Türk Vergi Sistemi Prof. Dr. Erdoğan Öner  - Kitap

Türk Vergi Sistemi

12. Baskı, 
Şubat 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
373
Barkod:
9789750283130
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
285,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
11. baskı
Şubat 2022
205,00
79,00 (%61)
10. baskı
Ocak 2020
200,00
45,00 (%77)
Kitabın Açıklaması
Kitap 2023 yılı Şubat ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış, konular "Türk Vergi Sistemi - TVS" dersine uygun olarak, basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve esaslı bir öğrenim için yürürlükteki vergi kanunlarının anlatılması sırasında da konular, her bir mükellef grubunun tabi olduğu esaslara göre açıklanmıştır.
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 12. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı "Türk Vergi Sistemi - TVS" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk onbir baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarına hazırlanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır.
Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gelir, Harcama ve Servetten Alınan Tüm Vergiler
.
Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Uygulamaları
.
Belediye Vergi ve Harçları
.
Gümrük İdarelerince İthâlde Alınan Vergiler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Tablolar Listesi 
25
Kısaltmalar 
27
Giriş 
29
Birinci Kısım
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Birinci Bölüm
GELİR VERGİSİ
(Gerçek Kişilerin Gelirlerinin Vergilendirilmesi)
I. GELİR VERGİSİNİN KONUSU 
35
A. Gelir Kavramı 
35
1. Dar Anlamda Gelir (Kaynak Teorisi) 
35
2. Geniş Anlamda Gelir (Net Artış Teorisi) 
36
B. Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelir Kavramı ve Gelirin Unsurları 
37
C. Gelirin Özellikleri 
38
1. Gelir Bir Gerçek Kişiye Aittir ve Kişiseldir 
38
2. Gelir Yıllıktır 
39
3. Gelir Elde Edildikten Sonra Vergilendirilir 
42
4. Gelir Safî Miktarı Üzerinden Vergilendirilir 
42
5. Vergi Gelirin Gerçek Miktarı Üzerinden Alınır 
43
6. Gelir Geneldir 
43
II. GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ 
44
A. Tam Mükellefiyet 
44
1. Türkiye’de Yerleşmiş Olanlar 
45
2. Yabancı Ülkelerde Görevli Türk Vatandaşları 
46
B. Dar Mükellefiyet 
46
Birinci Başlık
GELİR UNSURLARI VE VERGİLENDİRİLMESİ
I. TİCARÎ KAZANÇ 
49
A. Ticarî Kazancın Tanımı ve Kapsamı 
49
B. Ticarî Kazancın Tespiti 
51
1. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 
52
a. Esnaf Muaflığından Yararlanacak Olanlar 
52
b. Esnaf Muaflığından Yararlanamayanlar 
53
c. Muaf Esnafın Ödev ve Sorumlulukları 
54
d. Muaf Esnaftan Gelir Vergisi Kesintisi Yapılan Haller 
55
2. Ticarî Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 
55
a. Basit Usulden Yararlanacak Olan Ticaret ve Sanat Erbabı 
56
b. Basit Usulden Yararlanamayanlar 
57
c. Ticarî Kazancın Basit Usulde Tespiti 
57
d. Ticarî Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları 
58
3. Ticarî Kazancı Gerçek Usulde Tespit Edilenler 
59
a. Ticarî Kazanç Sahiplerinin Sınıflandırılması 
59
b. Ticarî Kazancın Bilânço Esasında Tespiti 
60
aa. Bilânço Esasında Tutulan Defterler 
61
bb. Bilânço Esasında Ticarî Kazancın Tespitinde Uygulanan Esaslar 
62
c. Ticarî Kazancın İşletme Hesabı Esasında Tespiti 
71
