Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Doç. Dr. Rıfat Murat Önok  - Kitap
21. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1296
Barkod:
9789750287718
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
860,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitabının amacı, gerek uygulamacılara gerekse öğrencilere, anlatılan konulara dair hem teorik hem pratik bilgiyi sunmaktır. Her baskıda, tartışılan konulara dair farklı akademik görüşler ve yaklaşımlar okuyucuya sunulduğu gibi; doktriner gelişmeler ve mevzuattaki değişiklikler her bir baskıda düzenli olarak takip edilmektedir.
Kitabın adında "pratik" ibaresinin yer almasının nedeni, uygulamada görülen sorunlara çözüm önerileri sunulması ve en güncel Yargıtay içtihatlarının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmek suretiyle aktarılmasıdır. Böylece, kitapta hem mevcut teori ve pratik hakkında okuyucuya bilgi sunulması, hem de olması gereken açısından yasa koyucuya ve uygulamaya ışık tutulması hedeflenmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uluslararası Suçlar
.
Kişilere Karşı Suçlar
.
Topluma Karşı Suçlar
.
Millete ve Devlete Karşı Suçlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
21. Baskıya Önsöz 
5
Kısaltmalar 
35
Birinci Kitap
ULUSLARARASI SUÇLAR
ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.) 
41
I. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) 
44
§ 1. Genel Açıklamalar 
44
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
45
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
46
A. Suçun Maddi Konusu 
46
B. Fail 
46
C. Mağdur 
47
D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 
49
E. Nitelikli Haller 
55
1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2) 
55
2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3) 
56
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 
58
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
58
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
60
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
61
A. Teşebbüs 
61
B. İçtima 
64
C. İştirak 
67
II. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) 
68
§ 1. Genel Açıklamalar 
68
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
69
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
70
A. Fail 
70
B. Mağdur 
70
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 
71
1. Araç Hareketler 
72
2. Asıl Hareketler 
76
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur) 
78
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
80
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
81
A. Teşebbüs 
81
B. İçtima 
82
C. İştirak 
85
İkinci Kitap
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83) 
91
§ 1. Genel Açıklama 
91
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
91
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
92
A. Fail 
92
B. Mağdur 
92
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 
97
D. Nitelikli Haller (TCK m. 82) 
106
1. Suçun Tasarlayarak İşlenmesi 
107
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi 
111
3. Suçun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi 
116
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eşe, Boşandığı Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 
117
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 
121
6. Suçun Kadına Karşı İşlenmesi 
122
7. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 
123
8. Suçun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi 
124
9. Suçun Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi 
125
10. Suçun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi 
126
11. Suçun Töre Saikiyle İşlenmesi 
131
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
137
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
147
A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi 
147
B. Meşru Savunma 
149
C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi 
152
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
156
A. Teşebbüs 
156
B. İçtima 
159
C. İştirak 
162
II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84) 
163
§ 1. Genel Açıklama 
163
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
164
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
164
A. Fail 
164
B. Mağdur 
164
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 
164
1. TCK m. 84/1 
164
2. TCK m. 84/3 
169
3. TCK m. 84/4 
171
D. Nitelikli Haller 
174
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
175
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
176
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
176
A. Teşebbüs 
176
B. İçtima 
177
C. İştirak 
178
III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85) 
178
§ 1. Genel Olarak 
178
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
179
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
179
A. Fail ve Mağdur 
179
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
179
C. Nitelikli Haller 
182
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
183
A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali 
183
B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması 
185
§ 5. Kusur 
190
§ 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü 
192
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
196
A. Teşebbüs 
196
B. İçtima 
196
C. İştirak 
198
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.) 
200
§ 1. Genel Olarak 
200
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
200
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
200
A. Suçun Maddi Konusu 
200
B. Fail ve Mağdur 
200
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
202
D. Nitelikli Haller 
211
1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 
212
a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe, Boşandığı Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 
212
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 
212
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 
212
d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
212
e. Suçun Silahla İşlenmesi 
213
f. Suçun Canavarca Hisle İşlenmesi 
218
2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 
219
a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 
220
aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a) 
220
ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b) 
223
ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c) 
223
ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d) 
224
ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması (m. 87/1–e) 
225
b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller 
226
ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a) 
226
bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b) 
228
bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c) 
229
bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d) 
230
be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e) 
231
c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3) 
231
d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4) 
232
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 
241
4. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller 
242
a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88) 
242
b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2) 
242
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
243
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
244
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
249
A. Teşebbüs 
249
B. İçtima 
251
C. İştirak 
252
§ 7. Kovuşturma 
252
II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89) 
252
§ 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama 
252
§ 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 
257
A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması (m. 89/4) 
257
B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3). 
