Tebligat Hukuku Hüseyin Aydemir  - Kitap

Tebligat Hukuku

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
826
Barkod:
9786050517583
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.000,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitapta, Genel Tebligat Hukuku hakkında kapsamlı bilgilere yer verildikten sonra Tebligat Kanunu maddeler halinde incelendi. Ayrıca Tebligat Kanunu dışında tebligata ilişkin en kapsamlı ve özel hükümler içeren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre tebligat anlatıldı. Bu inceleme sırasında her iki Kanun arasındaki benzerliklere ve farklılıklara değinildi. İnceleme sırasında, Tebligat Hukukumun genel bir hukuk dalı olması özelliği göz önünde tutularak, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay gibi yüksek mahkemelerin en güncel kararlarına yer verildi; ayrıca istinaf yargılaması yapan Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinin ve tebligatı sıklıkla uygulayan ilk derece mahkemelerinin kararlarına da atıflar yapıldı. Bu anlamda kitabın, Tebligat Hukukuma tek bir pencereden bakılmasını değil birden çok pencereden bakılmasını sağlaması arzu edildi.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
KISALTMALAR 
39
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK TEBLİGAT
I. GENEL OLARAK TEBLİGAT 
49
1. Tebligatın Tanımı 
49
2. Tebligatın Hukuki Niteliği 
50
II. TEBLİGATIN UYGULAMA ALANLARI 
60
1. Hukuki İşlemler 
60
2. Yargılama Faaliyetine İlişkin İşlemler 
61
A. Genel olarak Yargısal Tebligat, Tanımı ve Yargı
Kolları ile İlişkisi 
61
B. Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkı
Yönünden Yargısal Tebligat 
63
C. Yargısal Tebligatın Hak Arama Hürriyeti Bakımından
Önemi 
66
D. Yargısal Tebligatın Düzenlendiği Mevzuat 
68
3. Tahkim Uyuşmazlıklarında Tebligat 
69
4. Tefhim Suretiyle Bildirim 
70
A. Tanımı, Uygulama Alanları 
70
B. Tefhim Edilen Kararda Bulunması Gereken Unsurlar 
72
III. TEBLİGATIN UNSURLARI 
81
1. Tebligatın Bilgilendirme Unsuru 
82
2. Tebligatın Belgelendirme Unsuru 
84
IV. TEBLİGATIN ÖNEMİ 
85
V. TEBLİGAT MEVZUATI 
87
VI. TEBLİGATA İLİŞKİN TANIMLAR 
90
1. Tebligat 
90
2. Asıl ve Muhatap 
90
3. Tebellüğ 
92
4. Tebligat Evrakı 
92
5. Tebliğ Mazbatası 
92
5. Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merci 
94
6. Adres 
94
7. Haber Kağıdı 
95
İKİNCİ BÖLÜM
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
BİRİNCİ BAP
UMUMİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ FASIL
KANUNUN ŞÜMULÜ
MADDE 1 
99
Tebligatın Yapılması 
99
I. TEBLİGAT YAPMAYA YETKİLİ MERCİLER 
101
1. Kazai (Yargı) Mercileri 
101
A. Genel Olarak Yargısal Tebligat 
101
B. Yargısal Tebligatın Önemi 
102
2. Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri 
104
A. (I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kamu İdareleri 
104
B. (II) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kamu İdareleri 
105
3. Sayılı Cetvelde Yer Alan Sosyal Güvenlik Kurumları 
109
A. Sosyal Güvenlik Kurumu 
109
B. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
109
4. Diğer Kurumlar 
109
II. TEBLİGAT KANUNU KAPSAMINDA OLMAYAN
BİLDİRİMLER 
110
1. Özel Hukuk Sözleşmelerinde Tebligat 
112
2. Noterlerce Yapılan Tebligat 
114
II. TEBLİGATIN YAPILIŞ ŞEKLİ 
115
1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)
Aracılığıyla Tebligat 
116
2. Memur Aracılığıyla Tebligat 
116
3. Doğrudan Doğruya Tebligat 
117
4. İlan Yolu İle Tebligat 
117
5. Elektronik Tebligat 
117
KARARLAR 
118
MADDE 2 
121
Tebligatın Memur Vasıtasiyle Yapılması 
121
I. GENEL OLARAK MEMUR VASITASIYLA TEBLİGAT 
122
II. MEMUR VASITASIYLA TEBLİGATIN
ŞARTLARI 
123
1. Kanunlarda Özel Hüküm Bulunması Halinde 
123
2. Gecikmesi Halinde Zarar Doğabilecek İşlerde 
124
Arasında veya Bu Daire ve Müesseselerde Bulunan
Şahıslara Yapılacak Tebligat Olması Halinde 
124
III. MEMUR VASITASIYLA TEBLİGATTA
BİLGİLENDİRME VE BELGELENDİRME
UNSURLARI 
125
KARARLAR 
126
MADDE 3 
129
Ücretler 
129
AÇIKLAMA 
129
MADDE 4 
130
Memur Vasıtasiyle Tebliğlerde Zaruri Masraflar 
130
MADDE 5 
131
Ücret Ve Masrafın Peşin Ödenmesi 
131
AÇIKLAMA 
131
KARARLAR 
134
MADDE 6 
138
Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar 
138
AÇIKLAMA 
138
I. TEBLİGAT EVRAKININ ZAYİ OLMASI
DURUMUNDA MASRAFLARIN
KARŞILANMASININ ŞARTLARI 
139
1. Tebliğ Evrakının Zayi (Kaybolması) Olması 
139
2. Zayiat Mücbir Sebep Dışındaki Sebeplerden
Kaynaklanmalıdır 
139
3. Zarar Oluşmalıdır 
140
II. PTT TARAFINDAN KARŞILANACAK ZARAR
TUTARI 
140
MADDE 7 
141
Uçak, Telgraf Ve Diğer Vasıtalarla Tebligat Ve Ücretleri 
141
AÇIKLAMA 
142
I–HIZLI TEBLİGAT VASITALARI 
143
1. Uçak 
143
2. Telgraf 
143
3. Hızlı Tebligat 
144
MADDE 7/a 
145
Elektronik Tebligat 
145
AÇIKLAMA 
147
I. ELEKTRONİK TEBLİGATIN TANIMI, GELİŞİMİ 
147
II. ELEKTRONİK TEBLİGATIN FAYDALI YANLARI 
149
III. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ KİŞİ
VE KURUMLAR 
151
IV. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ VE
OLUŞTURULMASI 
153
V. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMASI 
156
VI. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILDIĞININ
MUHATABA BİLDİRİLMESİ 
162
VII. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILDIĞI TARİH 
164
1. Genel Uygulama 
164
2. Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel
Başvurularda Özel Durum 
165
Konuyu tebligat hukuku yönünden değerlendirdiğimizde; 
168
VIII. 
ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN KULLANIMA
KAPATILMASI 
169
1. Kapatma Sebepleri ve Usulü 
169
2. Kapatma İşlemlerinin Yapılmaması ve Sonuçları 
175
KARARLAR 
179
İKİNCİ FASIL
TEBLİGAT ESASLARI
MADDE 8 
187
Tebliğ Evrakının Nüshaları Ve Makbuz Verilmesi 
187
AÇIKLAMA 
187
KARARLAR 
189
MADDE 9 
190
Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar 
190
AÇIKLAMA 
190
I. GENEL OLARAK DAVETİYE 
190
II. DAVETİYENİN UNSURLARI 
191
1. Daveti Çıkaran Kurum, Kuruluşun Unvanı 
191
2. Dosya Numarası 
191
3. Tarafların Varsa Kanuni Temsilcileri ve Vekillerinin
Adı Soyadı, Adresi 
192
4. Tebliğin konusu, 
192
5. Hazır Bulunulması Gereken Yer, Tarih, Saat 
192
6. Kanunlara Göre Derci İcap Eden Sair Hususlar
Bulunmalıdır 
193
III. DAVETİYENİN HUKUKİ ETKİLERİ, USULÜNE
UYGUN DÜZENLENMEMESİ VE TEBLİĞ
EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI 
193
KARARLAR 
195
MADDE 10 
201
Bilinen Adreste Tebligat 
201
I. BİLİNEN ADRESİN TANIMI, TESPİTİ 
202
II. BİLİNEN ADRESİN ELVERİŞLİ OLMAMASI VEYA
BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILAMAMASI 
209
1. Adresin Elverişli Olmaması 
209
2. Bilinen Adrese Tebligat Yapılamaması 
209
KARARLAR 
213
MADDE 11 
220
Vekile Ve Kanuni Mümessile Tebligat 
220
AÇIKLAMA 
220
I. VEKİLE TEBLİGAT 
221
1. Vekalet İlişkisinin Hukuki Niteliği , Kapsamı, 
221
2. Avukatlarla Kurulan Vekalet İlişkisi ve Yargı
Mercilerinde ve Diğer Mercilerde Temsil 
222
3. Avukata Tebliğin İstisnaları: 
224
4. Avukata Tebligat Usulü 
226
A. Vekilin Birden Fazla Olması: 
226
B. Avukatın Bürosunda Yapılacak Tebligatlar: 
227
C. Avukatın Bilinen Adresten Ayrılmış, Taşınmış Olması
Sebebiyle Tebliğ Evrakı İade Gelmişse Ne
Yapılacaktır? 
