Türk Özel Hukuku Cilt IV (Miras Hukuku) Prof. Dr. Mustafa Dural, Prof. Dr. Turgut Öz  - Kitap

Türk Özel Hukuku Cilt IV (Miras Hukuku)

19. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
540
Barkod:
9789753689236
Kapak Türü:
Ciltli
Yayınevi:
Fiyatı:
475,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabımızın bu basısında, bazı yeni kaynakların yanı sıra, parag. 883a ve orada dip not 556a ile parag. 1694'de dip not 1061a eklemeleri yapılmıştır
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yasal Mirasçılık
.
Ölüme Bağlı Tasarruflar
.
Saklı Pay, Tasarruf Oranı, Tenkis, Denkleştirme
.
Mirasın Geçmesi (İntikali)
.
Mirasın Kazanılması (İktisabı)
.
Miras Ortaklığı ve Mirasın Paylaşılması
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
§ 1. GİRİŞ 1 
I. TANIM VE MİRAS HUKUKUNUN GEREKLİLİĞİ 1 
1. Tanım . 1 
2. Miras Hukukunun Gerekliliği 1 
3. Miras Hakkının Anayasa Teminatı Altında Olması . 2 
II. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 5 
1. Miras 5 
2. Mirasbırakan 5 
3. Mirasçı . 5 
4. Tereke 8 
a. Malvarlığında bulunan, fakat terekede yer almayan hukukî ilişkiler . 8 
b. Malvarlığında bulunmayan, fakat terekede yer alan hukukî ilişkiler 10 
c. Manevi değer taşıyan varlıklar ve özellikle dijital tereke unsuru sorunu 11 
d. Ölüm sebebiyle doğrudan doğruya mirasçıların şahsında doğan haklar . 13 
5. Ölüme Bağlı Tasarruf . 14 
III. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMI OLARAK KÜLLΠ
HALEFİYET VE SONUÇLARI 14 
1. Küllî Halefiyet Kavramı . 14 
2. Küllî Halefiyetin İstisnası: Cüzî Halefiyet Hali 17 
BİRİNCİ KISIM 
YASAL MİRASÇILIK 
§ 2. KAN HISIMLARININ YASAL MİRASÇILIĞININ TEMELİ OLAN 
ZÜMRE SİSTEMİNİN ESASLARI 20 
I. GENEL BİLGİLER 20 
1. Fert Sistemi . 20 
2. Sınıf Sistemi . 20 
3. Zümre (Parantel) Sistemi 20 
a. Zümrenin tanımı . 21 
b. Yasal mirasçılık açısından Medenî Kanundaki zümre düzeni 21 
II. ZÜMRE SİSTEMİNİN ANA PRENSİPLERİ 23 
1. Mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olma 23 
2. Bir önceki zümrede mirasçı bulunması, bir sonraki zümrenin mirasçılığını engeller . 24 
3. Zümre içinde ön sıradaki (derecedeki) mirasçılar, bir alt sıradaki mirasçıların mirasçılığını engellerler. . 26 
4. Zümre başları ve kök başlarının önceliği 27 
5. Zümre başı ya da kök başına altsoyun halef olması 29 
6. Mirasın, birinci zümrede kök başlarına, ikinci ve üçüncü zümrelerde, zümre 
başlarına göre eşit olarak paylaşılması . 30 
7. İkinci ve üçüncü zümrelerde mirasın ana ve baba hattı olarak ikiye ayrılması . 31 
III. MİRASBIRAKANA ÇİFT HISIMLIK BAĞI İLE BAĞLI OLANLARIN MİRASÇILIĞI . 34 
IV. YARIM KAN HISIMLARININ MİRASÇILIĞI . 34 
V. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN HISIMLARIN MİRASÇILIĞI 35 
§ 3. EVLATLIĞIN (VE ALTSOYUNUN) MİRASÇILIĞI 37 
I. GENEL OLARAK 37 
II. EVLATLIK VE ALTSOYUNUN MİRASÇILIĞININ ÖZELLİKLERİ . 37 
§ 4. ZÜMRE SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ . 38 
§ 5. EŞİN MİRASÇILIĞI 39 
I. GENEL OLARAK 39 
II. EŞİN DEĞİŞİK ZÜMRELERLE MİRASÇI OLMASI DURUMUNDA MİRAS 
PAYININ ORANLARI. 39 
III. EŞİN MİRASÇILIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR 44 
1. Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi 44 
2. Evliliğin Butlanı Kararının Eşin Mirasçılığına Etkisi . 47 
3. Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 49 
§ 6. DEVLETİN MİRASÇILIĞI 49 
İKİNCİ KISIM 
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
§ 7. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN ÖN BİLGİLER 52 
I. KAVRAM 52 
II. ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMALARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUF 
HÜKÜMLERİNE TÂBİ OLMASI 53 
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMININ İKİ ANLAMI 54 
1. Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar . 54 
2. Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 57 
§ 8. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF YAPMA EHLİYETİ . 58 
I. GENEL OLARAK 58 
II. VASİYETNAME YAPABİLME EHLİYETİ 58 
1. Ayırt Etme Gücü 59 
2. Yaş 60 
III. MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ 60 
§ 9. ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 63 
I. ŞEKLÎ ANLAMDAKİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL 
BİLGİLER 63 
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKLE UYMANIN YARARLARI . 64 
§ 10. RESMÎ VASİYETNAMELER 64 
I. GENEL BİLGİLER 64 
II. RESMÎ VASİYETNAMENİN DÜZENLENİŞ ŞEKİLLERİ . 69 
III. OKUNARAK VE İMZALANARAK DÜZENLENEN RESMΠ
VASİYETNAMELER . 70 
1. Birinci Safha . 71 
2. İkinci Safha . 73 
IV. OKUNMADAN VE İMZALANMADAN DÜZENLENEN RESMΠ
VASİYETNAMELER 75 
V. KARMA ŞEKİLDE DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER 76 
1. Okunmadan, Fakat İmzalanarak Düzenleme 76 
2. Okuyarak, Fakat İmzalamadan Düzenleme 77 
VI. BAZI ÖZEL DURUMLAR . 78 
1. Körlerin Durumu 78 
2. Sağır ve Dilsizlerin Durumu . 79 
3. Türkçe Bilinmeyenlerin Durumu 80 
§ 11. EL YAZILI VASİYETNAME . 81 
I. GENEL OLARAK 81 
II. EL YAZILI VASİYETNAMENİN FAYDA VE MAHZURLARI 81 
1. Faydaları . 81 
2. Mahzurları 82 
III. EL YAZILI VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 83 
1. Vasiyetnamenin Metni 83 
a. Genel Olarak . 83 
b. Metnin, kısmen üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik bir araçla yazılmış olması 85 
2. Düzenleme Tarihi . 86 
a. Düzenleme tarihinin gösteriliş şekli 86 
b. Düzenleme tarihinin vasiyetnamede gösterilmesinin faydaları. 87 
c. Düzenleme tarihinin el yazısı ile olması şartı . 88 
d. Düzenleme tarihinin vasiyetnamede bulunmamasının müeyyidesi 88 
3. İmza 90 
a. Genel olarak 90 
b. İmzanın el yazılı vasiyetnamedeki fonksiyonları 90 
c. İmzanın atılış şekli 90 
d. İmzanın vasiyetnamedeki yeri 91 
IV. EL YAZILI VASİYETNAMENİN SAKLANMASI (TEVDİİ) 91 
V. EL YAZILI VASİYETNAMEDE VASİYETÇİ TARAFINDAN SONRADAN 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 92 
a. Vasiyetname daha tamamlanmadan yapılan değişiklikler 92 
b. Vasiyetname tamamlandıktan sonra yapılan değişiklikler 92 
§ 12. SÖZLÜ VASİYETNAME 93 
I. GENEL OLARAK 93 
II. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 95 
a. Birinci safha 95 
b. İkinci safha . 95 
III. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ 100 
§ 13. MİRAS SÖZLEŞMELERİ . 101 
I. TANIM VE GENEL BİLGİLER 101 
1. Miras Sözleşmesi İle Vasiyetname Arasındaki Benzerlik . 101 
2. Miras Sözleşmesi ile Vasiyetname Arasındaki Farklar . 101 
II. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 102 
1. Olumlu Miras Sözleşmeleri–Olumsuz (Mirastan Feragat) Sözleşmeleri . 102 
a. Miras sözleşmesi . 102 
b. Mirastan feragat sözleşmesi 103 
2. Bir Taraflı ve İki Taraflı Miras Sözleşmeleri 103 
a. Bir taraflı miras sözleşmeleri 103 
b. İki taraflı miras sözleşmeleri 103 
3. İvazlı ve İvazsız (Karşılıklı ve Karşılıksız) Miras Sözleşmeleri . 103 
a) İvazsız miras sözleşmesi. 104 
b) İvazlı miras sözleşmesi. 104 
III. MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ 104 
1. Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunan Tarafın Ehliyeti 104 
2. Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunmayan Tarafın Ehliyeti . 104 
3. Taraflardan Birinin Ehliyetsizliğinin Sonuçları 106 
a) Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın ehliyetsizliği . 106 
b) Mirasbırakanın ehliyetsizliği 107 
IV. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ . 108 
1. Genel Olarak . 108 
2. Miras Sözleşmelerinin Şekil Yönünden Resmi Vasiyetnameden Farkları 109 
