Türk Borçlar Kanunu Zafer Zeytin, Tuba Birinci Uzun, Meltem Karatepe Kaya, Okan Fırat Turan, Zeynep Çoşkun  - Kitap
1. Baskı, 
Eylül 2011
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
728
Barkod:
9789750216282
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Türk Borçlar Kanunu kitabımız, 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (RC 04.02.2011, 27836) maddeleri ile genel gerekçe ve madde gerekçeleri ile birlikte bu tarihten itibaren yürürlükten kalkacak olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu maddelerini karşılaştırmalı olarak içermektedir. Kitabımızda ayrıca 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG 04.02.2011, 27836), geniş bir kavram indeksi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na kaynaklık eden İsviçre Borçlar Kanunu'nu ve diğer Kanunların karşılık maddeleri liste olarak ve ilgili maddelerin altında bulunmaktadır. Bunun yanında 6111 sayılı Kanunla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanun'unu 15'inci maddesi üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik Kitabımızda işlenmiş bulunmaktadır.
6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(30.03.2011 kabul tarihi; 14.04.2011 tarihinde 27905 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.) ile yapılan değişiklikler kitap metnine işlenememiştir. Yapılan bu değişiklik şu şekildedir: GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 322,324, 330, 339, 341,342, 343,345, 346 ve 353 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Borç İlişkisinin Kaynakları
.
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
.
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
.
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
.
Borç İlişkisinin Hükümleri
.
Borçların İfası
.
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
.
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
.
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
.
Sona Erme Hâlleri
.
Zamanaşımı
.
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
.
Teselsül
.
Koşullar
.
Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu
.
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
.
Alacağın Devri
.
Borcun Üstlenilmesi
.
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
.
Özel Borç İlişkileri
.
Satış Sözleşmesi
.
Taşınır Satışı
.
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
.
Bazı Satış Türleri
.
Mal Değişim Sözleşmesi
.
Bağışlama Sözleşmesi
.
Kira Sözleşmesi
.
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
.
Ürün Kirası
.
Ödünç Sözleşmeleri
.
Hizmet Sözleşmeleri
.
Eser Sözleşmesi
.
Yayım Sözleşmesi
.
Vekâlet İlişkileri
.
Vekâletsiz İşgörme
.
Komisyon Sözleşmesi
.
Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
.
Saklama Sözleşmeleri
.
Kefalet Sözleşmesi
.
Kumar ve Bahis
.
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
.
Âdi Ortaklık Sözleşmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
TÜRK BORÇLAR KANUNU
GENEL GEREKÇE 
35
BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Sözleşmenin kurulması 
47
I. İrade açıklaması 
47
1. Genel olarak 
47
2. İkinci derecedeki noktalar 
48
II. Öneri ve kabul 
49
1. Süreli öneri 
49
2. Süresiz öneri 
50
a. Hazır olanlar arasında 
50
b. Hazır olmayanlar arasında 
51
3. Örtülü kabul 
52
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 
52
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri 
53
6. İlân yoluyla ödül sözü verme 
54
7. Önerinin ve kabulün geri alınması 
55
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı 
56
B. Sözleşmelerin şekli 
57
I. Genel kural 
57
II. Yazılı şekil 
58
1. Yasal şekil 
58
a. Kapsamı 
58
b. Unsurları 
59
c. İmza 
60
d. İmza yerine geçen işaretler 
62
2. İradî şekil 
63
C. Borç tanıması 
64
D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler 
65
E. Genel işlem koşulları 
66
I. Genel olarak 
66
II. Kapsamı 
69
1. Yazılmamış sayılma 
69
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi 
70
III. Yorumlanması 
71
IV. Değiştirme yasağı 
72
V. İçerik denetimi 
73
F. Sözleşmenin içeriği 
74
I. Sözleşme özgürlüğü 
74
II. Kesin hükümsüzlük 
75
III. Aşırı yararlanma 
76
IV. Önsözleşme 
77
G. İrade bozuklukları 
78
I. Yanılma 
78
1. Yanılmanın hükümleri 