228
5. Vekilin İstifası, Azli, Geçici Olarak Görev Yapamaz
Durumunda Olması Hallerinde Tebligat 
229
A. Vekilin (Avukatın) İstifası 
229
B. Vekilin (Avukatın) Azli : 
233
C. Avukatın Görev Yapmasına Engel Hallerin Bulunması 
238
a. Avukatın Sürekli Veya Geçici Surette Mesleğini
Yapma İmkanının Bulunmaması Hallerinde
Yapılacak İşlemler 
239
aaa. Avukatın Bağlı Bulunduğu Barodan Sorulması
Gereken Hususlar 
239
bbb. Asilden İstenecek Hususlar 
240
II. KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT 
242
KARARLAR 
244
MADDE 12 
256
Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat 
256
AÇIKLAMA 
256
I. KAMU HUKUKU TÜZEL KİŞİLERİ 
256
II. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ 
257
1. Şirketler 
259
A. Anonim Şirketler 
259
B. Limited şirketler 
259
C. Kollektif Şirketler 
260
Ç. Komandit şirketler 
260
D. Adi Ortaklık 
261
2. Dernekler, Vakıflar 
261
A. Dernekler 
261
B. Vakıflar 
262
KARARLAR 
262
MADDE 13 
263
Hükmi Şahısların Memur Ve Müstahdemlerine Tebligat 
263
AÇIKLAMA 
263
KARARLAR 
268
MADDE 14 
271
Askeri Şahıslara Tebligat 
271
I. ER VE ERBAŞA TEBLİGAT 
272
1. Er ve Erbaşın Tanımı, Kapsamı 
272
2. Er ve Erbaşa Tebligat Usulü 
274
A. Er ve Erbaş Statüsüne Girilmesi 
274
B. Er ve Erbaş Adına Tebligatı Alacak Kıta Komutanı,
Müessese Amiri, En Yakın Üst Kavramları 
275
KARARLAR 
276
MADDE 15 
277
Sefer HALİ 
277
AÇIKLAMA 
278
MADDE 16 
278
Aynı Konutta Oturan Kişilere Veya Hizmetçiye Tebligat 
278
AÇIKLAMA 
279
I. ŞARTLARI 
279
1. Tebligat Konutta Yapılmalıdır 
279
2. Muhatap Adresinde Bulunmamalıdır 
279
3. Muhatabın Adresinde Bulunmadığı Tebliğ
Mazbatasına Şerh Düşülmelidir 
280
A. Tebligat Kanunu’nun 20 ve 21. Maddeleri Arasındaki
İlişki 
286
a. Tebligatın Usulü Bakımından Farklar Vardır 
286
b. Tebligatın Yapıldığı Tarih Bakımından Fark
Vardır. 
287
4. Tebligatın Muhatap Dışında Kime Yapıldığı Tebliğ
Mazbatasına Yazılmalıdır 
288
5. Tebligat Yapılan Kişi Ehil Olmalıdır 
288
6. Tebligat Yapılacak Kişi Muhatapla Aynı Konutta
Oturmalıdır 
288
7. Hizmetçi Kavramı ve Kapsamı 
289
8. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Bakımında Konunun
Değerlendirilmesi 
289
9. Tebliğ Evrakının Bizzat Muhataba Tebliğ Edileceği
Şerhini İçermesi 
293
KARARLAR 
294
MADDE 17 
296
Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası 
296
AÇIKLAMA 
296
I. ŞARTLARI 
297
1. Meslek Ve Sanatın İş Yerinde İcra Edilmesi 
297
A. Belli Bir Yerde Devamlı Meslek ve Sanat İcra
Edilmelidir 
297
B. Tebligat Yapılacak Kişinin Daimi Memur veya
Müstahdemlerine Tebligat Yapılır 
297
C. Tebligat Yapılacak Kişinin İş yerinde Bulunmaması
Gerekir 
298
Ç. Muhatabın İş Yerinde Bulunmadığının Tespiti Gerekir 
298
2. Meslek Ve Sanatın Evde İcra Edilmesi 
299
A. Tebliğ Yapılacak Kişinin Evde Bulunmaması 
299
B. Tebligatın Memur veya Müstahdemlere Yapılması 
299
C. Memur veya Müstahdemin Bulunmaması Halinde
Konutta Birlikte Oturanlara veya Hizmetçilere
Tebligat 
299
KARARLAR 
300
MADDE 18 
303
Otel, Hastane, Fabrika Ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat 
303
AÇIKLAMA 
303
I. ŞARTLARI 
304
KARARLAR 
312
MADDE 19 
317
AÇIKLAMA 
317
I. TUTUKLUYA TEBLİGAT 
320
II. HÜKÜMLÜYE TEBLİGAT 
320
III. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLU KİŞİNİN
YOKLUĞUNDA VERİLEN KARARIN TEBLİĞİ 
322
KARARLAR 
323
MADDE 20 
330
Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi 
330
AÇIKLAMA 
331
I. MADDENİN UYGULANMA KOŞULLARI 
331
1. Muhatabın Geçici Olarak Adresinden Ayrılması 
331
2. Geçici Ayrılmanın Tespiti 
332
3. Geçici Ayrılmanın Tespiti Üzerine Yapılacak İşlemler 
334
4. 20. Madde Uygulamasında Yaşanan Sorunlar 
335
5. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki Düzenleme 
338
KARARLAR 
339
MADDE 21 
342
Tebliğ İmkansızlığı Ve Tebellüğden İmtina 
342
AÇIKLAMA 
342
I. 21. MADDENİN UYGULAMA ALANLARI 
343
1. Muhatap veya Muhatap Adına Tebliğ Yapılabilecek
Kişilerin Adreste Bulunmaması veya Tebellüğden
İmtina etmesi 
343
A. Muhatabın veya Muhatap Yerine Tebligatı Alabilecek
Kişilerin Tebligat Sırasında (tevzi, dağıtım
saatlerinde) Adreste Bulunmaması (21/1) 
344
B. Muhatap veya Muhatap Yerine Tebligatı Alabilecek
Kişilerin Tebligatı Almaktan İmtina Etmeleri 
346
2. Muhatabın Tebligat Adresinde Hiç Oturmaması Veya
Adresten Sürekli Olarak Ayrılması 
347
A. Muhatabın Adresinde Hiç Oturmaması 
347
B. Muhatabın Adresinden Ayrılmış Olması 
347
c. Adreste Bulunmama Durumunun Tespiti 
347
ç. Muhatabın Adresinde Bulunmadığının Tespiti
Üzerine Tebliğ Evrakının Merciine İadesi 
350
d. Muhatabın Ölmesi 
350
e. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişilerin
Bulunmaması 
354
2. Tebligat Kanunu 20 ve 21/1. Maddeleri (Dağıtım
saatlerinde adreste bulunmama) Arasındaki Ortak
Yönler ve Farklıklar 
355
A. Ortak Yönler 
355
B. Farklılıklar 
355
3. Adres Kayıt Sisteminde (Mernis) Kayıtlı Adreste
Tebligat (21/2) 
356
A. Genel Açıklamalar 
356
B. Tebligat Kanunu 21/2. Maddesinin Uygulanabilmesi
İçin Bilinen Adreste Tebligat Yapılamamalıdır 
358
Çıkarılmalıdır 
359
D. Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adrese Tebligat Usulü 
361
E. 21/2. Madde Uyarınca Yapılacak Tebligatta
Muhatabın Adresinde Bulunması veya Bulunmaması
Halinde Uygulanacak İşlemler 
363
a. Muhatabın Adresinde Bulunması 
363
b. Muhatabın Adresinde Bulunmaması 
364
c. Adres Kayıt Sistemine Kayıtlı Adreste Tebligatın
Yapılmasının İmkansız Olması 
364
ç. Bilinen Adresten İade Gelen Tebligatın Adres
Tebliğe Çıkarılması Gerekli midir? 