d. Özel Hükümler Uygulanan Faaliyetlerde Ticari Kazancın Tesbiti 
73
aa. Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticarî Kazancın Tespiti 
73
bb. Ticari Kazancın Hasılat Esas Alınarak Tesbiti 
74
cc. Sosyal İçerik Üreticiliği ve Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliği Yapan Tam ve Dar Mükelleflerin Ticari Kazancının Tesbiti 
75
e. Dar Mükellefiyette Ticarî Kazancın Elde Edilmesi ve Tespit Şekli 
76
f. Ticari Kazancı Gerçek Usulde Tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları 
77
II. ZİRAÎ KAZANÇ 
79
A. Ziraî Kazancın Tanımı ve Kapsamı 
79
B. Ziraî Faaliyetin Sınırları 
80
C. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi 
81
1. Ziraî Kazancı Gerçek Usulde Tespit Edilenler 
82
a. Ziraî Kazancın Gerçek Usulde Tespiti 
83
b. Ziraî Kazancı Gerçek Usulde Tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları 
83
2. Ziraî Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler 
85
III. SERBEST MESLEK KAZANCI 
86
A. Serbest Meslek Kazancının Tanımı ve Kapsamı 
86
B. Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri ve Diğer Faaliyetlerden Farkları 
87
C. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi 
88
1. Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde Tespit Edilmesi 
88
a. Serbest Meslek Kazancının Tespit Esasları 
89
b. Serbest Meslek Kazancı Gerçek Usulde Tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları 
90
2. Serbest Meslek Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler (Eserlerini Vergi Sorumlularına Teslim Edenler) 
92
3. Gelir Vergisinden Muaf Serbest Meslek Erbabı 
93
4. Türkiye’de Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi 
94
IV. ÜCRETLER 
95
A. Ücretin Tanımı ve Nitelikleri 
95
B. Ücret Sayılan Diğer Ödemeler 
96
C. Ücretlerin Vergilendirilmesi 
97
1. Gerçek Ücretleri Üzerinden Kesinti Yapılarak Vergilendirilenler (Vergi Sorumlularının Yanında Çalışanlar) 
99
a. Kesintiye Tabi Ücretin Safi Tutarının Tespiti 
99
b. Ücret Üzerinden Ödenecek Verginin Hesaplanması 
100
c. Gerçek Usulde Vergilendirilen Ücretlilerin Ödevleri 
102
2. Gerçek Ücretleri Beyannameye Dayanarak Vergilendirilenler (Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Vergilendirilmemiş Ücretler) 
104
3 Kaldırılan GVK md.64 Kapsamında Bulunan “Diğer Ücretliler” in Durumu 
105
4. Gelir Vergisinden Muaf Ücretliler 
105
V. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 
106
A. Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı 
107
B. Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi 
108
1. Gayrimenkullerini Konut Olarak Kiraya Verenler 
109
2. Konut Dışında Kalan Gayrimenkulleri İle Mal ve Haklarını Kiraya Verenler 
110
3. Kira Gelirini Yıllık Beyanname İle Bildirecek Olanlar 
111
C. Yıllık Beyanname İle Bildirilecek Safî İradın Hesaplanması 
112
1. Gayrisafî Hasılatın Kapsamı 
112
2. Emsal Kira Bedeli Esası 
113
3. Hasılattan İndirilebilecek Giderler 
114
a. Gerçek (Belgeli) Gider Usulü 
114
b. Götürü (Belgesiz) Gider Usulü 
115
D. Kira Gelirleri İçin Yıllık Beyanname Veren Mükelleflerin Ödev ve Sorumlulukları 
116
VI. MENKUL SERMAYE İRADI 
117
A. Genel Olarak 
117
B. Menkul Kıymetler ve Diğer Malî Araçlarla İlgili İşlemlerden Elde Edilen Gelirlerin Niteliği 
118
C. Menkul Sermaye İradı Kapsamına Giren Gelir Türleri 
118
1. Kâr Payı ve Benzerleri 
119
2. Faiz ve Benzeri Gelirler 