78
2. Yanılma hâlleri 
79
a. Açıklamada yanılma 
79
b. Saikte yanılma 
81
c. İletmede yanılma 
82
3. Yanılmada dürüstlük kuralları 
82
4. Yanılmada kusur 
83
II. Aldatma 
84
III. Korkutma 
85
1. Hükmü 
85
2. Koşulları 
86
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 
87
H. Temsil 
88
I. Yetkili temsil 
88
1. Genel olarak 
88
a. Temsilin hükmü 
88
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi 
89
2. Hukukî işlemden doğan yetki 
90
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması 
90
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar 
91
c. Yetki belgesinin geri verilmesi 
92
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi 
93
II. Yetkisiz temsil 
94
1. Onama hâlinde 
94
2. Onamama hâlinde 
95
III. Saklı hükümler 
96
İKİNCİ AYIRIM Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
A. Sorumluluk 
96
I. Genel olarak 
96
II. Zararın ve kusurun ispatı 
98
III. Tazminat 
99
1. Belirlenmesi 
99
2. İndirilmesi 
100
IV. Özel durumlar 
101
1. Ölüm ve bedensel zarar 
101
a. Ölüm 
101
b. Bedensel zarar 
102
c. Belirlenmesi 
103
d. Manevî tazminat 
105
2. Haksız rekabet 
107
3. Kişilik hakkının zedelenmesi 
107
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı 
108
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 
109
1. Sebeplerin yarışması 
109
2. Müteselsil sorumluluk 
110
a. Dış ilişkide 
110
b. İç ilişkide 
112
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 
113
1. Genel olarak 
113
2. Sorumluluk 
114
B. Kusursuz sorumluluk 
115
I. Hakkaniyet sorumluluğu 
115
II. Özen sorumluluğu 
117
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu 
117
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 
118
a. Giderim yükümlülüğü 
118
b. Alıkoyma hakkı 
119
3. Yapı malikinin sorumluluğu 
121
a. Giderim yükümlülüğü 
121
b. Zarar tehlikesini önleme 
122
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 
123
C. Zamanaşımı 
124
I. Kural 
124
II. Rücu isteminde 
127
D. Yargılama 
128
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 
128
II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi 
129
III. Geçici ödemeler 
130
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Koşulları 
131
I. Genel olarak 
131
II. Borçlanılmamış edimin ifası 
132
B. Geri vermenin kapsamı 
133
I. Zenginleşenin yükümlülüğü 
133
II. Giderleri isteme hakkı 
134
C. Geri istenememe 
135
D. Zamanaşımı 
136
İKİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Hükümleri BİRİNCİ AYIRIM Borçların İfası
A. Genel olarak 
138
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 
138
II. İfanın konusu 
139
1. Kısmen ifa 
139
2. Bölünemeyen borç 
140
3. Çeşit borcu 
141
4. Seçimlik borç 
141
5. Faiz 
142
B. İfa yeri 
143
C. İfa zamanı 
144
I. Süreye bağlanmamış borç 
144
II. Süreye bağlı borç 
145
1. Aya ilişkin sürelerde vade 
145
2. Diğer sürelerde vade 
146
3. Tatil günleri 
147
III. İş saatlerinde ifa 
148
IV. Sürenin uzatılması 
148
V. Erken ifa 
149
VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 
150
1. İfada sıra 
150
2. İfa güçsüzlüğü 
151
D. Ödeme 
152
I. Ülke parası ile 
152
II. Mahsup 
153
1. Kısmen ödemede 
153
2. Birden çok borçta 
154
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre 
154
b. Kanuna göre 
155
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi 
156
1. Borçlunun hakkı 
156
2. Hükümleri 
157
3. Senedin geri verilememesi 
158
E. Alacaklının temerrüdü 
159
I. Koşulları 
159
II. Hükümleri 
160
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde 
160
a. Tevdi hakkı 
160
b. Satma hakkı 
161
c. Tevdi konusunu geri alma 
162
2. Diğer edimlerde 
163
F. Diğer ifa engelleri 
163
İKİNCİ AYIRIM Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
A. Borcun ifa edilmemesi 
164
I. Giderim borcu 
164
1. Genel olarak 
164
2. Yapma ve yapmama borçlarında 
165
II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı 
167
1. Genel olarak 
167
2. Sorumsuzluk anlaşması 
168
3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 
169
B. Borçlunun temerrüdü 
171
I. Koşulları 
171
II. Hükümleri 
172
1. Genel olarak 
172
a. Gecikme tazminatı 
172
b. Beklenmedik hâlden sorumluluk 
172
2. Temerrüt faizi 
173
a. Genel olarak 
173
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi 
