve tarım sektörü anayasal düzenlemelere de uygun şekilde kamu giderlerine adaletli şekilde katılmış olacaktır. Böylece ülkemizde sosyal adalete uygun şekilde kalkınmaya tarım sektörünün de katkı yapması mümkün olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türkiye Ekonomisinde Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi
.
Türkiye'de Zirai Kazançların Vergilendirilmesi ve Tarihsel Gelişimi
.
Türkiye'de Zirai Kazançların Vergilendirilmesinin Değerlendirilmesi Ve Çözüm Önerileri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
TABLOLARIN LİSTESİ 
12
GRAFİKLERİN LİSTESİ 
12
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ
I. Türkiye’de Tarım Sektörünün Tarihsel Gelişimi 
20
II. Türkiye’de Tarım Sektörünün Yeri: 2002–2022 
27
A. Kırsal Nüfus, Tarımsal İstihdamın Durumu ve Tarımsal Alan 
28
B. Temel Makroekonomik Göstergeler ve Tarımın Payı 
32
C. Tarımsal Üretimin Durumu 
39
1. Tarımsal Üretimde Kullanılan Unsurların Durumu 
39
2. Tarımsal Üretim 
45
III. Tarım İşletmelerinin Yapısı 
50
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
I. Osmanlı İmparatorluğundan Kalan Miras ve Cumhuriyet Döneminde Zirai
Kazançların Vergilendirilmesi: 1946 Yılına Kadar Olan Birinci Dönem 
56
A. Ağnam Resmi (Hayvanlar Vergisi) 
57
B. Aşar Vergisi 
60
C. Toprak Mahsulleri Vergisi 
64
II. Gelir Vergisi Öncesi Yaşanan Gelişim: 1946–1950 Arası İkinci Dönem 
67
A. Temettü Vergisi 
67
B. Kazanç Vergisi 
68
C. 1946 Gelir Vergisi Kanunu Projesi 
70
D. 1947 yılı Gelir Vergisi Kanunu Projesi 
72
III. 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu: 1950–1960 Dönemi 
75
IV. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu: 1960–1998 Dönemi 
79
V. Günümüzde Zirai Kazançların Gelir Vergisi Çerçevesinde Vergilendirilmesi:
1998 Sonrası Dönem 
87
A. Zirai Faaliyetin Tanımı, Zirai Kazancın Kapsamı ve Sınırları 
87
B. Çiftçi, Ürün, Zirai İşletme ve Zirai Kazançta İstisnalar 
89
C. Zirai Kazançlarda Vergilendirme 
90
1. Tevkifat Yoluyla Vergilendirme 
90
2. Tevkifat Oranları 
92
3. İşletme Büyüklüğü Ölçüleri ve Gelişimi 
94
4. Gerçek Usulde Vergilendirme 
100
a. Zirai İşletme Hesabı 
102
b. Bilanço Esası 
102
c. Gerçek Usulde Vergilendirmede Hasılat ve Giderler 
102
(1) Gerçek Usulde Hasılat 
102
(2) Gerçek Usulde Hasılattan İndirilecek ve İndirilemeyecek Giderler 
103
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. Zirai Kazançlardan Sağlanan Gelir Vergisi Hasılatının Tahmini 
107
II. Zirai Kazançların Gelir Kavramı Açısından Değerlendirilmesi ve Gelir
Vergisi Kapsamında Vergilendirilmesi 
115
III. Türkiye’de Zirai Kazançların Vergilendirilmesinde Yaşanan Sorunlar 
118
A. İşletme Büyüklüğü Ölçüleri Açısından 
120
B. Arazi Büyüklükleri ve Ağaç Sayıları Açısından 
121
C. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayıları Açısından 
123
D. Motorlu Araç Kriterleri Açısından 
125
1. Traktör Kriteri 
125
2. Biçerdöver veya Bu Mahiyetteki Bir Motorlu Araç Kriteri 
126
E. Aile İşletmeleri Açısından 
127
F. Vergilendirme Usulü ve Belge–Kayıt Düzeni Açısından 
128
G. Zirai Kazancın Kapsamı ve Tespiti Açısından 
130
H. Tevkifat Oranları Açısından 
132
İ. Adi Ortaklıklar Açısından 
135
J. Gelir Vergisi Tarifesine Tabi Tutulma Açısından 
137
K. Yıllık Beyanname Verilmesi Açısından 
139
L. Tutulması Gereken Defterler Açısından 
140
M. İstisna Düzenlemeleri Açısından 
141
N. Ödemelerin Kontrolü Açısından 
142
IV. Zirai Kazançların Vergilendirilmesine Yönelik Çözüm Önerileri 
143
A. Ayni Gelirlerin Zirai Kazanca Dâhil Edilmesi 
145
B. İşletme Büyüklüğü Ölçüleri ile Motorlu Araç Kriterlerinin Düzenlenmesi ve
Kazanç Tutarına Dayalı Bir Sistemin Getirilmesi 
145
1. Ekili Alanların Tespiti 
146
2. Hayvan Sayısı Kriteri 
147
3. Kümes Hayvanları 
147
4. Traktör Kriteri 
148
5. Biçerdöver Kriteri 
148
6. Aile İşletmelerinde Vergilendirme Kriterlerinin Tespiti 
148
7. Kazanç Tutarına Dayalı Bir Sistemin Getirilmesi 
149
C. Ayırma Prensibinin Hayata Geçirilmesi, İstisna ve Muaflıklara Yer Verilmesi 
149
1. Ayırma Prensibinin Hayata Geçirilmesi 
149
2. İstisna ve Muaflıklara Yer Verilmesi 
150
3. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançların Sınırlandırılması 
150
D. Tevkifat Oranlarının Gözden Geçirilmesi 
151
1. İklim Koşulları ve Tevkifat Oranları 
151
2. Ticaret Borsalarında Kayıt ve Tevkifat Oranları 
151
3. Tevkifata Tabi Ödemelerin Bankalar Aracılığıyla Yapılması 
152
E. Götürü Gider Usulünün Yeniden Düşünülmesi 
152
F. Gerçek Usulün Yaygınlaştırılması 
152
1. Gerçek Usulün Yaygınlaştırılması ve Vergi Kültürünün Yerleştirilmesi 
152
2. Gerçek Usulde İhtiyari Olarak Defter Tutma 
153
2. Vergilemede Artan Oranlılığın Sağlanması 
154
SONUÇ 
155
KAYNAKÇA 
159
EKLER 
167