120
3. Diğer Menkul Sermaye İratları 
121
D. Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme 
122
E. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi 
122
1. Vergiye Tabi Olmayan Menkul Sermaye İratları 
124
2. Kesinti Yapılarak Vergilendirilen Menkul Sermaye İratları 
125
3. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Menkul Sermaye İratları 
126
a. Kesintiye Tabi Tutulmamış Olan Menkul Sermaye İratları 
126
b. GVK'nın 94. Maddesine Göre Kesintiye Tabi Tutulan ve Beyan Sınırının Üzerinde Olan İratlar 
127
c. Beyanname Verilmesi Halinde Safî İradın Hesaplanması 
128
VII. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 
128
A. Değer Artış Kazançları 
129
1. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları 
129
2. Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları 
130
B. Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi 
132
1. Kesinti Suretiyle Vergilendirilen Değer Artış Kazançları 
132
2. Beyanname İle Bildirilmesi Zorunlu Değer Artış Kazançları 
134
C. Arızî Kazançlar ve Vergilendirilmesi 
135
İkinci Başlık
GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN TARHI
I. BEYAN ESASI 
137
II. BEYANNAME TÜRLERİ 
137
A. Yıllık Beyanname 
139
1. Gelirin Toplanması Kuralı 
140
2. Gelirin Toplanmasında Uygulanan Genel Esaslar 
140
a. Tutarı Ne Olursa Olsun Beyanı Zorunlu Gelirler 
141
b. İstisna Uygulanan Gelirler 
142
c. Yıl İçinde Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmış Olan Gelirler 
142
aa. Beyannameye Dahil Edilmeyen Kesintili Gelirler 
142
bb. Beyan Sınırını Aştığı Takdirde Beyan Edilen Kesintili Gelirler 
143
d. İstisnaya ve Kesintiye Konu Olmayan Gelirler 
143
3. Gelir Unsurlarından Yıllık Beyanname İle Beyan Edilecek Olanlar 
143
4. 3. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Gelirden Yapılacak Mahsup ve İndirimler 
146
a. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu 
146
b. Beyan Edilen Gelirden Yapılacak İndirimler 
147
c. Beyan Edilen Gelirden İndirilemeyecek Giderler 
149
4. Gelir Vergisinin Matrahı ve Oranı 
149
5. Ödenecek Gelir Vergisinin Bulunması 
150
6. Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı 
151
7. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer, 
152
8. Beyana Dayanan Gelir Vergisinin Tarh ve Tahakkuku 
152
9. Gelir Vergisinin Ödenmesi 
153
10. Geçici Vergi (Peşin Vergi) 
153
a. Geçici Vergiye Tabi Olanlar 
154
b. Geçici Vergi Miktarının Hesabı ve Ödenmesi 
154
B. Muhtasar Beyanname ve Gelir Vergisinin Kaynakta Kesilmesi 
155
1. Yaptıkları Ödemelerden Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar 
155
2. Vergi Kesintisine Tabi Ödemeler ve Kesinti Oranları 
156
3. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Yapılan Kesintilerin Yatırılması 
157
a. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Verecek Olanlar 
158
b. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Vergilendirme Dönemi 
158
c. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verileceği Yer 
158
d. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Zamanı ve Ödeme 
158
e. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tahakkuklarının Ödeme Yöntemleri 
159
C. Dar Mükellefler ve Münferit Beyanname 
159
İkinci Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ (Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi)