258
§ 3. Kovuşturma 
258
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94) 
260
§ 1. Genel Açıklama 
260
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
262
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
263
A. Fail 
263
B. Mağdur 
264
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
264
D. Nitelikli Haller 
275
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
276
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
277
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
279
A. Teşebbüs 
279
B. İçtima 
280
C. İştirak 
281
II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96) 
283
§ 1. Genel Açıklama 
283
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
284
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
284
A. Fail ve Mağdur 
284
B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı 
284
C. Nitelikli Haller 
289
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
290
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
290
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
291
A. Teşebbüs 
291
B. İçtima 
292
C. İştirak 
296
Dördüncü Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME VEYA DÜŞÜRME
I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100) 
297
§ 1. Genel Açıklama 
297
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
298
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
299
A. Fail ve Mağdur 
299
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
301
C. Nitelikli Haller 
307
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4) 
307
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4) 
308
3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5) 
308
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
308
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
309
§ 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son) 
310
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
312
A. Teşebbüs 
312
B. İçtima 
312
C. İştirak 
313
Beşinci Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102) 
320
§ 1. Genel Açıklama 
320
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
321
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
322
A. Fail 
322
B. Mağdur 
325
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
325
1. Suçta Kullanılan Araçlar 
325
2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal 
334
D. Nitelikli Haller 
344
1. TCK m. 102/2: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi 
344
2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 
349
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a) 
350
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b) 
352
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 
353
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 
353
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 
353
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi (TCK m. 102/3–c) 
354
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d) 
355
e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e) 
356
3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar 
357
a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması (6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5) 
357
b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5) 
359
ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması 
359
bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 
360
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
360
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
363
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
365
A. Teşebbüs 
365
B. İçtima 
370
C. İştirak 
375
§ 7. Evlenmenin Etkisi 
375
§ 8. Kovuşturma 
375
II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103) 
376
§ 1. Genel Açıklama 
376
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
379
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
379
A. Fail 
379
B. Mağdur 
381
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
386
D. Nitelikli Haller 
388
1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2) 
388
2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller 
388
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a) 
388
b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b) 
388
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c) 
388
d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d) 
389
e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e) 
390
4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6) 
391
5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6) 
391
6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması 
391
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
391
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
392
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
393
A. Teşebbüs 
393
B. İçtima 
396
C. İştirak 
399
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104) 
400
§ 1. Genel Açıklama 
400
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
402
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
403
A. Fail 
403
B. Mağdur 
405
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
407
D. Nitelikli Haller 
409
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
410
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
410
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
411
A. Teşebbüs 
411
B. İçtima 
411
C. İştirak 
412
§ 7. Kovuşturma 
412
IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105) 
413
§ 1. Genel Olarak 
413
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
413
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
414
A. Fail 
414
B. Mağdur 
414
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
415
D. Nitelikli Haller 
419
1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller 
419
2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması 
420
3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 
421
4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi 
421
5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması 
422
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
422
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
424
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
425
A. Teşebbüs 
425
B. İçtima 
425
C. İştirak 
428
§ 7. Kovuşturma 
428
Altıncı Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106) 
432
§ 1. Genel Açıklama 
432
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
433
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
434
A. Fail ve Mağdur 
434
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
435
C. Nitelikli Haller 
444
1. Suçun Silahla İşlenmesi 
445
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 
446
3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi 
447
4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi 
448
5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 
448
6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 
449
7. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 
449
8. Suçun Kadına Karşı İşlenmesi 
450
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
450
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
451
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
452
A. Teşebbüs 
452
B. İçtima 
453
C. İştirak 
456
§ 7. Kovuşturma 
456
II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107) 
456
§ 1. Genel Olarak 
456
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
457
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
457
A. Fail ve Mağdur 
457
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
458
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
465
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
465
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
466
A. Teşebbüs 
466
B. İçtima 
466
C. İştirak 
467
III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108) 
468
§ 1. Genel Açıklama 
468
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri 
469
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar 
469
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
470
A. Fail ve Mağdur 
470
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
471
1. Cebir 
471
2. Koşul 
474
C. Nitelikli Haller 
475
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
475
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 
476
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
477
A. Teşebbüs 
477
B. İçtima 
477
C. İştirak 
478
§ 8. Kovuşturma 
478
IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109) 
478
§ 1. Genel Olarak 
478
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
478
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
479
A. Fail 
479
B. Mağdur 
480
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
481
D. Nitelikli Haller 
484
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması (TCK m. 109/2) 
484
2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a) 
486
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b) 
486
4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f) 
486
5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 109/3–d) 
488
6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4) 
489
7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5) 
489
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
490
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
492
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110) 
495
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
498
A. Teşebbüs 
498
B. İçtima 
499
C. İştirak 
501
V. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116) 
502
§ 1. Genel Açıklama 
502
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
502
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
503
A. Fail ve Mağdur 
503
B. Maddi Konu 
505
1. Konut 
505
2. Eklenti 
509
3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2) 
511
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
514
1. Girmek 
514
2. Çıkmamak 
514
3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması 
515
D. Nitelikli Haller 
524
1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller 
525
a. Suçun Geceleyin İşlenmesi 
525
b. Cebir veya Tehdit Kullanılması 
525
2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller 
526
a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a) 
526
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c). 
