Taksirli Suç Doç. Dr. Muhammed Demirel  - Kitap
2. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
816
Barkod:
9789750290404
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
910,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Nüfusun hızla artmasıyla birlikte trafikte ulaşım araçlarının daha yaygın şekilde ve sık kullanıldığı, hatta otonom araçların üretilmeye başlandığı, tıbbi müdahalelerde artan ihtiyaca binaen yeni tedavi yöntemlerinin ortaya çıktığı, inşaat sektöründe yeni tekniklerle yapılaşmanın hızlandığı, kısaca günlük hayatın birçok alanında gelişmelerin yaşandığı günümüz modern dünyasının "risk toplumlarında", başta yaşam ve vücut dokunulmazlığı olmak üzere belirli hukuki değerler üzerindeki ihlal riski artmıştır. Nitekim otonom araç sistemi kontrolden çıkabilir ve trafikte hız sınırını aşarak bir kişinin ölümüne neden olabilir; bir gıda ürününün ya da ilacın üretimi esnasında alınması gereken sıradan, basit bir tedbir alınmadığı için birçok insan zehirlenebilir; inşaatta kolonun gerekli ölçüleri haiz olmaması nedeniyle deprem esnasında bina aniden yıkılabilir ve apartmanda yaşayan kişiler hayatını kaybedebilir. Tum bu durumlar, işlenen taksirli suçların sayısında bir artışa neden olurken yaşanan olaylardan hareketle başta yapı denetimi, iş güvenliği olmak üzere tüm bu alanlarda daha sıkı tedbirlerin alınmasını öngören kanuni düzenlemelerin yapılmasına vesile olmaktadır. Bunun yanı sıra ceza hukukunda taksirli suçlara ilişkin olarak daha çok bilimsel çalışma yapılmaya başlanmıştır. İşte bu çalışmalardan biri olan ve "Çifte Özen Çerçevesinde Taksirli Suçtan Doğan Ceza Sorumluluğu" başlıklı eserin ikinci basısı olarak yayımlanan bu eserde, taksirli suçun haksızlığını oluşturan unsurlar, kusur ve kusur dışındaki haller ele alınmaktadır. Alman hukukuyla karşılaştırmalı bir incelemenin yapıldığı bu eserde, taksirli suç kapsamındaki konulara ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra Alman mahkeme kararlarından da yararlanılmakta ve Yargıtay kararları üzerine değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Böylelikle karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde ulaşılan bazı sonuçların Türk uygulamasına katkı sağlaması temenni edilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Taksirli Suçun Teorik Esası
.
Taksirli Suçun Unsurları
.
Taksirli Suçta Kusur
.
Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı
.
Yargıtay Karar Analizleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Basının Önsözü 
9
Kısaltmalar 
19
GİRİŞ 
23
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK TAKSİR, TAKSİRİN YAPISI VE ESASI
§ I. GENEL OLARAK TAKSİR 
33
A. Terim ve Kanuni Tanım Sorunu 
33
1. Terim 
33
2. Kanuni Tanım Sorunu 
35
B. Taksirli Suçun İstisnai Niteliği ve Ultima–Ratio Prensibi Çerçevesinde Taksirin Fiilin Cezalandırılabilirliği 
44
1. Taksirli Suçun İstisnai Niteliği 
44
2. Ultima–Ratio Prensibi Çerçevesinde Taksirin Fiilin Cezalandırılabilirliği 
54
C. Taksirin Türleri, Kast–Taksir İlişkisi ve Tarihsel Gelişim Süreci 
59
1. Taksirin Türleri 
59
2. Kast–Taksir İlişkisi 
64
3. Tarihsel Gelişim Süreci 
78
§ II. TAKSİRİN YAPISI VE ESASI 
84
A. Genel Olarak 
84
B. Taksirin Yapısına İlişkin Yaklaşımlar 
86
1. Klasik Öğreti Bağlamında Bir Kusur Şekli Olarak Taksir Yaklaşımı 
