Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap
Türk Borçlar Hukukunda

Zamanaşımı ve Uygulaması

4. Baskı, 
Temmuz 2008
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
633
Barkod:
9789750207891
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kendi alanında temel başvuru kaynaklarından biri haline gelen Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması" bu kez genişletilmiş ve güncelleştirilmiş 4. baskısıyla okur karşısında. Borçlar Hukukunun temel kurumlarından olan zamanaşımı" normlarının her yeni ve somut olayda yeniden yorumlanmasıyla çok zengin bir anlam kazanmaktadır.
Sözgelimi, uzun yıllar boyunca kabul edilen ıslahla zamanaşımı savunmasının ileri sürülemeyeceği" yönündeki görüşte ilk kırılmayı" 9. Hukuk Dairesi bir kararında yaptı, bunu 11. Hukuk Dairesi'de verdiği kararlarında izlemiştir.
Gerek bu yöndeki değişimler, gerekse ceza zamanaşımının sigortacı hakkında uygulanmasına ilişkin yargısal görüşler, zamanaşımının hesaplanmasına, durmasına ve kesilmesine ilişkin diğer kararlar ile öğretide yapılan yeni çalışmalara bu basıda yer verilerek kitabın içeriği zenginleştirilmiştir
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Dördüncü Baskıya Önsöz 
7
Üçüncü Baskıya Önsöz 
9
İkinci Baskıya Önsöz 
11
Önsöz 
13
Kısaltmalar Cetveli 
21
Giriş 
23
Birinci BölümGENEL OLARAK ZAMANAŞIMI
§1. ZAMANAŞIMI KAVRAMI VE KABUL EDİLMESİNİN SOSYAL VE HUKUKİ NEDENLERİ 
27
I. ZAMANAŞIMI KAVRAMI 
27
II. ZAMANAŞIMININ KABULÜNDE ETKİLİ OLAN HUKUKÎ VE SOSYAL NEDENLER 
28
III. BİR SAVUNMA ARACI OLARAK ZAMANAŞIMI 
29
A. Zamanaşımı Def’i 
29
B. Zamanaşımı Def’i ve İlk İtirazlar 
30
C. Zamanaşımı ve Islah 
30
D. Zamanaşımı Savunmasının Davanın Esasına Girilmeden Önce Bir Karar ile Çözüme Bağlanması 
33
IV. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI 
34
A. Hak Düşürücü Sürenin Tanımı ve Önemi 
34
B. Hak Düşürücü Süre ile zamanaşımı Arasında Farklar 
35
§2. ZAMANAŞIMININ KAPSAMI VE ÖZEL HUKUKTAKİ GÖRÜNÜMÜ 
37
I. HANGİ HAKLARIN ZAMANAŞIMINA TÂBİ OLDUĞU 
37
II. EŞYA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 
39
III. TÜKETİCİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 
40
IV. TİCARET HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 
41
V. BANKA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 
41
VI. FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 
41
VII. AİLE HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 
42
VIII. MARKA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 
42
IX. MİRAS HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 
42
X. BORÇLAR KANUNUNDA KABUL EDİLMİŞ OLAN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
43
A. On Yıllık Süre 
43
1. Haksız İşgal Tazminatında (Ecrimisilde) 
44
2. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde 
45
3. Taşınmazın Harici Satışında Semenin Geri Alınması 
45
4. Taşınmaz Kirasında Zararın Tazmini Davası 
46
5. Banka Teminat Mektuplarında Zamanaşımı 
47
a. Süreli Teminat Mektuplarında 
47
b. Süresiz Teminat Mektuplarında 
48
6. Adam Çalıştıranın Sorumluluğunda (BK m.100) 
48
B. 5 Yıllık Süre 
49
1. Genel Olarak 
49
2. Kira Alacakları, Sermaye Faizleri ve Belirli Zamanlarda Yerine Getirilmesi Gereken Edimler (BK m.126/1) 
49
a. Kira Alacağı 
49
b. Sermaye Faizleri 
50
c. Periyodik Edimler 
50
3. Erzak Bedeli, Nafaka (İaşe-Geçimlik) Otel ve Lokanta Masraflarına İlişkin Davalar (BK m.126/2) 
50
4. Sanatkarların, Perakendecilerin, Esnafın, Noterlerin ve İşçilerin (Hizmetçi, Gündelikçi, Müstahdem) Yaptıkları İş ve Hizmetlerden Kazandıkları Alacaklara İlişkin Davalar (BK m.126/3) 
51
5. BK126/04. Bentteki Davalar 
51
a. Ortaklık Sözleşmesine Dayanan Davalar 
51
b. Vekalet, Komisyon, Acentalık ve TellallıkSözleşmesinden Doğan Bütün Davalar 
51
c. İstisna (Eser) Sözleşmesinden Kaynaklanan Bütün Davalar 
51
C. Bir Yıllık Zamanaşımı 
53
1. Genel Olarak 
53
2. Haksız Fiillerde 
53