175
3. Aşkın zarar 
175
4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 
176
a. Süre verilmesi 
176
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar 
177
c. Seçimlik haklar 
178
d. Sürekli edimli sözleşmelerde 
180
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
A. Alacaklıya halef olma 
181
B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme 
182
C. Üçüncü kişi yararına sözleşme 
183
I. Genel olarak 
183
II. Sorumluluk sigortalarında 
184
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı BİRİNCİ AYIRIM Sona Erme Hâlleri
A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi 
185
B. İbra 
186
C. Yenileme 
187
I. Genel olarak 
187
II. Cari hesaplarda 
188
D. Birleşme 
189
E. İfa imkânsızlığı 
190
I. Genel olarak 
190
II. Kısmî ifa imkânsızlığı 
191
III. Aşırı ifa güçlüğü 
192
F. Takas 
195
I. Koşulları 
195
1. Genel olarak 
195
2. Kefalet hâlinde 
196
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde 
196
4. Borçlunun iflâsı hâlinde 
197
II. Hükümleri 
197
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 
198
IV. Takastan feragat 
199
İKİNCİ AYIRIM Zamanaşımı
A. Süreler 
200
I. On yıllık zamanaşımı 
200
II. Beş yıllık zamanaşımı 
200
III. Sürelerin kesinliği 
203
IV. Zamanaşımının başlangıcı 
203
1. Genel olarak 
203
2. Dönemsel edimlerde 
204
V. Sürelerin hesaplanması 
205
B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı 
206
C. Zamanaşımının durması 
207
D. Zamanaşımının kesilmesi 
208
I. Sebepleri 
208
II. Birlikte borçlulara etkisi 
209
III. Yeni sürenin başlaması 
210
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde 
210
2. Alacaklının fiili hâlinde 
211
E. Davanın reddinde ek süre 
212
F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta 
213
G. Zamanaşımından feragat 
213
H. İleri sürülmesi 
214
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Borç İlişkilerinde Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM Teselsül
A. Müteselsil borçluluk 
215
I. Doğuşu 
215
II. Dış ilişki 
216
1. Hükümleri 
216
a. Borçluların sorumluluğu 
216
b. Borçluların savunmaları 
217
c. Borçluların bireysel davranışı 
218
2. Borcun sona ermesi 
218
III. İç ilişki 
219
1. Paylaşım 
219
2. Alacaklıya halef olma 
220
B. Müteselsil alacaklılık 
221
İKİNCİ AYIRIM Koşullar
A. Geciktirici koşul 
222
I. Genel olarak 
222
II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum 
223
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar 
224
B. Bozucu koşul 
225
C. Ortak hükümler 
226
I. Koşulun gerçekleşmesi 
226
II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme 
226
III. Yasak koşullar 
227
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu
A. Bağlanma parası 
228
B. Cayma parası 
229
C. Ceza koşulu 
230
I. Alacaklının hakları 
230
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi 
230
2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki 
232
3. Kısmî ifanın yanması 
233
II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi 
233
BEŞİNCİ BÖLÜM Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri BİRİNCİ AYIRIM Alacağın Devri
A. Koşulları 
234
I. İradî devir 
234
1. Genel olarak 
234
2. Şekli 
236
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi 
236
B. Devrin hükümleri 
237
I. Borçlunun durumu 
237
1. İyiniyetle yapılan ifa 
237
2. İfadan kaçınma ve tevdi 
238
3. Borçluya ait savunmalar 
239
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi 
240
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi 
241
IV. Garanti 
242
1. Genel olarak 
242
2. İfaya yönelik devir 
243
3. Sorumluluğun kapsamı 
244
C. Özel hükümlerin saklılığı 
245
İKİNCİ AYIRIM Borcun Üstlenilmesi
A. İç üstlenme sözleşmesi 
245
B. Dış üstlenme sözleşmesi 
246
I. Öneri ve kabul 
246
II. Önerinin bağlayıcılığı 
247
C. Borçlunun değişmesinin sonuçları 
248
I. Bağlı hak ve borçlar 
248
II. Savunmalar 
249
D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü 
250
E. Borca katılma 
251
F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması 
252
G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 
253
H. Özel hükümlerin saklılığı 
254
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
A. Sözleşmenin devri 
255
B. Sözleşmeye katılma 
