Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Ticari İşletme Rehni Hatice Beyza Avcu  - Kitap
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında

Ticari İşletme Rehni

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
249
Barkod:
9786052647493
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
350,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Ticaret hayatında finansmana erişim, çok büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. En büyüğünden en küçüğüne tüm ticari işletmelerin, istikrarlı bir şekilde ticaret hayatına devam edebilmesi için mutlaka finansmana ihtiyacı vardır. En küçük ticari işletmenin bile devamlılığına gelen darbe, mikroekonomide tüm ülke iktisadına küçük düzeyde de olsa hasar verir ve bu ticari işletmelerin büyüklüğü ve önemine göre hasar seviyesi değişebilir. Bu hasarın büyümesi, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler. Bu doğrultuda finansman ihtiyacı ortaya çıktığında krediye ulaşılabilmesi için hızlı ve etkili bir sistem ihtiyacı oluşmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak bakımından çeşitli yollar mevcuttur. Bu bağlamda ticari işletmenin rehni, tacirin krediye ulaşmasının en kullanışlı yöntemlerinden birisidir. Ticari işletmenin rehni, iktisat hayatını korumak adına atılan önemli adımlardan biridir. İşletmelerin finansmana ulaşabilmesi ve bunu kendi tasarrufuyla hızlı bir şekilde yapabilmesi, tacirler için çok büyük bir kolaylık olduğundan, tercih edilebilir bir yöntemdir.
Bu yöntemin kullanılabilmesi için 28.10.2016 tarihinde 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanun'un yürürlüğe girmesiyle çok derin tartışmalar ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda tartışmalarla Kanun'un eksik ve isabetli görülen yönleri incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Taşınır, Ticari İşletme ve Rehin Kavramları, Rehin Hakkına Hâkim Olan İlkeler ve Ticari İşlemlerde Taşını Rehni Kanunu'na Genel Bir Bakış
.
Ticari İşletme Rehninin Özellikleri, Kapsamı, Rehin Sözleşmesinin Tarafları ve Rehnin Kuruluşu
.
Ticari İşletme Rehninin Hükümleri, Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ve Rehnin Sona Ermesi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
TAŞINIR, TİCARİ İŞLETME VE REHİN KAVRAMLARI, REHİN HAKKINA
HÂKİM OLAN İLKELER VE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR
REHNİ KANUNU’NA GENEL BİR BAKIŞ
I. TAŞINIR, TİCARİ İŞLETME ve REHİN KAVRAMLARI 
19
A. TAŞINIR KAVRAMI 
19
B. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI 
21
1. Genel Olarak 
21
2. Ticari İşletmenin Nitelikleri 
23
a. Gelir Sağlamayı Hedef Tutma 
23
b. Devamlılık 
25
c. Bağımsızlık 
26
d. Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırın Aşılması 
27
3. Ticari İşletmeyi Oluşturan Malvarlığı Unsurları 
31
C. REHİN KAVRAMI 
32
1. Roma Hukukunda Rehin 
32
2. Türk Hukukunda Rehin 
36
II. TAŞINIR REHNİNE HÂKİM OLAN İLKELER ve BUNLARIN TİTRK
BAKIMINDAN İNCELENMESİ 
41
A. GENEL OLARAK 
41
B. ALACAĞA BAĞLILIK İLKESİ 
41
C. BELİRLİLİK İLKESİ 
46
D. ALENİYET İLKESİ 
51
E. GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ 
55
F. TEMİNAT YÜKÜNÜN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ 
58
G. ÖNCELİK İLKESİ 
61
III. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NA GENEL BİR BAKIŞ 
66
A. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NUN AYRI BİR KANUN İLE
DÜZENLENMESİ GEREKLİLİĞİ 
66
1. Genel Olarak 
66
2. Kanuni Gelişmeler 
68
B. GENEL OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ve
KANUN’A GETİRİLEN ELEŞTİRİLER 
74
C. KANUN’DAKİ TERMİNOLOJİK SORUNLAR 
77
D. KANUN’UN AMACI 
86
E. KANUN’UN KAPSAMI 
89
1. Genel Olarak 
89
2. Zaman Bakımından 
90
3. Konu Bakımından 
95
a. Genel Olarak 
95
b. Sermaye Piyasası Araçları ve Türev Araçlara İlişkin Finansal
Sözleşmeler 
97
c. Tapu Kütüğüne Kaydedilen Taşınırlar 
99
d. Diğer Kanunlar Uyarınca Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Taşınır
Rehinleri 
100
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME REHNİNİN ÖZELLİKLERİ, KAPSAMI,
REHİN SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE REHNİN KURULUŞU
I. GENEL OLARAK 
103
II. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN ÖZELLİKLERİ 
104
III. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN KAPSAMI 
107
A. GENEL OLARAK 
107
B. MENKUL İŞLETME TESİSATI 
115
C. TİCARİ İŞLETMEYE SONRADAN EKLENECEK VARLIKLAR 
116
IV. TİCARİ İŞLETME REHNİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
121
A. GENEL OLARAK 
121
B. REHİN ALACAKLISI 
123
1. Genel Olarak 
123
2. Kredi Kuruluşları 
123
a. Genel Olarak 
123
