Tefecilik Suçu Yrd. Doç. Dr. Z. Özen İnci  - Kitap
2. Baskı, 
Eylül 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
284
Barkod:
9789750244018
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
395,00
İndirimli (%68):
125,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Çeşitli sebeplerle tamamı ya da büyük bir kısmı adli makamlara yansımayan tefecilik suçları, Mali Suçları Araştırma Kurulu Faaliyet Raporlarına göre günümüzde ekonomik alanda en fazla işlenen suçlardan biri haline gelmiştir. Gerçekten de MASAK'ın 2010 yılı Faaliyet Raporu'na göre 2010 yılında gelen toplam adli taleplerde, tefecilik suçu ikinci sırada yer almaktadır. Buna göre, 2010 yılında MASAK'a gelen adli talepler ile diğer bildirimlerin olay tiplerine göre dağılımında tefecilik eylemleri ikinci sırada yer almaktadır. Benzer şekilde 2011 yılı Faaliyet Raporu'na göre de tefecilik eylemleri %30,26 oranla istihbari bilgilendirme konularından ikinci sırada yer almıştır.
Ekonomik suçlar arasında bu kadar yer tutmasına rağmen yasal düzenlemedeki yetersizlik birçok eylemin cezasız kalmasına veya kanunilik ilkesinin ihlaline yol açmaktadır. Elinizdeki kitap bir yandan tefecilik suçunun mevzuat serüvenini, suçun maddi unsurlarını ve düzenlemenin eksik yanlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyan, diğer yandan da Anayasa'ya aykırılık dahil olmak üzere kanunilik ilkesi çerçevesinde mevcut uygulamayı değerlendiren ve uygulayıcılara yol gösteren nitelikte bir kaynaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tefecilik Suçu Hakkında Genel Bilgiler
.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Tefecilik Suçu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
İkinci Baskıya Önsöz 
9
Teşekkür 
11
Kısaltmalar 
19
Giriş 
23
I. Bölüm
TEFECİLİK SUÇU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
I. TANIM– KAVRAMLAR 
27
A. Tefecilik Kavramı 
27
B. Tefecilik Türleri 
29
1. Genel Olarak 
29
2. Para Tefeciliği 
30
3. Kira Tefeciliği 
31
4. Hizmet Tefeciliği 
32
5. Sosyal Tefecilik 
34
II. TEFECİLİĞİN BENZER NİTELİKTEKİ FAALİYETLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 
36
A. İkrazatçılık 
36
B. Finansman ve Faktoring Şirketleri Nezdinde Yürütülen Faaliyetler 
39
III. TEFECİLİĞİN BENZER HUKUKİ DURUM VE SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
40
A. Ödünç Para Verme Sözleşmesi: Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi) (TBK m. 386–392) 
40
B. Aşırı Yararlanma– Gabin (TBK m.28) 
42
C. Dolandırıcılık Suçu (TCK m.157–159) 
48
D. İzinsiz Bankacılık Faaliyetinde Bulunma Suçu (5411 sayılı Bankacılık Kanunu m.150)– İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu (6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu m.46/1) 
50
IV. TEFECİLİK VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ 
55
A. Genel Olarak Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 
55
B. Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Sınırları 
57
C. Tefeciliğin Suç Olarak Düzenlenmesinin Sözleşme Özgürlüğü İlkesine Aykırılığı Sorunu 
60
V. TEFECİLİK SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 
65
A. Genel Olarak 
65
B. Eski Toplumlarda ve Antik Yunan Hukukunda Tefecilik 
65
C. Roma Hukukunda Tefecilik 
67
D. Kilise Hukukunda Tefecilik 
70
E. Eski Alman Hukukunda Tefecilik 
72
F. Ortaçağ ve Yeniçağda Tefecilik 
73
G. Liberal Ekonomi Devrinde Tefecilik 
74
H. Türk Hukukunda Tefecilik 
76
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem 
76
a. Genel Olarak (İslam Hukuku Öncesi Dönem) 
76
b. Kuran–ı Kerim’deki Tefecilik Yasağı 
79
c. Murabaha Nizamnamesi’nde Yer Alan Düzenleme 
81
2. Cumhuriyet Dönemi 
82
a. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu 
82
b. 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
84
c. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
87
VI. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TEFECİLİK SUÇU 
89
A. Çeşitli Sistemler Bazında Tefecilik Suçunun Düzenlenmesi 
90
1. Tefeciliğin Suç Olarak Düzenlenmediği Sistem 
90
2. Faizden Vergi Alma Prensibine Dayalı Sistem 
90
3. Alışverişte Objektif Kandırma Prensibine Dayalı Sistem 
90
4. Sömürü Prensibine Dayalı Sistem 
90
5. Karma Sistem 
91
B. Ceza Kanunlarında Tefeciliği Suç Olarak Düzenleyen Bazı Ülkelerdeki Durum 
91
1. Almanya 
91
2. Avusturya 
93
3. İsviçre 