256
A. Tanımı ve hükümleri 
258
B. Yarar ve hasar 
259
İKİNCİ AYIRIM Taşınır Satışı
A. Konusu 
261
B. Satıcının borçları 
262
I. Zilyetliğin devri 
262
1. Kural 
262
2. Devir ve taşıma giderleri 
263
3. Satıcının temerrüdü 
264
a. Kural ve ayrık durum 
264
b. Giderim borcu ve kapsamı 
265
II. Zapttan sorumluluk 
266
1. Konusu 
266
2. Yargılama usulü 
268
a. Davanın bildirimi 
268
b. Mahkeme kararı olmaksızın geri verme 
269
3. Alıcının hakları 
270
a. Tam zapt hâlinde 
270
b. Kısmî zapt hâlinde 
271
III. Ayıptan sorumluluk 
273
1. Konusu 
273
a. Genel olarak 
273
b. Hayvan satışında 
273
2. Sorumsuzluk anlaşması 
274
3. Alıcının bildiği ayıplar 
275
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme 
276
a. Genel olarak 
276
b. Hayvan satışında 
277
5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları 
278
6. Satılanın başka yerden gönderilmesi 
279
7. Alıcının seçimlik hakları 
280
a. Genel olarak 
280
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması 
282
8. Dönmenin sonuçları 
283
a. Genel olarak 
283
b. Birden çok mal satışında 
284
9. Zamanaşımı 
285
C. Alıcının borçları 
287
I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması 
287
II. Satış bedelinin belirlenmesi 
288
III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi 
289
IV. Alıcının temerrüdü 
290
1. Satıcının dönme hakkı 
290
2. Zararın hesaplanması ve giderimi 
291
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
A. Şekil 
293
B. Satış ilişkisi doğuran haklar 
294
I. Süresi ve şerhi 
294
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi 
295
III. Önalım hakkı 
296
1. İleri sürülmesi 
296
2. Koşulları ve hükümleri 
297
3. Kullanılması ve hükümleri 
298
C. Taşınmaz satışı 
298
I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması 
298
II. Sorumluluk 
299
III. Yarar ve hasar 
301
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması 
302
DÖRDÜNCÜ AYIRIM Bazı Satış Türleri
A. Örnek üzerine satış 
303
I. Tanımı 
303
II. İspat yükü 
303
B. Beğenme koşuluyla satış 
304
I. Tanımı 
304
II. Hükümleri 
305
III. Deneme veya gözden geçirme 
306
1. Satıcının yanında 
306
2. Alıcının yanında 
307
C. Kısmî ödemeli satışlar 
308
I. Taksitle satış 
308
1. Tanımı, şekli ve içeriği 
308
2. Yasal temsilcinin rızası 
309
3. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve geri alma açıklaması 
310
4. Tarafların hak ve borçları 
311
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi 
311
b. Alıcının def’ileri 
312
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi 
312
5. Alıcının temerrüdü 
313
a. Satıcının seçimlik hakkı 
313
b. Sözleşmeden dönme 
314
c. Hâkimin müdahalesi 
316
6. Yetkili mahkeme ve tahkim 
316
7. Uygulama alanı 
317
II. Ön ödemeli taksitle satış 
318
1. Tanımı, şekli ve içeriği 
318
2. Tarafların hak ve borçları 
319
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması 
319
b. Alıcının malın devrini isteme hakkı 
320
c. Satış bedelinin ödenmesi 
321
d. Satış bedelinin belirlenmesi 
322
3. Sözleşmenin sona ermesi 
323
a. Cayma hakkı 
323
b. Sözleşmenin süresi 
324
c. Alıcının temerrüdü 
324
4. Uygulama alanının sınırlanması 
325
III. Ortak hükümler 
326
D. Açık artırma yoluyla satış 
327
I. Tanımı 
327
II. Kurulması 
327
III. Hükümleri 
328
1. Artırmaya katılanın bağlandığı an 
328
a. Genel olarak 
328
b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında 
329
2. Ödemenin peşin olması gereği 
330
3. Mülkiyetin geçmesi 
331
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 
332
IV. Artırmanın iptali 
333
İKİNCİ BÖLÜM Mal Değişim Sözleşmesi
A. Tanımı 
334
B. Tâbi olduğu hükümler 
335
C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 
335
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bağışlama Sözleşmesi
A. Tanımı 
336
B. Bağışlama ehliyeti 
337
I. Bağışlayan için 
337
II. Bağışlanan için 
338
C. Kurulması 
339
I. Bağışlama sözü verme 
339
II. Elden bağışlama 
340
III. Koşullu bağışlama 
341
IV. Yüklemeli bağışlama 
342
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 
343
VI. Bağışlama önerisinin geri alınması 
344
D. Bağışlayanın sorumluluğu 
345
E. Bağışlamanın ortadan kalkması 
346
I. Bağışlamanın geri alınması 
346