366
d. Muhtar, İhtiyar Heyeti Azaları, Zabıta Amir ve
Memurlarının Tebliğ Evrakını Kabule
Mecburiyetleri 
369
KARARLAR 
369
MADDE 22 
376
Yaş ve Ehliyet Şartı 
376
AÇIKLAMA 
376
KARARLAR 
378
MADDE 23 
380
Tebliğ Mazbatası 
380
I. TEBLİĞ MAZBATASININ TANIMI 
382
II. TEBLİĞ MAZBATASINDA BULUNMASI GEREKEN
UNSURLAR 
383
1. Tebliği Çıkaran Merciin Adı 
383
2. Tebliği İsteyen Tarafın Adı, Soyadı ve Adresi 
384
3. Tebliğ Olunacak Şahsın Adı, Soyadı ve Adresi 
384
4. Tebliğin Konusu (Mevzuu) 
385
5. Tebliğin Kime Yapıldığı ve Tebliğ Muhatabından
Başkasına Yapılmış İse O Kimsenin Adı, Soyadı,
Adresi ve 22 nci Madde Gereğince Tebellüğe Ehil
Olduğu 
386
6. Tebliğin Nerede ve Ne Zaman Yapıldığı 
386
7. 21. Maddedeki Durumun Tahaddüsü Halinde Bu
Hususlara Mütaallik Muamelenin Yapıldığını, Adreste
Bulunmama ve İmtina İçin Gösterilen Sebebin, 
387
Yapılması Durumunda Buna İlişkin Kaydın 
388
9. Tebliğ Evrakı Kime Verilmiş İse Onun İmzası İle
Tebliğ Memurunun Adı, Soyadı ve İmzasını 
388
III. ELEKTRONİK TEBLİGATTA TEBLİĞ MAZBATASI
YERİNE GEÇEN İŞLEMLER 
389
1. Delil Kaydı 
389
2. İşlem kaydı 
390
KARARLAR 
390
MADDE 24 
394
İmza Edemiyecek Durumda Olmak 
394
AÇIKLAMA 
395
KARARLAR 
395
MADDE 25 
397
Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 
397
AÇIKLAMA 
398
I. MEVZUAT 
399
1. Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
399
2. Uluslararası Sözleşmeler 
400
A. 1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme 
400
B. 15 Kasım 1965 Tarihli Hukukî ve Ticari Konularda
Adlî ve Gayrîadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde
Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi 
402
a. Talepname doldurulurken aşağıdaki hususlar
dikkate alınır: (md.11) 
406
b. Tebliğ Edilecek Evrakın Özeti (md.12) 
407
c. Muhatabın kimliği ve adresi (md.14) 
408
d. Tebligat Evrakının Düzenlenmesinde Dikkat
Edilecek Hususlar 
408
3. İkili Sözleşmeler 
411
II. YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT AŞAMALARI 
412
1. Yabancı Memlekette Tebligatı Yapacak Makam 
412
2. Tebligatın Yurt Dışına Gönderilmesi 
412
3. Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi 
413
4. Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi (Yönetmelik
md.40) 
414
5. Müddet Tayini 
415
6. Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşı Olmayanlara
Tebligat 
415
MADDE 25/a 
416
Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk
Vatandaşlarına Tebligat 
416
AÇIKLAMA 
417
I. YABANCI ÜLKELERDE TÜRK VATANDAŞINA
YAPILACAK TEBLİGAT 
417
KARARLAR 
419
MADDE 26 
420
Türkiye'deki Elçilik Veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan
Tebligat Evrakı 
420
AÇIKLAMA 
421
I. YABANCI ÜLKEDEN GELEN TEBLİGATIN
AŞAMALARI 
422
1. İkili veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunması 
422
2. İkili veya Çok Taraflı Anlaşma Bulunmaması 
423
III. TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI DEVLET
DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİNE TEBLİGAT 
424
IV. YABANCI DEVLET TEMSİLCİLİKLERİNDE
ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT 
425
V. TÜRKİYE’YE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA
GİREN YABACILARA TEBLİGAT 
425
MADDE 27 
429
Yabancı Memlekette Türk Memurlarına Ve Askeri Şahıslarına
Tebligat 
429
MADDE 28 
429
İlanen Tebligat 
429
AÇIKLAMA 
430
I. İLANEN TEBLİGATIN ŞARTLARI 
430
1. Muhatabın Adresinin Meçhul Olması 
430
A. Adresin Meçhul Sayılmasının Şartları 
431
a. Gerçek Kişi Muhatabın Bilinen Adresinde, Adres
Yapılamaması 
431
b. Tüzel Kişi Muhatabın Bilinen Adresinde, Resmi
Kayıtlardaki Adresinde Tebligat Yapılamaması 
432
c. Adres Araştırmasından Yeni Adresin Tespit