a) Tarafların aynı anda noter huzurunda bulunmaları . 109 
b) Noterin beyanları yazması ya da yazdırması ve metnin okunması . 110 
c) Tarafların metni tanıklar önünde imzalamaları . 110 
d) Mirasbırakanın tanıklar önünde belgeyi okuduğunu ve son arzularına uygun olduğunu beyan etmesi 110 
e) Tanıkların şerh ve imzası 110 
f) Miras sözleşmesinin saklanması, tevdii ve açılması . 111 
§ 14. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI, YOK OLMASI VE MİRAS 
SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 111 
I. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI 111 
1. Genel Olarak . 111 
2. Vasiyetnamenin Sonradan Yapılan Bir Ölüme Bağlı Tasarruf ile Geri Alınması 112 
a) Vasiyetçi, sonraki vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile daha önceki vasiyetnamesini geri aldığını açık olarak beyan eder . 112 
b) Vasiyetçi tarafından sonradan yapılan vasiyetnamede (ya da miras sözleşmesinde) önceki vasiyetnamenin geri alındığına ilişkin açık bir tasarruf bulunmamaktadır 113 
3. Vasiyetnamenin Yok Edilerek Geri Alınması . 114 
4. Vasiyetname ile Yapılan Tasarrufun Sağlar arası Bir Tasarrufla Geri 
Alınması (Ademptio Legati) 115 
II. VASİYETNAMENİN YOK OLMASI 116 
III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (ORTADAN KALDIRILMASI) .118 
1. Miras Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi (Miras Sözleşmelerine Son Verme Sözleşmesi)118 
a) Genel Olarak .118 
b) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin şartları .119 
aa) Tarafların hayatta olması .119 
bb) Ehliyet .120 
cc) Şekil 120 
c) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin sonuçları 120 
2. Miras Sözleşmesinin Bir Tarafı İrade Beyanı ile Sona Ermesi: (Miras 
Sözleşmesinden Dönme) .121 
a) Genel olarak 121 
b) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras 
sözleşmesinden dönme 121 
aa) Genel bilgiler .121 
bb) Mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras 
sözleşmesinden dönmenin şartları 122 
aaa) Hak sahibi .122 
bbb) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı 123 
ccc) Ehliyet 124 
ddd) Şekil .124 
cc) Mirastan çıkarma sebeplerinden birine dayanılarak miras 
sözleşmesinden dönmenin sonuçları .125 
c) Miras Sözleşmesinden Sağlar Arası İvaz (Karşılık) Borcunun Yerine 
Getirilmemesi Sebebiyle Dönülmesi (Sona Ermesi) .125 
aa) Genel olarak 125 
bb) Sağlar arası ivaz borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle miras 
sözleşmesinden dönmenin şartları 126 
aaa) Dönme hakkı kime aittir? .126 
bbb) Sağlararası ivaz borçlusunun temerrüde düşmüş olması 127 
ccc) Sağlar arası ivaz borçlusunun yeterli güvence (teminat) göstermemiş olması 127 
cc) Miras sözleşmesinden sağlar arası ivaz borcunun yerin 
getirilmemesi sebebiyle dönmenin sonuçları .127 
3. Mirasbırakanın Miras Sözleşmesine Aykırı Düşen Tasarrufları 129 
a) Genel olarak 129 
b) Kanunda düzenlenen haller .130 
aa) Mirasbırakanın miras sözleşmesi ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarrufları 130 
bb) Miras sözleşmesi ile bağdaşmayan sağlararası ivazsız (karşılıksız) tasarruflar .131 
cc) Müeyyide 133 
c) Mirasbırakanın, kanunda düzenlenmemiş olan miras sözleşmesine 
aykırı tasarrufları .133 
aa) Sağlar arası ivazlı tasarruf 134 
bb) Miras sözleşmesi ile yapılan tasarrufun, mirasbırakanın sonradan 
oluşan aile hukuku ilişkilerinden etkilenmesi 134 
cc) Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını israf etmesi ya da fiilî 
tasarruflar yoluyla miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yapılan 
kimseye zarar vermesi 135 
IV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KENDİLİĞİNDEN (KANUN 
GEREĞİ ) SONA ERMESİ 135 
1. Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan Önce Ölmesi 136 
2. Boşanma . 137 
