Türk Ceza Hukukunda Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi – Ceza Hukuku Monografileri – Dr. Öğr. Üyesi Irmak Koruculu  - Kitap
Türk Ceza Hukukunda

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

– Ceza Hukuku Monografileri –

2. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
536
Barkod:
9789750292330
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
645,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ocak 2022
490,00
490,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Kitapta, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi konusu tüm yönleriyle ele alınarak; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan cezanın belirlenmesi (TCK m. 61), takdiri indirim nedenleri (TCK m. 62) ve mahsup (TCK m. 63) konuları ile cezanın bireyselleştirilmesi araçlarından kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi (TCK m. 50), hapis cezasının ertelenmesi (TCK m. 51) konuları açıklanmıştır.
İlk bölümde cezaya ilişkin genel bilgiler verilerek; ceza tanımına ilişkin doktrindeki farklı görüşler, ceza kavramı, bir cezada bulunması gereken nitelikler, cezanın amaçları ve türlerine değinilmiştir.
İkinci bölümde ise cezanın belirlenmesi konusu ele alınmış; cezanın belirlenmesine ilişkin ilkeler, tarihten günümüze cezanın belirlenmesine ilişkin kurallar ve mukayeseli hukukta cezanın belirlenmesi sürecinin nasıl işletildiğine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve Avusturya'daki uygulamalarına yer verilmiştir. Ayrıca cezanın soyut ve somut belirlenmesi ayrımına bu bölümde değinilmiştir. Yine cezanın belirlenmesi bakımından önem arz eden ve 2019 yılında ceza hukukumuza dahil edilen seri muhakeme usulü ve basit yargılama usulüne ilişkin açıklamalara da bu bölümde yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde, takdiri indirim nedenleriyle birlikte cezanın failin şahsında bireyselleştirilebilmesi bakımından önemli olan, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi (TCK m. 50) ve hapis cezasının ertelenmesi (TCK m. 51) kurumlarına yer verilmiştir.
Son bölümü ise cezanın hesaplanması ve mahsup kurumlarına ayrılmıştır. Bu bölümde; cezanın hesaplanması sürecine hakim olan ilkeler ve bu süreçte uyulması gereken kurallar doğrultusunda, öncelikle hapis cezasının ardından da para cezasının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır. Mahsup konusuna da bu bölümde yer verilmiştir. Mahsup kurumunun hukuki niteliği açıklandıktan sonra, kişinin şahsi hürriyetini sınırlandıran hallerin neler olduğu ve bu sürelerin cezadan ne şekilde mahsup edileceği belirtilmiştir.
Yeni baskıda; "Failin Kasta veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı" başlığı kitaba eklenmiş, özellikle 8.Yargı Paketi değişiklikleri işlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Seri Muhakeme Usulü
.
Basit Yargılama Usulü
.
Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi
.
Hapis Cezasının Ertelenmesi
.
Mahsup
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Sunuş 
9
Önsöz 
11
Kısaltmalar 
21
GİRİŞ 
23
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA KAVRAMINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
I. GENEL OLARAK 
27
II. CEZA KAVRAMI 
30
III. CEZANIN NİTELİKLERİ 
33
A. Cezanın Kanuniliği 
33
B. Cezanın İnsan Onuruna Uygun Olması 
44
C. Cezanın Şahsiliği 
50
D. Eşitlik İlkesine Uygun Olması 
52
E. Cezanın Bölünebilir Nitelikte Olması 
56
F. Cezanın Telafi Edilebilir Olması 
57
G. Cezanın Suçun Ağırlığıyla Orantılı ve Etkili Olması 
58
H. Cezanın Devlete Mümkün Olduğunca Az Yük Getirmesi 
59
I. Cezanın Yargı Organları Tarafından Verilebilmesi 
60
İ. Cezanın Son Çare (Ultima Ratio) Niteliği 
60
IV. CEZANIN AMACI 
62
A. Genel Olarak 
62
B. Mutlak Teoriler 
63
1. Kefaret Teorisi 
66
2. Adalet Teorisi 
70
C. Nispi Teoriler 
70
1. Özel Önleme Teorisi 
75
2. Genel Önleme Teorisi 
79
D. Karma Teoriler 
85
E. Cezanın Amaçlarının Cezanın Belirlenmesine Etkisi 
89
V. CEZANIN TÜRLERİ 
93
A. Genel Olarak 
93
B. Hukuki Nitelikleri Bakımından Cezalar 
94
1. Asli Ceza 
94
2. Ek Ceza 
94
C. Yöneldikleri Değerler Bakımından Cezalar 
97
1. Ölüm Cezası 
97
2. Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar 
103
