Teori ve Uygulamada Kasten Öldürme Suçları Mehmet Beyhan Seçkin  - Kitap
Teori ve Uygulamada

Kasten Öldürme Suçları

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
859
Barkod:
9786052646885
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
890,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kasten öldürme suçunun temel şekli 5237 sayılı Kanun'un 81. maddesinde, nitelikli halleri 82. maddesinde, ihmali davranışla işlenmesi hali 83. maddesinde düzenlenmiştir. Yaşam hakkının korunması kapsamında anılan Kanun'un 84. maddesinde intihara yönlendirme, 85. maddesinde ise taksirle öldürme suçlarına yer verilmiştir. Bu çalışmada temyiz incelemesi Yargıtay Birinci Ceza Dairesi tarafından yapılan kasten öldürmenin temel şekli, nitelikli halleri ve ihmali davranışla işlenmesi halleri öğreti ve Yargıtay içtihatları ışığında ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilecek, vasıflandırma yapılırken diğer suçlarla hangi kriterler çerçevesinde karşılaştırılacağı açıklanmaya çalışılacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kasten Öldürme
.
Nitelikli Hâller
.
İhmali Davranışla Kasten Öldürme
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
23
KASTEN ÖLDÜRME
I. GENEL OLARAK 
27
II. KORUNAN HUKUKİ MENFAAT 
30
III. TİPİKLİK 
33
A. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI 
34
1. Suçun Konusu 
34
2. Fail 
35
3. Mağdur 
36
4. Fiil 
43
5. Netice 
47
6. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 
49
B. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURU 
53
1. Genel Olarak 
53
2. Kast 
54
a. Bilme unsuru 
55
b. İsteme unsuru 
56
3. Doğrudan kast ile olası kast ayrımı 
57
4. Olası kast ile bilinçli taksir ayrımı 
63
a. Kalabalık ortamlarda ateşli silah kullanılması 
68
b. Kamunun sağlığına karşı suçların işlenmesi sırasında kişilerin
ölmesi (Metil alkol zehirlenmesi vb.) 
73
c. Göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesi sırasında ölümün
meydana gelmesi 
77
d. Trafik kazaları 
80
5. Olası kast değerlendirilirken dikkat edilecek bazı hususlar 
85
a. Olası kastla işlenen suçlarda haksız tahrik 
85
b. Olası kastla işlenen suçlarda iştirak 
87
c. Olası kastla işlenen suçlarda teşebbüs 
89
d. Olası kastla işlenen suçlarda hata 
90
6. Failin kastının öldürmeye yönelik olup olmadığının belirlenmesi 
92
a. Fail ile mağdur arasında olay öncesine dayalı, öldürmeyi
gerektirir bir husumetin bulunup bulunmadığı 
94
b. Olay öncesinde, olay sırasında ve sonrasında failin mağdura
yönelik davranışları 
96
c. Failin olayda kullandığı aracın (suç aletinin) öldürmeye elverişli
olup olmadığı 
98
d. Failin kullandığı suç aletinin kullanılış biçimi 
100
e. Darbe sayısı ve şiddeti ile insan vücudunda oluşturduğu
harabiyet 
102
aa. Ateşli silah kullanılması 
103
bb. Kesici delici alet kullanılması 
104
cc. Küt cisim kullanılması 
108
f. Darbelerin vurulduğu bölgenin hayati bakımdan önemi ve
hareketli kavga ortamında hayati bölgelerin doğrudan hedef
alındığını gösterir deliller 
111
g. Failin hareketlerine kendiliğinden mi, engel bir nedenin
etkisiyle mi son verdiği 
115
7. Failin eylemi kasten öldürmeye teşebbüs veya kasten yaralama
olarak vasıflandırılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar 
117
a. Failin kastının öldürmeye yönelik olduğuna ilişkin oluşan şüphe
sanığın lehine yorumlanmalıdır 
118
b. Failin aynı eylemde kastının bölünüp bölünemeyeceğine ilişkin
tartışma 
119
c. Failin kastının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmasına
rağmen mağdurun ölmesi halinde neticesi sebebiyle
ağırlaşmış yaralama veya taksirle öldürme suçundan
cezalandırılması gerekmektedir 
122
d. Ateşli silah kullanılarak bacak bölgesine yapılan atışlarda suç
niteliğinin tespiti 
129
aa. Av tüfeği kullanılması 
130
bb. Tabanca kullanılması 
135
8. Tipikliğin manevi unsuru ile ilgili Yargıtay Kararları 
137
a. Failin, doğrudan kastla sorumlu tutulacağına ilişkin kararlar 
137
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
137
bb. Birinci Ceza Dairesi Kararları 
143
b. Failin, olası kastla öldürmeden sorumlu olacağına ilişkin kararlar 
149
