Şirket Birleşmeleri ve Birleşmeden Doğan Hukuki Sorumluluk Uğur Güleç  - Kitap

Şirket Birleşmeleri ve Birleşmeden Doğan Hukuki Sorumluluk

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
228
Barkod:
9786256533554
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
270,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Gerek geçtiğimiz yüz yıllarda gerekse günümüzde şirketlerin en çok tercih ettiği büyüme yöntemlerinden bir tanesi şirket birleşmeleridir. Şirketler geçmişte olduğu gibi günümüzde de kendi bünyelerine bir şirketin katılmasıyla veya başka bir şirketin bünyesine katılmasıyla ya da bir araya gelerek yeni bir oluşum meydana getirmek suretiyle ekonomik anlamda güçlerini artırmakta, birleşmeleriyle birlikte bir sinerji yaratmaktadırlar. Yazılan bu eser kapsamında ilk olarak şirketlerin birleşme yöntem ve esasları Türk Ticaret Kanunu'nda ve sair mevzuatta yer alan düzenlemeler temelinde ele alınıp detaylıca incelenmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise çalışma konumuzu oluşturan şirket birleşmelerinden doğan hukuki sorumluluk hususu çeşitli yönleriyle detaylı olarak ele alınmıştır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖNSÖZ5 
TEŞEKKÜR6 
ÖZET.7 
ABSTRACT8 
İÇİNDEKİLER.9 
GİRİŞ.13 
BİRİNCİ BÖLÜM 
ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 
GENEL OLARAK ŞİRKET BİRLEŞMELERİ15 
1.1. Genel Olarak15 
1.2. Uygulama Alanı.18 
KAVRAM OLARAK BİRLEŞME .20 
BİRLEŞMENİN TEMEL İLKELERİ VE UNSURLARI 23 
3.1. Birden Fazla Şirketin Bulunması.23 
3.2. Malvarlıklarının Birleşmesi ve Küllî Halefiyet İlkesi .26 
3.2.1. Malvarlıklarının Birleşmesi 26 
3.2.2. Küllî Halefiyet İlkesi.28 
3.3. Ortaklığın Devamlılığı İlkesi.30 
3.4. Tasfiyesiz Sona Erme 33 
3.5. Şirketlerin Tek Çatı Altında Birleşmeleri, .36 
BİRLEŞME TÜRLERİ36 
4.1. Ekonomik Anlamda Birleşmeler .37 
4.2. Devralma Şeklinde Birleşme .38 
4.3. Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme40 
GEÇERLİ BİRLEŞMELER .42 
5.1. Kanunda Öngörülen Geçerli Birleşmeler 42 
5.2. Geçerli Olmayan Birleşmeler45 
5.3. Birleşmede Özel Hâller .45 
Katılması.46 
5.3.2. Sermayenin Kaybı veya Borca Batıklık Hâlinde 
Birleşmeye Katılma 48 
BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI ve HAKLARI.50 
6.1. Ortaklık Paylarının ve Haklarının Korunması ve İstem 
Hakkı 50 
6.2. Denkleştirme Ödemesi 52 
6.3. Devrolunan Şirketin İntifa Senedi Sahiplerine Tanınmış 
Olan Haklar 53 
6.4. Ayrılma Akçesi 55 
BİRLEŞME İŞLEMLERİ ve SÜRECİ59 
7.1. Birleşme Görüşmeleri Öncesi Durum ve Tespiti.60 
7.2. Birleşme İradesinin Oluşması .61 
7.3. Birleşmeye Uygun Şirket yahut Şirketlerin Bulunması, 
Birleşme Teklifi Sunulması ve Şirketler Arası Görüşmelerin 
Yapılması63 
7.4. Birleşme Türünün Belirlenmesi 67 
7.5. Sermayenin Artırılması68 
7.6. Ara Bilanço Çıkartılması.72 
7.7. Birleşme Sözleşmesi76 
7.8. Birleşme Raporunun Hazırlanması .90 
7.9. Birleşmeye İlişkin Belgelerin İncelemeye Sunulması.98 
7.10. Malvarlığında Değişikliklerin Meydana Gelmesi ve 
Buna Dair Bilgiler 101 
7.11. Birleşme Kararı ve Birleşmenin Kesinleşmesi105 
7.11.1. Birleşme Kararı.105 
7.11.2. Birleşmenin Kesinleşmesi ve Tescili.109 
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ 
USULDE BİRLEŞMESİ116 
8.1. Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmenin Uygulama Alanı .117 
8.2. Kanunda Öngörülmüş Olan Kolaylıklar120 
BİRLEŞMEDE ALACAKLILARIN VE 
ÇALIŞANLARIN KORUNMASI.125 
9.1. Alacaklıların Korunması ve Alacaklarının Teminat 
Altına Alınması.125 
9.2. Ortakların Kişisel Sorumlulukları .129 
9.3. Birleşme Sonucunda İş İlişkilerinin Durumu ve 
Çalışanların Korunması 133 
9.3.1. İş Sözleşmelerinin Devralan Şirkete Geçmesi ve 
İtiraz Hakkı .134 
9.3.2. Devralan Şirket ile Devrolunan Şirketin Müteselsil 
Sorumluluğu137 
9.3.3. Devir Yasağı138 
9.3.4. Alacakların Teminat Altına Alınması138 
İKİNCİ BÖLÜM 
ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDEN DOĞAN HUKUKİ 
SORUMLULUK 
GENEL OLARAK TİCARET ŞİRKETLERİNDE 
SORUMLULUK ve BİRLEŞMEDEN KAYNAKLANAN 
SORUMLULUKLAR 141 
1.1. Genel Olarak Ticaret Şirketlerinde Sorumluluk141 
1.3. Sorumluluğun Türü145 
1.4. Sorumluluğun Külli Halefiyet Yoluyla Geçişi.147 
1.5. TTK m.193/3’e Göre Saklı Tutulan ve Kıyasen 
Uygulanacak Hükümler147 
ŞİRKET ORTAKLARININ BİRLEŞMEDEN DOĞAN 
SORUMLULUKLARI.156 
YÖNETİM ORGANLARININ BİRLEŞMEDEN 
DOĞAN SORUMLULUKLARI.158 
AMME ALACAKLARI BAKIMINDAN BİRLEŞEN 
ŞİRKETLERİN SORUMLULUKLARI167 
4.1. Genel Olarak Birleşen Şirketlerin Kamu Alacaklarından 
Dolayı Sorumluluğu .167 
4.2. Birleşme.171 
4.3. Devir176 
4.4. AATUHK ve Diğer Kanunlar Kapsamında Şirketlerin 
Birleşmeden Kaynaklanan Kamu Borçlarına İlişkin 
Sorumlulukları178 
ALACAKLAR VE BORÇLAR BAKIMINDAN 
BİRLEŞEN ŞİRKETLERİN SORUMLULUKLARI.182 
HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN 
BİRLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN 
SORUMLULUKLAR195 
BİRLEŞMENİN İPTALİNDEN VE ORTAYA ÇIKAN 
EKSİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK 198 
SONUÇ215 
KAYNAKLAR221