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma 
347
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi 
348
IV. Bağışlayanın ölümü 
350
A. Tanımı 
352
B. Kira süresi 
353
C. Kiraya verenin borçları 
354
I. Teslim borcu 
354
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu 
355
III. Yan giderlere katlanma borcu 
355
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 
357
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 
357
2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk 
359
a. Genel olarak 
359
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih 
360
c. Kira bedelinin indirilmesi 
362
d. Zararın giderimi 
363
V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 
363
1. Zapttan sorumluluk 
363
2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması 
364
a. Kiralananın el değiştirmesi 
364
b. Üçüncü kişinin sınırlı aynî hak sahibi olması 
365
c. Tapu siciline şerh 
366
D. Kiracının borçları 
367
I. Kira bedelini ödeme borcu 
367
1. Genel olarak 
367
2. İfa zamanı 
368
3. Kiracının temerrüdü 
369
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 
370
III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 
371
IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu 
372
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu 
373
E. Özel durumlar 
374
I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 
374
1. Kiraya veren tarafından 
374
2. Kiracı tarafından 
375
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri 
377
III. Kira ilişkisinin devri 
378
IV. Kiralananın kullanılmaması 
379
1. Genel olarak 
379
2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 
380
V. Takastan feragat yasağı 
382
F. Sözleşmenin sona ermesi 
382
I. Sürenin geçmesi 
382
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 
383
1. Genel olarak 
383
2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında 
385
3. Taşınır kiralarında 
386
III. Olağanüstü fesih 
387
1. Önemli sebepler 
387
2. Kiracının iflâsı 
388
3. Kiracının ölümü 
388
G. Kiralananın geri verilmesi 
389
I. Genel olarak 
389
II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 
390
H. Kiraya verenin hapis hakkı 
391
I. Konusu 
391
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 
392
III. Hakkın kullanılması 
393
İKİNCİ AYIRIM Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
A. Uygulama alanı 
394
B. Bağlantılı sözleşme 
395
C. Kullanma giderleri 
396
D. Kiracının güvence vermesi 
397
E. Kira bedeli 
398
I. Genel olarak 
398
II. Belirlenmesi 
399
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 
401
IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 
403
F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi 
405
I. Bildirim yoluyla 
405
1. Genel olarak 
405
2. Bildirimin geçerliliği 
406
a. Şekil 
406
b. Aile konutu 
407
II. Dava yoluyla 
408
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle 
408
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar 
408
b. Yeni malikin gereksinimi 
409
2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle 
410
3. Dava süresinin uzaması 
411
4. Dava sebeplerinin sınırlılığı 
412
5. Yeniden kiralama yasağı 
413
6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi 
414
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ürün Kirası
A. Tanımı 
415
B. Genel hükümlerin uygulanması 
417
C. Tutanak düzenleme 
417
D. Kiraya verenin borçları 
418
I. Teslim borcu 
418
II. Esaslı onarımlar 
419
E. Kiracının borçları 
420
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 
420
1. Genel olarak 
420
2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 
421
II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 
422
III. Bakım borcu 
423
F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı 
424
G. Sözleşmenin sona ermesi 
425
I. Sona erme sebepleri 
425
1. Sürenin geçmesi 
425
2. Fesih bildirimi 
426
3. Olağanüstü fesih 
427
a. Önemli sebepler 
427
b. Kiracının iflâsı 
428
c. Kiracının ölümü 
429
II. Sona ermenin sonuçları 
429
1. Geri verme 
429
2. Tutanağa geçirilmiş eşya 
430
3. Ürün ve yetişme giderleri 
432
4. Saman, gübre ve benzerleri 
433
H. Hayvan kirası 
433
I. Konusu 
433
II. Sorumluluk 
434
III. Fesih 
436