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
149
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
156
cc. 12. Ceza Dairesi kararları 
160
c. Failin, basit taksirle öldürmeden sorumlu olacağına ilişkin
kararlar 
164
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
164
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
166
cc. 12. Ceza Dairesi kararları 
167
d. Failin, bilinçli taksirle öldürme suçundan sorumlu tutulması
gerektiğine ilişkin kararlar 
169
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
169
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
173
e. Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunun tartışıldığı
bazı kararlar (Kastı aşan adam öldürme) 
180
IV. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
194
A. Genel olarak 
194
B. Kanun hükmünü yerine getirme 
195
C. Meşru savunma 
204
1. Kişinin gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş
bir saldırı bulunmalıdır 
206
2. Saldırı haksız ve meşru savunma ile korunabilecek bir hakka
yönelik olmalıdır 
208
3. Savunma zorunlu olmalıdır 
211
4. Savunma saldırana karşı olmalıdır 
215
5. Savunma, saldırı ile eş zamanlı gerçekleşmelidir 
216
6. Savunma ile saldırı arasında oran bulunmalıdır 
219
D. Hukuka uygunluk nedeni değerlendirilirken dikkat edilecek bazı
hususlar ve uygulamada tartışılan konular 
221
1. Yerel Mahkemelerce eylemin oluş şeklinin ve birden çok fail
bulunması halinde faillerin eyleme katılma düzeylerinin ayrı ayrı
belirlenmesi gerekmektedir 
222
2. Failin hangi hukuka uygunluk nedeni içinde hareket ettiği açıkça
belirtilmelidir 
223
3. Sıklıkla uygulanan ve silah kullanma yetkisi verilen kanunların nasıl
değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin görüşler 
224
4. 5237 sayılı TCK’nın 23/1. maddesi delaletiyle kurulan hükümlerde
meşru savunmanın değerlendirilmesi 
226
5. Meşru savunmada sınırın aşılması değerlendirilirken dikkat
edilmesi gereken hususlar 
227
6. Mağdurun rızasına ilişkin hukuka uygunluk nedeninde ötenazi ve
talep üzerine öldürmenin değerlendirilmesi 
229
7. Hukuka uygunluk nedenlerinde hata 
231
E. Yargıtay kararları 
232
1. Meşru savunma 
232
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
232
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
243
2. Sınırın aşılması 
249
a. Sınırın taksirle aşılması (TCK m. 27/1) 
249
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
249
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
254
b. Meşru savunmada sınırın kasten aşılması (TCK m. 27/2) 
259
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
259
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
264
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
270
A. SUÇA TEŞEBBÜS 
270
1. Genel olarak 
270
2. Kasten öldürme suçuna teşebbüsün koşulları 
273
a. Kullanılan aletin ve gerçekleştirilen hareketin öldürme suçu
yönünden elverişli olması 
273
b. Suçun icra hareketlerinin başlaması 
278
c. Failin elinde olmayan nedenlerle eylemin tamamlanamaması
veya neticenin gerçekleşmemesi 
280
3. Teşebbüsün derecesinin belirlenmesi 
281
a. Zarar 
282
b. Tehlike 
283
c. Yargıtay uygulaması 
284
4. Yargıtay Kararları 
288
a. Eylemin kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi
gerektiğine ilişkin kararlar 
288
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
288
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
297
b. Eylemin kasten yaralama olarak nitelendirilmesi gerektiğine
ilişkin kararlar 
317
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
317
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
323
c. Silahla tehdit suçu ile ilgili kararlar 
329
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
329
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
331
d. Teşebbüsün derecesi ile ilgili kararlar 
335
e. Teşebbüsün derecesi belirlenirken eksik rapora dayanılması 
346
B. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
350
1. Genel olarak 
350
2. İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme 
355
3. Yargıtay Kararları 
355
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
355
