Tüketici Mahkemelerinin Görev ve Yetki Sınırları (Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Dahil) Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Tüketici Mahkemelerinin Görev ve Yetki Sınırları

(Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Dahil)

1. Baskı, 
Mart 2006
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
619
Barkod:
9789750201875
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Tabanı ayrılan ayakkabı, çalışmayan elektrikli aletler ne kadar tanıdık; çoğumuz ya aldığımız ürünü çöpe atıyor ya da tamiri yoluna gidiyoruz. Oysaki ülkemizde kurulmuş olan Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri harçsız olarak çalışan kanunla kurulmuş kurumlardır. Aldığınız bir hizmet nedeniyle uğradığınız maddi ve manevi zararın tazmini için tüketici mahkemlerine nasıl başvurabileceğiniz tüketici mahkemelerinin görev ve sınırları konularını detaylı olarak bulabileceğiniz kitap sizlere yol gösterici olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hukuk Davalarında Görevli Mahkeme Kavramı, Görev Uyuşmazlıkları ve Bunların Çözümü
.
Tüketici Mahkemelerinin Kurulma Nedenleri, Niteliği, Yapısı ve Kuruluşu
.
Tüketici Mahkemesinin Görevini Belirleyen Tüketici, Satıcı, Sağlayıcı, İmalatçı – Üretici, Hizmet, Mal ve Tüketici İşlemi Kavramlarının İncelenmesi
.
Tüketici Mahkemelerinin Görevine Giren ve Girmeyen Dava ve İşler
.
İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Talepleri Yönünden Tüketici Mahkemelerinin Görev Sınırları
.
Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Kuruluş Amacı, Kuruluşu, Hukuki Niteliği, Görevleri ve Kararların Niteliği
.
Tüketici Mahkemelerinde ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde Yetki Kurallarının Uygulanması
.
Yabancı Unsurlu Tüketici Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemenin Tespiti
.
Göreve ve Yetkiye İlişkin En Son Yargıtay İçtihatları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm HUKUK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME KAVRAMI VEBUNUN KURAMSAL TEMELLERİ
§ 1. GÖREV KAVRAMI VE BUNUN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI 
19
I. Görev Kavramı 
19
II. Benzer Kavramlardan Farkı 
20
A. Görev - Yargı Yolu 
20
B. Görev - İşbölümü 
21
C. Görev - Yetki 
22
§ 2. “GÖREV”İN KURAMSAL TEMELLERİ 
23
I. Kanun ile Belirlenmesi 
23
II. Kamu Düzeninden Olması 
24
III. Dava Şartı Olması – Hakim Tarafından Re’sen Gözetilmesi 
24
IV. Taraflarca İtiraz Olarak Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebilmesi 
25
V. Usuli Kazanılmış Hakka Konu Teşkil Etmemesi 
26
IV. Görev İtirazının Diğer Usuli İtirazlardan Önce Karara Bağlanması 
27
İkinci Bölüm GÖREVSİZLİK KARARININ OLUŞTURULMASI VE BU KARARÜZERİNE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
§ 1. GÖREVSİZLİK KARARININ OLUŞTURULMASI 
29
I. Genel Olarak 
29
II. Görevsizlik Kararında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
3 0
A. Hukuki İlişkinin Nitelendirilmesi 
30
B. Hem Görevsizliğe Hem Yetkisizliğe Karar Verilemeyeceği 
31
C. Görevli Mahkemenin Belirlenmesi ve Gönderme Kararı Verilmesi 
33
1. Kural 
33
2. İstisnalar 
34
D. Harç, Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Hususlarında Karar Oluşturma Zorunluluğu 
34
1. Genel Olarak 
34
2. Harç 
35
3. Vekalet Ücreti 
37
a. Genel Olarak 
37
b. Miktar Yönüyle Sınırlamalar 
38
c. Yeni Mahkeme Kurulması Nedeniyle Görevsizlik (Veya Yetkisizlik) Kararı Verildiğinde Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği 
39
d. Görevsizlik Kararının Sonradan Çıkan İçtihadı Birleştirme Kararına Dayanması 
40
e. Avukatlık Ücretine KDV Eklenemeyeceği 
41
f. Avukatlık Ücretinin Vekil Değil, Asil (Taraf) Yararına Hükmedilmesi Gerektiği 
43
g. Avukatın Ücrete Hak Kazanması İçin Oturumlara Katılmasının Şart Olmadığı 
44
4. Yargılama Giderleri 