3. Evliliğin butlanına karar verilmesi 138 
4. Mirastan yoksunluk sebeplerinden birinin varlığı . 138 
5. Bozucu şartın gerçekleşmesi ya da geciktirici şartın gerçekleşmemesi 139 
6. Sözlü vasiyetname 139 
§ 15. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 139 
I. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 139 
II. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA 
ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ARASINDAKİ İLİŞKİ 140 
1. Sadece Miras Sözleşmesi İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar 141 
2. Hem Miras Sözleşmesi Hem de Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar 142 
3. Sadece Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar . 143 
§ 16. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TÜRLERİ . 143 
I. MİRASÇI ATAMA 143 
II. VASİYET (BELİRLİ MAL BIRAKMA) . 144 
1. Genel olarak 144 
2. Vasiyetin bazı türleri . 148 
a) Belirli mal vasiyeti (bırakma) . 148 
b) Alt vasiyet 149 
c) Ön vasiyet . 149 
d) Alacak vasiyeti . 149 
e) İbra vasiyeti 150 
f) İntifa vasiyeti 150 
g) İrat vasiyeti . 150 
3. Vasiyetin hükümleri 151 
a) Vasiyet borçlusu kimdir? 151 
b) Vasiyet alacaklısı kimdir? 152 
c) Vasiyet borcunun doğumu ve muaccel hale gelmesi 153 
d) Zamanaşımı 154 
4. Vasiyet borcunun kapsamı 155 
5. Vasiyetin tenkisi . 157 
III. KOŞUL (ŞART) . 158 
1. Genel olarak 158 
2. Hukuka ve ahlâka aykırı koşullar 160 
3. Anlamsız ve yalnız başkasını rahatsız edici (faydasız ve müziç) şartlar 164 
4. İmkânsız koşullar .164 
IV. YÜKLEME (MÜKELLEFİYET) 164 
1. Genel olarak .164 
2. Yüklemenin konusu .167 
3. Yüklemenin yerine getirilmesi .167 
4. Hukuka ve ahlâka aykırı ya da yalnız başkasını rahatsız edici yüklemeler 169 
V. VAKIF KURMA .169 
VI. YEDEK VE ARTMİRASÇI ATAMA (İKAMELİ TASARRUFLAR) 173 
1. Yedek mirasçı atama 173 
2. Artmirasçı atama 175 
a) Kavram ve genel bilgiler .175 
b) Artmirasçı atama .179 
aa) Genel bilgiler .179 
bb) Hükümleri .180 
aaa) Mirasın artmirasçıya geçmesinden önceki safha .180 
bbb) Mirasın artmirasçıya geçmesi safhası .184 
c) Art vasiyet alacaklısı atanmasındaki özellikler .185 
VII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA 187 
a) Genel bilgiler .187 
b) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevleri 191 
c) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin denetimi .194 
d) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu 195 
e) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi 196 
VIII. MİRASTAN FERAGAT .197 
a) Tanım ve genel bilgiler 197 
b) Mirastan feragat sözleşmesinin türleri .199 
c) Feragatin hükümleri 199 
aa) Feragat eden yönünden 199 
bb) Feragatin altsoya etkisi .200 
cc) Feragatin tasarruf edilebilir kısma (tasarruf nisabına) etkisi .202 
dd) Feragatin mirasbırakanın alacakları yönünden etkisi 202 
d) Feragatin hükümsüzlüğü .203 
aa) Feragatin belirli bir ya da bir kaç kişi lehine yapılmış olması .204 
bb) Feragatin en yakın ortak kökün altsoyu (tüm ortak yasal mirasçılar) lehine yapılması .204 
IX. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (MİRASTAN ISKAT) 206 
1. Cezaî mirasçılıktan çıkarma .206 
a) Genel olarak 206 
b) Mirasçılıktan çıkarmanın şartları .207 
aa) Şekil 207 
bb) Mirasçılıktan çıkarmanın MK 510'da sayılan sebeplerden birine 
dayanması .208 
cc) Mirasçılıktan çıkarma sebebinin ölüme bağlı tasarrufta 
gösterilmesi .211 
c) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümleri . 213 
d) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümsüzlüğü . 215 
aa) İptal davası açılabilecek hâller . 215 
bb) Tenkis davası açılabilecek hâller 216 
e) Affın mirasçılıktan çıkarmaya etkisi 217 
2. Koruyucu mirasçılıktan çıkarma (borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma) 218 