3. Sebepsiz Zenginleşmede 
54
XI. ZAMANAŞIMININ DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDAKİ YERİ 
55
§3. TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA DAVASI ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI 
57
I. CEZA DAVASI ZAMANAŞIMI KAVRAMI VE BUNUN HUKUK (TAZMİNAT) DAVASINDA UYGULANMA NEDENİ 
57
A. Ceza Davası Zamanaşımı Kavramı 
57
B. Hukuk (Tazminat) Davasında Ceza Davası Zamanaşımının Uygulanma Nedeni 
57
II. CEZA DAVASI ZAMANAŞIMININ HUKUK (TAZMİNAT) DAVASINDA UYGULANMA KOŞULLARI 
58
A. Haksız Fiilin Suç Teşkil Etmesi 
58
B. Ceza Davası Zamanaşımının Hukuktaki Süreden Daha Uzun Olması 
59
III. CEZA DAVASI ZAMANAŞIMININ KAPSAMI VE UYGULANACAĞI KİŞİLER 
60
A. Kapsamı 
60
B. Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı Kişiler 
60
1. Mirasçılar Bakımından 
61
2. Haksız Fiilden Objektif (Kusursuz) Olarak Sorumlu Tutulanlar Bakımından 
61
3. Tüzel Kişilerin Durumu 
64
4. Adam Çalıştıranlar ve Malca Sorumlu Olanlar 
65
Yargıtay Kararları 
70
İkinci BölümZAMANAŞIMININ KOŞULLARI
§4. ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI 
239
I. ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA TÂBİ TUTULMUŞ BULUNMASI 
239
II. YASADA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN DOLMUŞ (TAMAMLANMIŞ) OLMASI 
239
A. Sürenin Başlaması 
239
1. Genel Olarak 
239
2. Dönemlik Edimlerde 
240
3. Haksız Fiillerde 
241
4. Sebepsiz Zenginleşmede 
243
5. Rücu Alacaklarında 
243
B. Sürelerin Hesaplanması ve Tamamlanması 
244
1. Sürelerin Hesaplanması 
244
2. Sürenin Tamamlanması 
245
Yargıtay Kararları 
245
Üçüncü BölümTARAF İRADELERİNİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE ETKİSİ VEHAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI
§5. TARAF İRADELERİNİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE ETKİSİ VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI 
337
I. SÖZLEŞME İLE ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN DEĞİŞTİRİLİP DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ 
337
A. Borçlar Kanunu Açısından 
337
1. Genel Olarak 
337
2. Zamanaşımı Süreleri Bakımından 
337
B. Doktrin Açısından 
338
C. Uygulama Açısından 
339
D. Görüşüm 
341
II. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 
341
III. ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDA HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI 
342
A. Genel Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması 
342
B. Zamanaşımı Savunmasında Hakkın Kötüye Kullanılması 
343
1. Zamanaşımının Başlangıcı Belirli Bir Şartın Gerçekleşmesine Bağlanmış ve Bu Şarta Aykırı Olarak Zamanaşımı İleri Sürülmüş İse 
344
2. Borçlunun İfa Yolunda Alacaklıda Haklı Bir Güven Oluşturması 
345
3. Borçlunun, Alacaklının Göstermiş Olduğu Hoşgörülü Davranışları Sömürmesi 
345
İlgili Kararlar 
345
Dördüncü BölümZAMANAŞIMININ DURMASI
§6. DURMA (TATİL) KAVRAMI VE DURMA NEDENLERİNİN KABULÜNDE ETKİLİ OLAN DÜŞÜNCELER 
369
I. DURMA KAVRAMI 
369
II. DURMA NEDENLERİNİN KABULÜNDE ETKİLİ OLAN DÜŞÜNCELER 
369
§7. ZAMANAŞIMINI DURDURAN NEDENLER 
370
A. Velayet Süresince Çocukların Ana ve Babalarındaki Alacakları (BK m.132/I) 
370
B. Vesayet Süresince Vesayet Altında Bulunanların Vasilerinde veya Vesayet Mahkemesi Hâkimlerinde Bulunan Alacakları (BK m.132/2) 
370
C. Nikah Süresince Eşler Arasındaki Alacaklarda (BK m.132/3) 
371
D. Hizmet Sözleşmesi Süresince Hizmetçilerin İşverende Bulunan Alacakları (BK m.132/4) 
372
E. Borçlunun Alacak Üzerinde İntifa Hakkına Sahip Olması 
373
F. Alacağın Bir Türk Mahkemesinde Dava Edilememesi 
373
I. KANUNDA SAYILAN DURDURMA SEBEPLERİNİN SINIRLI OLUP OLMADIĞI 
374
A. Tereke Defterinin Tutulmasında 
374
B. Taşınmaz Rehninde 
374
C. İcra ve İflâs Kanununda 
375
D. Bankacılık Kanununda 
376
II. DURMANIN SONUÇLARI 
376
İlgili Kararlar 
376
Beşinci BölümZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
§8. KESİLME KAVRAMI VE DURMA İLE ARASINDAKİ FARKLAR 