I. KURUMLAR VERGİSİ KONUSUNDA GENEL BİLGİLER 
161
II. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU 
162
III. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 
162
A. Sermaye Şirketleri ve Fonlar 
163
B. Kooperatifler 
165
1. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu 
165
a. Kooperatiflerde Muafiyet İçin Aranan Genel Şartlar 
166
b. Kooperatif Türüne Göre Aranan Özel Şartlar 
166
c. Ortak Dışı İşlemler 
167
2. Kooperatife Bağlı İktisadi İşletme Oluşması 
168
3. Risturn İstisnası 
168
4. Kooperatifler ve Bağlı İktisadi İşletmenin Vergiler İle ilgili Ödev ve Sorumlulukları 
169
a. Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Ödev ve Sorumlulukları 
169
b. İktisadi İşletmenin Ödev ve Sorumlulukları 
170
C. İktisadi Kamu Kuruluşları 
170
1. İktisadi Kamu Kuruluşlarının Ödev ve Sorumlulukları 
171
2. Kurumlar Vergisinden Muaf İktisadi Kamu Kuruluşları 
172
D. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler 
173
1. Genel Olarak Dernek ve Vakıfların Tüzel Kişi Olarak Vergi Mükellefiyetleri 
173
2. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Vergi Mükellefiyetleri 
174
E. İş Ortaklıkları 
176
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ 
177
V. KURUM KAZANÇLARININ TESPİTİ VE VERGİLENDİRİLME ESASLARI 
177
Birinci Başlık
TAM MÜKELLEF KURUMLARDA KURUM KAZANCININ TESPİTİ
I. KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE UYGULANACAK ESASLAR 
180
A. Kurum Kazancına Yapılacak Ekleme (Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı) 
181
B. Kurum Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilebilecek Giderler 
183
C. Kurum Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilemeyen Giderler 
183
1. Vergi Güvenlik Müessesesi Olarak Öngörülen Kısıtlamalar Sonucu İndirilemeyen Giderler. 
184
a. Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faiz, Kur Farkları ve Benzeri Giderler 
184
b. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar 
185
c. Finansman Gideri Kısıtlaması (interest barrier) 
185
2. Kanunen İndirilemeyen Diğer Giderler 
186
D. Kurum Kazancından İndirilecek İstisnalar 
187
1. Vergi Mükerrerliğini Önlemek Amacıyla Getirilmiş İstisnalar 
188
a. Yurtiçi İştirak Kazançları İstisnası 
188
b. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası 
188
2. İşletmelerin Güçlendirilmesi Amacıyla Getirilen İstisnalar 
188
a. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası 
188
b. Yurtdışı İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazanç İstisnası 
189
c. Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası 
190
d. Yabancı Paraların ve Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazanç İstisnası 
190
3. Bazı Faaliyet ve Hizmetleri Teşvik Amacıyla Getirilen İstisnalar 
191
a. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazanç İstisnası 
191
b. Eğitimi Teşvik Amaçlı İstisna 
191
c. Kooperatiflerde Risturn İstisnası 
191
d. Sınai mülkiyet haklarında istisna (icat istisnası) 
192
4. Sermaye Piyasasının Gelişmesini Sağlamak Amacıyla Getirilmiş İstisnalar 
192
a. Türkiye’de Kurulu Fonlar İle Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna 
192
b. Yabancı Fon Kazancı İstisnası 
192
c. Emisyon Primi Kazancı İstisnası 
193
d. Sat– Kirala–Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna 
193
e. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Yapılan Satıştan Doğan Kazanç İstisnası 
194
5. Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar 
194
a. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilen Kazanç İstisnası 
194
b. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 
194
c. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazanç İstisnası 
195
d. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar 
195
6. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İsabet Eden Giderler 
195
E. Kurumlar Vergisi Matrahına Ulaşmak İçin Kurum Kazancından Beyanname Üzerinde Yapılabilecek İndirimler 
195
1. Zarar Mahsubu 
196
2. Diğer İndirimler 
196
a. Ar–ge İndirimi 
196
b. Sponsorluk Harcamaları 
196
c. Bağış ve Yardımlar 
197
aa. %5 Sınıra Tabi Bağışlar: 
197
bb. Tamamı İndirilebilen Bağışlar: 
197
d. Teşvik Amaçlı İndirimler 
197
3. Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirimlerinde Mahsup Önceliği 
198
II. KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI 
199
III. YILLARA YAYGIN TAAHHÜT İŞLERİNDE KAZANCIN TESPİTİ 
200
IV. KURUM KAZANCININ BEYANI VE KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI 
202
A. Yıllık Beyannameye Dayanan Tarhiyat 
202
1. Vergilendirme Dönemi 
202
2. Kurumlar Vergisi Oranı 
203
3. İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 
204
3. Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilebilecek Vergiler 
205
a. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu 
205
b. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu 
206
c. Geçici Vergi 
206
d. Yurt Dışında ve İçinde Ödenen Vergiler İle Geçici Verginin Mahsup Sırası 
207
4. Beyana Dayanan Kurumlar Vergisinin Tarh ve Tahakkuku 
207
5. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi 
208
B. Muhtasar Beyannameye (Vergi Kesintisine) Dayanan Tarhiyat 
208
1. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler 
209
2. Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler 
210
3. Kâr Payı Dağıtımında Vergi Kesintisi 
212
a. Vergi Kesintisi Yapılacak Kişiler 
212
b. Gerçek Kişilerin Kâr Paylarının Vergilendirilmesi. 
