Tıp Ceza Hukuku  Prof. Dr. Hakan Hakeri  - Kitap

Tıp Ceza Hukuku

4. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
540
Barkod:
9789750290022
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
435,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Mart 2023
310,00
195,00 (%37)
2. baskı
Şubat 2022
280,00
99,00 (%65)
1. baskı
Mayıs 2021
299,00
125,00 (%58)
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta sağlık çalışanlarının ceza sorumluluğu ele alınmaktadır. Sağlık çalışanları tarafından işlenebilecek; Türk Ceza Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda düzenlenmiş olan suç ve kabahatler ayrıntılı olarak incelenmektedir. Suç tipleri tüm unsurlarıyla değil, sadece sağlık çalışanlarını ilgilendiren yönleri itibarıyla değerlendirilmektedir.
Kitap içerisindeki § işareti bulunan kararların tam metnine, karekod'u okutarak veya linki kullanarak ulaşabilirsiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tıbbi Müdahalenin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
.
Kamu Görevlisi Sağlık Çalışanları Bakımından Soruşturma İzni Süreci
.
Sağlık Çalışanları Tarafından İşlenebilecek Suçlar
.
Sağlık Çalışanları Tarafından İşlenebilecek Kabahatler
.
Pandemi Dönemlerinde Ceza Hukuku Sorumluluğu
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
1. Baskının Önsözü 
9
Kısaltmalar 
17
1. Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
§ 1. GİRİŞ 
21
§ 2. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
22
I. Temel Tartışma: Hekimin Tıbbi Müdahalesinin Cezasızlığının Hukuksal Dayanağı Nedir? 
22
A. Tipikliğin Bulunmaması 
23
B. Maddi Unsurun Gerçekleşmemesi 
26
C. Manevi Unsurun Gerçekleşmemesi 
26
D. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Olması 
27
1. Hakkın Kullanılması 
28
2. Hastanın Rızası 
29
3. Birden Fazla Hukuka Uygunluk Nedeni Kabul Eden Görüşler 
34
II. Görüşüm 
35
III. Özel Düzenlemeler 
38
§ 3. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ 
40
I. Genel Olarak 
40
II. 7406 Sayılı Kanun’la Gerçekleştirilen Değişiklikler 
42
A. Genel Bilgiler 
42
B. Kanunun Kişi Bakımından Kapsamı 
44
C. Kanunun Konu Bakımından Kapsamı 
45
D. Sürecin İşleyişi 
47
III. 4483 Sayılı Kanun’a Tabi Kamu Görevlileri Açısından 
50
A. Teorik Bilgiler 
50
B. Uygulamadan Örnekler 
51
IV. 2547 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından 
59
§ 4. SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ SUÇLAMALARA KARŞI HAK ARAMA YOLLARI 
61
2. Bölüm
SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER
§ 1. SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR 
67
I. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları 
68
A. Genel Olarak 
68
B. Aydınlatma, Rıza ve Kasten Öldürme/Yaralama Suçları 
79
1. Genel Olarak 
79
2. Ceza Mahkemesi Kararlarında Aydınlatma Zorunluluğu ve Sonuçları 
85
a. Olay 1 
85
b. Olay 2 
86
c. Olay 3 
87
d. Olay 4 
87
e. Olay 5 
88
f. Olay 6 
90
C. Hekimin Hastanın Ölümüne Yardımı (Ötanazi) 
91
1. Sorun 
91
2. Hayatta Tutma Yükümlülüğü ve Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı 
93
3. Çeşitli Ötanazi Türleri ve Hukuksal Sonuçları 
95
a. Aktif Ötanazi 
96
b. Dolaylı Ötanazi 
98
c. Pasif Ötanazi 
99
D. Zorunluluk Hali 
103
E. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçlarının Nitelikli Halleri ve Kovuşturma 
103
II. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 
105
A. Genel Olarak 
105
B. Hasta Tercihi (Triyaj) Sorunu 
117
III. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları 
119
A. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarına İlişkin Müşterek Açıklamalar 
123
1. Ön Açıklama: Aydınlatma, Rıza ve Malpraktis İlişkisi 
123
2. Taksir Kavramı 
124
3. Hareket 
125
4. Neticenin Öngörülebilir Olması ve Bilinçli–Basit Taksir Ayırımı 
127
5. Özen Yükümlülüğünün İhlali 
132
6. Özen Yükümlülüğü İhlalinin Tespiti (Yüksek Sağlık Şurası–Adli Tıp Kurumu) 
139
7. Nedensellik Bağı 
142
a. Genel Olarak 
142
b. Hekim Hatası ve Başkasının Yol Açtığı Yaralamalar Arasındaki Nedensellik Bağı Sorunu 
154
c. Yargıtay Kararları’nda Nedensellik Bağı 
155
B. Taksirle Öldürme Suçu 
164
C. Taksirle Yaralama Suçu 
165
1. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu 
166
2. Yaralama Kavramı 
169
3. Nitelikli Haller 
170
4. Soruşturma ve Kovuşturma 
171
D. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarında Organizasyon Kusuru 
173
E. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarında Komplikasyon Yönetimi 
176
F. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarında Yaptırım 
177
1. Yaptırım ve Cezanın Belirlenmesi 
177
2. Meslek veya Sanatın İcrasının Yasaklanması 
183
G. Taksirle Yaralama Suçunda Uzlaştırma 
186
IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 
187
V. Cinsel Saldırı 
190
VI. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilirliği 
200
A. Genel Olarak 
200
B. İnsan Üzerinde Deney Suçu 
203
C. İnsan Üzerinde Deneme Suçu 
207
1. Genel Olarak 
207
2. Covid Pandemisi Sırasında Uygulanan Tedavilerin Deneme Niteliği 
211
VII. Organ veya Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu 
214
A. Organ veya Doku Naklinin ve Ticaretinin Cezalandırılabilirliği 
214
B. Organ ve Doku Nakli Kanunu ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi 
216
C. Nakil Eyleminin Niteliği ve Ceza Hukuku Yönünden Sonuçları 
218
D. Organ veya Doku Ticareti Suçu 
221
E. Zorunluluk Hali 
231
F. Etkin Pişmanlık 
234
VIII. Çocuk Düşürtme 
235
A. Genel Olarak 
235
B. Korunan Hukuksal Yarar 
236
C. Suçun Konusu 
237
D. Maddi Unsur 
240
E. Manevi Unsur 
247
1. Genel Olarak 
247
2. Zorunluluk Hali 
248
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
249
1. Süre Esaslı İsteğe Bağlı Rahim Tahliyesi 
250
2. Çocuk ile Onu Takip Edecek Nesiller Açısından Ağır Maluliyet (Özürlülük Endikasyonu) 
253
G. Nitelikli Haller 
256
H. Teşebbüs 
257
I. İştirak 
258
İ. İçtima 
259
J. Yanılgı 
262
K. Zorunluluk Hali 
263
1. Genel Açıklamalar 
263
2. Hukuki Niteliği 
264
3. Şartları 
266
4. İspat Sorunları 
268
L. Yaptırım 
276
IX. Kısırlaştırma Suçu 
277
X. Hadımlaştırma 
283
XI. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu 
284
XII. Ayrımcılık Suçu 
285
XIII. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu 
286
XIV. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu 
287
A. Genel Olarak 
287
B. Korunan Hukuksal Yarar 
289
C. Suçun Unsurları 
289
1. Maddi Unsur 
290
a. Kişisel Veri Kavramı 
290
b. Kişisel Verilerin Kapsamı 
295
c. Fail 
300
d. Maddi Unsuru Oluşturan Eylemler 
301
e. Hastanın Ölümünden Sonra Bu Suç İşlenebilir mi? 
303
f. Sağlık Personelinin Sıfatı Sona Erdikten Sonra Bu Suç İşlenebilir mi? 