BEŞİNCİ BÖLÜM Ödünç Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Kullanım Ödüncü
A. Tanımı 
437
B. Hükümleri 
438
I. Ödünç alanın kullanım hakkı 
438
II. Bakım ve koruma giderleri 
439
III. Müteselsil sorumluluk 
440
C. Sona ermesi 
440
I. Amacı belirlenmiş kullanmada 
440
II. Amacı belirlenmemiş kullanmada 
441
III. Ödünç alanın ölümü 
442
İKİNCİ AYIRIM Tüketim Ödüncü
A. Tanımı 
443
B. Hükümleri 
444
I. Faiz 
444
1. Genel olarak 
444
2. Faize ilişkin özel kurallar 
445
II. Zamanaşımı 
446
III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü 
447
C. Para yerine verilen şeyler 
448
D. Geri verme zamanı 
449
ALTINCI BÖLÜM Hizmet Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Genel Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı 
450
B. Kurulması 
452
C. İşçinin borçları 
453
I. Bizzat çalışma borcu 
453
II. Özen ve sadakat borcu 
454
III. Teslim ve hesap verme borcu 
456
IV. Fazla çalışma borcu 
456
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 
457
VI. İşçinin sorumluluğu 
458
D. İşverenin borçları 
459
I. Ücret ödeme borcu 
459
1. Ücret 
459
a. Genel olarak 
459
b. Fazla çalışma ücreti 
461
c. İşin sonucundan pay alma 
462
d. Aracılık ücreti 
463
e. İkramiye 
464
2. Ücretin ödenmesi 
465
a. Ödeme süresi 
465
b. Ücretin korunması 
467
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi durumunda ücret 
469
a. İşverenin temerrüdü durumunda 
469
b. İşçinin çalışmayı durdurması durumunda 
470
4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi 
471
5. Parça başına veya götürü iş 
472
a. İş verme 
472
b. Birim ücreti 
473
II. İş araç ve malzemeleri 
474
III. Giderler 
475
1. Genel olarak 
475
2. Taşıma araçları 
476
3. Giderlerin ödenmesi 
477
IV. İşçinin kişiliğinin korunması 
478
1. Genel olarak 
478
2. Ev düzeni içinde çalışmada 
480
3. Kişisel verilerin kullanılmasında 
481
V. Ceza koşulu ve ibra 
482
VI. Tatil ve izinler 
483
1. Hafta tatili ve iş arama izni 
483
2. Yıllık izin 
484
a. Süresi 
484
b. İndirimi 
485
c. Kullanılması 
486
d. Ücreti 
487
VII. Hizmet belgesi 
488
E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı 
489
F. Hizmet ilişkisinin devri 
490
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri 
490
II. Sözleşmenin devri 
491
G. Sözleşmenin sona ermesi 
492
I. Belirli süreli sözleşmede 
492
II. Belirsiz süreli sözleşmede 
493
1. Genel olarak fesih hakkı 
493
2. Fesih bildirim süresi 
494
a. Genel olarak 
494
b. Deneme süresi içinde 
495
III. Feshe karşı koruma 
496
IV. Derhâl fesih 
497
1. Koşulları 
497
a. Haklı sebepler 
497
b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi 
498
2. Sonuçları 
498
a. Haklı sebeple fesihte 
498
b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 
499
c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması 
500
V. İşçinin veya işverenin ölümü 
501
1. İşçinin ölümü 
501
2. İşverenin ölümü 
502
VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 
503
1. Borçların muaccel olması 
503
2. Geri verme yükümlülüğü 
504
VII. Rekabet yasağı 
505
1. Koşulları 
505
2. Sınırlandırılması 
506
3. Aykırı davranışların sonuçları 
507
4. Sona ermesi 
509
İKİNCİ AYIRIM Pazarlamacılık Sözleşmesi
A. Tanımı ve kurulması 
509
I. Tanımı 
509
II. Kurulması 
511
B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri 
511
I. Yükümlülükleri 
511
II. Garanti 
512
III. Yetkileri 
513
C. İşverenin özel yükümlülükleri 
514
I. Faaliyet alanı 
514
II. Ücret 
515
1. Genel olarak 
515
2. Komisyon 
516
3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi 
517
III. Harcamalar 
518
IV. Hapis hakkı 
519
D. Sona ermesi 
520
I. Özel fesih süresi 
520
II. Özel sonuçlar 
521
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Evde Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı ve çalışma koşulları 
521
I. Tanımı 
521
II. Çalışma koşullarının bildirilmesi 
522
III. İşçinin özel borçları 
523
1. İşin yapılması 
523
2. Malzeme ve iş araçları 
524
IV. İşverenin özel borçları 
525
1. Ürünün kabulü 
525
2. Ücret 
526
a. Ödenmesi 
526
b. Çalışmanın engellenmesi halinde 
526
V. Sona ermesi 
527
B. Genel hükümlerin uygulanması 
528
YEDİNCİ BÖLÜM Eser Sözleşmesi
A. Tanımı 
529
B. Hükümleri 
530
I. Yüklenicinin borçları 
530
1. Genel olarak 
530
2. Malzeme bakımından 
531
