Türk ve AB Hukukunda Yatırım Fonları Yalçın Özge Okat  - Kitap

Türk ve AB Hukukunda Yatırım Fonları

1. Baskı, 
Temmuz 2009
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13.5x19.5
Sayfa:
189
Barkod:
9789750210204
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
195,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Dayanışmanın, ortak hareketle menfaatleri artırma düşüncesinin çağdaş uygulama biçimlerinden birini yatırım fonları oluşturuyor. Son beş yıllık hızlı gelişimi sonucunda yatırım fonlarında biriken para 30 milyar TL'ye ulaştı. Ancak konu, finans sektöründeki ağırlığı ölçüsünde hukuk dünyasında inceleme konusu yapılamadı.
Yazar, kitabında konuyu hukuki açıdan ele alıyor ve bir yandan yatırım fonlarına ilişkin kavramları finans dilinden hukuk diline çeviriyor, bir yandan konunun hukuki yönlerini görünür kılıyor, bir yandan da yatırım fonlarını çeşitli yönleriyle aydınlatıyor.
Eserden yararlanabilecekler arasında; banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve emeklilik şirketleri çalışanları, mevzuata uyum (compliance) sorumluluları, iç denetçiler, finans sektörüne hizmet veren danışman ve avukatlar, fon sektörü yöneticileri, konuyla ilgili öğretim üyeleri ve öğrenciler ve elbette fon yatırımcısı şahıslar öne çıkıyor.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kollektif Yatırım Kuruluşlarının Doğuşu, Gelişimi, Sınıflandırılması, AB ve Türk Hukukundaki Yeri
.
Türk Hukuku Bakımından Yatırım Fonlarının Tanımı, Unsurları, Türleri, Kurucu ve Katılma Belgesi Sahipleri Arasındaki İlişkiler
.
Türk Hukuku Bakımından Yatırım FonlarınınYönetimi, Saklaması, Katılma Belgeleri ve Sona Ermesi
.
AB Hukukunda Yatırım Fonlarının Türk Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş 
19
Birinci BölümKOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ DOĞUŞU, GELİŞİMİ, SINIFLANDIRILMASI,AB VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ
§1. KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 
23
I. Gelişmiş Ülkelerde KYK’lerin Doğuşu ve Gelişimi 
23
A. Doğuşu 
23
B. Gelişimi 
25
II. Türkiye’de KYK’lerin Doğuşu ve Gelişimi 
26
A. Doğuşu 
26
B. Gelişimi 
27
§2. KYK’LERİN SINIFLANDIRILMASI 
28
I. Güven Kuruluşu (Trust) Modeli 
28
A. Kavram 
29
B. Güven Kuruluşu Niteliğinde Yatırım Fonları 
30
II. Sözleşmeye Dayanan Model 
31
III. Ortaklığa Dayanan Model 
33
A. Sabit Sermayeli Yatırım Ortaklığı 
34
B. Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı 
35
IV. KYK Modellerinin Karşılaştırılması 
37
§3. KYK’LERİN AB HUKUKU’NDAKİ YERİ 
40
§4. KYK’LERİN TÜRK HUKUKU’NDAKİ YERİ 
40
I. Yatırım Fonları 
40
II. Diğer KYK’ler 
42
İkinci BölümTÜRK HUKUKU BAKIMINDANYATIRIM FONLARININ TANIMI, UNSURLARI,TÜRLERİ, KURUCU VE KATILMA BELGESİ SAHİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
§1. YATIRIM FONUNUN TANIMI 
43
§2. YATIRIM FONUNUN UNSURLARI 
44
I. Bir Malvarlığı Olarak Yatırım Fonları 
44
II. İnançlı Mülkiyet Esası 
46
III. Portföy İşletmeciliği Faaliyeti 
46
IV. Fon Malvarlığının Halktan Toplanan Paralarla Oluşturulması 
47
V. Halktan Katılma Belgeleri Karşılığı Para Toplanması 
47
A. Katılma Belgesi Karşılığı Para Toplanması 
47
B. Halktan Para Toplanması 
48
VI. Portföyün Katılma Belgesi Sahipleri Hesabına İşletilmesi (Temsil İlişkisi) 
50
VII. Riskin Dağıtılması İlkesi 
51
§3. YATIRIM FONU TÜRLERİ 
53
I. Varlık Grupları İtibariyle Fon Türleri 
53
A. Bir Varlık Grubunun Hakim Olduğu Fonlar 
53
B. Likit Fonlar 
54
D. Fon Sepetleri 
56
II. İstisnai Fon Türleri 
57
A. Serbest Yatırım Fonları (Hedge Funds) 
57
1. Kavram 
57
2. “Nitelikli Yatırımcı” Kavramı 
58
B. Koruma Amaçlı ve Garantili Fonlar 
61
C. Borsa Yatırım Fonları 
62
D. Şemsiye Fonlar 
63
E. Özel Fonlar 
63
F. Değişken Fonlar 
64
III. Yatırım Fonlarına Benzer Nitelikte Modeller 
65
A. Emeklilik Fonları 
65
B. Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı Fonları 
66
IV. Fon Tipleri 
67