304
g. Sigortalı Hastalarda Ödeme Yapacak Kurumlar Bakımından Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu 
304
h. Ceza Muhakemesi Kanunu Bakımından Kişisel Veriler 
305
2. Manevi Unsur 
306
3. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
306
a. Hastanın Rızası 
306
aa. Genel Olarak 
306
bb. Konsültasyon Halinde Kişisel Verilerin Açıklanması 
307
cc. Varsayılan Rıza 
309
b. Bildirme Yükümlülüğü 
309
c. Adli Mercilerin Sağlık Verilerini İşlemesi 
314
d. Basının Haber Verme Hakkı 
314
e. Savunma Dokunulmazlığı 
314
4. Zorunluluk Hali 
316
D. Nitelikli Haller 
319
E. Yanılgı 
319
G. Bazı Hekim Faaliyetleri Açısından Kişisel Verileri Açıklama Suçu 
322
1. Resmi Bilirkişi Hekim 
322
2. İşyeri Hekimi 
322
3. Cezaevi Hekimi 
323
4. Adli Tabip 
323
5. Tıbbi Araştırmalar 
323
6. Bilimsel Çalışmalar 
323
7. Soruşturma ve Kovuşturma Organlarının Bilgi Talebi 
324
XV. Dolandırıcılık 
326
XVI. Belgede Sahtecilik 
329
A. Genel Açıklamalar 
329
B. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu 
330
C. Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensubunun Belgede Sahteciliği 
345
1. Suçun Unsurları 
345
2. Nitelikli Haller 
352
D. Sahteciliğin İspatı 
354
XVII. Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu 
359
XVIII. İrtikap Suçu 
362
XIX. Rüşvet Suçu 
375
A. Genel Açıklamalar 
375
B. İrtikap ile Rüşvet Suçu Arasındaki Farklar 
381
C. Rüşvetin İspatı 
382
XX. Görevi Kötüye Kullanma 
383
A. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak 
383
B. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak 
388
C. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak Koşulu 
408
D. Yükümlülüklerin Çatışması 
412
XXI. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu 
413
XXII. Bilirkişi Hekimin Cezai Sorumluluğu 
415
A. Genel Olarak 
415
B. Bilirkişilik Görevinin Yapılmaması 
415
C. Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik 
416
XXIII. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 
419
A. Genel Olarak 
419
B. Suçun Unsurları 
421
C. Suçun Bildirileceği Yetkili Makamlar 
434
D. Hukuka Uygunluk Sebepleri, Özel Görünüş Şekilleri ve Yaptırım 
435
XXIV. Genital Muayene 
436
A. Genel Olarak 
436
B. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu 
438
C. Suçun Faili ve Mağduru 
438
D. Maddi Unsur 
441
E. Manevi Unsur 
443
F. Hukuka Aykırılık Unsuru 
444
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
444
H. Muhakeme 
445
XXV. Genetik Teşhisler Nedeniyle Ceza Sorumluluğu 
445
XXVI. Yapay Döllemede Ceza Sorumluluğu 
447
XXVII. Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme veya Hekim Unvanını Takınma 
449
XXVIII. Ruhsatsız Olarak veya Yetkisiz Kişilere Sağlık Hizmeti Verdirme 
467
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK KABAHATLER 
468
I. Yetkisiz Hekimlik 
468
II. Bazı Normlara Aykırılık 
470
III. Yetkisiz Diş Hekimliği Yapma Suçu ve Kabahatler 
471
IV. Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak veya Unvanı Takınmak 
478
V. Hastanın Rızası Olmaksızın Tıbbi Müdahale Yapmak 
479
§ 3. PANDEMİ DÖNEMLERİNDE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
480
I. Tedbirlerin İhlali 
480
A. Kabahatler 
480
B. Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu 
498
C. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu 
499
II. Virüs Bulaştıran Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
500
Küçük Sözlük 
501
Yararlanılan Kaynaklar 
505
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dizini 
527
Kavram Dizini 
529