527
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b), 
527
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d) 
527
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 119/1–e) 
527
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
527
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
528
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
529
A. Teşebbüs 
529
B. İçtima 
530
C. İştirak 
532
§ 7. Kovuşturma 
532
Yedinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
I. HAKARET SUÇU (TCK m. 125 vd.) 
535
§ 1. Genel Olarak 
535
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
536
§ 3. Fail ve Mağdur 
538
A. Fail 
538
B. Mağdur 
539
C. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
542
1. “Başkasının Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte” 
543
2. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek veya Sövmek 
547
a. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek 
547
b. Sövmek 
548
3. Hakaretin Huzurda veya Gıyapta Gerçekleştirilmiş Olması 
550
a. Huzurda Hakaret 
550
b. Gıyapta (İhtilatlı) Hakaret 
553
D. Nitelikli Haller 
556
1. TCK m. 125/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 
556
a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi 
556
b. Suçun Kişinin Dinsel, Siyasal, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi 
557
c. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi 
558
2. TCK m. 125/4'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Alenen İşlenmesi 
558
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 
559
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
560
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
560
§ 6. Özel Haksız Tahrik Düzenlemesi: Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/1) 
568
§ 7. Cezasızlık veya İndirim Nedeni: Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) 
569
A. Hukuksal Nitelik 
569
B. Uygulanma Koşulları 
570
1. Fiilin TCK m.129/son Kapsamında Olması 
570
2. Karşılıklılık 
572
3. İlk Hakaretin Haksız Olması 
573
4. Karşı Hakaretin İspatlanmış Olması 
574
C. Sonucu 
574
§ 8. Cezasızlık Nedenleri 
576
A. İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127) 
576
B. Suçun Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/2) 
579
C. İdari Makamlara Başvuru İle İddia ve Savunma Kapsamında İşlenen Fiiller (TCK m. 128) 
580
1. Genel Olarak 
580
2. Kapsamı 
581
3. Koşulları 
581
a. Dokunulmazlıktan Yararlanacak Kişiler 
581
b. Dokunulmazlığın Konusu 
581
c. Hakaretin Başvuru veya Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olması 
582
d. İsnad ve Değerlendirmelerin Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanması 
584
§ 9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
584
A. Teşebbüs 
584
B. İçtima 
585
C. İştirak 
586
§ 10. Kovuşturma 
587
Sekizinci Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 132) 
595
§ 1. Genel Olarak 
595
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
596
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
597
A. Maddi Konu 
597
B. Fail ve Mağdur 
598
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
598
1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 
598
2. Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa 
600
3. Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini İfşa 
601
D. Nitelikli Haller 
602
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
602
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
603
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
607
A. Teşebbüs 
607
B. İçtima 
608
C. İştirak 
609
§ 7. Kovuşturma 
609
II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK m. 133) 
609
§ 1. Genel Olarak 
609
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
609
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
610
A. Maddi Konu 
610
B. Fail ve Mağdur 
611
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
612
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
614
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
614
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
615
A. Teşebbüs 
615
B. İçtima 
615
C. İştirak 
616
§ 7. Kovuşturma 
616
III. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 134) 
616
§ 1. Genel Açıklama 
616
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
616
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
617
A. Maddi Konu 
617
B. Fail ve Mağdur 
619
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
620
D. Nitelikli Haller 
624
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
624
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
625
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
628
A. Teşebbüs 
628
B. İçtima 
628
C. İştirak 
631
§ 7. Kovuşturma 
631
Dokuzuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. HIRSIZLIK SUÇU (TCK m. 141 vd.) 