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
359
C. SUÇA İŞTİRAK 
364
1. Genel olarak 
366
2. Faillik 
366
a. Doğrudan ve müşterek faillik 
366
b. Dolaylı faillik 
373
3. Şeriklik 
374
a. Azmettirme 
375
b. Yardım etme 
378
4. Bağlılık kuralı 
380
5. Suça iştirak değerlendirilirken dikkat edilecek ve uygulamada
karşılaşılan sorunlar 
389
a. Bağlantılı dosyalar 
389
b. Suç işlemeye teşvik ile suça azmettirme arasındaki farklar 
392
c. İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme 
393
6. İştirak ile ilgili Yargıtay kararları 
394
a. TCK’nın 37. maddesinin uygulanması gerektiğine ilişkin
içtihatlar 
394
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
394
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
397
b. TCK’nın 38. maddesi ile ilgili içtihatlar 
401
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
401
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
403
c. TCK’nın 39. maddesinin uygulanması gerektiğine ilişkin
içtihatlar 
405
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
405
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
409
d. Beraat kararı verilmesi gerektiğine ilişkin içtihatlar ve dikkat
edilecek hususlar 
423
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
424
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
427
e. Bağlılık kuralı ile ilgili içtihatlar 
432
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
432
bb. Birinci Ceza Dairesi Kararları 
435
D. SUÇLARIN İÇTİMAI 
437
1. Genel olarak 
437
2. Bileşik suç 
438
3. Zincirleme suç 
440
a. Aynı suçun birden fazla kez işlenmesi 
441
b. İşlenen suçların mağdurunun aynı kişi olması 
442
c. Suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmesi (Sübjektif koşul) 
443
d. Zincirleme suç hükmünün uygulanamayacağı suç tipleri 
446
4. Fikri İçtima 
447
a. Aynı neviden fikri içtima 
448
b. Farklı neviden fikri içtima 
452
5. Kasten öldürme suçu yönünden uygulamada tartışılan hususlar
ve gerçek içtima hükümlerinin uygulanmasına ilişkin özel
düzenlemeler 
454
a. Hedefte sapma hali 
455
b. Failin av tüfeği veya patlayıcı madde gibi nitelikli bir silah
kullanarak gerçekleştirdiği eylem neticesinde kasten öldürme
ve kasten yaralama suçlarının birlikte oluşması 
458
c. 5237 sayılı Kanun’un 82. maddesinin birinci fıkrasının “h” bendi 
463
d. 5237 sayılı Kanun’un 82. maddesinin birinci fıkrasının “i” bendi 
464
e. 5237 sayılı Kanun’un 106. maddesinin üçüncü fıkrası 
464
f. Diğer 
466
6. Suçların içtimaı ile ilgili Yargıtay kararları 
469
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
469
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
488
E. HAKSIZ TAHRİK 
490
1. Genel olarak 
490
2. Haksız tahrikin koşulları 
491
a. Tahriki oluşturan haksız bir fiil bulunması 
493
b. Failin öfke veya şiddetli elemin etkisi altında kalması 
494
c. Failin işlediği suçun bu ruhsal durumun tepkisi olması 
495
d. Haksız tahrik teşkil eden eylemin mağdurdan kaynaklanması 
496
e. Mağdurdan kaynaklanan ve haksız tahrik teşkil eden eylemin
faile/şerike ya da bir yakınına yönelmesi 
497
f. Suç teşkil eden fiilin haksız eylemi gerçekleştiren kişiye karşı
gerçekleştirilmesi 
498
3. Haksız tahrikin derecesinin belirlenmesi ve Yargıtay uygulamaları 
498
4. Kasten öldürme suçlarında haksız tahrik değerlendirilirken
uygulamada yaşanan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar 
502
a. Olası kastla işlenen öldürme suçları yönünden tahrikin
belirlenmesi 
502
b. Alacak–verecek meselesinin haksız tahrik nedeni sayılıp
sayılamayacağına ilişkin tartışma 
505
c. Sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşin öldürülmesi 
506
d. Haksız tahrikte etki–tepki dengesinin kurulması 
509
e. Haksız tahrik değerlendirilirken yasal ve yeterli gerekçe
gösterilmesi gerekir 
511
f. Haksız tahrik ve hata 
513
g. Haksız tahrik ve hukuka uygunluk nedeni 
515
h. Haksız tahrik değerlendirilirken bağlantılı dosyaların
birleştirilmesi gerekir 
516
4. Haksız tahrik ile ilgili Yargıtay kararları 
517
a. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin
kararlar 
517
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