3. İşe başlama ve yürütme 
533
4. Ayıp sebebiyle sorumluluk 
534
a. Ayıbın belirlenmesi 
534
c. İşsahibinin sorumluluğu 
536
d. Eserin kabulü 
537
e. Zamanaşımı 
538
II. İşsahibinin borçları 
540
1. Bedelin muacceliyeti 
540
2. Bedel 
541
a. Götürü bedel 
541
b. Değere göre bedel 
543
C. Sözleşmenin sona ermesi 
543
I. Yaklaşık bedelin aşılması 
543
II. Eserin yok olması 
545
III. Tazminat karşılığı fesih 
546
IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması 
547
V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 
548
SEKİZİNCİ BÖLÜM Yayım Sözleşmesi
A. Tanımı 
549
B. Şekli 
550
C. Hükümleri 
550
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk 
550
II. Yayımlatanın tasarruf hakkı 
551
III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi 
552
IV. Çoğaltma ve dağıtım 
554
V. Düzeltme ve iyileştirme 
554
VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım 
556
VII. Çeviri hakkı 
556
VIII. Bedel isteme hakkı 
557
1. Bedelin belirlenmesi 
557
2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı 
558
D. Sona ermesi 
559
I. Eserin yok olması 
559
II. Basılanın yok olması 
560
III. Kişisel sebeplerle sona ermesi 
561
E. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi 
562
DOKUZUNCU BÖLÜM Vekâlet İlişkileri BİRİNCİ AYIRIM Vekâlet Sözleşmesi
A. Tanımı 
563
B. Kurulması 
564
C. Hükümleri 
565
I. Vekâletin kapsamı 
565
II. Vekilin borçları 
566
1. Talimata uygun ifa 
566
2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme 
567
a. Genel olarak 
567
b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde 
568
3. Hesap verme 
569
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi 
570
III. Vekâlet verenin borçları 
571
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu 
571
D. Sona ermesi 
572
I. Sebepleri 
572
1. Tek taraflı sona erdirme 
572
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs 
573
II. Hükümleri 
574
İKİNCİ AYIRIM Kredi Mektubu ve Kredi Emri
A. Kredi mektubu 
574
B. Kredi emri 
576
I. Tanımı ve şekli 
576
II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği 
576
III. Kredi emri verilenin önel vermesi 
577
IV. Taraflar arasındaki ilişki 
578
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Simsarlık Sözleşmesi
A. Tanımı ve şekli 
578
B. Ücret 
580
I. Hak etme zamanı 
580
II. Ücretin belirlenmesi 
580
III. Simsarın haklarını kaybetmesi 
581
IV. Evlenme simsarlığı 
582
V. Ücretten indirim 
583
ONUNCU BÖLÜM Vekâletsiz İşgörme
A. İşgörenin hak ve borçları 
583
I. İşin görülmesi 
583
II. Sorumluluk 
584
III. İşgörenin ehliyetsizliği 
586
B. İşsahibinin hak ve borçları 
586
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde 
586
II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde 
587
III. Onama 
588
ONBİRİNCİ BÖLÜM Komisyon Sözleşmesi
A. Alım veya satım komisyonculuğu 
589
I. Tanımı 
589
II. Komisyoncunun borçları 
590
1. Bildirme ve sigortalama borcu 
590
2. Özen borcu 
591
3. Vekâlet verenin belirlediği bedel 
592
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme 
593
5. Komisyoncunun garantisi 
594
III. Komisyoncunun hakları 
595
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler 
595
2. Komisyon ücreti 
596
a. İsteme hakkı 
596
b. Kaybedilmesi 
596
3. Hapis hakkı 
597
4. Malın açık artırmayla satılması 
598
5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması 
599
a. Bedel ve ücret 
599
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma 
600
c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi 
600
B. Diğer komisyon işleri 
601
ONİKİNCİ BÖLÜM Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
A. Ticarî temsilci 
602
I. Tanımı ve yetki verilmesi 
602
II. Temsil yetkisinin kapsamı 
603
III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 
604
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi 
605
B. Ticarî vekil 
606
C. Diğer tacir yardımcıları 
607
D. Rekabet yasağı 
608
E. Ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi 
609
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Havale
A. Tanımı 
610
B. Hükümleri 
611
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki 
611
II. Havale ödeyicisinin borcu 
612
III. İfa edilmeme durumunda bildirim 
613
C. Geri alma 
614