212
V. KURUMLARIN TASFİYESİ VE YENİDEN YAPILANMALARI HALİNDE KAZANCIN TESPİTİ 
213
A. Tasfiye 
213
B. Birleşme 
215
C. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi 
215
1. Devir 
216
2. Bölünme ve Hisse Değişimi 
216
3. Vergilendirilmeyecek Kazançlar 
217
İkinci Başlık
DAR MÜKELLEFİYET VE DAR MÜKELLEFİYETTE KURUM KAZANCININ TESPİTİ
I. DAR MÜKELLEF KURUM KAZANCININ KAPSAMI VE ELDE ETME 
218
A. Genel Olarak 
218
B. Uluslararası Vergi Anlaşmaları 
220
II. DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 
221
A. Beyan Esasında Dar Mükellef Kurum Kazancının Tespiti 
221
B. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti 
223
III. DAR MÜKELLEF KURUM KAZANCININ BEYANI VE ÖDENMESİ 
224
A. Yıllık Beyanname ile Bildirilecek Kazançlar 
224
B. Özel Beyanname İle Bildirilecek Kazançlar 
225
C. Muhtasar Beyanname ve Kurumlar Vergisinin Kaynakta Kesilmesi 
226
1. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler 
226
2. Kurumlar Vergisi Kanununun 30. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler 
227
İkinci Kısım
HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU 
231
II. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 
234
III. KATMA DEĞER VERGİSİNDE İSTİSNALAR 
236
A. Genel Olarak 
236
B. Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen İşlemler 
236
1. İhracat İstisnası 
236
2. İhracat İstisnası Dışında Kalan İstisnalar 
237
a. Kişilerin Özelliğinden Kaynaklanan İstisnalar: 
237
b. Sektörlere ve Faaliyetlere Tanınan İstisnalar 
238
4. Mükelleflerin İstisnadan Vazgeçme Hakkı 
240
IV. VERGİ SORUMLUSU 
240
A. Tam Kesintiye (Tevkifata) Tabi İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler 
241
B. Kısmi Kesinti (Tevkifat) Kapsamındaki İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler 
241
V. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
242
A. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay 
242
1. Teslim 
243
2. Teslim Sayılan Haller 
243
3. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi 
244
B. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olay 
244
1. Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller 
244
2. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi 
244
C. İthalâtta Vergiyi Doğuran Olay 
245
VI. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MATRAHI 
245
A. Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında Vergi Matrahı 
245
B. Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımalarında Matrah 
246
C. Özel Matrah Şekilleri 
246
D. Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar 
248
E. İthâlde Alınan Katma Değer Vergisinde Matrah 
248
VII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN ORANI 
250
A. Mal ve Hizmetlere Uygulanan Vergi Oranları 
250
B. Konut Teslimlerine Uygulanan Vergi Oranları 
251
VIII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ 
251
A. Ödenecek Katma Değer Vergisinin Hesabı ve Vergi İndirimi 
251
1. İndirim Esası 
251
2. İndirilebilecek KDV ve Beyan Edilecek KDV’nin Hesap Esasları 
252
B. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi 
253
C. Katma Değer Vergisinde İade Hakkı Doğuran İşlemler 
254
1. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemler 
255
2. İndirimli Orana Tabi İşlemler: 
255
3. Kısmi Tevkifat Kapsamı Uygulamasındaki İşlemler: 
255
4. Fazla veya Yersiz Uygulanan Vergilerden Kaynaklanan İadeler: 
255
D. Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Usulü ve Vergilendirme Dönemi 
256
1. Gerçek Usulde Vergilendirme 
256
2. Hasılat Esaslı (Düz Oranlı) Vergilendirme 
256
E. Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi 
257
F. İthalde Alınan Katma Değer Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi 
258
İkinci Bölüm
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
I. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KONUSU 
259
A. (I) sayılı Listede Yer Alan Mallar: 
260
B. II sayılı Listede Yer Alan Mallar 
260
C. III sayılı Listede Yer Alan Mallar 
261
D. IV sayılı Listede Yer Alan Mallar 
262
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
262
III. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU 
263
A. Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi 
263
B. Vergi Sorumlusu 
264
IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR 
264
V. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI 
265
VI. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ 
266
VII. İTHÂLDE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ 
267
Üçüncü Bölüm
HARCAMALARDAN ALINAN DİĞER VERGİLER İLE
HARÇLAR VE RESİMLER
I. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 
269
A. Özel İletişim Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay 
269
B. Özel İletişim Vergisinin Matrahı ve Oranı 
269
C. Özel İletişim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi 
270
II. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 
270
III. DİJİTAL HİZMET VERGİSİ 
271
A. Dijital Hizmet Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay 
272
B. Dijital Hizmet Vergisinin Matrahı ve Oranı: 
272
C. Dijital Hizmet Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi: 
273
IV. KONAKLAMA VERGİSİ 
273
A. Konaklama Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay: 
273
B. Konaklama Vergisinin Matrahı ve Oranı: 
274
C. Konaklama Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi: 
274
V. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 
274
A. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu ve Mükellefi 
274
B. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı ve Oranı 
276
C. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi 
276
IV. DAMGA VERGİSİ 
277
A. Damga Vergisinin Konusu 
277
1. Akitlerle İlgili Kâğıtlar 
278
2. Kararlar ve Mazbatalar 
278
3. Ticarî İşlemlerde Kullanılan Kâğıtlar 
278
4. Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar 
278
B. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay 
279
B. Damga Vergisinde Zamanaşımı 
280
C. Damga Vergisinin Mükellefi 
280
D. Damga Vergisinin Hesaplanması 
280
E. Damga Vergisini Ödeme Şekilleri 
281
1. Makbuz Karşılığı Ödeme 
282
2. İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödeme 
283
3. Basılı Damga Konulması Suretiyle Ödeme 
283
F. Damga Vergisinde Sorumluluk 
284
1. Damga Vergisini Beyan Yoluyla Ödeyenlerin Sorumluluğu 
284
2. Damga Vergisini Beyan Edenler Dışında Kalan Kişiler İçin Öngörülen Özel Sorumluluk Halleri 
284
V. HARÇLAR 
285
A. Harca Tabi İşlemler 
286
B. Harcın Mükellefi 
287
C. Harcın Hesaplanması 
288
D. Harcın Ödeme Zamanı ve Ödeme Şekilleri 
289
VI. GEMİ SAĞLIK RESMİ 
289
Üçüncü Kısım
SERVETTEN VE SERVETİN EL DEĞİŞTİRMESİNDEN
ALINAN VERGİLER
I. EMLÂK VERGİSİ 
291
A. Bina Vergisi 
291
1. Bina Vergisinin Konusu ve Mükellefi 
291
2. Bina Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi 
292
3. Binaların Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar 
293
a. Emlâk Vergisi Bildirimi 
293
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Binalar 
294
4. Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı 
295
5. Bina Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi 
297
B. Arazi Vergisi 
298
1. Arazi Vergisinin Konusu ve Mükellefi 
298
2. Arazi Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi 
298
3. Arazilerin Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar 
299
a. Emlak Vergisi Bildirimi 
299
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Araziler 
300
4. Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı 
301
5. Arazi Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi 
302
C. Bina ve Arazilerden Emlâk Vergisine Ek Olarak Alınan Vergi ve Paylar 
303
1. Değerli Konut Vergisi 
303
a. Değerli Konut Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay 
303
b. Değerli Konut Vergisinin Matrahı ve Oranı 
303
c. Değerli Konut Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi 
304
2. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payı 
304
II. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
305
A. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay 
305
1. Verginin Konusu ve Mükellefi 
305
2. Vergi Mükellefiyetinin Başlaması ve Sona Ermesi 
306
B. Motorlu Taşıt Vergileme Ölçüleri ve Vergi Miktarları 
307
C. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi 
308
D. Motorlu Taşıtlar İle İlgili İşlem Yapan Kişilerin Sorumlulukları 
308
E. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilememesi 
309
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 
310
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay 
310
B. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi 
313
1. Veraset Yoluyla İntikallerde Mükellef 
313
2. Sağlararası İvazsız İntikallerde Mükellef 
314
C. Veraset ve İntikal Vergisi ile İlgili Muaflık ve İstisnalar 
314
1. Veraset Yoluyla Meydana Gelen İntikallerde Uygulanan İstisnalar 
314
2. Sağlar Arası İvazsız İntikallerde Uygulanan İstisnalar 
315
D. Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefiyetinin Başlaması 
316
E. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi 
317
1. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanname Verilerek Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi 