635
§ 1. Genel Açıklama 
635
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
636
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
637
A. Fail ve Mağdur 
637
B. Maddi Konu: Başkasına Ait Taşınır Mal 
637
1. Mal 
637
2. Taşınır Olma 
642
3. Başkasına Ait Olma 
642
C. Fiil: Rıza Olmaksızın Alma 
644
1. “Zilyedin Rızası Olmaksızın” Deyiminin Anlamı 
644
2. Bulunduğu Yerden Alma 
649
D. Nitelikli Haller 
654
1. TCK m. 142/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 
654
2. TCK m. 142/2’de Öngörülen Nitelikli Haller 
661
4. TCK m. 142/5’te Öngörülen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 
673
5. TCK m. 143'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Gece Vakti İşlenmesi 
673
6. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 
674
7. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller veya Cezasızlık Nedenleri 
675
a. TCK m. 144'te Öngörülen Nitelikli Haller 
675
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145) 
676
c. Kullanma Hırsızlığı (TCK m. 146) 
680
d. Zorunluluk Hali (TCK m. 147) 
683
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
684
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
686
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
687
A. Teşebbüs 
687
B. İçtima 
689
C. İştirak 
693
§ 7. Kovuşturma 
693
II. YAĞMA (GASP) SUÇU (TCK m. 148/1) 
693
§ 1. Genel Açıklama 
693
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
694
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
695
A. Genel Açıklamalar 
695
B. Cebir veya Tehdit 
697
1. Cebir veya Tehdidin Kullanılma Amacı 
697
2. Cebir 
700
3. Tehdit 
702
4. Cebir Karinesi (TCK m. 148/3) 
704
5. Cebir veya Tehdidin Gerçekleştirilme Anı 
704
C. Malın Alınması 
712
D. Nitelikli Haller 
713
1. TCK m. 149/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 
713
a. Suçun Silahla İşlenmesi 
713
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 
714
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 
714
d. Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi 
714
e. Suçun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi 
715
f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 
716
g. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 
716
h. Suçun Gece Vakti İşlenmesi 
717
2. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 149/2) 
717
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (TCK m. 150) 
717
a. Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir veya Şiddet Kullanılması (TCK m. 150/1) 
717
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 150/2) 
720
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
722
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
724
A. Teşebbüs 
724
B. İçtima 
724
C. İştirak 
726
III. SENEDİN YAĞMASI SUÇU (TCK m. 148/2) 
727
§ 1. Genel Açıklama 
727
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
727
A. Suçun Konusu 
727
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
728
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
728
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
729
A. Teşebbüs 
729
B. İçtima 
729
C. İştirak 
729
IV. MALA ZARAR VERME SUÇU (TCK m. 151 vd.) 
729
§ 1. Genel Olarak 
729
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
730
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
730
A. Suçun Konusu 
730
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
733
C. Nitelikli Haller 
735
1. TCK m. 152/1’de Yazılı Nitelikli Haller 
735
2. TCK m. 152/2’de Yazılı Nitelikli Haller 
739
3. TCK m. 152/3’te Öngörülen Nitelikli Hal: Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 
740
4. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 
740
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
740
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
741
A. Teşebbüs 
741
B. İçtima 
741
C. İştirak 
744
§ 6. Kovuşturma 
744
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 155) 
744
§ 1. Genel Açıklama 
744
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
745
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
745
A. Fail–Mağdur 
745
B. Suçun Konusu: Zilyetliği Faile Devredilmiş Mal 
746
1. Mal 
746
2. Malın Zilyetliğinin Devri 
749
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
755
D. Nitelikli Haller 
757
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
760
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
761
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
762
A. Teşebbüs 
762
B. İçtima 
763
C. İştirak 
764
§ 7. Kovuşturma 
764
VI. DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK m. 157 vd.) 
764
§ 1. Genel Olarak 
764
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
765
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
766
A. Fail 
766
B. Mağdur 
766
C. Maddi Konu 
769
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
770
1. Hileli Davranış 
770
2. Aldatma 
786
3. Aldatılarak Hataya Sevk Edilen Muhatabın Tasarrufta Bulunması ve Bu Tasarruf Sayesinde Mağdurun veya Üçüncü Kişinin Zararına Olarak Failin Kendisi veya Bir Başkası Lehine (Haksız) Yarar Sağlaması 
790
a. Aldatılarak Hataya Sevk Edilen Muhatabın Tasarrufta Bulunması 
790
b. Zarar 
791
c. (Haksız) Yarar 
796
E. Nitelikli Haller 
798
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 
798
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK m. 159) 
816
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
817
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
818
A. Teşebbüs 
818
B. İçtima 
820
C. İştirak 
822
VII. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU (TCK m. 160) 
823
§ 1. Genel Açıklama 
823
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
823
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 
823
A. Fail ve Mağdur 
823
B. Suçun Konusu 
823
C. Fiil 
825
1. İade Etmemek veya Yetkili Mercileri Durumdan Haberdar Etmemek 
825
2. Malik Gibi Tasarrufta Bulunmak 
826
§ 4. Tipikliğin Subjektif Unsurları 
826
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
826
A. Teşebbüs 
826
B. İçtima 
826
C. İştirak 
826
VIII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m. 163) 
827
§ 1. Genel Açıklama 
827
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
827
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
827
A. Fail 
827
B. Mağdur 
828
C. Maddi Konu 
828
1. Otomat 
829
2. Telefon Hatları ile Şifreli ve Şifresiz Yayınlar 
829
3. Abonelik Esasına Göre Yararlanılabilen Elektrik Enerjisi, Su veya Doğalgaz 
830
D. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı 
831
1. Otomatın Sunduğu Hizmetten Bedelsiz Yararlanma (TCK m. 163/1) 
831
2. Telefon Hatları ile Frekanslarından veya Şifreli veya Şifresiz Yayınlardan Yararlanma (TCK m. 163/2) 
832
3. Elektrik Enerjisi, Su ve Doğalgazı Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketmek (TCK m. 163/3) 
834
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
835
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
836
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
836
A. Teşebbüs 
836
B. İçtima 
836
C. İştirak 
838
IX. SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK m. 165) 
838
§ 1. Genel Açıklama 
838
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
839
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
840
A. Maddi Konu 
840
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
841
1. Önceden Bir Suç İşlenmiş Olması 
841
2. Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması 
842
3. Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme 
844
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
846
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
847
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
848
A. Teşebbüs 
848
B. İçtima 
848
C. İştirak 
849
X. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER (TCK m. 167 vd.) 