Edilememesi: 
434
B. Meçhul Adresin Tebliğ Memurunca Tespiti ve Muhtar
Şerhi 
434
2. Yabancı Memleketlerde Bulunanlara İlanen Tebligat 
434
KARARLAR 
435
MADDE 29 
441
İlan Şekli 
441
AÇIKLAMA 
443
I. İLANEN TEBLİGAT ŞEKİLLERİ 
443
1. Gazete veya İnternet Haber Sitesinde Yayımlanarak
Tebligat 
443
2. Elektronik Ortamda İlanen Tebligat 
445
II. TEBLİĞ OLUNACAK EVRAK ASILMASI VE SÜRESİ 
446
III. İLANEN TEBLİGATIN TEKRARLANMASI 
446
IV. ADRESİ YABANCI ÜLKEDE BULUNANLARA İLAN
YOLUYLA TEBLİGAT 
447
KARARLAR 
447
MADDE 30 
448
İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 
448
AÇIKLAMA 
448
KARARLAR 
449
MADDE 31 
452
İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 
452
AÇIKLAMA 
452
KARARLAR 
453
MADDE 32 
454
Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü 
454
AÇIKLAMA 
454
I. TEBLİGATTA HUKUKA AYKIRILIK VE YAPTIRIM 
455
1. Hukuka Aykırılık Halleri 
455
A. Tebligatta Yokluk 
457
B. Usulsüz Tebligat 
463
a. Usulsüz Tebligatın Tespiti 
464
b. Usulsüz Tebligatın Sonuçları 
464
c. Usulsüz Tebligatın Öğrenilmesi (Muttali
Olunması) 
465
d. Muttali (öğrenme) Tarihinin Tespiti 
466
KARARLAR 
468
MADDE 33 
474
Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat 
474
AÇIKLAMA 
474
KARARLAR 
475
İKİNCİ BAP
HUSUSİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ FASIL
KAZAİ TEBLİGAT
MADDE 34 
475
Şümulu 
475
AÇIKLAMA 
476
I. GENEL OLARAK YARGISAL TEBLİGAT 
476
II. USULSÜZ TEBLİGAT SEBEBİYLE YARGISAL
SÜREÇTE YAŞANAN BAZI SORUNLAR 
477
II. TEBLİGAT GİDERİNİN ÖDENMEMESİ 
481
1. Adli ve İdari Yargı Mercilerinde Tebligat Gideri 
481
2. Anayasa Mahkemesine Yapılacak Bireysel
Başvurularda Tebligat Ücreti 
486
KARARLAR 
486
MADDE 35 
488
Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti 
488
AÇIKLAMA 
488
I. YARGISAL TEBLİGATTA BİLİNEN ADRES 
491
II. ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGI MERCİLERİNE
BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
492
III. ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMEMESİ 
492
1. Gerçek Kişilerin Adres Değişikliğini Bildirmemesi 
492
2. Tüzel Kişilerin Adres Değişikliğini Bildirmemesi 
496
3. Tüzel Kişiler Yönünden 35. Madde Uygulaması 
497
A. Tüzel Kişiler İle Gerçek Kişiler Arasında 35. Madde
Uygulaması Bakımından Görülen Farklılıklar 
498
KARARLAR 
503
IV. YARGISAL TEBLİGATIN YAPILAMAMASININ
YARGISAL SÜRECE ETKİSİ 
509
1. Adli Yargı Yerlerinde Tebligatın Yapılamamasının
Sonuçları 
509
2. İdari Yargıda Tebligatın Yapılamamasının Sonuçları 
511
A. Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın
Açılmamış Sayılması Kararlarının Niteliği 
512
a. Dosyanın İşlemden Kaldırılması 
512
aa. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Şartları 
514
aaa. Davacının Gösterdiği Adreste Tebligat
Yapılamaması 
514
bbb. Gösterilen Adreste Daha Önce Tebligat
Yapılmamış Olmalıdır 
518
b. Davanın Açılmamış Sayılması Kararı 
520
KARARLAR 
520
V. YURT DIŞINDAKİ ADRESİNE TEBLİGAT YAPILMIŞ
TÜRK VATANDAŞININ ADRESİNİ DEĞİŞTİRMESİ
VE YENİ ADRESİNİ BİLDİRMEMESİ 
522
MADDE 36 
523
Celse Esnasında Veya Kalemde Tebligat 
523
AÇIKLAMA 
524
KARARLAR 
525
MADDE 37 
526
Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 
526
KARARLAR 
529
MADDE 38 
532
Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması 
532
AÇIKLAMA 
532
MADDE 39 
533
Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması 
533
AÇIKLAMA 
533
KARARLAR 
536
MADDE 40 
540
Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti 
540
AÇIKLAMA 
540
MADDE 41 
541
Memur Vasıtasiyle Tebligat 
541
AÇIKLAMA 
541
KARARLAR 
542
MADDE 42 
544
Müstacel Hallerde Tebligat: (Mülga : 6/6/1985–3220/21 md.) 