517
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
520
b. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine ilişkin
kararlar 
523
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
523
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
525
c. Haksız tahrik değerlendirilirken eksik inceleme yapıldığına
ilişkin kararlar 
529
d. Haksız tahrik hükümlerinde etki–tepki dengesinin belirlenmesine
ilişkin kararlar 
531
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
531
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
533
e. Haksız tahrik hükümlerinin derecesine ilişkin kararlar 
535
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
535
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
538
f. Sadakat yükümlülüğünün ihlalinden kaynaklanan haksızlıklar
ile ilgili Yargıtay kararları 
551
NİTELİKLİ HÂLLER
I. GENEL OLARAK 
559
II. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 
561
A. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN TASARLAYARAK İŞLENMESİ 
564
1. Genel olarak 
564
2. Öğretide tasarlamayı açıklayan teoriler 
566
a. Soğukkanlılık teorisi 
566
b. Plan kurma teorisi 
567
c. Diğer 
568
3. Yargıtay uygulaması 
568
a. Kasten öldürme suçunu işlemeye sebatla ve koşulsuz olarak
karar verilmesi 
571
b. İşlemeye niyet edilen suçun soğukkanlı ve sükûnetle
düşünülmesi 
574
c. Suç kararıyla eylem arasında makul bir süre geçmesi 
575
d. Geçen makul süre sonrasında ulaşılan ruhi sükûnete rağmen
bu karardan cayılmayarak belirlenen kurgu dahilinde ısrarla
eylemin icraya konulması 
577
4. Tasarlayarak öldürme suçunda özel durumlar ve dikkat edilmesi
gereken hususlar 
578
a. Tasarlayarak öldürme suçlarında öldürülmesi tasarlanan
mağdurun dışında tesadüfen onun yanında bulunan kişilere
karşı gerçekleştirilen eylemler 
578
b. Tasarlayarak öldürme suçunda haksız tahrik 
579
c. Tasarlayarak öldürme suçunda hata 
580
5. Tasarlayarak öldürme suçu ile ilgili Yargıtay kararları 
582
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
582
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
588
B. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET
ÇEKTİREREK İŞLENMESİ 
599
1. Genel olarak 
599
2. Canavarca hisle öldürme 
600
a. Canavarca hisle öldürme suçunda özel durumlar ve dikkat
edilmesi gereken hususlar 
604
aa. Failin eylemini “canavarca hisle” gerçekleştirmesi ile
“canavarca gerçekleştirilmesi” arasında fark bulunup
bulunmadığı sorunu 
604
bb. Canavarca hisle öldürme suçunda haksız tahrik 
607
cc. Canavarca hisle öldürme suçunun olası kastla işlenip
işlenemeyeceği 
609
dd. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda failin öldürme
nedeninin tespit edilememesi hali 
612
ee. Canavarca hisle öldürme suçunda failin cezai ehliyetinin
araştırılmasında zorunluluk bulunup bulunmadığı 
613
ff. Canavarca hisle öldürme suçunda hata 
614
b. Canavarca hisle öldürme suçu ile ilgili Yargıtay kararları 
615
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
615
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
618
3. Eziyet çektirerek öldürme 
621
a. Eziyet çektirerek öldürme suçunda özel durumlar ve dikkat
edilmesi gereken hususlar 
624
aa. Eziyet çektirerek öldürme suçlarında soruşturma yapılırken
dikkat edilmesi gereken hususlar 
624
bb. Eziyet çektirerek öldürme suçunda haksız tahrik 
625
cc. Eziyet çektirerek öldürme suçunda hata 
626
dd. “Eziyet” nitelikli hali ile “canavarca his” nitelikli halinin
aynı eylemde birleşip birleşemeyeceği 
627
b. Eziyet çektirerek öldürme suçu ile ilgili Yargıtay kararları 
628
aa. Ceza Genel Kurulu kararları 
628
bb. Birinci Ceza Dairesi kararları 
630
C. YANGIN, SU BASKINI, TAHRİP, BATIRMA VEYA BOMBALAMA YA DA
NÜKLEER, BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL SİLÂH KULLANMAK SURETİYLE
KASTEN ÖLDÜRME 
632
1. Genel olarak 
632
2. Genel tehlike yaratan haller 
638
a. Yangın 
638
b. Su Baskını 
639
c. Tahrip 
640
d. Batırma 
640
e. Bombalama 
641
3. Tehlikeli araçlar 
642
a. Nükleer Silah 
643
b. Biyolojik Silah 
643
c. Kimyasal Silah 
645
4. Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer,
biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme
suçunda özel durumlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar 
646
a. Suça teşebbüs 
646
b. Suça iştirak 
648
c. Suçların içtimaı 
649
d. Haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı 
650
e. Eziyet çektirerek öldürme suçu ile farkları 
651
5. Genel tehlike yaratmak veya tehlikeli vasıtalar kullanmak suretiyle
öldürme suçu ile ilgili Yargıtay kararları 
652
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
652
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
653
c. Üçüncü Ceza Dairesi ve kapatılan Onaltıncı Ceza Dairesi kararları 
658
D. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN ÜSTSOY VEYA ALTSOYDAN BİRİNE,
EŞE YA DA BOŞANMIŞ EŞE VEYA KARDEŞE KARŞI İŞLENMESİ 
662
1. Genel olarak 
663
2. Kasten öldürme suçunun eşe veya boşanmış eşe karşı işlenmesi 
664
3. Kasten öldürme suçunun kardeşe karşı işlenmesi 
667
4. Kasten öldürme suçunun üstsoy veya altsoydan birine karşı
işlenmesi 
668
5. Yakın akrabayı kasten öldürme suçunda özel durumlar ve dikkat
edilmesi gereken hususlar 
670
a. Akrabalığın ispatı 
670
b. Yakın akrabayı kasten öldürme suçunda iştirak 
671
c. Yakın akrabayı kasten öldürme suçunda hata 
672
d. Yabancı uyruklu şahıslar ve mülteciler arasındaki yakın akrabalık
ilişkisinin tespiti 
674
e. Yakın akrabaya karşı yurtdışında işlenen ancak yargılaması
Türkiye’de yapılan suçlar 
676
f. Yakın akrabayı kasten öldürme suçunda haksız tahrik 
677
6. Yakın akrabayı kasten öldürme ile ilgili Yargıtay kararları 
678
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
678
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
680
E. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN ÇOCUĞA VEYA BEDEN YA DA RUH
BAKIMINDAN KENDİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA OLAN KİMSEYE
KARŞI İŞLENMESİ 
682
1. Çocuğa karşı kasten öldürme 
682
2. Beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı
kasten öldürme 
684
3. Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak
kişiye karşı kasten öldürme suçunda özel durumlar ve dikkat
edilmesi gereken hususlar 
689
a. Mağdurun çocuk olup olmadığının belirlenmesi 
690
b. Mağdurun beden veya ruh bakımından kendisini
savunamayacak durumda olup olmadığının belirlenmesi 
691
c. Çocuğu kasten öldürme suçunda hata 
693
d. Suçun olası kastla işlenip işlenemeyeceği hususu 
694
4. Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak
durumda kişiye karşı kasten öldürme suçu ile ilgili Yargıtay kararları 
696
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
696
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
700
F. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA/KADINA
KARŞI İŞLENMESİ 
707
1. Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme 
708
2. Kadına karşı kasten öldürme 
710
3. Gebe olduğu bilinen kadına/kadına karşı kasten öldürme suçunda
özel durumlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar 
713
a. Gebe olduğu bilinen kadına karşı öldürme suçunun, kasten
yaralama ve çocuk düşürtme suçları ile bağlantısı 
713
b. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı 
715
4. Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme suçu ile ilgili
Yargıtay kararları 
717
G. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN, KİŞİNİN YERİNE GETİRDİĞİ KAMU
GÖREVİ NEDENİYLE İŞLENMESİ 
719
1. Genel olarak 
719
2. Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunda
özel durumlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar 
723
a. Tanıklık veya bilirkişilik görevi 
723
b. Özel düzenlemeler gereğince kamu görevi kapsamına giren haller 
724
c. Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçunda haksız
tahrik 
727
3. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürülmesi
suçu ile ilgili Yargıtay kararları 
729
H. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ
ORTADAN KALDIRMAK VEYA İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK YA DA
YAKALANMAMAK AMACIYLA İŞLENMESİ 
735
1. Genel olarak 
736
2. Bentte nitelikli hal olarak sayılan eylemler 
739
a. Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak 
739
b. Suçu gizlemek veya delillerini ortadan kaldırmak 
741
c. Yakalanmamak 
743
3. Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini
kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme
suçunda özel durumlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar 
745
a. Araç suç ile amaç suç arasındaki bağlantı 
745
b. Anılan bendin neticesi sebebiyle ağırlaşan suç ile ilişkisi 
747
4. Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini
kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçu
ile ilgili Yargıtay kararları 
747
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
747
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
751
İ. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN, BİR SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI
DUYULAN İNFİALLE İŞLENMESİ 
760
1. Genel olarak 
760
2. Bir suçu işleyememekten duyulan infial ile kasten öldürme suçunda
özel durumlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar 
764
a. İnfiale neden olan suçun teşebbüs aşamasında kalmasının
zorunlu olup olmadığı 
764
b. 5237 sayılı TCK’nın 82. maddesinin birinci fıkrasının “h” ve “i”
bentleri arasındaki ilişki 
766
c. Lehe kanun belirlenirken veya uyarlama yargılamaları sırasında
dikkat edilecek hususlar 
767
3. Bir suçu işleyememekten duyulan infial ile kasten öldürme suçu ile
ilgili Yargıtay kararları 
768
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
768
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
769
J. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN KAN GÜTME SAİKİYLE İŞLENMESİ 
775
1. Genel olarak 
775
2. Kan gütme saikiyle öldürme suçunun koşulları 
778
a. Soruşturma veya kovuşturma konusu olan olaya neden olan
önceki hadisenin mutlaka ölümle sonuçlanmış olması gerekir 
778
b. Failin münhasıran kangütme saikiyle öldürme olayını
gerçekleştirmiş olması gerekir 
781
c. Fail, önceki suç failinin veya şerikinin mensup olduğu grup ya da
aileden birisini öç/intikam alma duygusuyla öldürmelidir 
782
d. Failin görev bilinci ile eylemini gerçekleştirmesi gerekmektedir 
783
e. İlk olayda öldürülen ile ikinci suçun faili arasında kan hısımlığı
bulunması şart olmayıp, suçun kan gütme saiki ile işlenmesi
yeterlidir 
786
3. Kan gütme saikiyle öldürme suçunda özel durumlar ve dikkat
edilmesi gereken hususlar 
786
a. Kan gütme saikiyle öldürme suçunun tasarlayarak
gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin sorun 
786
b. Kan gütme saikiyle öldürme suçunda haksız tahrik
hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin tartışma 
787
c. İkinci olayın mağdurunun ilk öldürme eylemini gerçekleştirdiği
(fail veya şerik olarak) düşüncesiyle işlenen suçlarda yapılacak
değerlendirme 
790
d. Kan gütme saiki söz konusu olduğunda hata hükümlerinin
değerlendirilmesi 
795
4. Kan gütme saiki ile ilgili Yargıtay kararları 
797
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
797
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
799
K. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN TÖRE SAİKİYLE İŞLENMESİ 
803
2. Töre saikiyle öldürme suçunda özel durumlar ve dikkat edilmesi
gereken hususlar 
812
a. Töre saikiyle öldürme suçunun tasarlama ile birleşip
birleşemeyeceği 
813
b. Töre saikiyle öldürme suçunda haksız tahrik hükümlerinin
uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin tartışma 
813
c. Töre saikiyle öldürme suçunda aile meclisi kararının aranıp
aranmayacağına ilişkin sorun 
817
d. Töre saiki söz konusu olduğunda hata hükümlerinin
değerlendirilmesi 
818
3. Töre saikiyle öldürme suçu ile ilgili Yargıtay kararları 
819
a. Ceza Genel Kurulu kararları 
819
b. Birinci Ceza Dairesi kararları 
824
İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME
I. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ 
829
A. Genel olarak 
829
B. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 
829
C. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu ile ilgili Yargıtay
kararları 
838
1. Ceza Genel Kurulu kararları 
838
2. Birinci Ceza Dairesi kararları 
845
YARARLANILAN KAYNAKLAR 
853