850
§ 1. Kişisel Cezasızlık veya İndirim Nedeni (TCK m. 167) 
850
§ 2. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168) 
853
A. TCK m. 168’de Sayılan Suçlardan Birisinin Söz Konusu Olması 
853
B. Suçun Tamamlanmış Olması 
855
C. Failin, Azmettirenin veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararını Gidermesi 
856
1. Zararın Giderilmesi 
856
2. Zararı Gidermenin Pişmanlığın Sonucu Olması 
859
3. Zararın Fail, Azmettiren veya Yardım Eden Tarafından Giderilmesi 
862
D. Zararın Hükmün Verilmesi Aşamasına Kadar Giderilmiş Olması 
863
Üçüncü Kitap
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
I. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 179) 
867
§ 1. Genel Açıklama 
867
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
868
§ 3. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları 
869
A. Fail 
869
B. Mağdur 
869
C. Suçun Maddi Konusu 
870
D. Fiil 
870
1. TCK m. 179/1 
870
2. TCK m. 179/2 
872
3. TCK m. 179/3 
875
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları 
881
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
882
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
883
A. Teşebbüs 
883
B. İçtima 
883
C. İştirak 
886
§ 7. Yaptırım 
887
§ 8. Muhakemeye Dair Bazı Hususlar 
887
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 185 vd.)
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK m. 188) 
893
§ 1. Genel Açıklamalar 
893
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
894
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
894
A. Fail–Mağdur 
894
B. Maddi Konu: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 
894
C. Fiil 
896
1. İmal, İthal veya İhraç 
896
2. Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma 
901
D. Nitelikli Haller 
903
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
906
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
909
§ 6. Etkin Pişmanlık Hükmü 
909
A. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/1) 
909
B. Ceza İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/3) 
911
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
914
A. Teşebbüs 
914
B. İçtima 
915
C. İştirak 
918
§ 8. Yurt Dışında İşlenen Suçlardan Dolayı Türkiye’de Kovuşturma Yapılması 
918
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 190) 
919
§ 1. Genel Açıklama 
919
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
919
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
919
A. TCK m. 190/1 
920
B. TCK m. 190/2 
922
C. Nitelikli Hal 
923
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
923
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
924
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
925
A. Teşebbüs 
925
B. İçtima 
926
C. İştirak 
927
III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m. 191) 
927
§ 1. Genel Açıklama 
927
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
928
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
928
A. Fail ve Mağdur 
928
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
929
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
933
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
935
§ 6. Etkin Pişmanlık 
935
A. Cezasızlık Nedeni Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu 
935
1. TCK m. 192/2’de Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu 
935
2. TCK m. 192/4’te Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu 
936
B. Hafifletici Neden Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu (TCK m. 192/3) 
938
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
940
A. Teşebbüs 
940
B. İçtima 
942
C. İştirak 
942
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 197 vd.)