45
§ 2. GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 
46
I. Görevsizlik (Veya Yetkisizlik) Kararı Veren Mahkeme Bakımından 
46
II. Davacı Bakımından 
46
III. Davalı Bakımından 
52
IV. Görevli Olduğu Belirtilen Mahkeme Bakımından 
53
Üçüncü Bölüm GÖREV UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜMÜ
§ 1. ADLİ YARGIDA – HUKUK MAHKEMELERİ ARASINDA 
55
§ 2. AYRI YARGI KOLLARINA AİT MAHKEMELER ARASINDA 
59
I. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarılması 
59
II. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı 
61
IV. İlk Derece Mahkemelerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları 
61
V. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı 
62
Dördüncü Bölüm TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULMA NEDENLERİ,NİTELİĞİ, YAPISI VE KURULUŞU
§ 1. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULMA NEDENLERİ, NİTELİĞİ VE YAPISI 
63
§ 2. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU 
65
I. Pozitif Hukuk Metinleri 
65
II. Tüketici Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevreleri ile İlgili Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları 
66
Beşinci Bölüm TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİNİ BELİRLEYEN BAZIKAVRAMLARIN İNCELENMESİ
§ 1. TÜKETİCİ 
69
I. Genel Olarak 
69
II. Tüketicinin Ticari ve Mesleki Olmayan Bir Amaçla Hareket Etmesi 
71
III. Tüzel Kişilerin Durumu 
72
A. Genel Olarak 
72
1. Ticaret Şirketleri 
72
2. Kooperatifler 
73
3. Dernek ve Vakıflar 
73
4. Köy Tüzel Kişiliği 
74
5. Üniversiteler 
74
6. Apartman Site Yöneticiliğinin Konumu 
75
§ 2. SATICI 
77
§ 3. SAĞLAYICI 
84
§ 5. HİZMET 
84
§ 6. MAL 
86
§ 7. TÜKETİCİ İŞLEMİ 
91
Altıncı Bölüm TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVA VE İŞLER
§ 1. 4077 SAYILI TKHK’DA DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 
93
I. Genel Olarak 
93
II. Satım Sözleşmeleri 
93
A. Taksitle Satım Sözleşmesi 
93
B. Kapıdan Satışlar 
95
C. Kampanyalı Satışlar 
98
D. Mesafeli Sözleşmeler 
100
E. Diğer Sözleşmeler 
104
1. Devre Tatil Sözleşmeleri 
104
2. Paket Tur Sözleşmeleri 
107
3. Tüketici Kredi Sözleşmeleri 
110
4. Kredi Kartı Sözleşmesi 
113
5. Süreli Yayın Kampanyaları 
115
6. Abonelik Sözleşmeleri 
117
F. Ayıplı Mal ve Hizmetten Kaynaklanan Davalar 
119
1. Ayıplı Mal 
119
2. Ayıplı Hizmet 
129
§ 2. TKHK’DA DÜZENLENMEYEN SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREV SORUNU 
130
§ 3. 4077 SAYILI TKHK HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANAN DİĞER DAVALAR 
133
I. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz 
133
II. Tüketici Haklarını İhlal Eden Durumun Ortadan Kaldırılması 
136
III. Ayıplı Olan Seri Malların Üretiminin, Satışının Durdurulması ve Toplatılması 
137
Yedinci Bölüm TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİRMEYEN DAVA VE İŞLER
§ 1. PARASAL DEĞERİ BELLİ BİR MİKTARIN ALTINDA OLAN (TSHH’ye Zorunlu Başvuru Kapsamındaki) DAVALAR 
139
I. Genel Olarak 
139
II. Parasal Sınırın Özellikleri ve Sonuçları 
140
A. Parasal Sınırın Her Yıl Yeniden Belirlenmesi 
140
B. Görevin Tespitinde Fer’i Alacak Taleplerinin Nazara Alınmayacağı 
142
C. TSHH’ye Başvurma Zorunluluğunun Dava Tarihine Göre Belirlenmesi Gerektiği 
142
D. TSHH’ye Başvurma Zorunluluğunun Dava Şartı Teşkil Etmesi 
143
E. TSHH’ye Başvurma Zorunluluğunun Satıcı ve Satıcı ve Sağlayıcı İçin de Geçerli Olduğu 
145
F. TSHH’ye Başvuru Zorunluluğunun Manevi Tazminat Taleplerini de Kapsadığı 
146
§ 2. İDARİ NİTELİKTEKİ İŞLEM, KARAR VE UYGULAMALAR 
147
I. Genel Olarak 
147
II. Yasa Hükümleri 
148
A. Ticari Reklam ve İlanlarda Uygulanması Gereken İlkelerin Belirlenmesi ve Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Hükümler 
148
B. Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler ile İşyerlerinin Denetimine İlişkin Hükümler 