379
I. KESİLME KAVRAMI 
379
II. DURMADAN FARKLARI 
379
§9. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ NEDENLERİ 
381
I. GENEL OLARAK 
381
II. BORÇLUNUN EYLEMİ İLE 
381
A. Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi 
381
1. İkrarın Anlamı 
381
2. İkrarın Şekli ve Zamanı 
382
III. ALACAKLININ EYLEMİ İLE 
383
A. Alacaklının Mahkemede veya Hakem Önünde Dava Açması 
383
1. Alacaklının Mahkemede Dava Açması 
383
a. Dava Açma Kavramı, Zamanı ve Diğer Koşulları 
383
aa. Kavram 
383
bb. Zaman 
384
cc. Diğer Koşullar 
384
dd. Borçlunun Açtığı Davanın Zamanaşımına Etkisi 
385
ee. Davanın Görevsiz veya Yetkisiz Mahkemede Açılması 
386
2. Bazı Dava Türlerinde ve Usul İşlemlerinde Zamanaşımının Kesilmesi Problemi 
387
a. Tespit Davasında 
387
b. Kısmi Davada 
387
c. Karşılık Davada 
387
d. Delillerin Tespitinde ve İhtiyari Tedbirlerde 
388
e. İhtiyati Hacizde 
388
f. Davanın Islahında 
388
g. Davanın İhbarında 
390
h. Adlî Yardım İsteminde 
390
ı. Davaya Müdahalede 
392
aa. Fer'i Müdahale Halinde 
392
bb. Aslî Müdahale Halinde 
392
cc. Kamu (Ceza) Davasına Katılmada 
393
Yargıtay Kararları 
393
3. Alacaklının Hakem Önünde Dava Açması 
400
a. Tahkim Kavramı ve Hakem Önünde Dava Açılması 
400
b. Hakem Bilirkişilere Başvurmanın Zamanaşımına Etkisi 
401
c. Alacakların Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvurması 
401
B. Alacaklının Def’i İleri Sürmesi ve Sonuçları 
401
1. Genel Olarak 
401
2. Def’inin İleri Sürülmesi 
401
C. Davanın Reddi Halinde Ek (Munzam) Süre 
402
1. Genel Olarak 
402
2. Ek Sürenin Koşulları 
403
a. Davanın veya Def’inin BK. m.137’de Belirtilen Nedenlerden Biriyle Reddedilmiş Olması 
403
aa. Mahkemenin Yetkisiz veya Görevsiz Olması 
403
bb. Ret Kararının Düzeltilebilir veya Şekle İlişkin Bir Hataya Dayanması 
403
cc. Davanın Süresinden Önce Açılmış Olması 
403
b. Ret Kararının Kesinleşmiş Olması 
403
c. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunması 
404
D. Alacaklının Borçlu Aleyhine İcra Takibine Girişmesi ve İflâs Masasına Katılması 
404
1. İcra Takibine Girişilmesi 
404
a. Takibin Şekli ve Zamanaşımının Kesilme Anı 
404
b. Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılan Takibin Zamanaşımına Etkisi 
405
§10. KESİLMENİN SONUÇLARI, YENİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLAMA ANI 
407
I. KESİLMENİN SONUÇLARI 
407
A. Müteselsil Borçlulukta 
407
B. Müşterek Borçlulukta 
409
C. Müteselsil Alacaklılıkta 
409
D. Müşterek Alacaklılıkta 
409
E. Kefil Açısından 
410
II. YENİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLAMA ANI 
410
A. Genel Olarak 
410
B. Borcun İkrar Edilmesi Halinde 
411
1. Borcun Bir Senetle İkrarı 
411
2. Borcun Kambiyo Senedinde İkrarı 
411
C. Zamanaşımının Hüküm ile Kesilmesinde 
412
D. Alacaklının ve Yetkili Organların Eylem ve İşlemleri ile Zamanaşımının Kesilmesinde 
412
1. Davada 
412
2. İcra Takibinde 
413
3. İflâsta 
414
Yargıtay Kararları 
415
Altıncı BölümZAMANAŞIMININ HÜKÜM VESONUÇLARI ARASINDAKİ FARKLAR
§11. ZAMANAŞIMININ HÜKÜM VE SONUÇLARI ARASINDAKİ FARKLAR 
475
I. BORÇLU AÇISINDAN 
475
A. Zamanaşımı Def’inde Bulunabilmesi 
475
1. Zamanaşımı Def’i ve Ödeme İtirazı 
475
2. Zamanaşımı Def’inin Mahkemede İleri Sürülmesi 
476
B. İfada Bulunabilmesi 
478
C. Müteselsil Borçluların Durumu 
478
II. ALACAK VE ALACAKLI AÇISINDAN 
479
A. Alacak Açısından 
479
B. Alacaklı Bakımından 
480
III. FER’İ (YAN) HAKLAR AÇISINDAN 
481
Yargıtay Kararları 
482
Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesiyle İlgili İçtihatlar 
498
Değişik Konularda Zamanaşımı ile İlgili İçtihatlar 
509
Sonuç 
593
EKLER
Ek 1: TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISINDAKİ ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
599
Ek 2: TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI İLE BORÇLAR KANUNU’NUN KARŞILAŞTIRMALI METİNLERİ 
603
Kaynakça 
611
Yazarın Diğer Yapıtları 
619
Kavramlar Dizini 
625