86
2. Amaçsal Öğreti Bağlamında Geliştirilen Modern Yaklaşımlar 
97
a. Genel Olarak 
97
b. Çift Katmanlı Taksir Yaklaşımı: Çifte Özen Anlayışı 
110
c. Tek Katmanlı Taksir Yaklaşımı: Bireyselleştirilmiş Özen Anlayışı 
112
C. Taksirin Unsurlarına İlişkin Yaklaşımlar Bağlamında Özen Yükümlülüğüne Karşı Bilişsel Taksir Anlayışı 
115
1. “Özen Yükümlülüğüne Aykırılık” Olarak Taksir 
116
2. Bilişsel Taksir Yaklaşımı 
126
D. Taksirli Suçta Sübjektif Tipiklik (Manevi Unsur) Sorunu 
134
E. Değerlendirme 
141
İKİNCİ BÖLÜM
TİPİKLİK UNSURU OLARAK ÖZENE AYKIRI HAREKET VE
ÖZENE AYKIRILIĞA YARDIMCI KRİTERLER: ÖLÇÜT FİGÜR VE
İZİN VERİLEN RİSK BAĞLAMINDA GÜVEN PRENSİBİ
§ I. ÖZENE AYKIRI HAREKET 
161
A. Hareket 
161
1. Genel Olarak 
161
2. Taksirli İcrai ve İhmali Hareketli Suç 
164
3. Taksirli Sırf Hareket Suçları ve Neticeli Suçlar 
169
B. Özene Aykırılık 
172
1. Genel Olarak 
172
2. Özenin İçeriğinin Belirlenmesi 
176
a. Özenin Kaynağı Olarak Özen Normları 
177
b. Özenin Kaynağı Olarak Teamüller 
189
3. Özen Kurallarının Karine Olma Özelliği 
196
§ II. ÖZENE AYKIRILIĞA YARDIMCI KRİTERLER: ÖLÇÜT FİGÜR VE İZİN VERİLEN RİSK BAĞLAMINDA GÜVEN PRENSİBİ 
201
A. Ölçüt Figür 
201
1. Esası 
201
2. Farklılaştırılmış Ölçüt Figür Yoluyla Özen Kapsamının Somutlaştırılması 
204
3. “Özel Yetenek” ve “Özel Bilgi”nin Dikkate Alınması Suretiyle Somutlaştırma 
214
4. Değerlendirme 
229
5. Görüşümüz 
242
B. İzin Verilen Risk Bağlamında Güven Prensibi 
252
1. Esası 
252
a. Trafikte Güven Prensibi 
259
b. İş Bölümü İçerisinde Yapılan Faaliyetlerde Güven Prensibi 
264
aa. Genel Olarak 
264
bb. Yatay İş Bölümünde 
268
cc. Dikey İş Bölümünde 
273
c. Başkasının Kasıtlı Hareketleri Bakımından Güven Prensibi 
280
2. Güven Prensinin İstisnaları: Güvensizlik Durumları 
282
a. Genel Olarak 
282
b. Kişilerin Özene Uygun Hareket Etmeyeceğine Dair Ciddi Şüphe ya da Nedenlerin Mevcut Olması 
283
c. Failin Kendi Özene Aykırı Hareketleri 
291
d. Özel Gözetim Yükümlülüğünün Bulunduğu Durumlar 
300
aa. Tıbbi Müdahalelerde 
301
bb. İş Yerlerinde 
307
cc. İnşaat ve Yapı Çalışmalarında 
335
e. Mesleki Hareketlerin İşlenen Suça Katkı Olarak Görünmesi 
349
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TİPİKLİK UNSURU OLARAK NEDEN OLUNAN,
ÖNGÖRÜLEBİLİR VE OBJEKTİF OLARAK İSNAT EDİLEBİLİR NETİCE
§ I. “NEDEN OLUNAN” NETİCE 
355
A. Taksirli Neticeli Suç ve Teşebbüs 
355
B. Neticenin Niteliği 
361
C. Nedensellik Bağı 
369
§ II. ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK 
374
A. Öngörülebilirlik ve Özene Aykırılık İlişkisi 
374
B. Öngörülebilirliğin Konumu 
378
C. Öngörülebilirliğin Tespiti 
388
1. Türk ve Alman Öğretisinde 
388
2. Yargı Kararlarında 
391
a. Alman Federal Yüksek Mahkemesi Kararları 
391
b. Yargıtay Kararları 
394
D. Öngörülebilirliğin Konusu 
398
§ III. OBJEKTİF ANLAMDA İSNAT EDİLEBİLİR NETİCE 
408
A. Genel Olarak 
408
B. Yükümlülüğe Aykırılık Bağlantısı 
412
1. Esası 
412
2. Yükümlülüğe Aykırılık (Kaçınılabilirlik) Öğretisi 
413
3. Riskin Artırılması Öğretisi 
423
4. Görüşümüz 
427
C. Normun Koruma Amacı Bağlantısı 
456
1. Esası 
456
2. Olayın Zamansal/Mekânsal Açıdan Ertelenmesine Etki Eden Varsayımsal Bakış 
464
3. Tehlikenin Normun Koruma Amacı Kapsamında Yer Alan Netice Olarak Gerçekleşmediği Haller (Üçüncü Kişi Tarafından Oluşturulan ve Arada Kalan Tehlike) 