150
C. Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu ile İlgili Hükümler 
151
D. Satış Sonrası Hizmetlerle İlgili Hükümler 
152
E. İdari Para Cezaları, Cezalarda Yetki, İtiraz Hükümleri ile Reklamın Durdurulması – İdari Para Cezası Verilmesine Dair İdari Kararın İptali İçin Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Yönünde: Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 04.04.2005 Tarih ve E.2005/12, K.2005/28 Sayılı Kararı 
153
§ 3. HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 
162
§ 4. TÜKETİCİ SAYILMAYAN KİŞİLERCE ALICI KONUMUNDA AÇILAN DAVALAR 
163
§ 5. 4077 SAYILI YASA KAPSAMINA GİRMEYEN SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 
163
Sekizinci Bölüm İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİ YÖNÜNDEN TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREV SINIRLARI
§ 1. İHTİYATİ TEDBİRLER YÖNÜNDEN 
165
I. Genel Olarak: İhtiyati Tedbir Kararının Teorik Temelleri 
165
II. İhtiyati Tedbir Kurallarının Tüketici Mahkemelerinde Uygulanması 
166
A. Görev 
166
B. Başvuru 
167
C. Teminat 
168
D. İnceleme 
168
E. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz 
168
F. Tüketici Mahkemelerinde Hangi Tedbirlerin Verilebileceği 
169
1. HUMK'daki Tedbirler 
169
2. TKHK’daki Tedbirler 
170
§ 2. İHTİYATİ HACİZ YÖNÜNDEN 
172
Dokuzuncu BölümTÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNDE GÖREV KURALININ UYGULANMASI
§ 1. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞ AMACI, KURULUŞU VE OLUŞUMU 
175
I. Kuruluş Amacı 
175
II. Kuruluşu 
176
III. Oluşumu 
177
§ 2. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
182
§ 4. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ KARARLARININ NİTELİĞİ 
183
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN VE GİRMEYEN DAVALARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 
191
Onuncu Bölüm TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE YETKİ KURALLARININ UYGULANMASI
§ 1. HUMK’DAKİ YETKİ KURALLARININ TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE UYGULANMASI 
505
I. Genel Olarak 
505
II. Genel Yetki Kuralı: Davalının İkametgahı (Yerleşim Yeri) Mahkemesi 
505
III. Özel Yetki Hükümleri 
508
A. Sözleşmenin Yapıldığı Yer Mahkemesi 
510
C. İhtiyati Haciz Kararı Veren Mahkemenin Asıl Dava Yönünden Yetkisi 
512
D. Karşılık Davada Yetkili Mahkeme 
513
E. Diğer Özel Yetki Hükümleri 
513
F. Gayrimenkulün Aynına İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 
513
IV. Yetki Sözleşmesi 
515
§ 2. TKHK’DAKİ YETKİ HÜKMÜ (m. 23/II): TÜKETİCİNİN İKAMETGAHI MAHKEMESİ 
518
I. 4822 Sayılı Yasadan Önce 
518
II. 4822 Sayılı Yasadan Sonra 
518
§ 3. YETKİ İTİRAZININ YAPILMASI VE SONUÇLARI 
519
A. İtirazın Süresi 
519
B. Yetki İtirazında Birden Fazla Yetkili Mahkemenin Gösterilmemesi 
521
C. Yetki İtirazında Yetkili Mahkemenin Doğru Gösterilmesi Gerektiği 
523
II. Yetki İtirazının İncelenmesi 
524
A. İncelemenin Hadise Şeklinde Yapılması 
524
B. İtirazın Karara Bağlanması 
525
III. Yetkisizlik Kararının Kesinleşmesinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler 
526
IV. Yetki Uyuşmazlıkları ve Çözümü 
526
Onbirinci Bölüm TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ BAĞLAMINDA YETKİ KURALININ DÜZENLENMESİ VE NİTELİĞİ
§ 1. HUKUKİ DÜZENLEME 
529
§ 2. HUKUKİ NİTELİĞİ 
529
Onikinci Bölüm YABANCI UNSURLU TÜKETİCİ DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMENİN TESPİTİ
§ 1. GÖREVLİ MAHKEME 
531
§ 2. YETKİLİ MAHKEME 
532
I. Ana Kural 
532
II. Yetki Anlaşmaları 
533
A. Genel Olarak 
533
C. Yabancı Mahkemelerin Yetkili Kılınması 
534
1. Genel Olarak 
534
2. Yabancı Unsurlu Tüketici Sözleşmeleri Bakımından 
540
YETKİLİ MAHKEMEYE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 
543
Kaynakça 
593
Yazarın Diğer Yapıtları 
603
İçtihatlar Dizini 
607