Ticaret Hukukunda Hatır Senetleri – Ticaret Hukuku Monografileri – Muhammet Can Karıksız  - Kitap
Ticaret Hukukunda

Hatır Senetleri

– Ticaret Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
177
Barkod:
9789750290541
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Hatır senetleri, düzenleniş amaçları doğrultusunda geçersiz veya bedelsiz olarak kabul edilen kambiyo senetleridir. Kambiyo senetlerinin hatır amacıyla düzenlenmesini yasaklayan veya "hatır senedi" kavramını izah eden herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Hatır senetleri, uygulamanın ortaya çıkarmış olduğu ve Yargıtay kararlarına da sıklıkla yansımış olan senetlerdir.
Hatır senetleri tedavül amaçlarının bulunup bulunmamasına göre esasında iki hedef doğrultusunda düzenlenmektedirler. Tedavül gayeli hatır senetleri sayesinde, hatır alacaklısı olan lehtara kredi temin edilmesi hedeflenmektedir. Tedavül gayesi bulunmayan hatır senetlerinde ise tarafların amacı, yalnızca hatır alacaklısının mali durumunun olduğundan çok daha iyi gözükmesini sağlayarak ilgilisinin ticari itibarını artırmaktır. Kitapta, hatır senetlerinin tedavül amacı ihtiva edip etmediği ekseninde, senedin geçersizliği veya bedelsizliği üzerinde detaylı izahlarda bulunulmuştur. Konunun açıklanmasına hizmet etmesi ve aynı zamanda ilgisi olması sebebiyle soyutluk, kamu itimadına mazharlık, temel borç ilişkisi ve asıl alacak gibi kavram ve ilkeler detaylı şekilde ele alınmıştır.
Taraflar arasındaki güven duygusuna istinaden tanzim edilen hatır senetleri, bu özelliği sebebiyle uygulamada birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Hatır senedinden kaynaklanan ihtilafların en kilit noktalarından birisi ise hatır senedi hamili olan üçüncü kişilerin durumudur.
Hatır borçlusunun hatır alacaklısına ve üçüncü kişilere karşı sahip olduğu defi ve savunma mekanizmaları kısıtlıdır. Kitapta, senedi devralan üçüncü kişinin iyiniyetli olması durumunda hangi hükümlerin tatbik edileceği noktasında doktrinsel tartışmalara yer verilerek, ortaya konan görüşler Yargıtay kararları kapsamında tartışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hatır Senetlerinde Soyutluk İlkesi
.
Hatır Senetlerinin Bedelsizliği
.
Üçüncü Kişilerin Hatır Anlaşmasıyla Olan İlişkisi
.
Hatır Senedi Tanzim Etme Yöntemleri
.
Hatır Senetlerinin Dava ve İcra Takibine Konu Olması
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Giriş 
13
Birinci Bölüm
HATIR SENEDİ KAVRAMI VE UNSURLARI
I. HATIR SENETLERİNİN TANIMI VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
15
A. Tanım 
15
B. Benzer Kavramların Karşılaştırılması 
21
1. Bedelsiz Senetler 
21
a. Tarafların Bedelsizlik Bakımından Anlaşma Yapmamış Olması 
23
b. Tarafların Bir Bedel İlişkisi Olmaksızın Düzenledikleri Kambiyo Senetleri 
26
aa. Borçlu Yararına Düzenlenen ve Tarafların Bedelsizlik Konusunda Anlaşmış Olduğu Kambiyo Senetleri 
27
bb. Alacaklı Yararına Düzenlenen ve Tarafların Bedelsizlik Konusunda Anlaşmış Olduğu Kambiyo Senetleri (Hatır Senetleri) 
27
2. Kefalet Sözleşmesi 
28
3. Aval 
31
4. Rehin Cirosu 
33
5. Teminat Amacıyla Düzenlenen Kambiyo Senetleri 
37
6. Açık Kambiyo Senetleri 
40
7. Hatır Cirosu 
43
II. HATIR SENETLERİNİN UNSURLARI 
44
A. Bedelsizlik 
44
1. Asıl Borç ve Asıl Borç İlişkisi 
44
2. Bedel ve Bedel İlişkisi 
47
3. Hakların Yarışması 
50
4. Hatır Senetlerinin Bedelsizliği 
52
B. Anlaşma 
53
III. AMAÇLARI BAKIMINDAN HATIR SENETLERİ 
58
A. Tedavül Gayesi Bulunmayan Hatır Senetleri 
58
