Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya
Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK m. 239) – Ceza Hukuku Monografileri – Okan Özen  - Kitap

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK m. 239)

– Ceza Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
162
Barkod:
9789750290367
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
280,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Sır ifşası, hiç kuşkusuz özellikle ticaret hayatında sır sahibinin rakipleri karşısında avantajını kaybetmesi, rekabette geri kalması ve zarara uğraması tehlikesini doğurur. Bir sırrın ifşası, sır sahibinin zarara uğrama tehlikesini doğurmasının yanı sıra, genel ekonomik düzenin ve rekabet ortamının bozulmasına da yol açabilir. Bu sebeple de bireylerin kendilerine ait gizli bilgileri korumak için önlemler almaları önem taşıdığı gibi, devletin de kişilerin gizli bilgilerinin ifşasını önlemek için bir kısım tedbirler alması önemlidir. Hem bireylerin ekonomik menfaatlerinin hem de genel ekonomik düzenin korunabilmesine yönelik devletçe alınmış önemli önlemlerden biri de ticari sır, banka¬cılık sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin ifşasının suç sayılmasıdır.
Sır ifşası suç olarak tanımlanmış ise de mevzuatta sır kavramı tanımlanmamıştır. Bu sebeple kitabın ilk bölümünde; sır kavramı, bir bilginin sır niteliği kazanabilmesi için gerekli unsurlar ve ticari sır, bankacılık sırrı, müşteri sırrı, fenni keşif ve buluş ve sınai uygulama bilgisi kavramlarından ne anlaşılması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde, sır koruma iradesinin ne şekilde ortaya konulabileceği ve sırrın korunması için ne gibi önlemler alabileceği hususunda ipuçları da yer almaktadır, ikinci bölümdeyse suçun konusu, unsurları, faili, mağduru, özel görünüş biçimleri ve hukuka uygunluk sebeplerinin uygulanabilirliği irdelenmiş, ayrıca maddenin yorumu ve uygulamasında karşılaşılabilecek kimi sorunlara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sır Kavramı
.
Bir Bilgiyi Sır Haline Getiren Unsurlar
.
TCK m. 239 Kapsamındaki Sır Türleri(Ticari Sır, Bankacılık Sırrı, Müşteri Sırrı, Fenni Keşif ve Buluş, Sınai Uygulama Bilgisi)
.
Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Biçimleri
Kitabın İçindekileri
Sunuş ve Teşekkür 
5
Kısaltmalar 
9
Giriş 
11
Birinci Bölüm
SIR KAVRAMI
I. SIR KAVRAMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
13
A. Sırrın Tanımı 
13
B. Sırrın Konusu 
17
C. Sır Süjesi 
18
II. BİLGİYİ SIR HALİNE GETİREN UNSURLAR 
19
A. Gerçeklik 
21
B. Bilginin Aleni Olmaması 
23
C. Sır Sahibinin Bilgiyi Sır Olarak Saklama İradesi 
29
D. Bilginin Sır Sahibine Menfaat Sağlaması 
35
III. SIR TÜRLERİ 
38
A. Ticari Sır 
39
1. Tanım ve Kavram 
39
2. Ticari Sır ile İlişkili Kavramlar 
48
B. Bankacılık Sırrı 
52
C. Müşteri Sırrı 
56
D. Fenni Keşif ve Buluşlar 
60
E. Sınai Uygulamaya İlişkin Bilgiler 
65
İkinci Bölüm
TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA
MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN
AÇIKLANMASI SUÇU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR
I. GİRİŞ 
67
II. SUÇUN HUKUKİ KONUSU 
67
III. SUÇUN MADDİ KONUSU 
73
IV. FAİL 
74
V. MAĞDUR VE SUÇTAN ZARAR GÖREN 
86
VI. SUÇUN MADDİ UNSURU 
87
VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 
100
A. Görevin Yerine Getirilmesi 
104
B. Zorunluluk Durumu 
109
C. Hakkın Kullanılması 
110
VIII. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
113
A. Genel Olarak 
113
B. Hata 
115
IX. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 
118
A. Suçun Nitelikli Hali 
118
B. Teşebbüs 
121
C. İştirak 
127
D. İçtima 
134
1. Fikri İçtima 
134
2. Görünüşte İçtima 
136
3. Zincirleme Suç 
141
4. Bileşik Suç 
142
Sonuç 
145
Kaynakça 
151
Kavram Dizini 
159