Terör Örgütü Propagandası Suçu Melik Can Irmak  - Kitap

Terör Örgütü Propagandası Suçu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
167
Barkod:
9786256338159
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
235,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Terör örgütüne üye olan ya da olmayan ancak örgüte sempati duyan kimselerin örgütün ideolojisini, amaçlarını ve faaliyetlerini (şiddet içeren ya da içermeyen) başkalarına benimsetme eylemleri, kavram olarak terör örgütü propagandasını oluşturur. Türk Hukuku açısından ise terör örgütü propagandası suçunu terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren eylemlerini meşru gösteren, öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden şekilde propagandasını yapmak oluşturur. Toplumun ve devletin güvenlik kaygıları karşısında insanın temel haklarından biri olan ifade özgürlüğünün nasıl sınırlandırılacağı, bu sınırlandırmanın gerçekten toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelip gelmediği, demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı, hangi ifadelerin terör örgütü propagandası mahiyetinde hangi ifadelerin Türk Ceza Kanununda yer alan diğer suçları oluşturacağı hangi ifadelerin ise haber verme ve düşünce açıklaması çerçevesinde kalacağı hususlarının somut olay özelinde tartışılarak bir sonuca varılması gereken hassas noktalar olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Doktrinde terör örgütünün propagandasını yapmak suçu olarak ifade edilen bu suçu çalışmamız kapsamında Türkçe'ye daha uygun olduğu kanaatiyle terör örgütü propagandası suçu olarak belirlemiş bulunmaktayız. Nitekim Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi de kararlarında suç türü olarak terör örgütü propagandası yapmak olarak suç nitelendirmesinde bulunmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler ile Terör Örgütü Propagandası Suçunda AİHM ve AYM Uygulamaları
.
Türk Hukukunda Terör Örgütü Propagandası Suçu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
5
KISALTMALAR 
9
GİRİŞ 
11
BİRİNCİ KISIM
GENEL BİLGİLER İLE TERÖR ÖRGÜTÜ
PROPAGANDASI SUÇUNDA AİHM VE
AYM UYGULAMALARI
I. KAVRAMLAR 
13
A. Terör ve Terörizm Tanımı 
13
B. Propaganda Tanımı 
22
C. Türk Ceza Hukukunda Örgütü Kavramı 
26
1. Suç Örgütü ve Silahlı Örgüt Kavramı 
27
2. Terör Örgütü 
30
D. Uluslararası Düzenlemelerde Terör Örgütü
Propagandası Suçu 
36
II. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
39
A. Genel Olarak 
39
B. İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması Rejimi 
45
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi 
45
2. Anayasa’da İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması
Kriterleri 
47
3. AİHM ve AYM İçtihatlarında İfade Özgürlüğünün
Sınırlandırılması Rejimi 
49
a. Müdahalenin Varlığı 
51
b. Müdahalenin Hukuka Uygunluğu 
54
1) Hukuken Öngörülme/Kanunilik 
55
2) Meşru Amaç 
57
3) Demokratik Toplumda Gereklilik 
59
İKİNCİ KISIM
TÜRK HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ
PROPAGANDASI SUÇU
I. GENEL OLARAK 
69
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
72
III. TİPİKLİK 
74
A. Objektif Alt Unsurlar 
74
1. Suçun Konusu 
75
2. Fail 
76
3. Mağdur 
78
4. Eylem 
79
a. Terör Örgütünün Yöntemlerini Meşru Göstermek 
82
b. Terör Örgütünün Yöntemlerini Övmek 
84
1) Terör Örgütünün Yöntemlerine Teşvik Etmek 
86
2) Terör Örgütünün Üyesi veya Destekçisi Olduğunu
Belli Eden İşaretlerin Taşınması ve Slogan
Atılması 
88
3) Terör Örgütünün Propagandasına Dönüştürülen
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Yüzün
Kapatılması 
90
5. Netice 
91
B. Subjektif Alt Unsur 
98
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
100
V. KUSURLULUK 
104
VI. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 
109
A. Terör Örgütü Propagandasının Basın ve Yayın Yolu ile
İşlenmesi 
109
B. Terör Örgütü Suçunun Belirli Yerlerde İşlenmesi 
112
C. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye
Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 
112
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
113
A. İçtima 
113
B. Teşebbüs 
116
C. İştirak 
118
VIII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 
120
IX. YAPTIRIM VE İNFAZ 
122
A. Yaptırım 
122
B. İnfaz 
125
X. ZAMANAŞIMI 
126
XI. TÜRK HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ
PROPAGANDASINA BENZER SUÇLAR 
129
A. Terör Örgütünün Bildirilerini Açıklama ve Yayınlama
Suçu 
129
B. Terör Örgütüne Yardım Suçu 
130
C. Örgüt Propagandası Suçu (TCK 220/8) 
134
D. Suçu ve Suçluyu Övme Suçu 
136
E. Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Suçu 
138
F. Suç İşlemeye Tahrik Suçu 
139
G. Kanuna Aykırı Toplantı veya Gösteri Yürüyüşüne
Katılma 
141
SONUÇ 
145
KAYNAKÇA 
149