b. Bankacılık Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren Bankalar ve
Finansal Kuruluşlar 
124
(1) Bankacılık Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren Bankalar 
124
(2) Bankacılık Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren Finansal
Kuruluşlar 
125
c. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf
Finansman Şirketleri Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren
Finansal Kuruluşlar 
125
d. Kredi ve Kefalet Sağlayan Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar 
125
3. Tacir ve/veya Esnaf 
126
C. REHİN BORÇLUSU 
126
1. Genel Olarak 
126
2. Rehin Borçlusu Tacir 
127
a. Genel Olarak 
127
b. Gerçek Kişi Tacir 
127
(1) Genel Olarak 
127
(2) Tacir Sayılanlar 
130
(3) Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 
131
(4) Küçük ve Kısıtlılar 
132
(5) Ticaret Yapmaktan Menedilenler 
134
c. Tüzel Kişi Tacir 
134
(1) Genel Olarak 
134
(2) Ticaret Şirketleri 
135
(3) Vakıflar ve Dernekler 
136
(4) Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve
Kuruluşlar 
138
(5) Donatma İştiraki 
139
(6) Hâkim Teşebbüs 
140
D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN REHİN BORÇLUSU OLMASI 
140
1. Genel Olarak 
140
2. Üçüncü Kişinin Rehin Borçlusu Olması 
141
E. REHİN SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ SONRADAN DEĞİŞMESİ 
148
V. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN KURULMASI 
153
A. GENEL OLARAK 
153
B. REHİN SÖZLEŞMESİNİN KURULMA SÜRECİ 
154
1. Genel Olarak 
154
2. Sözleşmenin Konusu ve Hukuki Niteliği 
154
3. Sözleşmenin Şekli 
155
4. Sözleşmedeki Zorunlu Kayıtlar 
162
a. Genel Olarak 
162
b. Rehin Sözleşmesinin Tarafları 
163
c. Borcun Konusu, Borcun Miktarı, Borcun Miktarı Belirli Değilse
Rehnin Ne Miktar İçin Güvence Teşkil Ettiği, Ödenecek Para
Cinsi ve Rehnin Azami Miktarı 
164
d. Rehne Konu Varlık ile Bu Varlığın Ayırt Edici Özellikleri 
167
e. TİTRK m. 4/6’da Düzenlenmemiş Zorunlu Kayıtlar 
169
f. Rehin Sözleşmesinin Bağlayıcılığı 
171
g. Rehin Sözleşmesine Konulamayacak Kayıtlar 
172
(1) Zilyetliğin Devredilmesi Kaydı Yasağı 
172
(2) Kullanımlı Rehin Kaydı 
173
(3) Rehin Verenin Tasarruf Yetkisi ile İlgili Kayıt 
173
(4) Mülk Edinme Kaydı 
174
C. REHİN SÖZLEŞMESİNİN SİCİLE TESCİLİ SÜRECİ 
175
1. Genel Olarak 
175
2. Rehinli Taşınır Sicili 
176
3. Rehinli Taşınır Sicilinin Aleniyeti ve Buna Bağlı Sonuçlar 
178
4. Rehinli Taşınır Siciline Tescil 
184
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME REHNİNİN HÜKÜMLERİ, TARAFLARIN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REHNİN SONA ERMESİ
I. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN HÜKÜMLERİ 
187
A. GENEL OLARAK 
187
B. REHİNDE SIRA 
187
1. Genel Olarak 
187
2. İlerleme Sistemi 
188
3. Sabit Derece Sistemi 
190
a. Genel Olarak 
190
b. Teminat Miktarı 
191
c. Rehinler Arası Sıra İlişkisi 
192
d. Boşalan Dereceye İlerleme 
192
e. Türk Medenî Kanunu’na Yapılan Atıf 
196
C. DEĞER TESPİTİ 
199
II. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
201
A. GENEL OLARAK 
201
B. REHİN VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
202
1. Rehin Verenin Hakları 
202
a. Rehne Rağmen Taşınıra Zilyet Olma 
202
b. Taşınırı Kullanma 
203
c. Tasarruf Etme 
205
d. Rehin Hakkının Sicilden Terkinini Talep 
206
e. Art Rehin 
206
2. Rehin Verenin Yükümlülükleri 
208
a. Rehnin Paraya Çevrilmesine Katlanma 
208
b. Taşınırın Değerini Koruyucu Tedbirleri Alma 
208
c. Giderleri Tazmin Etme 
209
d. Değer Düşüren Tasarruflar Nedeniyle Tazminat Ödeme 
210
e. Sicile Bildirim ve Tescil 
210
f. Katlanma 
211
g. Devretme 
211
C. REHİN ALACAKLISININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
211
1. Rehin Alacaklısının Hakları 
211
a. Rehnin Paraya Çevrilmesini Talep Etme 
211
b. Kanun’un 14. Maddesinde Tanınan Haklar 
212
(1) Genel Olarak 
212
(2) Mülkiyetin Devrini Talep Etme 
213
(3) Alacağın Varlık Yönetim Şirketlerine Devrini Talep Etme 
218
(4) Kiralama ve Lisans Hakkını Talep Etme 
218
c. Önlem Alma 
219
d. Giderleri Talep Etme 
221
e. Aynî Hakkı Koruyan Davaları Açma 
223
f. Denetleme 
224
g. Tazminat Talep Etme 
224
h. Alt Rehin Kurma 
224
2. Rehin Alacaklısının Yükümlülükleri 
225
a. Tescil Talebinde Bulunma 
225
b. Terkin 
225
III. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN SONA ERMESİ 
226
A. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ 
226
1. Genel Olarak 
226
2. Alacağın Sona Ermesi 
227
3. Sürenin Sona Ermesi 
227
4. Ticari İşletmenin Yok Olması 
228
B. SİCİL KAYDININ TERKİNİ 
229
C. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
232
D. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
234
SONUÇ 
237
KAYNAKÇA 
241