94
4. İtalya 
95
5. İsveç 
95
6. Finlandiya 
96
C. Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunun Birlikte Değerlendirilmesi 
98
1. Suçun Maddi Konusu Bakımından 
98
2. Suçun Maddi Unsuru Bakımından 
98
3. Suçun Yaptırımı Bakımından 
98
II. Bölüm
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA
TEFECİLİK SUÇU
I. GENEL OLARAK 
101
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER 
104
A. Suçla Korunan Hukuksal Değer Konusunda Çeşitli Görüşler 
104
1. Malvarlığı ve İrade Özgürlüğü 
105
2. Sözleşme Özgürlüğü 
108
3. Ekonomik ve Ticari Hayatın İşleyişi ve Güvenliği (Serbest Piyasa Ekonomisi) 
109
4. Karma Görüş 
110
B. Türk Ceza Kanunu’nda Tefecilik Suçuyla Korunan Hukuksal Değer 
112
1. Öğretideki Görüşler 
112
2. Yargıtay’ın Görüşü 
113
3. Görüşümüz 
115
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 
117
A. Suçun Maddi Konusu 
117
1. Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Maddi Konusu: Para 
117
2. Para Dışındaki Bazı Maddi Değerlerin Suçun Maddi Konusu Olup Olamayacağı Sorunu 
121
a. Kıymetli Madenler 
121
b. Taşınmaz Mallar 
121
c. Tarım Ürünleri 
122
d. Canlı Hayvanlar 
123
e. Ekonomik Değere Sahip Diğer Bazı Mallar 
123
3. Suçun Maddi Konusu Hakkındaki Görüşümüz 
124
C. Fail ve Mağdur 
125
1. Tefecilik Suçunda Fail–Mağdur İlişkisi: Çok Failli Suç 
125
2. Fail 
128
a. Gerçek Kişiler 
128
b. Tüzel Kişiler 
129
3. Mağdur 
131
a. Öğretideki Görüşler 
131
b. Yargıtay’ın Görüşü 
132
4. Görüşümüz 
136
a. Mevcut Kanuni Düzenlemeye Eleştiri 
136
b. Olması Gereken Kanuni Düzenleme Bakımından Önerimiz 
137
D. Eylem: Ödünç Para Vermek 
144
1. Eylemin Kapsamı 
144
2. Eylemin Ortaya Koyduğu Özellikler: Süreklilik ve Meslek İttihaz Etmiş Olma Şartlarının Gerekip Gerekmediği Sorunu 
145
a. Genel Olarak Sorunun Ortaya Konulması 
145
b. Öğretideki Görüşler 
146
c. Yargıtay’ın Görüşü 
149
d. Görüşümüz 
151
3. Tipikliğe Dâhil Olmayan Ancak Madde Gerekçesi ve Yargı Kararları ile Kabul Edilen Eylemler 
153
a. Suçun Senet Kırdırmak Suretiyle İşlenmesi 
153
b. Kredi Kartı (POS) Tefeciliği 
157
c. Görüşümüz 
161
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
163
A. Genel Olarak 
163
B. Tefecilik Eyleminin Hukuka Uygunluk Nedenleri: Yasal İzin 
164
1. İkrazatçılık Faaliyeti 
164
2. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Faaliyetleri 
164
C. Tefecilik Suçunda Mağdurun Rızasının Hukuka Uygunluk Nedeni Olup Olamayacağı Sorunu 
166
E. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Hata 
167
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
169
A. Türk Ceza Kanunu Uyarınca Özel Kastın Varlığı: Kazanç Elde Etme Amacı 
169
1. Genel Olarak Kazanç Kavramı 
169
2. Kazancın Niteliği 
172
a. Para 
173
b. Kıymetli Maden 
174
c. Ekonomik Değeri Haiz Her Türlü Malvarlığı 
174
d. Kazancın Garantiye Alınma Yöntemleri 
174
(1) İpotek 
175
(2) Taşınır Rehni 
176
(3) Kıymetli Evrak 
176
3. Kazancın Niceliği 
176
4. Mevcut Kanuni Düzenlemeye Yönelik Eleştiri 
177
B. Önerimiz: Kazancın Açıkça Oransız Olması 
180
1. Açık Oransızlık Kavramı 
180
2. Açık Oransızlığı Belirlemede Kullanılacak Ölçütler 
182
a. Adil Fiyat Teorisi (İustum pretium–gerechter Preis) 
182
b. Piyasa Fiyatı Teorisi (Marktpreis) 
183
3. Açık Oransızlığın Ortaya Çıkışı ve Tespit Edilmesi 
184
4. Açık Oransızlık Kavramının TCK m. 241 Bakımından Somutlaştırılması 
187
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
188
A. Teşebbüs 
188
B. İştirak 
191
C. İçtima 
196
VII. MUHAKEME 
199
A. Soruşturma Evresi 
200
1. Zabıta Araştırması Yapılması 
200
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz 
203
B. Kovuşturma Evresi 
203
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
203
2. Davaya Katılma 
204
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı 
206
4. Temyiz İncelemesini Yapacak Merci 
207
VIII. YAPTIRIM 
208
A. Gerçek Kişiler Bakımından 
208
1. Hapis Cezası 
208
2. Adli Para Cezası 
210
3. Yargılama Neticesinde Verilebilecek Diğer Kararlar 
210
a. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK m.231/5 vd) 
210
b. Erteleme (TCK m.51) 
214
c. Adli Para Cezasına Çevirme 
214
4. Müsadere 
215
a. Genel Olarak 
215
b. Kazancın Müsaderesi 
216
c. Anaparanın Müsaderesi 
217
B. Tüzel Kişiler Bakımından 
220
IX. ZAMANAŞIMI 
221
Sonuç 
223
Ekler 
237
Kaynakça 
267
Kavramlar Dizini 
283