a. Genel Olarak 
103
b. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 
109
c. Müebbet Hapis Cezası 
111
d. Süreli Hapis Cezası 
114
e. Kısa Süreli Hapis Cezası 
116
3. Malvarlığına Yönelik Cezalar 
119
a. Genel Olarak 
119
b. Klasik Para Cezası Sistemi 
123
c. Gün Para Cezası Sistemi 
124
İKİNCİ BÖLÜM
CEZANIN BELİRLENMESİ
I. GENEL OLARAK 
127
II. TÜRK CEZA HUKUKUNDA CEZANIN BELİRLENMESİNİN TARİHÇESİ 
133
A. İslamiyet Öncesi Türklerde Cezanın Belirlenmesi 
133
B. İslam ve Osmanlı Hukukunda Cezanın Belirlenmesi 
135
C. Cumhuriyet Döneminde (5237 Sayılı TCK Öncesi Dönem) Cezanın Belirlenmesi 
145
III. CEZANIN BELİRLENMESİNDE İLKELER 
151
A. Kanunilik İlkesi 
151
B. Kusur İlkesi 
152
C. Gerekçe Gösterilmesi 
156
D. Çifte Değerlendirme Yasağı 
164
E. Eşitlik İlkesi 
171
F. Orantılılık 
172
G. Takdir Yetkisi 
174
H. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
176
IV. ÇEŞİTLİ ÜLKE KANUNLARINDA CEZANIN SOMUT BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
178
A. Genel Olarak 
178
B. Amerika Birleşik Devletleri 
179
C. Almanya 
185
D. İngiltere 
197
E. Avusturya 
202
V. CEZANIN BELİRLENMESİ TÜRLERİ 
205
A. Cezanın Soyut Belirlenmesi 
205
1. Genel Olarak 
205
2. Cezanın Soyut Genel Belirlenmesi 
206
3. Cezanın Soyut Özel Belirlenmesi 
208
a. Genel Olarak 
208
b. Sabit Cezalar 
216
c. Seçenekli Cezalar 
217
d. Birlikte Cezalar 
218
e. Alt ve Üst Sınırlı Cezalar 
219
B. Cezanın Somut Belirlenmesi (TCK m. 61) 
220
1. Genel Olarak 
220
2. Cezanın Belirlenmesine İlişkin Teoriler 
224
a. Hareket Alanı Teorisi (Spielraumtheorie)– Kusur Çerçevesi Teorisi (Schuldrahmentheorie) 
224
aa. Mükerrir Suçluların Küçük Suçlarının Cezalandırılması 
227
bb. Hafifletici Bir Etken Olarak Cumhuriyet Savcısının Suistimali 
228
b. Basamak Değeri (Statü) Teorisi (Stellenwerttheorie) 
230
c. Nokta Cezası Teorisi (Punktstrafentheorie) 
233
3. Somut Cezanın Tespiti 
234
a. Genel Olarak 
234
b. Ceza Türünün Saptanması 
234
aa. Genel Olarak 
234
bb. Tekerrür Durumunda Hapis Cezasını Seçme Zorunluluğu 
238
c. Temel Cezanın Belirlenmesi 
240
aa. Genel Olarak 
240
bb. Suçun Maddi Unsurlarına İlişkin Kriterler 
250
aaa. Suçun İşleniş Biçimi 
250
bbb. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araç 
256
ccc. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer 
259
ddd. Suçun Konusunun Önem ve Değeri 
260
eee. Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı 
263
cc. Suçun Manevi Unsurlarına İlişkin Kriterler 
267
aaa. Failin Kasta veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı 
267
bbb. Failin Güttüğü Amaç ve Saik 
279
d. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Etkisi 
282
e. Suça Etki Eden Nitelikli Hallerin Etkisi 
287
aa. Genel Olarak 
287
bb. Önce Artırım Sonra İndirim Nedenlerinin Uygulanması 
292
cc. Birden Fazla Artırım (veya İndirim) Nedeninin Birlikte Bulunması 
292
f. Sonuç Cezanın Belirlenmesi 
297
aa. Genel Olarak 
297
bb. Teşebbüs 
298
cc. İştirak 
301
dd. Zincirleme Suç 
303
ee. Haksız Tahrik 
313
ff. Yaş Küçüklüğü 
315
gg. Akıl Hastalığı 
317
hh. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler 
318
C. Seri Muhakeme Usulünde Cezanın Belirlenmesi (CMK m. 250) 
320
1. Genel Olarak 
320
2. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması İçin Gereken Şartlar 
324
3. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanma Şekli 
327
4. Talepname ve Hüküm 
330
5. Talepnamenin Reddi, İadesi ve Seri Muhakeme Usulünün Uygulanamayacağı Haller 
337
6. Seri Muhakeme Usulü Hakkında Değerlendirme 
340
D. Basit Yargılama Usulünde Cezanın Belirlenmesi (CMK m. 251) 
343
1. Genel Olarak 
343
2. Basit Yargılama Usulünün Uygulama Koşulları 
344
3. Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağı Haller 
346
4. Değerlendirme 
346
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK 
349
II. TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ 
355
A. Genel Olarak 
355
B. TCK m. 62/2’de Sayılan Takdiri İndirim Nedenleri 
362
1. Failin Geçmişi 
362
2. Failin Sosyal İlişkileri 
365
3. Failin Fiilden Sonraki Davranışları 
366
C. Takdiri İndirim Nedeninin Uygulanması 
369
III. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİ 
372
A. Kavram 
372
B. Koşulları 