D. Kıymetli evrak konusunda havale 
615
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Saklama Sözleşmeleri
A. Genel saklama sözleşmesi 
616
I. Tanımı 
616
II. Saklatanın borçları 
617
III. Saklayanın borçları 
618
1. Kullanım yasağı 
618
2. Geri verme 
618
a. Genel olarak 
618
b. Özel durumlar 
619
c. Geri verme yeri 
620
3. Saklayanların sorumluluğu 
621
4. Üçüncü kişilerin iddiaları 
622
IV. Güvenilirkişiye bırakma 
622
B. Mislî şeylerin saklanması 
623
C. Ardiyeciye bırakma 
624
I. Senet çıkarma 
624
II. Ardiyecinin saklama borcu 
625
III. Bırakılan şeylerin karışması 
626
IV. Ardiyecinin hakları 
626
V. Malların geri verilmesi 
627
D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma 
628
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu 
628
1. Koşulları ve kapsamı 
628
2. Kıymetli eşya 
629
3. Sorumluluğun kalkması 
630
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu 
631
III. Hapis hakkı 
632
ONBEŞİNCİ BÖLÜM Kefalet Sözleşmesi
A. Tanımı 
633
B. Koşulları 
634
I. Asıl borç 
634
II. Şekil 
635
III. Eşin rızası 
636
C. İçeriği 
637
I. Türlerine göre 
637
1. Âdi kefalet 
637
2. Müteselsil kefalet 
639
3. Birlikte kefalet 
641
4. Kefile kefil ve rücua kefil 
643
II. Ortak hükümler 
643
1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki 
643
a. Sorumluluğun kapsamı 
643
b. Kefilin takibi 
645
c. Def’iler 
646
d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi 
648
e. Ödemenin kabulünü isteme 
650
f. Bildirim, iflâsta ve konkordatoda kayıt 
651
2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki 
652
a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı 
652
b. Kefilin rücu hakkı 
653
c. Kefilin bildirim yükü 
655
D. Sona ermesi 
656
I. Kanun gereğince 
656
II. Kefaletten dönme 
657
III. Süreli kefalette 
658
IV. Süreli olmayan kefalette 
659
V. Çalışanlara kefalette 
661
E. Uygulama alanı 
661
ONALTINCI BÖLÜM Kumar ve Bahis
A. Alacağın dava ve takip edilememesi 
662
B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme 
663
C. Piyango ve diğer şans oyunları 
664
ONYEDİNCİ BÖLÜM Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
A. Tanımı 
665
B. Şekli 
666
C. Gelir alacaklısının hakları 
667
I. Hakkın kullanılması 
667
II. Devredilebilmesi 
668
İKİNCİ AYIRIM Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
A. Tanımı 
669
B. Şekli 
670
C. Güvencesi 
671
D. Konusu 
671
E. İptali ve tenkisi 
672
F. Sona ermesi 
673
I. Önel verilerek fesih 
673
II. Önel verilmeksizin fesih 
675
III. Bakım borçlusunun ölümü 
676
G. Devredilemezlik, iflâs ve haciz hâlinde istem 
676
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM Âdi Ortaklık Sözleşmesi
A. Tanımı 
677
B. Ortaklar arasındaki ilişki 
678
I. Katılım payı 
678
II. Kazanç ve zarar 
679
1. Kazancın paylaşılması 
679
2. Kazanç ve zarara katılma 
680
III. Ortaklığın kararları 
681
IV. Ortaklığın yönetimi 
682
V. Ortaklar arasındaki sorumluluk 
683
1. Rekabet yasağı 
683
2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler 
683
3. Özen borcu 
684
VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması 
685
VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki 
686
1. Genel olarak 
686
2. Ortaklık işlerini inceleme 
687
VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler 
688
1. Yeni ortak alımı ve alt katılım 
688
2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 
689
a. Genel olarak 
689
b. Ortaklık payının tasfiyesi 
690
c. Malvarlığının yetersizliği 
691
d. Tamamlanmamış işler 
692
C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi 
693
I. Temsil 
693
II. Temsilin sonuçları 
694
D. Ortaklığın sona ermesi 
695
I. Sona erme sebepleri 
695
1. Genel olarak 
695
2. Belirsiz süreli ortaklık 
697
II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi 
697
III. Tasfiye 
698
1. Katılım payı için yapılacak işlem 
698
2. Kazanç ve zararın paylaşımı 
699
3. Tasfiye usulü 
700
IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 
701
Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi 
702
Yürürlükten kaldırılan Kanun 
702
Yürürlük 
703
Yürütme 
703
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 
705
Türk Borçlar Kanunu İle İsviçre Borçlar Kanunu Karşılaştırma Tablosu 
709
Kavramlar Dizini 
719