544
MADDE 43 
544
Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat 
544
AÇIKLAMA 
544
I. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAPILACAK
TEBLİGAT USULLERİ 
545
1. Gösterme veya Verme Suretiyle Tebligat 
545
2. Elektronik Tebligat 
546
KARARLAR 
550
MADDE 44 
553
Madde 44– Askeri Kazada Tebligat (Mülga: 2/7/2018–KHK703/32 md.) 
553
İKİNCİ FASIL
İDARİ TEBLİGAT
ŞÜMULÜ
MADDE 45 
554
Madde 45– Kazai Ve Mali Tebligatın Dışında Kalan Tebligat,
İdari Tebligattır 
554
AÇIKLAMA 
554
MADDE 46 – (MÜLGA : 6/6/1985–3220/21 MD.) 
555
Ptt Teşkilatı Olmaması 
555
MADDE 47 
555
Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat 
555
AÇIKLAMA 
555
MADDE 48 
555
Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat 
555
AÇIKLAMA 
556
I. GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİNDE TEBLİGAT 
556
1. Gümrük Vergilerinin Tebliği 
556
2. Gümrük Vergilerinin Elektronik Ortamda Tebliği 
558
3. Kesinleşen Gümrük Vergilerinin Tahsili İçin Yapılan
İşlemlerinin Tebliği 
563
KARARLAR 
564
MADDE 49 
569
Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat 
569
AÇIKLAMA 
569
ÜÇÜNCÜ FASIL
MALİ TEBLİGAT
MADDE 50 
570
Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat 
570
MADDE 51 
570
Diğer Mali Tebligat 
570
AÇIKLAMA 
571
I. GENEL OLARAK MALİ TEBLİGAT 
571
II. SAYIŞTAY TARAFINDAN YAPILACAK
TEBLİGATLAR 
572
III. VERGİ HUKUKUNDA TEBLİGAT 
574
1. Vergi Hukuku Kapsamına Giren Gelirler, Vergi, Harç,
Resim, Şerefiye ve Katkı Payları, Fonlar 
574
2. Gümrük Vergilerinin Tebliği 
575
3. Belediyelerce Alınan Vergi ve Benzeri Gelirler 
575
ÜÇÜNCÜ BAP
CEZAİ HÜKÜMLER
MADDE 52 
576
KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN
İŞLİYECEKLERİ SUÇLAR 
576
AÇIKLAMA 
577
MADDE 53 
577
Yanlış Adres Bildirmek 
577
AÇIKLAMA 
578
KARARLAR 
578
MADDE 54 
579
Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi Ve Tebligatı
Kabulden Kaçınma 
579
AÇIKLAMA 
579
MADDE 55 
580
Yalan Beyan 
580
AÇIKLAMA 
581
KARARLAR 
582
MADDE 56 
584
Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar 
584
AÇIKLAMA 
584
MADDE 57 
585
DÖRDÜNCÜ BAP
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER TEBLİĞİN VAKTİNDE
YAPILMAMASI
MADDE 58 
585
TEBLİĞİN VAKTİNDE YAPILMAMASI 
585
AÇIKLAMA 
585
MADDE 59 
585
Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf 
585
AÇIKLAMA 
586
MADDE 60 
587
Yönetmelik 
587
AÇIKLAMA 
587
MADDE 61 
588
Diğer Kanunlardaki Atıflar 
588
AÇIKLAMA 
588
MADDE 62 
588
Kaldırılan Hükümler 
588
AÇIKLAMA 
589
EK MADDE 1 
589
AÇIKLAMA 
590
EK MADDE 2 
590
Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması 
590
GEÇİCİ MADDE 1 
591
Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması 
591
GEÇİCİ MADDE 2 
592
Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi 
592
AÇIKLAMA 
592
MADDE 63 
593
Kanunun Mer'iyete Girmesi 
593
AÇIKLAMA 
593
MADDE 64 
593
KANUNU İCRA EDECEK MAKAM 
593
AÇIKLAMA 
593
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
213 SAYILI
VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TEBLİGAT
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TEBLİGAT 
597
1. Genel Olarak Vergi Usul Kanunu ve Tebligat 
597
KARARLAR 
602
BİRİNCİ BÖLÜM 
604
TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR 
604
MADDE 93 
604
Tebliğin Esasları 
604
AÇIKLAMA 
604
I. TEBLİĞİ GEREKMEYEN İŞLEMLER 
605
1. TAHAKKUK FİŞİ 
606
A. Genel Olarak Tahakkuk Fişi 
606
B. Tahakkuk Fişinin Tebliği 
607
C. Tahakkuk Fişinin Alınmaması 
612
Ç. Tahakkuk Fişinin Posta İle Gönderilmesi 
613
a. Genel Olarak Posta İle Beyanname Verilme Usulü 
613
b. Posta ile Gönderilen Beyanname Üzerine
Düzenlenen Tahakkuk Fişinin Gönderilmesi Usulü 
614
D. Tahakkuk Fişinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi 
617
E. Tahakkuk İşleminin Dava Konusu Edilmesi ve
Tebligat İlişkisi 
621
a. Tahakkuk İşleminde Vergi Hatası Bulunması 
622
b. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine
Yapılan Tahakkukların Dava Konusu Edilmesi 
625
II. TEBLİĞİ GEREKEN VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ 
626
1. Hüküm İfade Eden Vergilendirme İşlemleri 
626
2. Kanun Tarafından Tebliği Öngörülen İşlemler 
627
3. İdari Davaya Konu Edilebilecek Vergilendirme
İşlemleri ve Tebliği 
633
III. TARHİYAT AŞAMASI VE TEBLİGAT 
635
1. Beyanname Usulünde Tebligat 
636
2. İkmalen, İdarece, Re’sen Yapılan Tarhiyatlarda 
636
A. İhbarname Tebliği 
636
B. İhbarnamede Bulunması Gereken Unsurlar 
637
C. İhbarnamede Bulunması Gereken Unsurların
Bulunmamasının Tebligata Etkisi 
638
a. Hatalı veya Usulsüz Tebligat İlişkisi 
639
b. Hatalı Tebliğ Halleri ve Etkisi 
640
c. Tarhiyatın Dayanağı Takdir Komisyonu Kararı İle
Vergi İnceleme Raporunun Tebliği 
641
IV. TEBLİGATIN ELDEN YAPILMASI 
650
KARARLAR 
651
MADDE 94 
654
Tebliğ Yapılacak Kimseler 
654
AÇIKLAMA 
654
I. TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER 
655
1. Mükellef (Vergi Yükümlüsü) 
655
2. Mükellef Dışındaki Kişilere Tebligat 
656
A. Kanuni Temsilciye Tebligat 
657
B. Genel (Umumi) Vekile Tebligat 
658
C. Tüzel Kişilere Tebligat 
663
a. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine Tebligat 
664
b. Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Tebligat: 
665
aa. Dernek ve Vakıflara Tebligat 
665
bb. Şirketlere Tebligat 
667
aaa. Adi Şirketler (Ortaklıklar) 
667
bbb. Kollektif Şirketler 
671
ccc. Komandit Şirket 
672
ddd. Limited Şirket 
673
i. Genel Olarak Limited Şirket 
673
ii. Limited Şirketlerde Yönetim ve Temsil 
674
iii. Limited Şirketlerde Müdür/Müdürlerin
Görevlerinin Sona Ermesi ve Doğurduğu
Sonuçlar 
675
iv. Limited Şirketler Kanuni Temsilcisini Şahsı
Adına Vekaletname Verdiği Avukata
Tebligat 
682
eee. Anonim Şirket 
683
i. Anonim Şirketlerin Temsili 
683
ii. Tebligat ve Anonim Şirketler 
685
Bakımından Önemi 
686
fff. Kooperatifler 
687
KARARLAR 
688
D. Kendisine Tebligat Yapılacak Kişinin Bulunmaması
Halinde Tebligat Yapılacak Kişiler 
694
a. İkametgah Adresinde Bulunanlar 
694
aa. Şartları 
694
aaa. Muhatabın Adresinde Bulunmaması 
694
bbb. Tebligat Yapılacak Kişinin Muhatap ile Aynı
İkametgah Adresinde Bulunması 
696
ccc. Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin
Görünüşe Göre 18 Yaşından Aşağı Olmaması ve
Bariz Surette Ehliyetsiz Bulunmaması 
699
b. İş Yerlerinde Bulunan Memur veya
Müstahdemlerine Tebligat 
702
KARARLAR 
705
MADDE 95 
707
Veli, Vasi Ve Kayyımlara Tebliğ 
707
AÇIKLAMA 
708
I. VELİ, VASİ VE KAYYIMA TEBLİGAT 
708
1. Veliye Tebligat 
708
2. Vasi ve Kayyıma Tebligat 
709
KARARLAR 
711
MADDE 96 
712
Vasıtalı TEBLİĞ 
712
AÇIKLAMA 
712
MADDE 97 
713
Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ 
713
AÇIKLAMA 
714
MADDE 98 
715
Kamu İdare Ve Müesseselerine Tebliğ 
715
AÇIKLAMA 
715
İKİNCİ BÖLÜM 
717
POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ 
717
MADDE 99 
717
Kapalı Zarf Esası 
717
AÇIKLAMA 
717
MADDE 100 
721
Bilinen Adreslere Tebliğ 
721
AÇIKLAMA 
721
MADDE 101 
722
Bilinen Adresler 
722
AÇIKLAMA 
723
I. BİLİNEN ADRESLER 
726
1. Mükellef Tarafından İşe Başlamada veya Adres
Değişikliğinde Bildirilen İşyeri Adresleri, 
726
2. Yoklama Fişinde Veya İlgilinin İmzası Bulunmak
Şartıyla Yetkili Memurlar Tarafından Bir Tutanakla
Tespit Edilen İşyeri Adresleri 
727
3. 25/4/2006 Tarihli Ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununa Göre Oluşturulan Adres Kayıt Sisteminde
Bulunan Yerleşim Yeri Adresi 
728
II. İŞ YERİ ADRESİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMASI,
İŞİN BIRAKILMASI VEYA BIRAKILMIŞ
ADDOLUNMASI HALİNDE İKAMETGAH
ADRESİNDE TEBLİGAT 
729
1. Genel Olarak İş Yeri Adresinde Tebligat
Yapılamaması 
729
2. İkametgah Adresinde Tebligatın Şartları 
733
A. Asıl Muhatabın İş Yeri Adresinde Bulunmaması, İşi
Bırakmaları, İşi Bırakılmış Addolunması 
733
a. Muhatabın İş Yerinde Bulunmaması (Sürekli veya
Geçici) 
733