317
a. Beyanname Verme Süreleri ve Verileceği Yer 
318
b. Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Hesaplanması ve Verginin Tarhı 
319
aa. Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı veya Borcunun Tespiti 
319
bb. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarhı 
320
c. Veraset ve İntikal Vergisinin Oranı 
321
d. Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesi 
321
2. Veraset ve İntikal Vergisinin İkramiyelerden Kesinti Yapılarak Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi ve Ödenmesi 
322
F. Veraset ve İntikal Vergisine Konu Gayrimenkul Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hakların Tapuda Hak Sahibi Adına Tescili Sırasında Ödenecek Harçlar 
322
1. Miras Yoluyla İntikali Halinde 
323
2. Bağışlanması Halinde 
323
3. Yarışma ve Çekilişlerde İkramiye Olarak Kazanılması Halinde 
324
Dördüncü Kısım
MAHALLİ İDARE VERGİLERİ
(İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar)
I. GENEL OLARAK 
325
II. BELEDİYELERİN VERGİ GELİRLERİ 
326
A. Belediye Vergileri 
326
1. Doğrudan Tahsil Edilen Belediye Vergileri 
326
a. İlân ve Reklâm Vergisi 
326
b. Eğlence Vergisi 
327
c. Çevre Temizlik Vergisi 
328
2. Başka İdareler Tarafından Tahsil Edilen Belediye Vergileri 
329
a. Haberleşme Vergisi 
329
b. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 
329
c. Yangın Sigortası Vergisi 
329
B. Belediye Harçları 
330
C. Harcamalara Katılma Payları 
331
D. Gayrimenkul Değer Artış Payı (DAP) 
331
E. Belediye Vergi ve Harç Tarifelerinin Tespiti 
332
E. Büyükşehir Belediyelerinin Vergi Gelirleri 
332
Beşinci Kısım
GÜMRÜK İDARELERİ TARAFINDAN ALINAN VERGİLER
(Dış Ticaretten Alınan Vergiler)
I. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MÜKELLEFİYETİ) 
336
II. GÜMRÜK VERGİLERİ 
336
III. İTHALÂT VERGİLERİ VE KAPSAMI 
336
IV. TÜRKİYE'DE İTHÂLDE ALINAN VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
337
A. Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler 
337
1. Gümrük Vergisi 
337
a. Gümrük Vergisinin Konusu 
338
b. Gümrük Vergilerinin Yükümlüsü (Mükellefi) 
338
c. Gümrük Vergilerinde Vergiyi Doğuran Olay 
338
d. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması 
338
aa. Gümrük Tarifesi 
339
bb. Eşyanın Menşei 
339
cc. Gümrük Vergisinin Matrahı 
339
aaa. Kıymet Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı: Eşyanın Gümrük Kıymeti 
340
bbb. Miktar Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı 
340
ccc. Gümrük Vergilerinin Tek ve Maktu Olarak Alınması: 
340
dd. Gümrük Vergisi Oranları 
341
ee. Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisnalar 
343
2. Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükümlülükler 
344
a. Genel Olarak Eş Etkili Vergiler 
344
b. Tarım Politikası ya da İşlenmiş Tarım Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Alınan Vergiler ve Diğer Malî Yükler 
344
B. İthâlde Alınan Harcama Vergileri 
345
1. İthâlde Alınan Katma Değer Vergisi 
345
2. İthâlde Alınan Özel Tüketim Vergisi 
346
C. İthâlde Alınan Diğer Malî Yükümlülükler 
346
1. Dampinge Karşı Vergi– Sübvansiyona Karşı Telâfi Edici Vergi 
346
2. Ek Malî Yükümlülük 
347
3. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) 
347
4. Diğer Mali Yükümlülükler 
347
V. GÜMRÜK (İTHALÂT) VERGİLERİNİN TAHAKKUK VE TEBLİĞİ, KESİNLEŞMESİ VE ÖDENMESİ 
348
A. Gümrük Vergilerinin Tahakkuku ve Tebliği 
348
B. Gümrük Vergilerinde Zamanaşımı: 
349
C. Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi 
349
D. Gümrük Vergilerinin Ödenmesi 
350
VI. GÜMRÜK MEVZUATI İHLÂLLERİNE UYGULANAN CEZALAR 
351
VII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİ VE CEZALAR İLE İLGİLİ YARGI ÖNCESİ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI 
352
A. Gümrükte Alınan Vergilerde Uyuşmazlıkların Doğuş Nedenleri 
352
B. Yükümlülerin Başvurabilecekleri İdari Yollar 
353
1. Peşin Ödeme ve Ceza İndirimi 
353
2. Gümrük Vergi ve Cezalarında Uzlaşma 
354
3. Vergi ve Cezalara Karşı Gümrük İdaresine İtiraz 
355
VIII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİLERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YARGIYA BAŞVURARAK ÇÖZÜMLENMESİ 
356
Ek Liste 1: Yeniden Değerleme Oranına Göre veya Cumhurbaşkanı Kararı İle Her Yıl Güncellenen Rakamlar (2020– 2022) 
359
Ek Liste 2: Gelir Vergisi Kanununun 94 ve geçici 67. Maddelerine Göre Vergi Kesintisine (Tevkifatına) Tabi Gelirler ve Kesinti Oranları (1 Ocak 2023 Tarihi İtibariyle) 
361
Kaynakça 
367
Kavramlar Dizini 
369
Yazarın Özgeçmişi 
375
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
376