I. GENEL AÇIKLAMA 
943
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 
946
III. BELGECİLİK SUÇLARININ MADDİ KONUSU: BELGE 
947
§ 1. Belge Kavramı ve Belgenin Unsurları 
947
A. Yazılılık 
947
B. Düzenleyenin Belli Olması 
948
C. Belli Bir İçeriğinin Bulunması 
949
§ 2. Belge Türleri 
951
A. Resmi Belge 
952
B. Resmi Belgeye Benzetilen Belge (TCK m. 210/1) 
953
C. Özel Belge 
956
IV. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 204) 
956
§ 1. Genel Açıklama 
956
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
957
A. Fail 
957
B. Maddi Konu: Resmi Belge veya Resmi Belgeye Benzetilen Özel Belge 
958
C. Fiil 
958
1. TCK m. 204’te Öngörülen Suç 
958
a. Sahte Olarak Belge Düzenlemek 
959
b. Başkalarını Aldatacak Biçimde Belgeyi Değiştirmek 
959
c. Kullanmak 
961
d. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek 
962
2. TCK m. 205’te Düzenlenen Suç 
962
D. Nitelikli Haller 
963
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 
963
a. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge (TCK m. 204/3) 
963
b. Kaçakçılık Kanunu m. 12/1 
964
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal 
964
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
964
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
966
A. Teşebbüs 
966
B. İçtima 
966
C. İştirak 
968
V. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 207) 
968
§ 1. Genel Açıklama 
968
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
969
A. Fail ve Mağdur 
969
B. Maddi Konu: Özel Belge 
969
C. Fiil 
969
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
970
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
971
A. Teşebbüs 
971
B. İçtima 
971
C. İştirak 
972
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (TCK m. 206) 
972
§ 1. Genel Açıklama 
972
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
973
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
973
A. Fail ve Mağdur 
973
B. Fiil 
974
C. Nitelikli Hal 
978
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
978
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
979
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
979
A. Teşebbüs 
979
B. İçtima 
980
C. İştirak 
981
VII. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 209) 
981
§ 1. Genel Açıklama 
981
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
982
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
982
A. Suçun Faili 
982
B. Suçun Konusu: İmzalı ve Kısmen veya Tamamen Boş Bir Kâğıt 
982
C. Fiil 
983
D. Nitelikli Hal 
984
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
984
§ 5. Kovuşturma ve İspat 
984
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK m. 220) 
985
§ 1. Genel Olarak 
985
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri 
985
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar 
987
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
988
A. Fail 
988
B. Mağdur 
988
C. Fiil 
989
1. Örgüt 
989
a. Bir Araya Gelmenin Kanunun Suç Saydığı Fiilleri İşlemek Amacıyla Olması 
989
b. Bir Araya Gelmenin Sürekli Olması 
990
c. Hiyerarşik Yapı 
991
d. Elverişlilik 
992
d. En Az Üç Kişinin Varlığı 
992
2. Örgüt Kurmak, Yönetmek (TCK m. 220/1), Üye Olmak (TCK m. 220/2), Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6), Örgüte Yardım Etmek (TCK m. 220/7) 
993
a. Örgüt Kurmak veya Yönetmek (TCK m. 220/1) 
993
b. Örgüte Üye Olmak (TCK m. 220/2) 
994
c. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6) 
996
d. Örgüte Yardım Etmek 
997
e. Örgütün Propagandasını Yapmak (TCK m. 220/8) 
998
D. Nitelikli Hal 
998
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
999
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1000
§ 7. Etkin Pişmanlık 
1000
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1001
A. Teşebbüs 
1001
B. İçtima 
1002
C. İştirak 
1003
Dördüncü Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 230 vd.)
I. AYNI KONUTTA YAŞAYANLARIN BİRBİRİNE KÖTÜ MUAMELESİ SUÇU (TCK m. 232/1) 
1006
§ 1. Genel Açıklama 
1006
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1006
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1007
A. Fail ve Mağdur 
1007
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1008
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1010
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1010
A. Teşebbüs 
1010
B. İçtima 
1011
C. İştirak 
1012
II. DİSİPLİN YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 232/2) 
1012
§ 1. Korunan Hukuksal Yarar 
1012
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1012
A. Fail ve Mağdur 
1012
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1013
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1014
§ 4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1014
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1015
A. Teşebbüs 
1015
B. İçtima 
1015
C. İştirak 
1016
III. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234) 
1016
§ 1. Genel Açıklama 
1016
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1017
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1017
A. Fail ve Mağdur 
1017
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1018
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1020
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1020
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1021
A. Teşebbüs 
1021
B. İçtima 
1021
C. İştirak 
1022
Beşinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TCK m. 243–246)
I. GENEL OLARAK 
1023
II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VEYA ORADA KALMA SUÇU (TCK m. 243) 
1026
§ 1. Genel Olarak 
1026
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1026
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1027
A. Fail ve Mağdur 
1027
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi 
1028
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1029
D. Nitelikli Haller 
1032
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/3) 
1032
2. Cezanın İndirilmesini Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/2) 
1032
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1033
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1034
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1037
A. Teşebbüs 
1037
B. İçtima 
1038
C. İştirak 
1039
III. BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ VEYA ARASINDAKİ VERİ AKTARIMINI İZLEME SUÇU (TCK m. 243/4) 
1039
§ 1. Genel Olarak 
1039
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1040
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1040
A. Fail ve Mağdur 
1040
B. Maddi Konu: Bir Bilişim Sisteminin Kendi İçinde veya Bilişim Sistemleri Arasında Nakledilen Veriler 
1040
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1041
D. Nitelikli Haller 
1041
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1041
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1042
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1042
A. Teşebbüs 
1042
B. İçtima 
1043
C. İştirak 
1043
IV. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 244) 
1043
§. 1. Genel Olarak 
1043
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1044
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1044
A. Fail ve Mağdur 
1044
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1045