b. İşin Bırakılması 
735
c. İşin Bırakılmış Addolunması 
736
3. İkametgah Adresinde Tebligatın Usulü 
740
III. İŞYERİ ADRESİ OLMAYANLARA TEBLİĞAT 
741
MADDE 102 
742
Tebliğ Evrakının Teslimi 
742
AÇIKLAMALAR 
743
I. TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ 
743
II. MUHATABIN İMZA ATAMAYACAK KADAR YAZI
BİLMEMESİ, TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA
ETMESİ 
744
III. MUHATABIN BİLİNEN İŞYERİ ADRESLERİNDE
BULUNMAMASI ve ADRES KAYIT SİSTEMİNDE
TEBLİGAT 
747
1. Genel Olarak 
747
A. Bilinen Adreste Tebligat yapılamaması ve Tespiti 
748
Tebligat 
749
a. Adres Kayıt Sistemine (MERNİS) Birinci Tebligat 
751
b. Adres Kayıt Sistemine (MERNİS) İkinci Tebligat 
751
c. Münasip Süre 
751
d. İkinci Tebligatın Yapılamaması ve Kapıya Pusula
Yapıştırılması 
757
IV. VERGİ YARGISINDA TEBLİGAT KANUNU 101 VE
102. MADDELERİN ETKİSİ 
768
KARARLAR 
770
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
772
İLAN YOLİYLE TEBLİĞ USULÜ 
772
MADDE 103 
772
Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller 
772
AÇIKLAMA 
773
I. İLANEN TEBLİGATIN ŞARTLARI 
773
1. Muhatabın Bilinen Adresinin Bulunmaması 
773
2. Muhatabın Adres Kayıt Sisteminde Adresi
Bulunmaması 
774
3. Yabancı Memleketlerde Bulunanlara Tebliğ
Yapılmasına İmkân Bulunmaması 
775
4. Başkaca Nedenlerden Dolayı Tebliğ Yapılmasına
İmkân Bulunmazsa 
776
KARARLAR 
776
MADDE 104 
778
İlanın Şekli 
778
AÇIKLAMA 
779
I. İLANIN ŞEKLİ 
780
1. İlan Yazısı Tebliğ Yapan Vergi Dairesinin İlan
Koymaya Mahsus Mahalline Asılır 
780
2. İlan Yazısının Bir Sureti Mükellefin Bilinen Son
Adresinin Bağlı Olduğu Muhtarlığa Gönderilir 
781
3. İlan Yazısı Gazete veya İnternet Haber Sitelerinde
Yayımlanır 
781
MADDE 105 
783
İlanın Muhteviyatı 
783
AÇIKLAMA 
783
MADDE 106 
784
İlanın Neticeleri 
784
AÇIKLAMA 
784
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
787
TEBLİĞLERE AİT TÜRLÜ HÜKÜMLER 
787
MADDE 107 
787
Memur Vasıtasiyle Tebliğ 
787
AÇIKLAMA 
787
MADDE 107/A 
787
Elektronik Ortamda Tebliğ 
787
AÇIKLAMA 
788
I. GENEL OLARAK MALİ TEBLİGATTA ELEKTRONİK
TEBLİGAT 
789
II. ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER 
791
III. ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE GİRİŞ 
792
1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve
Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi (md. 5.1.) 
792
2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik
Tebligat Adresi Edinmesi (md.5.2.) 
793
3. İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat
Yapılmasını Talep Edenlerin Bildirimi ve Elektronik
Tebligat Adresi Edinmesi (md.5.3.) 
796
IV. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN
OLUŞTURULMASI 
798
V. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMASI 
799
1. Genel Olarak 
799
2. Elektronik Tebligatın Yapıldığına Dair Kısa Mesaj
(SMS), Elektronik İleti (e–posta) Gönderilmesi 
800
VI. ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ 
805
1. 456 ve 511 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğ’lerinde Sayılan Elektronik Tebligattan Çıkış
Nedenleri 
805
2. Vergi Mükellefiyet Sona Eren Kişilere Elektronik
Tebligat Yapılması 
806
3. Fiil Ehliyetinin Kaybı Sebebiyle Kanuni Temsilci
Atanan, Askerlik Hizmetini Yer Mükelleflere
Elektronik Tebligat 
810
4. Avukatlara Elektronik Tebligat 
812
VII. TEBLİGAT KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNU
KAPSAMINDA YAPILACAK ELEKTRONİK
TEBLİGATLARDA BENZERLİK VE FARKLILIKLAR 
813
1. Benzerlikler: 
813
2. Farklılıklar : 
814
A. Genel Olarak 
814
B. Vergi Dairelerine, Normal Tebligat İle Elektronik
Arasında Takdir Hakkı Verilmesi Yönünden Farklılık
ve Mahsurları 
815
C. Elektronik Tebligat Sisteminde Çıkış Sebepleri
Bakımından 7201 sayılı Kanun ile 213 Sayılı Kanun
Arasındaki Farklar 
816
KARARLAR 
817
MADDE 108 
818
Hatalı Tebliğler 
818
AÇIKLAMA 
819
MADDE 109 
819
Tebliğ Yerine Geçen Muameleler 
819
AÇIKLAMA 
819