378
C. Takdir Yetkisi 
379
D. Seçenek Yaptırımlar 
391
1. Adli Para Cezasına Çevrilme (TCK m. 50/1–a) 
392
2. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle, Tamamen Giderilmesi (TCK m. 50/1–b) 
394
3. En Az İki Yıl Süreyle, Bir Meslek veya Sanat Edinmeyi Sağlamak Amacıyla, Gerektiğinde Barınma İmkanı Da Bulunan Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme (TCK m. 50/1–c) 
401
4. Mahkum Olunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Süreyle, Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma (TCK m. 50/1–d) 
402
5. Sağladığı Hak ve Yetkiler Kötüye Kullanılmak Suretiyle veya Gerektirdiği Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranılarak Suç İşlenmiş Olması Durumunda; Mahkûm Olunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Süreyle, İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınmasına, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma (TCK m. 50/1–e) 
406
6. Mahkum Olunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Süreyle ve Gönüllü Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma (TCK m. 50/1–f) 
408
E. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Sonuçları 
411
F. Seçenek Yaptırımın Yerine Getirilmemesi 
411
IV. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ 
413
A. Genel Olarak 
413
B. Ertelemenin Amacı 
420
C. Ertelemenin Şartları 
422
1. Sanık Hakkında Hükmolunan Sonuç Cezanın İki Yıl veya Daha Az Süreli Hapis Cezası Olması 
422
2. Sanığın Daha Önceden kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olması 
425
3. Mahkemede Sanığın Bir Daha Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaat Oluşması 
430
D. Zararın Tazmini Şartıyla Erteleme 
433
E. Erteleme Kararı 
435
F. Denetim Süresi 
436
H. Ertelemenin Düşmesi 
437
I. Ertelemenin Sonuçları 
440
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZALARIN HESAPLANMASI VE MAHSUP
I. CEZALARIN HESAPLANMASINDA GEÇERLİ İLKELER 
443
A. Cezanın Alt ve Üst Sınırını Aşma Yasağı 
443
B. Seçenek Cezalardan Adli Para Cezasını Seçme Durumunda Sınırlara Uyma Zorunluluğu 
445
C. Küçükler ve Yaşlılar İçin Kısa Süreli Hapis Cezasını Sonuç Ceza Olarak Belirleme Yasağı 
445
II. HAPİS CEZASININ HESABI 
446
A. Genel Olarak 
446
B. Gün Olarak Belirlenmiş Hapis Cezasının Hesaplanması 
446
C. Ay Olarak Belirlenmiş Hapis Cezasının Hesaplanması 
447
D. Yıl Olarak Belirlenmiş Hapis Cezasının Hesaplanması 
448
E. Hapis Cezasının Hesabında Uygulanacak artırım Oranlarının Hesaplanması 
449
F. Hapis Cezalarının İçtimaı 
449
1. Cezaların İçtimaı Sistemleri 
451
a. Erime Sistemi 
451
b. Cezaların Artırılması Sistemi 
452
c. Cezaların Toplanması Sistemi 
453
2. 765 sayılı TCK ve 5237 sayılı TCK Döneminde Uygulanan Cezaların İçtimaı Kurallarının Uygulanma Şekli 
453
III. ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ (HESABI) 
457
A. Genel Olarak 
457
B. Adli Para Cezasının Kanunda Düzenlenme Şekilleri 
458
1. Suç Karşılığında Sadece Adli Para Cezasının Öngörüldüğü Durumlarda Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
458
2. Hapis Cezasının Alternatifi Olan Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
458
3. Hapis Cezası ile Birlikte Uygulanacak Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
461
C. Tam Gün Sayısının Belirlenmesi 
462
D. Artırım ve İndirimlerin Uygulanması Suretiyle Sonuç Cezanın Gün Olarak Belirlenmesi 
464
E. Bir Günün Parasal Karşılığının Tespit Edilmesi 
464
F. Sonuç Adli Para Cezasının Belirlenmesi 
467
G. Kısa ve Gerekçeli Kararda Gün Sayısı ve Para Miktarının Gösterilmesi Zorunluluğu 
467
H. Mehil veya Taksitlendirme 
468
I. Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesi 
469
IV. MAHSUP (TCK m. 63) 
469
A. Genel Olarak 
469
B. Mahsubun Mahiyetine İlişkin Sistemler 
471
C. Mahsubun Hukuki Niteliği 
473
D. Mahsubun Koşulları ve Uygulanması 
475
1. Genel Olarak 
475
2. Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucu Doğuran Tüm Haller Kavramı 
476
3. Bir Ceza Mahkumiyetinin Varlığı 
483
4. Mahsubun Hangi Suç Nedeniyle Verilecek Mahkumiyetten Yapılacağı Hususu 
485
5. Mahsubun Uygulanma Usulü 
487
6. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu 
490
SONUÇ 
493
Kaynakça 
513
Kavram Dizini 
533