1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma (TCK m. 244/1) 
1045
2. Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilmez Kılma, Veri Yerleştirme, Verileri Başka Bir Yere Gönderme (TCK m. 244/2) 
1046
3. Haksız Yarar Sağlama (TCK m. 244/4) 
1048
D. Nitelikli Hal 
1049
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1049
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1049
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1049
A. Teşebbüs 
1049
B. İçtima 
1050
C. İştirak 
1053
V. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 245) 
1053
§ 1. Genel Olarak 
1053
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1054
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1055
A. Fail 
1055
1. TCK m. 245/1 
1055
2. TCK m. 245/2 
1056
3. TCK m. 245/3 
1056
B. Mağdur 
1056
1. TCK m. 245/1 
1056
2. TCK m. 245/2 
1057
3. TCK m. 245/3 
1057
C. Maddi Konu: Banka ve Kredi Kartları 
1058
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1059
1. Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/1) 
1059
a. Başkasına Ait Kartın Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması 
1060
b. Kartın Rıza Dışında Kullanılması veya Kullandırılması 
1060
c. Yarar Sağlanması 
1064
2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme (TCK m. 245/2). 
1064
3. Sahte Banka veya Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/3) 
1068
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları 
1070
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1070
§ 6. Kişisel Cezasızlık Nedeni 
1071
§ 7. Etkin Pişmanlık 
1071
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1072
A. Teşebbüs 
1072
B. İçtima 
1074
C. İştirak 
1082
Dördüncü Kitap
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 247 vd.)
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (TCK m. 6/1 c) 
1088
§ 1. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçlerin Suçta Kullanılması (TCK m. 266) 
1099
§ 2. Kamu Görevlisi Sıfatının Kalkmasının Etkisi 
1102
II. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 257) 
1103
§ 1. Genel Açıklama 
1103
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1105
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1106
A. Fail ve Mağdur 
1106
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1106
1. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi 
1107
2. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek İşlenmesi 
1110
3. Netice 
1113
a. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma 
1115
b. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi 
1118
c. Kişilere Haksız Yarar Sağlama 
1120
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1122
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 
1123
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1124
A. Teşebbüs 
1124
B. İçtima 
1125
C. İştirak 
1127
III. ZİMMET SUÇU (TCK m. 247, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 160) 
1127
§ 1. Genel Açıklama 
1127
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1128
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1129
A. Fail 
1129
B. Maddi Konu 
1131
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1134
D. Nitelikli Haller 
1144
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal: Suçun Hileli Davranışlarla İşlenmesi (TCK m. 247/2) 
1145
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal: Malın Değerinin Azlığı (TCK m. 249) 
1147
E. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Kişisel Bir Neden Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 248) 
1148
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1152
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1154
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1155
A. Teşebbüs 
1155
B. İçtima 
1156
C. İştirak 
1158
IV. İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250) 
1158
§ 1. Genel Açıklama 
1158
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1158
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1159
A. Fail ve Mağdur 
1159
B. Maddi Konu: Yarar 
1159
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1160
1. İcbar, Hileli Davranışlarla İkna veya Hatadan Yararlanma 
1160
2. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması 
1172
D. Nitelikli Hal 
1173
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1173
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1173
A. Teşebbüs 
1173
B. İçtima 
1174
C. İştirak 
1175
V. RÜŞVET SUÇU (TCK m. 252–254) 
1175
§ 1. Genel Açıklama 
1175
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1180
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1181
A. Fail 
1181
B. Maddi Konu: Yarar 
1183
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1184
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi 
1184
2. Rüşvet Anlaşması 
1185
3. Yararın Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması 
1187
D. Nitelikli Haller 
1189
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 
1189
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 
1189
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1189
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1189
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 254) 
1190
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1192
A. Teşebbüs 
1192
B. İçtima 
1193
C. İştirak 
1194
§ 8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
1195
VI. NÜFUZ TİCARETİ SUÇU (TCK m. 255) 
1196
§ 1. Genel Açıklama 
1196
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1198
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 
1198
A. Fail ve Mağdur 
1198
B. Suçun Konusu 
1200
C. Fiil 
1201
1. Kamu Görevlisi Üzerinde Nüfuz Sahibi Olduğunu İleri Sürmek 
1201
2. Haksız Bir İşin Gördürülmesi Amacı 
1201
3. Menfaat Sağlamak veya Bu Yönde Anlaşmaya Varmak 
1202
D. Nitelikli Haller 
1202
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsuru 
1202
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1202
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1203
A. Teşebbüs 
1203
B. İçtima 
1204
C. İştirak 
1204
VII. KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU (TCK m. 260) 
1205
§ 1. Genel Açıklama 
1205
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1206
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1207
A. Fail 
1207
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1208
1. Görevi Terk Etme 
1209
2. Göreve Gelmeme 
1209
3. Görevi Yapmama 
1209
4. Görevi (İşi) Yavaşlatma 
1210
C. Nitelikli Hal 
1210
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1211
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1212
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1212
A. Teşebbüs 
1212
B. İçtima 
1212
C. İştirak 
1213
VIII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m. 265) 
1213
§ 1. Genel Açıklama 
1213
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1214
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1215
A. Fail 
1215
B. Mağdur 
1215
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1215
1. Direnilen Kişinin Kamu Görevlisi Olması ve İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi 
1215
2. Cebir veya Tehdit 
1217
D. Nitelikli Haller 
1220
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 265/2). 