§ 17. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU . 220 
I. GENEL OLARAK 220 
II. VASİYETNAMENİN YORUMU 221 
a) Genel olarak . 221 
b) Vasiyetnameye ilişkin özel yorum kuralları . 223 
aa) Favor testamenti (vasiyetname lehine yorum) 223 
bb) Kanunî mirasın geçişi (intikali) kurallarına bağlılık 224 
cc) Mirasçı ataması mı, vasiyet mi? . 225 
III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU . 226 
§ 18. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA HÜKÜMSÜZLÜK 226 
I. GENEL OLARAK 226 
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KANUN GEREĞİ (KENDİLİĞİNDEN) HÜKÜMSÜZ OLMASI 227 
1. Evlilik Birliğinin Ölüm (ve Gaiplik) Dışında Sona Ermesi 227 
2. Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan Önce Ölmesi . 227 
3. Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirastan Yoksun Olması 227 
4. Bozucu Şartın Gerçekleşmesi ya da Geciktirici Şartın Gerçekleşmesi . 228 
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ 228 
A. İPTAL SEBEPLERİ . 228 
1. Ehliyetsizlik (MK 557 b. 1) 228 
2. İrade Sakatlıkları (MK 557 b. 2) . 228 
a) Hata (Yanılma) . 228 
b) Hile (Aldatma) (MK 57 b. 2) 230 
c) Korkutma ve zorlama (tehdit yahut cebir) (MK 557 b. 2) 230 
d) Mirasbırakanın hata ya da hileyi sağlığında öğrenmiş ya da korkutma 
ve zorlamanın etkisinden kurtulmasının özelliği 231 
3. Ölüme Bağlı Tasarrufun İçeriğinin, Ona Eklenen Koşul ya da yüklemenin 
Hukuka ya da Ahlâka Aykırı Olması (MK 557 b. 3) 231 
4. Şekil Noksanı (MK 557 b. 4) 232 
B. İPTAL DAVASI . 233 
1. Genel Olarak . 233 
2. İptal Davasının Tarafları . 234 
a) Davacı 234 
b) Davalı . 235 
3. Süre . 235 
a) Bir yıllık süre .235 
b) On yıllık süre .235 
c) Yirmi yıllık süre 235 
d) Sınırsız defi hakkı .236 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
SAKLI PAY, TASARRUF ORANI, TENKİS, DENKLEŞTİRME 
§ 19. KAVRAMLAR.237 
§ 20. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR .241 
I. KİMLER SAKLI PAYLI MİRASÇIDIR? .241 
II. SAKLI PAYLAR 242 
1. Saklı Pay Oranları 242 
2. Eski Medenî Kanundaki Azaltılmış Saklı Paylar .247 
3. Karı Koca Mal Rejimlerinin Saklı Paylara Etkisi 249 
§ 21. TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI 252 
I. GENEL OLARAK.252 
II. ÇIKARILACAK DEĞERLER 253 
1. Mirasbırakanın Borçları .254 
2. Cenaze Giderleri 255 
3. Terekeyi Mühürleme ve Defter Tutma (Yazım) Masrafları .256 
4. Mirasbırakan ile Bir Arada Yaşayan Kişilerin Üç Aylık Geçim Giderleri .256 
III. EKLENECEK DEĞERLER .257 
1. Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Kazandırmalar .257 
2. Tenkise Tâbi Sağlararası Kazandırmalar .258 
a. Denkleştirmeye tâbi olması gerekirken bundan kurtulan kazandırmalar 258 
aa. Mirasbırakanın mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçısına miras payına mahsuben yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar 258 
bb. Mirasbırakan tarafından denkleştirmeden muaf tutulduğu için denkleştirilmesi istenemeyen kazandırmalar 259 
b. Mirastan ivazlı feragat halinde mirasçıya mirasbırakanın hayattayken ödediği karşılık .261 
c. Bağışlayanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve âdet üzere verilen hediyeler hariç ölümünden önceki bir yıl içinde yapmış olduğu bağışlamalar.261 
aa. Genel olarak 261 
bb. Muvazaalı bir satışla gizlenmek istenen bağışlamalar .264 
d. Vakıf kurmak için yapılan kazandırmalar .269 
e. Saklı payı etkisiz kılma kastıyla yapılan kazandırmalar 270 
3. Üçüncü Kişi Yararına Hayat Sigortası Alım Bedeli 273 
§ 22. RED–ÇIKARILMA–FERAGAT VE YOKSUNLUĞUN ETKİSİ 274 
a. İvazlı feragatte 276 
b. İvazsız feragatte 277 
§ 23. TENKİS . 277 
I. KAVRAM 277 
II. TENKİS DÂVASI 278 
1. Niteliği 278 
2. Tarafları 280 
a. Davacılar . 280 
aa. Saklı Paylı mirasçılar 280 
