Temel Hukuk Dizisi Tebligat Hukuku (THD) Prof. Dr. Murat Atalı, Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Dr. Öğr. Üyesi S. Hilal Üçüncü  - Kitap
6. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
232
Barkod:
9789750287657
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
160,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Eylül 2022
125,00
85,00 (%32)
4. baskı
Eylül 2021
60,00
35,00 (%42)
Kitabın Açıklaması
Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak, öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.
Dizinin "Tebligat Hukuku" ismiyle yayınlanan bu kitabında; tebligat hukuku dersine ilişkin temel bilgilere yedi ünite altında yer verilerek, konular birçok yüksek mahkeme kararı ve şemalı anlatımlarla desteklenmiştir. Ünite sonlarına eklenen ünite özetleri ve çoktan seçmeli değerlendirme soruları yardımıyla, konuların pekiştirilmesi ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tebligat İle İlgili Genel Bilgiler
.
Tebligatın Türleri
.
Tebligatın Aşamaları ve Usulsüz Tebligat
.
Tebligatın Yapılacağı Zaman, Tebligat Bakımından Uyulması Gereken Süreler ve Tebligatın Yapılacağı Yer
.
Tebligatın Yapılacağı Kişiler
.
Tebligat Suç ve Cezaları
.
Vergi Usul Kanununa Göre Tebligat
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Birinci Ünite
TEBLİGAT İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
GİRİŞ 
15
I. TEBLİGATIN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ÖNEMİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 
15
A. Tebligatın Tanımı 
15
B. Tebligatın Unsurları 
16
C. Tebligatın Hukukî Niteliği 
17
D. Tebligatın Önemi 
18
E. İlgili Kavramlar 
19
1. Tefhim, Bildirim ve Tebellüğ 
19
2. Asıl ve Muhatap 
20
3. Adres 
21
4. Tebliğ Evrakı, Tebliğ Mazbatası, Teslim Belgesi ve Haber Kâğıdı 
21
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USULÎ İLKELER 
22
A. Adil Yargılanma Hakkı 
22
B. Hukukî Dinlenilme Hakkı 
23
C. Usul Ekonomisi İlkesi 
25
III. TEBLİGAT HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
26
IV. TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ OLAN MERCİLER 
27
V. TEBLİGAT ÜCRET VE MASRAFLARI 
32
A. Genel Olarak 
32
B. Tebliğ Evrakının Kaybı Hâlinde Masraflar 
34
ÜNİTE ÖZETİ 
36
ÜNİTE SORULARI 
38
İkinci Ünite
TEBLİGATIN TÜRLERİ
GİRİŞ 
41
I. TEBLİGATIN TÜRLERİ 
41
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat 
42
1. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Anonim Şirketi (PTT) Vasıtasıyla Tebligat 
42
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat 
44
3. Doğrudan Tebligat 
46
4. İlanen Tebligat 
48
5. Elektronik Tebligat 
54
a. Elektronik Tebligat Kavramı 
54
b. Elektronik Tebligatın Unsurları 
56
c. Elektronik Tebligatın Amacı 
58
d. Elektronik Tebligat ile İlgili Mevzuat 
59
e. Elektronik Tebligatın Uygulama Alanı 
61
f. Elektronik Tebligatın Konusu 
62
g. Elektronik Tebligatın Avantajları 
63
h. Elektronik Tebligatın Türleri 
67
ha. Genel Olarak 
67
hb. İhtiyarî Elektronik Tebligat 
67
hc. Zorunlu Elektronik Tebligat 
68
i. Elektronik Tebligat Yapılabilecek Kişiler 
69
j. Elektronik Tebligatın Yapılacağı Zaman 
72
k. Elektronik Tebligat Adresi Almak İçin Başvuru ve Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi 
72
l. Elektronik Tebligatın Aşamaları 
74
m. Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayıldığı Tarih 
77
n. Elektronik Tebligatın Usulsüz Tebliği 
81
o. Elektronik Tebligatın Hukukî Sonuçları 
83
p. Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması 
83
6. Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat 
84
B. Konusuna Göre Tebligat 
85
1. Kazaî Tebligat 
85
2. Malî Tebligat 
86
3. İdarî Tebligat 
87
C. Tebligatı Çıkaran Kurum veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat 
88
1. Resmî Tebligat 
88
2. Özel Tebligat 
88
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat 
89
1. Yurt İçi Tebligat 
89
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 
89
b. Yurt İçinde Bulunan Yabancılara Tebligat 
89
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması 
89
bb. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması 
89
2. Yurt İçinden Yurt Dışına Tebligat 
90
a. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 
91
b. Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat 
93
c. Yurt Dışında Bulunan Yabancılara Tebligat 
93
d. Yurt Dışında Yapılacak Tebligat Usulü 
94
da. Genel Olarak 
94
db. Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi 
94
dc. Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi 
95
dd. Süre Tayini 
95
3. Yurt Dışından Yurt İçine Tebligat 
96
ÜNİTE ÖZETİ 
97
ÜNİTE SORULARI 
100
Üçüncü Ünite
TEBLİGATIN AŞAMALARI VE USULSÜZ TEBLİGAT
GİRİŞ 
105
I. TEBLİGATIN AŞAMALARI 
105
A. Tebligatın Çıkarılması Talebi 
105
B. Tebliğ Evrakının Hazırlanması 
106
1. Tebliğ Evrakının Türleri 
106
a. Tebliğ Mazbatalı Zarf 
106
b. Tebliğ Mazbatası 
107
2. Tebliğ Evrakının Nüshâları 
111
3. Davetiye Kavramı 
111
C. Tebligatın Çıkarılması 
113
D. Tebligatın Ulaşması 
113
II. USULSÜZ TEBLİGAT 
114
ÜNİTE ÖZETİ 
119
ÜNİTE SORULARI 
120
Dördüncü Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN, TEBLİGAT BAKIMINDAN UYULMASI GEREKEN SÜRELER VE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER
GİRİŞ 
123
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN 
123
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI 
125
III. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER 
126
A. Bilinen Adrese Tebligat 
126
B. Adres Kayıt Sistemine Tebligat 
130
C. Adresten Başka Yerde Tebligat 
136
D. Muhatabın Adres Değiştirmesi Hâlinde Tebligat 
137
ÜNİTE ÖZETİ 
141
ÜNİTE SORULARI 
143
Beşinci Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER
GİRİŞ 
147
I. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT 
147
A. Tebligatın Muhatabı 
147
1. Kural: Tebligatın Muhataba Yapılması 
148
2. Tebligatın Muhatabın İradî veya Kanunî Temsilcisine Yapılması 
148
a. İradî Temsilciye (Vekile) Tebligat 
149
aa. Kural: Vekile Tebligat Zorunluluğu 
149
ab. Vekile Tebligat Zorunluluğunun İstisnaları (Tebligatın Asile Yapılması Gereken Hâller) 
154
b. Kanunî Temsilciye Tebligat 
156
ba. Kural: Kanunî Temsilciye Tebligat 
156
bb. Kanunî Temsilciye Yapılamayacak Tebligatlar 
158
B. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler 
159
1. Askerî Şahıslara Tebligat 
160
2. Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat 
162
3. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası Hâlinde Tebligat 
166
4. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat 
169
5. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 
171
6. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 
173
II. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT 
174
A. Tüzel Kişilere Tebligat 
174
B. Ticarethanelere Tebligat 
178
III. TEBELLÜĞ EDECEK KİŞİNİN HASIM OLMAMASI KURALI 
178
IV. MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HÂLİNDE TEBLİGAT 
180
V. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA 
181
VI. MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI, ÖLMESİ VEYA ADRESİNDEN SÜREKLİ OLARAK AYRILMASI HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEM 
189
ÜNİTE ÖZETİ 
190
ÜNİTE SORULARI 
192
Altıncı Ünite
TEBLİGAT SUÇ VE CEZALARI
GİRİŞ 
197
I. KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN DURUMU 
197
II. YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK 
199
III. TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA 
200
IV. YALAN BEYAN 
202
V. TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR 
203
ÜNİTE ÖZETİ 
205
ÜNİTE SORULARI 
206
Yedinci Ünite
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT
GİRİŞ 
209
I. TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR 
209
A. Tebliğ Esasları 
209
B. Muhatap 
210
II. POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ 
212
III. TEBLİĞİN İLAN YOLUYLA YAPILACAĞI HÂLLER 
216
A. Tebliğin İlan Yoluyla Yapılmasının Şartları 
216
B. İlanın Şekli 
216
C. İlanın İçeriği 
217
D. İlanın Sonuçları 
218
IV. TEBLİGATA İLİŞKİN DİĞER BAZI DURUMLAR 
218
A. Memur Vasıtasıyla Tebliğ 
218
B. Elektronik Ortamda Tebliğ 
220
C. Hatalı Tebliğler 
222
V. USULSÜZ TEBLİGAT 
223
VI. TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER 
223
ÜNİTE ÖZETİ 
224
ÜNİTE SORULARI 
225
Yararlanılan Kaynaklar 
227
Kavramlar Dizini 
229