B. Tedavül Gayeli Hatır Senetleri 
59
IV. KAMBİYO SENETLERİ VE HATIR SENETLERİ 
61
A. Düzenlenme Safhaları Bakımından Kambiyo Senetleri ve Hatır Senetleri Arasındaki Farklılıklar 
61
1. Kambiyo Senetlerinin Düzenlenmelerine Dair Safhalar 
61
2. Hatır Senetlerinin Düzenlenmelerine Dair Safhalar 
63
B. Kambiyo Senetlerinin Hatır Senedi Olarak Düzenlenmesi 
64
1. Hatır Poliçeleri 
64
2. Hatır Bonoları 
67
3. Hatır Çekleri 
69
İkinci Bölüm
HATIR ANLAŞMASI VE HATIR SENETLERİNİN
GEÇERLİLİĞİ
I. HATIR ANLAŞMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE HÜKÜMLERİ 
73
A. Hukuki Sebep Kavramı Kapsamında Hatır Anlaşması 
73
B. Hatır Anlaşmasının Nitelikleri 
75
1. Borçlar Hukuku Sözleşmesi Olması 
75
2. İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 
77
C. Muvazaa Kapsamında Hatır Anlaşması ve Tedavül Anlaşmasının Geçerliliği 
78
1. Tedavül Gayesi Bulunmayan Hatır Senetleri 
78
2. Tedavül Gayeli Hatır Senetleri 
79
D. Hatır Anlaşmasında Tarafların Borçları 
83
1. Hatır Borçlusunun Borçları 
83
a. Kambiyo Senedi Düzenlenmesi ve Hatır Alacaklısına Teslimi 
83
b. Senet Bedelinin Ödenmesi 
85
2. Hatır Alacaklısının Borçları 
86
a. Ücret Ödeme Borcu 
86
b. Senet Tutarını Hatır Borçlusuna Temin Etme Borcu 
87
c. Senedin Tedavüle Çıkartılmaması Borcu 
88
II. HATIR SENETLERİNİN GEÇERLİLİĞİ 
89
A. Soyutluk İlkesi Kapsamında Hatır Senetlerinin Geçerliliği 
89
1. Soyutluk İlkesinin Anlamı 
90
a. İspat Soyutluğu 
90
b. Maddi Soyutluk 
91
2. Türk Kambiyo Senetleri Hukukunda Soyutluk İlkesi 
92
3. Hatır Anlaşması ve Soyutluk İlkesi İlişkisi 
94
a. Yazılı Protokol Kapsamında Değerlendirme 
94
b. Hatır Kaydı Kapsamında Değerlendirme 
96
III. HATIR SENETLERİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
103
A. Tarafları Arasında 
103
1. Hatır Defi 
103
a. Hukuki Niteliği 
103
b. İstisna: Bile Bile Borçlunun Zararına Hareket 
105
2. Hatır Borçlusunun Rücu Hakkı 
109
B. Hatır Borçlusu ile Üçüncü Şahıs Hamil Arasında 
110
Üçüncü Bölüm
HATIR SENETLERİNİN DAVA VE
İCRA TAKİBİNE KONU OLMASI
I. BEDELSİZLİK SEBEBİYLE SENEDİN İPTALİ DAVALARI 
113
A. Hükümsüzlüğün Tespiti Davası 
116
B. Sebepsiz Zenginleşme Davası 
118
C. İİK m. 72 Gereği Açılacak Menfi Tespit Davası 
121
1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 
126
2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 
129
II. SENEDİN HATIR SENEDİ OLDUĞUNUN İSPATI 
131
A. İspat Yükünün Kimde Olduğuna Dair İnceleme 
131
B. İspat Yükünün Yer Değiştirmesine Sebep Olan Durumlar 
133
C. Hatır İddiasının Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürülmesi 
135
D. İspat Araçları 
137
1. İkrar 
137
2. Senede Karşı Senetle İspat Kuralı 
139
a. Kuralın Anlamı 
139
b. Kuralın İstisnaları 
139
3. Yemin 
143
4. Ticari Defterler 
143
E. Açık Kambiyo Senetlerinde Anlaşmaya Aykırı Hareket Edildiğinin İspatı 
148
III. HATIR SENETLERİNİN KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİBE KONU OLMASI 
149
A. Tedavül Gayeli Hatır Senetleri Bakımından İnceleme 
151
B. Tedavül Gayesi Bulunmayan Hatır Senetleri Bakımından İnceleme 
153
C. İspat Rejimi ve Deliller 
154
1. Tedavül Gayeli Hatır Senetlerinde Durum 
154
2. Tedavül Gayesi Bulunmayan Hatır Senetlerinde Durum 
155
3. Bile Bile Borçlu Zararına Hareket Edildiğinin İspatı Bakımından Durum 
156
IV. HATIR SENETLERİ ÖZELİNDE BEDELSİZ SENEDİN KULLANILMASININ CEZAİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 
159
A. Cezai Sonuçlar 
159
B. Hukuki Sonuçlar 
160
Sonuç 
161
Kaynakça 
167
Kavram Dizini 
175