Tam Yargı Davaları Nazım Taha Koçak  - Kitap

Tam Yargı Davaları

3. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
524
Barkod:
9789750293108
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
635,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Mayıs 2022
630,00
395,00 (%37)
1. baskı
Temmuz 2020
620,00
195,00 (%69)
Kitabın Açıklaması
İşin doğası gereği, tazminat hukukuna ilişkin mevzuat hükmünün sınırlı olması nedeniyle söz konusu müessese yargı içtihatlarıyla şekillenmektedir.
Gerek kusurun belirlenmesi gerekse de zararın belirlenmesi aşamasında hukuk bilim dalının yanı sıra istatistik, aktüerya, matematik vb. bilim dallarının ve bunlar nedeniyle varsayımsal (farazi) yaklaşımların devreye girdiği bir alanda yargı makamlarının geliştirdikleri veya benimsedikleri içtihatlar büyük önem arz etmektedir.
Çalışmanın ilk bölümünde, idare hukukunun kendine has ilkeleri; teorik bilgiler ve güncel Danıştay kararları ile ortaya konulmuştur.
İkinci bölümde; hizmet türleri (adalet, belediye, eğitim, gümrük, kolluk, madencilik, sağlık, spor, su, ulaşım hizmetleri ve düzenleyici/denetleyici kurumların faaliyetleri ); zararın kaynağı (terör, doğal afet) ve zarara uğrayanın niteliği (kamu görevlisi, tutuklu/mahkum, vergi mükellefi/sorumlusu) dikkate alınarak yapılan tasnif uyarınca toplam on yedi başlık altında güncel Danıştay kararlarına "anahtar kavramlar" eşliğinde yer verilirken önemli hususlara "bilgi notu" ve "hatırlatma" başlıkları altında değinilmiştir.
Yapılan bu tasnifle, uygulayıcıların ilgili Danıştay kararlarına daha kolay ulaşmaları amaçlanmıştır. Ayrıca her bölümün sonunda konuyla alakalı dava dilekçesi örnekleri de uygulayıcıların istifadesine sunulmuştur.
Yine bu bölümde, tam yargı davalarında ilk inceleme meselelerine ilişkin örnek Danıştay kararları okuyucuyla paylaşılmıştır.
İkinci bölümde ayrıca, varsayımların, istatistiki bilgilerin yer aldığı tazmin ilkeleri üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda, destekten yoksun kalma, iş gücü kaybı zararlarına ilişkin yarar ve zarar kalemleri (örneğin yapılan SGK ödemeleri, evde bakım ödemlerinin tazminattan indirilip indirilemeyeceği vb.) üzerinde durulduğu gibi farklı zarar kalemleri (örneğin, yapıya ve ağaçlara yönelik zararların nasıl hesap edileceği, cenaze-defin-taziye masrafları ile ilgili olarak tazmin hükmü kurulup kurulmaması gerektiği) üzerinde de durulmuştur.
İdari eylemden kaynaklanan zararlarda geçerli olan tazmin ilkeleri yanında idari işlemden kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılan davalardaki idari yargı pratiğine de değinilmiştir.
Tazmin ilkeleri ile ilgili olarak genel olarak Danıştay içtihadı aktarılmakla birlikte gerekli olduğu düşünülen hallerde Yargıtay içtihadına da yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Teorik Bilgiler
.
Güncel Danıştay Kararları
.
Dava Dilekçesi Örnekleri
.