470
4. “Şahsi Sorumluluk Prensibi” Bağlamında Kendini Tehlikeye Düşüren Kişinin Hareketlerine Nedensel Katkıda Bulunma 
485
a. Genel Olarak 
485
b. Şahsi Sorumluluk Altında Mağdurun Kendini Tehlikeye Düşüren Hareketinin Birleşmesi 
493
c. Kaçma ve Kurtarma Hareketleri 
497
d. Takip Olayları 
508
e. İzinsiz Motor Yarışları 
513
f. İntihar Olayları 
516
g. Uyuşturucu Madde Kullanma Durumları 
521
h. Hatalı Tavsiye ve Öneriler 
527
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAKSİRLİ SUÇTA SÜBJEKTİF TİPİKLİK, OLASI KAST–BİLİNÇLİ TAKSİR–BİLİNÇSİZ TAKSİR AYRIMI, HUKUKA AYKIRILIK UNSURU, TAKSİRE DAYALI KUSUR, KUSURLULUK DIŞINDA KALAN HALLER
§ I. TAKSİRLİ SUÇTA SÜBJEKTİF TİPİKLİK 
529
A. Genel Olarak 
529
B. Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı 
533
1. Genel Olarak 
533
2. Teorik Yaklaşımlar 
537
a. “Bilme Unsuru” Bağlamında Ortaya Çıkan Görüşler: Tasavvur Teorileri 
540
aa. Olasılık Teorisi (Wahrscheinlichkeitstheorie) 
540
bb. İmkân Teorisi (Möglichkeitstheorie) 
542
cc. Risk Teorileri 
546
b. “İrade Unsuru” Bağlamında Ortaya Çıkan Görüşler: İrade Teorileri 
552
aa. Rıza Gösterme ve Uygun Görme veya Kabullenme Teorileri 
552
bb. Ciddiye Alma (Karar Verme) Teorisi 
556
cc. Önemsizlik (Kayıtsızlık) Teorisi 
559
dd. Kaçınma Teorisi 
561
4. Türk Hukukunda Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı 
564
C. Bilinçli Taksir–Bilinçsiz Taksir Ayrımı 
586
§ II. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
602
A. Genel Olarak 
602
B. Özellik Arz Eden Hukuka Uygunluk Nedenleri 
606
1. Meşru Savunma 
606
2. İlgilinin Rızası 
615
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sübjektif Unsurları 
631
§ III. TAKSİRE DAYALI KUSUR 
636
A. Genel Olarak 
636
B. Kusur Yeteneği 
641
C. Özellik Arz Eden Kusuru Azaltan veya Kaldıran Nedenler 
643
1. Haksız Tahrik 
643
2. (Potansiyel) Haksızlık Bilinci: Yasak (Haksızlık) Hatası 
646
D. Sübjektif (Bireysel) Öngörülebilirlik ve Kaçınılabilirlik 
652
E. Norma Uygun Davranışın Beklenebilirliği 
665
F. Üstlenilmiş Taksir Sorumluluğu 
675
G. Suça Nedensel Katkısı Bulunan Kişilerin Kusurunun Tespiti 
686
1. Taksirli Suçlarda İştirak 
686
2. Kusurun Belirlenmesi 
696
§ IV. TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP (TCK 22/6) 
703
A. Genel Olarak 
703
B. TCK md. 22/6 Hükmünün Uygulanmasının Koşulları 
706
C. TCK md. 22/6 Hükmünün Cezaya Etkisi 
714
EKSKURS 1
VAN DEPREMİNDE YIKILAN OTELE İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Genel Bilgi 
719
B. Değerlendirme 
723
1. Giriş 
723
2. Taksirli Suçun Esası 
723
3. Özen Yükümlülüğünün Kaynağı 
726
4. Depreme Konu Olan Yapılar Bakımından Temel Özen Normları 
728
5. Yapı Sahibi ve Yapı Müteahhidi 
730
6. Mimar ve Mühendis 
733
7. Şantiye Şefi 
735
8. Somut Olayda Otel İşletmecisinin Sorumluluğu 
736
10. Güven Prensibi 
743
11. Güven Prensibinin İstisnaları: “Güvensizlik Durumları” 
746
12. Sonuç 
748
EKSKURS 2
YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN “KUYUYA DÜŞEN ÇOCUĞUNU KURTARMAYA ÇALIŞAN BABA” OLAYINA İLİŞKİN
KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Genel Bilgi 
751
B. Değerlendirme 
752
EKSKURS 3
KEÇİ DÜŞMESİ SONUCU ÖLÜME İLİŞKİN
YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Genel Bilgi 
761
B. Değerlendirme 
761
Sonuç 
767
Kaynakça 
789
Kavram Dizini 
811