1220
2. Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 265/3) 
1221
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 265/3) 
1221
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 265/4) 
1221
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 265/4) 
1221
6. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 
1221
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1222
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1222
A. Teşebbüs 
1222
B. İçtima 
1222
C. İştirak 
1223
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 267 vd.)
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267) 
1228
§ 1. Genel Açıklama 
1228
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1229
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1230
A. Fail 
1230
B. Mağdur 
1230
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1232
1. İhbar veya Şikayet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira) 
1233
2. Basın ve Yayın Yoluyla İftira (Dolaylı İftira) 
1234
3. Suçun Konusu: Objektif Olarak Gerçek Dışı Olan ve Hukuka Aykırı Bir Fiil İsnadı 
1236
4. Hareketin Niteliği 
1239
D. Nitelikli Haller 
1241
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 
1241
2. Kaçakçılık Kanunu’nda Öngörülen Nitelikli Hal 
1244
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1244
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1245
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 269) 
1247
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1250
A. Teşebbüs 
1250
B. İçtima 
1251
C. İştirak 
1252
II. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270) 
1252
§ 1. Genel Açıklama 
1252
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1253
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 
1253
A. Fail ve Mağdur 
1253
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1253
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları 
1255
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1256
A. Teşebbüs 
1256
B. İçtima 
1256
C. İştirak 
1257
§ 6. Cezanın İndirilmesini veya Kaldırılmasını Gerektiren Kişisel Neden 
1257
III. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271) 
1258
§ 1. Genel Açıklama 
1258
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1259
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1259
A. İşlenmemiş Suçu İşlenmiş Gibi Yetkili Makamlara İhbar Etmek 
1260
B. İşlenmemiş Bir Suçun Delil ve Eserlerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurma 
1262
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1262
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1262
A. Teşebbüs 
1262
B. İçtima 
1263
C. İştirak 
1263
IV. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272) 
1263
§ 1. Genel Açıklama 
1263
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1265
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1266
A. Fail ve Mağdur 
1266
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1267
C. Nitelikli Haller 
1269
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1271
§ 5. Cezasızlık Nedenleri ya da Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nedenler 
1272
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1276
A. Teşebbüs 
1276
B. İçtima 
1276
C. İştirak 
1277
V. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278) 
1278
§ 1. Genel Olarak 
1278
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1278
§ 3. Suç Tipinin Özellikleri 
1280
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1280
A. Fail ve Mağdur 
1280
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1282
1. Suçun İşlenmekte Olması veya İşlenmiş Olmakla Birlikte Neticeyi Sınırlandırma Olanağının Bulunması 
1282
2. Failin Suçla İlgili İnandırıcı Biçimde Bilgi Sahibi Olması 
1284
3. Bildirimde Bulunmama 
1285
C. Nitelikli Haller 
1286
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1286
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1287
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1287
A. Teşebbüs 
1287
B. İçtima 
1288
C. İştirak 
1288
VI. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280) 
1289
§ 1. Genel Olarak 
1289
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 
1289
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 
1290
A. Fail 
1290
B. Suçun Konusu 
1291
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 
1291
1. Failin Görev Yaptığı Sırada Bir Suçun İşlendiğine İlişkin Belirti İle Karşılaşması 
1291
2. Bildirmeme veya Gecikme Gösterme 
1293
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 
1294
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
1294
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1295
A. Teşebbüs 
1295
B. İçtima 
1296
C. İştirak 
1296