Tazmin İlkeleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskı Önsöz 
5
İkinci Baskı Önsöz 
7
Birinci Baskı Önsöz 
9
Kısaltmalar 
17
GİRİŞ 
19
Birinci Bölüm
TAM YARGI DAVALARINA İLİŞKİN TEORİK BİLGİLER
A. İDARİ DAVA TÜRLERİ 
21
I. İptal ve Tam Yargı Davalarının Mahiyeti 
22
II. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası 
23
III. İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası 
25
B. İDARENİN SORUMLULUĞU 
26
I. Kusurlu Sorumluluk 
26
a. Fiil 
28
b. Zarar 
29
c. İlliyet Bağı 
31
II. Kusursuz Sorumluluk 
33
a. Risk İlkesi 
34
b. Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi (Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Kaynaklanan Sorumluluk) 
34
III. Sosyal Risk İlkesi 
35
IV. İdarenin Sorumluluğunu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller 
40
a. Mücbir Sebep 
40
b. Beklenmeyen Hal 
42
c. Zarar Görenin Fiili 
42
d. Üçüncü Kişinin Fiili 
44
İkinci Bölüm
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TAM YARGI DAVALARI
A. HİZMET TÜRLERİNE GÖRE TAM YARGI DAVALARI 
47
I. Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları 
48
a. Örnek Kararlar 
48
b. Dava Dilekçesi Örneği 
59
II. Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları 
60
a. Örnek Kararlar 
60
b. Dava Dilekçesi Örneği 
90
III. Devletin Denetim ve Gözetimi Altında Bulunanların Uğradığı Zararlar Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları 
91
a. Örnek Kararlar 
91
b. Zorunlu Askerlik Görevinin İfası Sırasında Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği 
112
c. Gözaltında İken Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği 
114
IV. Devletin Su ile İlgili Faaliyetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları 
116
a. Örnek Kararlar 
116
b. Dava Dilekçesi Örneği 
130
V. Doğal Afetler Nedeniyle Oluşan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu 
132
VI. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurum ve Kurullarının Faaliyetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları 
157
a. Örnek Kararlar 
157
b. Dava Dilekçesi Örneği 
171
VII. Eğitim Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları 
172
a. Örnek Kararlar 
172
b. Dava Dilekçesi Örneği 
180
VIII. Gümrük Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları 
182
a. Örnek Kararlar 
182
b. Dava Dilekçesi Örneği 
202
IX. İçişleri Bakanlığınca Yürütülen Hizmetlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları 
203
a. Kolluk Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri 
203
b. Araç Tescil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri 
217
c. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'dan Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri 
219
d. Güvenlik (Geçici Köy) Koruculuğu Görevinin İfa Edilmesinden Kaynaklanan Tazminat Davalarına İlişkin Karar Örnekleri 
223
e. Toplumsal Olaylara Müdahaleden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri 
228
f. Dava Dilekçesi Örneği 
234
X. Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Sorumluluk Davaları 
235
a. Örnek Kararlar 
241
b. Dava Dilekçesi Örneği 
248
XI. Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalar 
249
a. Örnek Kararlar 
249
b. Dava Dilekçesi Örneği 
256
XII. Personel (Kamu Görevlileri) Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları 
258
a. Örnek Kararlar 
258
b. Dava Dilekçesi Örneği 
273
XIII. Psikolojik Taciz (Mobbing) Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları 
274
a. Örnek Kararlar 
275
b. Dava Dilekçesi Örneği 
282
XIV. Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları 
283
a. Örnek Kararlar (Genel) 
284
b. Bilirkişi Raporlarının Yetersiz Görüldüğü Durumlara İlişkin Karar Örnekleri 
291
c. Hatalı Enjeksiyon Uygulamalarından Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri 
301
e. Aydınlatılmış Onam Belgesinin Alınmaması Nedeniyle Doğan Sorumluluğa İlişkin Örnek Kararlar 
305
f. Tıbbi Kayıt Eksikliğinin İdarenin Sorumluluğunu Doğurduğuna İlişkin Karar Örnekleri 
311
g. Gebelik ve Doğum Esnasında Gerçekleşen Zararlar Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri 
314
h. Ameliyat Sonrası Takip ve Tedavideki Eksiklikler Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri 
321
ı. Sağlık Hizmetinin Sunulması Aşamasında İdarenin Kusurunun Bulunmadığına İlişkin Karar Örnekleri 
323
i. Dava Dilekçesi Örneği 
326
