Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenen Cinsel Taciz Suçu Ece Çetin  - Kitap

Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenen Cinsel Taciz Suçu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
246
Barkod:
9786052648094
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
350,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışma ile amaçlanan, cinsel taciz suçunun sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilmesine ilişkin olarak suçun, ceza hukuku felsefesi, ceza hu-kukuna hakim olan evrensel ilkeler, uluslararası antlaşmalar ve AİHM kararları çerçevesinde incelenmesi olacaktır. Ayrıca, öğretide suçun unsurlarına yönelik fikir ayrılıklarına yer verilmesi, suçun Türk Ceza Kanunu'nda yer alan diğer suçlar açısından ve çeşitli Yargıtay kararları açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.
Bununla birlikte, 2015 yılında Köln'de gerçekleşen olaylar neticesinde cinsel suçlar açısından yeni düzenlemeler yapan Alman Ceza Hukuku olmak üzere, karşılaştırmalı hukuk kapsamında da bazı değerlendirmelere yer verilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cinsel Suçların Tarihi, Hukuki Gelişimi ve Cinsel Taciz Suçu
.
Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenen Cinsel Taciz Suçu ve Suçun İspatı, Muhakemesi, Yaptırımı
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
1
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
CİNSEL SUÇLARIN TARİHİ, HUKUKİ GELİŞİMİ VE
CİNSEL TACİZ SUÇU
I. CİNSEL SUÇLARIN TARİHİ VE HUKUKİ GELİŞİMİ 
19
A. Genel Olarak 
19
B. Eski Hukuklarda Cinsel Suçlar 
21
C. Aydınlanma Dönemi ve Sonrasında Cinsel Suçlar 
23
D. Cinsel Suçlar ile Korunan Hukuki Değerlerin Değişimi 
27
E. Türk Ceza Hukuku Açısından Cinsel Suçlar ve Korunan Değerlerin
Değişimi 
35
II. CİNSEL TACİZ SUÇU 
39
A. Genel Olarak 
39
B. Suç ile Korunan Hukuki Değer 
40
C. Suçun Maddi Unsurları 
47
1. Suçun Maddi Konusu 
47
2. Fail–Mağdur 
48
3. Eylem 
52
D. Hukuka Aykırılık Unsuru 
71
E. Manevi Unsur 
76
F. Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri ile Suçun Neticesi Sebebiyle
Ağırlaştırılmış Hali 
81
1. Genel Olarak 
81
2. Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri 
83
a. Suçun Çocuğa Karşı İşlenmesi (TCK m. 105/1) 
83
b. Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin ya da Aile
İçi İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle
İşlenmesi (TCK m.105/2–a) 
84
(1) Genel Olarak 
84
(2) Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Kolaylıktan
Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 
85
(3) Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Kolaylıktan
Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 
87
(4) Suçun Aile İçi İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan
Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 
89
c. Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya
Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim
Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK
m.105/2–b) 
90
d. Suçun Aynı İş Yerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan
Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2–c) 
93
e. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının
Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m.105/2–d) 
95
f. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2–e) 
95
3. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali: Mağdurun Fiil
Nedeniyle İşi Bırakmak, Okuldan veya Ailesinden Ayrılmak
Zorunda Kalması (TCK m. 105/2, son cümle) 
97
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
99
1. Teşebbüs 
99
2. İçtima 
103
3. İştirak 
109
İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA İŞLENEN CİNSEL TACİZ SUÇU VE
SUÇUN İSPATI, MUHAKEMESİ, YAPTIRIMI
I. SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA İŞLENEN CİNSEL TACİZ SUÇU 
113
A. GENEL OLARAK 
113
B. Cinsel Taciz Suçunun Posta veya Elektronik Haberleşme
Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle
İşlenmesi (m.105/2–d) 
117
C. Cinsel Taciz Suçunun Sosyal Medya Aracılığı ile İşlenmesi Halleri 
124
1. Mağdurun Sosyal Medya Hesaplarında Yer Alan Gönderilere
“Yorum Yapılması” Suretiyle Gerçekleştirilmesi 
124
2. Mağdurun Sosyal Medya Hesaplarına Direkt Mesaj (DM)
Göndermek Suretiyle Gerçekleştirilmesi 
127
3. Mağdurun Video/Fotoğrafının Çekilmesi Suretiyle
Gerçekleştirilmesi 
133
a. Mağdurun Kamusal Alanlarda Gizlice Video/Fotoğrafının
Çekilmesi 
133
b. Mağdurun Etek Altı Video/Fotoğraflarının Çekilmesi
(Upskirting/Downblousing) 
138
c. Sosyal Medya Aracılığı ile Çocuğa Karşı Gerçekleştirilen
Cinsel Taciz Suçunun Bir Türü Olarak: Çocuğun Sanal
İstismarı (Cybergrooming) 
150
II. SUÇUN İSPATI, MUHAKEMESİ ve YAPTIRIMI 
164
A. Soruşturma – Kovuşturma 
164
1. Şikâyet 
164
2. Uzlaştırma 
171
3. Seri Muhakeme Usulü– Basit Yargılama Usulü 
173
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
174
5. Cinsel Taciz Suçu Açısından Özellik Arz Eden Bir Hal Olarak:
Mağdurun Dinlenilmesi (CMK m.236) 
177
B. Suçun İspatı 
180
1. İspat Yönünden Özellik Arz Eden Haller 
180
a. Delil Kavramı ve Elektronik Delil ile İspat 
180
b. Ekran Görüntüsünün Delil Niteliği 
182
c. Trafik Bilgisi ve IP Numarasının Delil Niteliği 
184
d. Açık Kaynak İstihbaratı 
190
e. Bilirkişi İncelemesi 
192
f. Tanık ile İspatının Hukuki Geçerliliği 
193
2. Koruma Tedbiri: Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında
ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma (CMK
m.134) 
194
C. Suçun Yaptırımı, İnfazı ve Zamanaşımı 
200
1. Suçun Yaptırımı 
200
2. Ceza, Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
200
3. Güvenlik Tedbiri Meselesi 
206
4. Cezanın İnfazı ve Koşullu Salıverilme 
208
5. Zamanaşımı 
208
SONUÇ 
211
KAYNAKÇA 
219