bb. Saklı Paylı mirasçıların alacaklıları ve iflâs masası 282 
b. Davalılar . 284 
3. Süresi ve Yetkili Mahkeme . 287 
III. TENKİS DEFİ 289 
IV. TENKİSTE SIRA (TERTİP) 291 
1. Tenkiste Sıra Sorunu ve Ölüme Bağlı Kazandırmalar İle Sağlararası Kazandırmalar Arasında Sıra 291 
2. Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırmaların Özellikle Ölümden Sonraya Etkili Vekalet ve Temsil Yetkisinin Durumu 292 
3. Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi . 296 
a. Genel olarak 296 
b. Saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmalar bakımından 298 
4. Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi . 301 
5. Kamu Yararına Kazandırmaların Tenkisi . 303 
V. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KAZANDIRMALAR 308 
1. Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünemeyecek Şeyin Vasiyetinde Tenkis . 308 
2. İntifa ve İrat Kazandırmalarında Tenkis . 311 
3. İvazlı Miras Sözleşmesinde Tenkis . 313 
4. İvazlı Feragat Halinde Feragat Edene Ödenen Karşılığın Tenkisi 314 
5. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehdarının Bir Vasiyet Borcu veya Yükleme 
(Mükellefiyet) ile Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis . 315 
6. Ön Mirasçının Saklı Paylı Olduğu Durumlarda Artmirasçı Atama (Fevkalâde İkame) 315 
VI. TENKİS DAVASINDA ÖNCEDEN ALDIĞI KAZANDIRMAYI İADE 
YÜKÜMÜ ALTINA GİREN DAVALININ SORUMLULUĞU . 316 
VII. TENKİS HESAPLANMASINDA BİLİRKİŞİLERİN ROLÜ . 320 
VIII. ÖRNEKLER 320 
§ 24. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) . 324 
I. DENKLEŞTİRME KURUMUNUN ANLAMI VE MİRAS HUKUKUNDA YERİ . 324 
II. DENKLEŞTİRMENİN TARAFLARI . 327 
1. Denkleştirme Borçlusu . 327 
a. Kanunî mirasçı olma şartı . 327 
b. Çeşitli kanunî mirasçıların durumları . 328 
aa. Altsoy dışındaki kanunî mirasçılar 328 
bb. Altsoy 330 
cc. Doğrudan kendisine kazandırma yapılmadığı hâlde denkleştirme ile yükümlü olanlar .330 
2. Denkleştirme Alacaklısı 333 
III. MİRASBIRAKANIN DENKLEŞTİRMEYE YÖNELİK OLUMLU VE 
OLUMSUZ İRADE BEYANININ NİTELİĞİ VE YAPILMASI 335 
IV. DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR .337 
1. Genel Olarak Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar .337 
2. Kanunen Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar 339 
a. Kuruluş Sermayesi .339 
b. Çeyiz .340 
c. Borçtan Kurtarmak 342 
d. Malvarlığı devri .344 
e. Diğer benzeri kazandırmalar 344 
3. Denkleştirmeden Kanunen Muaf Tutulan Kazandırmalar .345 
a. Eğitim ve öğrenim masrafları 345 
b. Olağan hediyeler ve evlenme giderleri 346 
c. Miras payını aşan kazandırmalarda bazı durumlarda aşan kısım .347 
V. DENKLEŞTİRMENİN TALEP EDİLMESİ, GERÇEKLEŞMESİ VE DENKLEŞTİRMEDEN SORUMLULUK .348 
1. Denkleştirme Dâvası 348 
2. Denkleştirmenin Gerçekleşmesi ve Bu Sıradaki Sorumluluk 350 
§ 25. MİRASBIRAKANIN ÖZEL DURUMDAKİ BAZI ÇOCUKLARININ ALACAK HAKLARI 353 
I. EĞİTİM VE ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ VEYA SAKAT OLAN ÇOCUKLARIN ALACAK HAKKI 353 
II. ANA BABA İLE VEYA BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA İLE YAŞAYAN VE EMEĞİNİ VEYA GELİRİNİ AİLEYE ÖZGÜLEMİŞ ERGİN ÇOCUĞUN ALACAK HAKKI .355 
DÖRDÜNCÜ KISIM 
MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ) 
§ 26. MİRASIN AÇILMASININ ŞARTLARI 363 
I. MİRASIN AÇILMASINDA ÖNEM TAŞIYAN AN VE YER .363 
1. Mirasın Açıldığı An .364 
2. Mirasın Açıldığı Yer (Mirasa İlişkin Konularda Yetkili Mahkeme) 366 
II. MİRASÇI VE VASİYET ALACAKLISI OLMANIN YASAL ŞARTLARI 368 
1. Sağ Olmak .369 
2. Ehil Olmak .371 
3. Mirastan Yoksun Olmamak (MK 578/579) .374 
a. Mirastan yoksunluk kavramı .374 
b. Mirastan yoksunluk sebepleri 375 
c. Mirastan yoksunluğun sonuçları 382 
d. Affın etkisi.383 
§ 27. MİRAS PAYLARININ DEVRİ . 384 
I. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ 384 
II. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ 387 
1. Genel Olarak . 387 
2. Devir Sözleşmesinin Şekli ve Konusu 387 
3. Devir İşleminin Tarafları Bakımından Doğacak Farklar . 389 
a. Devrin mirasçılar arasında yapılması 389 
b. Devrin mirasçı olmayan kişiye yapılması . 390 
4. Açılmış Miras Payının Rehni ve Haczi Sorunu . 392 
§ 28. GAİPLİĞİN MİRASIN GEÇMESİNDE ETKİSİ 393 
I. GAİBİN MİRASI . 393 
II. MİRASÇININ GAİPLİĞİ 395 
III. HAZİNENİN GAİPLİK KARARI ALMASI . 396 
§ 29. MİRASIN GEÇMESİNDE KORUMA ÖNLEMLERİ 397 
I. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER 397 
1. Terekenin Defterinin Tutulması 398 
2. Terekenin Mühürlenmesi 399 
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi 399 
a. Terekenin resmen yönetilmesi gereken haller . 400 
b. Terekeyi resmen yönetmekle görevli kişi . 400 
c. Resmen yönetimin yürütümü ve sona ermesi . 401 
II. MİRASÇILARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN ÖNLEM . 402 
III. VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ÖNLEMLER 403 
1. Vasiyetnamenin Teslim (Tevdi) Edilmesi . 403 
2. Vasiyetnamenin Açılması . 404 
3. Vasiyetname Örneğinin Tebliği 405 
§ 30. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) . 406 
BEŞİNCİ KISIM 
MİRASIN KAZANILMASI (İKTİSABI) 
§ 31. MİRASIN KAZANILMASINDAKİ (İKTİBASINDAKİ) TEMEL 
KURALLAR . 409 
I. KÜLLÎ HALEFİYET . 409 
II. VASİYET ALACAKLISININ DURUMU . 411 
1. Vasiyet Alacaklısının Sahip Olduğu Hak 411 
2. Vasiyet Alacaklılarının Diğer Hak Sahipleri Karşısındaki Durumu . 415 
a. Mirasbırakanın alacaklılarına karşı . 415 
b. Mirasçıların alacaklılarına karşı . 416 
§ 32. MİRASIN REDDİ . 416 
I. KAVRAM VE ÇEŞİTLERİ . 416 
1. Gerçek ret . 416 
a. Genel bilgiler 416 
b. Ret hakkının düşmesi . 419 
aa. Sürenin dolması .419 
bb. Süre dolmadan ret hakkının düşmesi .422 
aaa. Açık kabul beyanı ile ret hakkının düşmesi 422 
bbb. Tereke işlerine karışma nedeniyle ret hakkının düşmesi (örtülü kabul) 422 
ccc. Ceza olarak ret hakkının düşmesi .424 
2. Hükmi ret .424 
II. REDDİN SONUÇLARI 425 
1. Yasal Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonuçları 425 
a. Genel olarak .425 
b. Özel durumlar 426 
aa. En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddi .426 
bb. Mirasın altsoyun tamamı tarafından reddi .427 
cc. Sonra gelen mirasçılar (madun derece) lehine ret 428 
2. Atanmış Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonucu 428 
3. Vasiyet Alacaklılarının Vasiyeti Reddinin Sonucu 428 
III. REDDE KARŞI ALACAKLILARIN KORUNMASI .429 
1. Mirasçıların Kişisel Alacaklılarının Korunması 429 
2. Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması 429 
§ 33. RESMÎ DEFTER TUTMA .430 
I. GENEL OLARAK.430 
II. DEFTER TUTMA TALEBİ 431 
III. RESMÎ DEFTER TUTULMASI İŞLEMLERİ .432 
IV. RESMÎ DEFTER TUTULMASININ SONUÇLARI 434 
1. Mirasçının Seçme İmkânının Doğması 434 
2. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulünün Sonuçları .435 
§ 34. RESMÎ TASFİYE 438 
I. RESMÎ TASFİYE KAVRAMI VE AMACI .438 
II. RESMÎ TASFİYE TALEBİ .439 
III. RESMÎ TASFİYENİN YAPILMASI 441 
§ 35. MİRASÇILARIN SEÇİM HAKLARINI FARKLI ŞEKİLDE 
KULLANMALARININ SONUÇLARI 444 
I. GENEL OLARAK.444 
II. MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN ÖNCE SEÇİM 
HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI 444 
III. MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN SONRA 
SEÇİM HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI 445 
§ 36. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASI .446 
I. KAVRAM, NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ .446 
1. Mirasçılık Sıfatına Bağlı Özel Bir Dâva Olması 446 
2. Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak Davası ile Farkları .446 
3. Koruyucu Önlemler (Tedbirler) .448 
II. DAVANIN KONUSU .449 
III. DAVANIN TARAFLARI 450 
1. Davacı . 450 
2. Davalı . 453 
IV. SÜRE 454 
ALTINCI KISIM 
MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRASIN PAYLAŞILMASI 
§ 37. MİRAS ORTAKLIĞI . 456 
I. KAVRAM 456 
II. MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ . 457 
1. Tereke Üzerinde Mirasçıların Hak ve Yetkileri, Dâvacı Olmaları 457 
2. Mirasçıların Dâvalı Olması . 461 
a. Genel olarak 461 
b. Vasiyet alacaklısı karşısında . 461 
3. Tereke Borçlarından Sorumluluk 463 
a. Müteselsil sorumluluk kuralı ve çerçevesi 463 
b. Borcu ödeyen mirasçının rücu hakkı 465 
c. Mirasçıların güvence isteme hakkı . 466 
d. Paylaşmanın tamamlanmasından sonraki durum 467 
4. Miras Ortaklığına Temsilci Atanması . 469 
III. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ . 471 
1. Genel Olarak . 471 
2. Başlıca Sona Erme Hâlleri 471 
a. Mirasın tamamen paylaşılması . 471 
b. Elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüşmesi 472 
c. Miras ortaklığının başka bir ortaklığa dönüşmesi . 473 
§ 38. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI 474 
I. GENEL OLARAK 474 
II. PAYLAŞMA TÜRLERİ . 475 
1. Terekenin Tümünün Paylaşılması . 475 
2. Terekenin Bir Kısmının Paylaşılması . 475 
a. Objektif Kısmi Paylaştırma 476 
b. Sübjektif Kısmi Paylaşma 476 
III. PAYLAŞMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR . 477 
1. İrade Özgürlüğü 477 
2. Eşitlik 478 
3. Aynen Paylaşmanın Asıl Olması 479 
4. Bilgi Verme Yükümü 480 
5. Ayni İkame . 480 
IV. TÜM MİRASÇILARIN ANLAŞMASIYLA PAYLAŞMA. 481 
1. Elden Paylaşma . 481 
2. Paylaşma Sözleşmesi 483 
V. PAYLAŞMA (TAKSİM) DÂVASI . 486 
VI. PAYLAŞMAYI GECİKTİREN SEBEPLER 489 
1. Paylaşmanın İradi Olarak Geciktirilmesi .489 
a. Mirasçıların anlaşmasıyla 489 
b. Mirasbırakanın tasarrufu ile .490 
2. Paylaşmanın Kanun gereği geciktirilmesi: Mirasçılar arasında bir ceninin bulunması 491 
3. Hâkim Kararı ile Paylaşmanın Geciktirilmesi .492 
VII. PAYLAŞMAYA HAKİMİN ATADIĞI BİR KAYYIMIN KATILMASI 494 
VIII. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ .495 
1. Miras Paylarının Oluşması .495 
2. Miras Paylarının Özgülenmesi (Tahsisi) 498 
3. Paylaşmada Bazı Özel Durumlar .500 
a. Değerinde önemli azalma olmaksızın bölünemeyen mal .500 
b. Bir bütün oluşturan eşya topluluğu ve aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya .502 
aa. Bir bütün oluşturan eşya 502 
bb. Aile belgeleri ve aile için özel anı değeri olan eşya 504 
c. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 506 
aa. Genel olarak 506 
bb. MK 652'nin uygulama alanı 509 
cc. MK 652/I’e göre ortak konut ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesinin şartları 510 
d. Mirasbırakanın mirasçılardan birinden olan alacağı 512 
e. Kat mülkiyetine çevirme yoluyla paylaşma .513 
f. Tarımsal işletmelerin özgülenmesi .515 
aa. Amacı ve özellikleri.515 
bb. 6537 sayılı Kanun düzenlemesinin zaman bakımından uygulanması .516 
cc. Tarımsal arazinin bölünme sınırları .517 
dd. Mirasçıların bölünemez tarımsal araziyi belli süre içinde belli yöntemlerle paylaşma yükümü .519 
ee. Mirasçılar veya Bakanlıkça açılacak dava ile paylaştırma .520 
ff. Denkleştirme hükümleri .522 
gg. Bazı taşınırların ve yan sınaî işletmenin devri .524 
aaa) Bazı taşınırların devri .524 
bbb) Yan sınai işletmenin devri .524 
hh. Ölüme bağlı tasarrufla düzenlemeye getirilen sınırlar .525 
ıı. Mülga MK 659–668 düzenlemesi526 
aaa) Tarımsal işletme kavramı .526 
bbb) Mirasçıya özgüleme ve aile ortaklığı 527 
IX. PAYLAŞMANIN SONUÇLARI .529 
1. Mirasçıların Birbirine Karşı Sorumlulukları 529 
2. Dışa Karşı Sorumluluk.533 
BİBLİYOGRAFYA 535