XV. Spor Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları 
327
a. Örnek Kararlar 
327
b. Dava Dilekçesi Örneği 
334
XVI. Terör Olaylarından Doğan Zararlar 
335
a. Örnek Karar (Genel) 
337
b. 5233 Sayılı Kanunun Kapsamının Belirlenmesine Yönelik Karar Örnekleri 
339
c. “Terör Eylemleri” veya “Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler” Sonucunda Bir Yerleşim Yerinin Tamamen Boşalmış/Boşaltılmış Olması Durumu Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri 
345
d. 5233 Sayılı Kanundan Doğan Uyuşmazlıklarda Başvuru Süresine İlişkin Karar Örnekleri 
349
e. 5233 Sayılı Kanundan Doğan Uyuşmazlıklarda Manevi Tazminat 
352
f. Sulhnamenin İmzalanmış Olmasının Uyuşmazlığa Etkisi 
358
g. Dava Dilekçesi Örneği 
360
XVII. Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Tazminat Davaları 
361
a. Örnek Kararlar 
361
b. Dava Dilekçesi Örneği 
369
B. YARGI ORGANLARI TARAFINDAN İLK İNCELEME SONUCU VERİLEN KARARLAR 
370
I. Tam Yargı Davalarında Görevli Mahkeme 
371
a. Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Davalar 
373
b. Nüfus Hizmetlerinden Kaynaklanan Davalar 
375
c. İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Tazminat Davaları 
376
d. Diğer Uyuşmazlıklara İlişkin Örnek Kararlar 
378
II. Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkeme 
386
Örnek Kararlar 
387
III. Tam Yargı Davalarında İdari Merci Tecavüzü 
397
Örnek Kararlar 
398
IV. Tam Yargı Davalarında Ehliyet 
405
Örnek Kararlar 
406
V. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Kesin ve İcrai İşlem 
412
Örnek Kararlar 
412
VI. Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi 
415
Örnek Kararlar 
416
VII. Tam Yargı Davalarında Davalı (Hasım) 
433
Örnek Kararlar 
433
VIII. Tam Yargı Davalarına İlişkin Dava Dilekçelerinin İYUK'un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması Zorunluluğu 
436
Örnek Kararlar 
437
C. ZARARIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN İLKELER VE ÇEŞİTLİ MESELELER 
440
I. İdari Eylemlerden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Uygulanacak İlkeler 
441
a. Destekten Yoksun Kalma Tazminatına İlişkin İlkeler 
442
1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Nakdi Tazminat Tutarı ve Vazife Malullüğü Aylığının Dikkate Alınması Sorunu 
442
2. Destekten Yoksun Kalanların Muhtemel Yaşam Sürelerinin Tespitinde Esas Alınacak Yaşam Tablosu 
444
3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında Yetiştirme Gideri Meselesi 
446
4. Ebeveynler Tarafından Açılan Tazminat Davalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Esas Alınacak Destek Payı Oranları 
447
5. Destek Gören Eşin Yeniden Evlenme İhtimali 
447
6. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Gerçekleşmiş ve Gerçekleşecek Zarar İle Aktif ve Pasif Dönem Zarar Hesabı 
449
8. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 
453
b. İş Gücü Kaybı Tazminatına İlişkin İlkeler 
454
1. İş Gücü Kaybında Aktif ve Pasif Dönem Zararı Hesabı 
455
2. Vazife Malüllüğü Bağlanan Kamu Görevlilerinin İş Gücü Kaybı Tazminatının Belirlenmesi 
456
3. Tazminata Hükmedilirken Esas Alınması Gereken Maluliyet Oranı 
463
4. Efor Kaybına Dayalı Zararın/Tazminatın Hesaplanması 
465
6. Bakıcı Giderinin Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar 
473
7. Evde Bakım Ücretinin Hükmedilecek Tazminattan İndirilip İndirilmeyeceği Meselesi 
474
8. Geçici İşi Gücü Kaybı Zararının Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar 
475
c. Destekten Yoksun Kalma ve İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesap Edilirken Esas Alınacak Gelir Durumu 
477
d. Cenaze Defin ve Taziye Masrafı 
479
e. Terörden Kaynaklanan Zararlar Nedeniyle Açılan Davalarda Tazminata Esas Alınacak Taşınmazın Değeri 
481
f. Tazminata Esas Alınacak Kusur Oranı 
481
g. Zarara Uğrayan Yapı Değerinin Hesabı 
482
h. Ağaçlara Yönelik Zararlarda Tazmin İlkeleri 
484
ı. Tam Yargı Davalarında Hükmedilecek Manevi Tazminata İlişkin İlkeler 
486
i. Tam Yargı Davalarında Müteselsil Sorumluluk 
492
II. İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Uygulanacak İlkeler 
496
III. İdari Yargıda Geçerli Tazmin Usulü 
501
IV. Dava Değerinin Artırılması 
504
V. Tam Yargı Davalarında Parasal Sınırlar 
510
Tablo–1. Tam Yargı Davalarında Parasal Sınırlar 
515
Tablo–2. TRH – 2010 YAŞAM TABLOSU 
516
Kaynakça 
517
Kavram Dizini 
521