§4. FON KURUCUSU İLE KATILMA BELGESİ SAHİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
67
I. Fon Kuruculuğu 
67
A. Fon Kurucusu Olabilecekler 
67
B. Fon Kurucusunun İşlevi 
68
C. Fon Kurucusunun Sorumluluğu 
68
D. Kurucu ve Yatırımcılar Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Hükümler 
69
II. İnançlı Mülkiyet Esası 
69
A. İnançlı İşlemler 
69
1. Genel Olarak İnançlı İşlemler 
69
2. Kazandırma İşlemi 
71
3. İnanç Sözleşmesi (Pactum Fiduciae) 
72
4. İnanç Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler 
73
B. Yatırım Fonları ve İnançlı Mülkiyet 
73
C. Fon Malvarlığı Üzerinde Yapılamayacak İşlemler 
74
III. Fon İçtüzüğü 
75
A. Hukuki Niteliği 
75
B. İltihaki Sözleşme Olma Niteliği 
77
C. Genel İşlem Şartlarını İçermesi 
77
D. “Fon İçtüzüğü” ve “Kollektif Yatırım Sözleşmesi” 
79
IV. Vekalet İlişkisi 
80
A. Genel Olarak 
80
B. Vekalet Sözleşmesi 
81
C. Yatırım Fonlarında Vekalet Hükümlerinin Uygulanması 
83
V. Sonuç 
84
Üçüncü BölümTÜRK HUKUKU BAKIMINDANYATIRIM FONLARININ YÖNETİMİ, SAKLAMASI, KATILMA BELGELERİ VE SONA ERMESİ
§1. YATIRIM FONLARININ YÖNETİMİ 
85
I. Genel Olarak 
85
II. Portföy 
86
III. Portföy Yönetimi 
86
IV. Portföy Yönetiminin Sınıflandırılması 
87
V. Portföy Yöneticiliği ve Portföy İşletmeciliği 
87
VI. Yatırım Fonu Portföylerinin Yönetimi 
89
A. Fon Portföyüne Alınabilecek Varlıklar 
89
B. Fon Yönetimi Yapabilecek Kuruluşlar 
91
C. Fon Portföylerinin Yönetimine İlişkin Sözleşme 
92
D. Fon Yöneticisi ile Katılma Belgesi Sahipleri Arasındaki Hukuki İlişki 
94
§2. YATIRIM FONLARININ SAKLAMASI 
97
I. Kıymetli Evrakın Saklanması 
97
B. Saklama Sözleşmesi 
99
C. Saklamanın Hukuki Niteliği 
100
§3. KATILMA BELGELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
100
I. Katılma Belgelerinin Kıymetli Evrak Niteliği 
100
II. Kıymetli Evrak Sınıflandırmaları Açısından Katılma Belgeleri 
101
A. Senette Yer Alan Hakka Göre Yapılan Sınıflandırma 
101
B. Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmadığına Göre Yapılan Sınıflandırma 
104
C. Düzenlenmelerine Neden Olan Hukuki İşlem İle İlgilerine Göre Yapılan Sınıflandırma 
104
D. Hak Sahibinin Saptanması Şekline Göre Yapılan Sınıflandırma 
105
III. Katılma Belgelerinin “Sermaye Piyasası Aracı” ve “Menkul Kıymet” Niteliği 
106
IV. Katılma Belgelerinin Kaydileştirilmesi 
106
§4. KATILMA BELGELERİNİN TEMSİL ETTİĞİ HAKLAR 
107
I. Geri Satım Hakkı 
107
A. SPKn’da Geri Satım Hakkına Yer Verilip Verilmediği 
107
B. SPKr. Tebliği ve İçtüzük Standardında Geri Satım Hakkı 
108
C. Geri Satım Hakkının Hukuki Niteliği 
111
II. Tasfiye Payı Alma Hakkı 
114
III. Bilgi Alma Hakkı 
114
IV. Kar Payı Alma Hakkının Bulunmaması 
114
A. Yatırım Fonlarında Kar Payı Dağıtımı 
114
B. Gelir Vergisi Kanunu Hükmü 
115
§5. YATIRIM FONLARININ SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 
115
I. Sona Erme 
115
II. Tasfiye 
116
Dördüncü BölümAB HUKUKUNDA YATIRIM FONLARININTÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
§1. AB HUKUKUNDA KYK’LER 
119
I. AB Hukukunda Direktifler 
119
II. DKYK (UCITS) 
120
§2. DKYK’LERİN HUKUKİ STATÜSÜ, TANIMI VE UNSURLARI 
122
I. DKYK’ların Hukuki Statüsü 
122
II. DKYK’nın Tanımı 
123
III. DKYK’nın Unsurları 
123
A. Halktan Toplanan Paralarla Yatırım Yapılması 
123
B. Riskin Dağıtılması İlkesine Göre Faaliyet Gösterilmesi 
123
C. Geri Satım Hakkı 
124
D. Üç Hukuki Statüden Biri ile Kurulmuş Olma 
124
E. Fon Malvarlığının Ayrı Olması 
125
§3. DKYK’LARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE YÖNETİM ŞİRKETLERİ 
125
I. DKYK Kuruluşu 
125
II. DKYK’ların Yönetimi 
126
III. Yönetim Şirketleri 
127
IV. Yönetim Şirketlerinin AB’de Faaliyeti 
127
V. Fon Portföyüne Alınabilecek Varlıklar 
128
§4. DKYK VARLIKLARININ SAKLAMA ESASLARI 
128
§5. YENİ DİREKTİF TASLAĞI: UCITS IV 
130
Sonuç 
133
Ek 1: FON İÇTÜZÜĞÜ STANDARDI (13.05.2009) 
141
Ek 2: PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR 
167
Kaynakça 
175
Kavramlar Dizini 
183