Ticari Defterler ile İspat Zeynep Vildan Algur  - Kitap

Ticari Defterler ile İspat

1. Baskı, 
Ocak 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
151
Barkod:
9789750258671
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
280,00
İndirimli (%66):
96,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türk Ticaret Kanunu her tacire defter tutma yükümlülüğü yüklemiş olup, ticari işletmesinin ekonomik ve mali durumunu belirleyebilmek ve ticari yaşamda bu tespitlere göre hareket edebilmek için defter tutulması, tacir açısından hak kaybı yaşamaması adına önem arz etmektedir.
Tacirin tutmakla yükümlü olduğu ticari defterler; işletmenin muhasebesiyle ilgili olan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile işletmenin muhasebesiyle ilgisi olmayan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterleri olup, sayılan bu defterler tacir için lehe ve aleyhe delil olma fonksiyonunu göstermektedir.
Kitapta; ticari defterlerin delil niteliği ve delil olma koşulları aktarılırken Yargıtay içtihatları ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarından da sıklıkla bahsedilmiş, ticari defterlerin hukuk sistemi içerisindeki yeri, karar örnekleriyle birlikte vurgulanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ticari Defter Tutma Usulü
.
Elektronik Ortamda Ticari Defterlerin Tutulması
.
Ticari Defter Tutmakla Yükümlü Olanlar ve Yükümlülüğe Uymamanın Sonuçları
.
Ticari Defterlerin Çeşitleri
.
Ticari Defterlerin İbrazı ve Teslimi
.
Ticari Defterlerin Kesin Delil Niteliği
.
Ticari Defterlerin Delil Olarak Kabulü İçin Aranan Şartlar
.
Ticari Defterlerin Sahibi Lehine ve Aleyhine Delil Olması
.
Ticari Defterlerin Delil Sözleşmesine Konu Olması, Saklanması ve Zayi Belgesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ DEFTERLER
1.1. TİCARİ DEFTER KAVRAMI 
15
1.2. TİCARİ DEFTER TUTMA USULÜ 
16
1.2.1. Açılış ve Kapanış Onayının Gerçekleştirilmesi 
20
1.2.2. Açıklık ve Doğruluk Esasına Uygun Olarak Tutulması 
24
1.2.3. Defter ve Kayıtların Türkçe Tutulması 
25
1.2.4. Kayıtların Niteliği ve Kayıtlarda Yapılacak Değişikliklerin Anlaşılması 
26
1.3. ELEKTRONİK ORTAMDA TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI 
27
1.4. TİCARİ DEFTER TUTMAK İLE YÜKÜMLÜ OLANLAR 
29
1.4.1. Genel Olarak 
29
1.4.2. Türk Ticaret Kanunu ve Mülga Ticaret Kanunu’na Göre Yükümlüler 
29
1.4.3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre Yükümlüler 
37
1.5. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMANIN SONUÇLARI 
39
1.5.1. Genel Olarak 
39
1.5.2. Ticaret Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar 
39
1.5.3. Türk Ticaret Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar 
40
1.5.4. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar 
41
1.5.5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar 
42
1.5.6. İcra ve İflas Kanunu’nda Bağlanan Sonuçlar 
43
1.6. TİCARİ DEFTERLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
44
1.6.1. Genel Olarak 
44
1.6.2. Türk Hukuku’nda Benimsenen Sistem 
46
1.7. TİCARİ DEFTERLERİN ÇEŞİTLERİ 
48
1.7.1. Genel Olarak 
48
1.7.2. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tutulması Zorunlu Olan Defterler 
49
1.7.2.1. Yevmiye Defteri 
51
1.7.2.2. Defteri Kebir 
52
1.7.2.3. Envanter Defteri 
54
1.7.2.4. Pay Defteri 
55
1.7.2.5. Yönetim Kurulu Karar Defteri 
55
1.7.2.6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 
56
1.7.3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na Göre Tutulması Zorunlu Olan Defterler 
56
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE VE ALEYHİNE DELİL OLABİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR İLE SONUÇLARI
2.1. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYARINCA TİCARİ DEFTERLER İLE İSPATIN DÜZENLENİŞİ 
59
2.1.1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda İspat ve Delil Kavramı 
59
2.1.2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Delil Çeşitleri 
61
2.1.2.1. Kesin Deliler 
61
2.1.2.2. Takdiri Deliller 
63
2.1.3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı 
64
2.1.4. Ticari Defterler ile İspatın Kanun’daki Yeri 
67
2.1.5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Karşısında Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
70
2.2. TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE TESLİMİ 
72
2.3. TİCARİ DEFTERLERİN KESİN DELİL NİTELİĞİ 
79
2.4. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KABULÜ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
82
2.4.1. Genel Olarak 
82
2.4.2. Tarafların Tacir Olması 
83
2.4.3. Uyuşmazlığın Her İki Tarafın Ticari İşletmesinden Kaynaklanması 
87
2.5. TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
92
2.5.1. Genel Olarak 
92
2.5.2. Delil Oluşturması İstenen Defterler Kanuna Uygun Şekilde Tutulmuş Olmalıdır 
93
2.5.3. Karşı Taraf İleri Sürülen İddiayı Kendi Defter Kayıtları veya Diğer Kesin Delillerle Çürütememiş Olmalıdır 
100
2.6. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması 
104
2.6.1. Genel Olarak 
104
2.6.2. Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onaylarının Bulunmaması ve İçerdiği Kayıtların Birbirini Doğrulamaması 
107
2.6.3. Taraflardan Birinin Kendi Aleyhine Olan Ticari Defterlerine Dayanması 
108
2.6.4. Taraflardan Birinin Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanması 
110
2.6.4.1. Başka Delillerle Birlikte Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması 
110
2.6.4.2. Delilin Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Hasredilmesi 
113
2.7. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL SÖZLEŞMESİNE KONU OLMASI 
120
2.7.1. Her İki Tarafın Ticari Defterlerinin Delil Sözleşmesine Konu Olması 
123
2.7.2. Yalnız Bir Tarafın Ticari Defterlerinin Delil Sözleşmesine Konu Olması 
125
2.8. TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZAYİ BELGESİ ALINMAMASININ İSPAT HUKUKU AÇISINDAN SONUÇLARI 
127
SONUÇ 
131
Kaynakça 
139