Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu Dr. S. Gökçen Kan  - Kitap

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
299
Barkod:
9786052648599
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
390,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
TCK 314/2. maddede yer alan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu inceleyeceğimiz bu çalışmada, çıkış noktamız bu suça özel örgütlenme vasfı kazandıran "silah" ve "amaç" başta olmak üzere tüm unsurların belirlenmesi olacaktır.
Çalışmamızın ilk bölümünde geçmişten bugüne ulusal ve uluslararası alanda terör ve terörizm kavramları tüm yönleriyle ele alınacak, mukayeseli hukuktaki terör mevzuatları ve uygulamalarına değinilecektir. Daha sonra örgütün unsurları açıklanacak, terör örgütünün diğer suç örgütlerinden farkları izah edilecek ve benimsenen amaç, örgütlenmeye iten sebepler bağlamında terör örgütlerinin türleri anlatılacaktır.
İkinci bölümde silahlı terör örgütüne üye olma suçunun unsurlarına, özel görünüş şekillerine, yaptırımına, benzer suçlardan farklarına ve bu suç açısından "hata" bahsi başta olmak üzere kusurluluğu azaltan / kaldıran sebeplere yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde ise yakalama/gözaltı, tutuklama, gizli tanıklık, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin açıklamalar yapılarak silahlı terör örgütüne üye olma suçundaki söz konusu tedbirlerin uygulandığı haller değerlendirilmiş ve bu bağlamda soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin farklılıklar irdelenmiştir. Son olarak silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin cezaların infazına ve etkin pişmanlık hallerine değinilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Terör ve Terörizm Kavramları, Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Terör, Terör Örgütü
.
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçunun Unsurları ve Benzer Suçlarla Karşılaştırılması
.
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçunun Soruşturulması
.
Kovuşturulması ve İnfaz Rejimi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 
7
ÖNSÖZ 
9
İÇİNDEKİLER 
11
SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMLARI, TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TERÖR, TERÖR ÖRGÜTÜ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
21
II. TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMLARI 
23
A. Terör ve Terörizm Kavramlarının Tarihi Gelişimi 
29
1. Roma Hukuku 
29
2. İslam Hukuku 
31
3. Türk Hukuku 
36
a. Cumhuriyet Öncesi Dönem 
36
b. Cumhuriyet Dönemi 
37
i. Hıyanet–i Vataniye Kanunu 
37
ii. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İlk Hali 
39
iii. 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele K 
41
B. Türk Hukukunda Terör ve Terörizme İlişkin Düzenlemeler 
44
1. Terörle Mücadele Kanunu 
44
a. Mutlak Terör Suçları 
51
b. Nispi Terör Suçları 
53
2. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 
55
C. Karşılaştırmalı Hukukta Terör ve Terörizm 
61
1. Amerika Birleşik Devletleri 
61
2. İngiltere 
63
3. İspanya 
68
4. Almanya 
70
5. Fransa 
72
D. Uluslararası Anlaşmalar ve Uluslararası Örgütler Bakımından
Terör ve Terörizm 
74
1. BM Anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi 
74
2. AİHS ve Avrupa Konseyi 
79
E. Uluslararası Mahkeme Kararlarında Terör ve Terörizm 
84
1. BM İnsan Hakları Komitesi 
84
2. Uluslararası Ceza Mahkemesi 
86
3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
90
İKİNCİ BÖLÜM
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNUN UNSURLARI VE BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
95
II. SUÇ TİPİ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
100
III. BİR SUÇ ORGANİZASYONU OLARAK “TERÖR ÖRGÜTÜ” 
102
A. Örgüt Kavramı 
102
B. Örgütün Unsurları 
105
1. İnsan Unsuru 
106
2. Amaç Unsuru 
108
3. Süreklilik (Belirsiz Sayıda Suç İşleme) Unsuru 
109
4. Hiyerarşi Unsuru 
111
C. Örgütün Unsurlarının İspatı ve Bir Yapılanmanın Örgüt Olup
Olmadığının Tespiti 
118
D. Terör Örgütlerinin Diğer Suç Örgütlerinden Farkı 
122
1. İnsan Unsuru Yönünden 
122
2. Amaç Unsuru Yönünden 
122
3. Süreklilik (Belirsiz Sayıda Suç İşleme) Unsuru Yönünden 
124
4. Hiyerarşi Unsuru Yönünden 
126
5. Silah Unsuru Yönünden 
127
E. Terör Örgütü Türleri 
127
1. Etnik Terör Örgütleri 
128
2. Dini Terör Örgütleri 
131
3. İdeolojik Terör Örgütleri 
135
IV. SUÇ TİPİNDE YER ALAN KAVRAMLAR 
137
A. Terör Örgütü Kavramı 
137
B. Silah Kavramı 
140
V. SUÇUN UNSURLARI 
148
A. Maddi Unsurlar 
148
1. Fail 
148
2. Mağdur 
151
3. Konu 
152
4. Fiil 
154
B. Manevi Unsur 
160
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
164
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
165
A. Teşebbüs 
165
B. İştirak 
167
C. İçtima 
169
VII. KUSURLULUĞU KALDIRAN/ AZALTAN SEBEPLER 
173
A. Genel Açıklamalar 
173
B. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu Bakımından Kusurluluğu
Kaldıran Bir Neden Olarak “Hata” 
178
VIII. YAPTIRIM 
188
IX. BENZER SUÇLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 
190
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNUN SORUŞTURULMASI/KOVUŞTURULMASI VE İNFAZ REJİMİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
197
II. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜNE İLİŞKİN FARKLILIKLAR 
200
A. Yakalama ve Gözaltına Alma 
200
B. Tutuklama 
210
C. Gizli Tanıklık 
215
D. İletişimin Denetlenmesi 
221
E. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 
227
F. Teknik Araçlarla İzleme 
233
G. İstihbari Bulguların İspat Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin
Tartışma 
238
H. Kovuşturma Aşamasına Özgü Düzenlemeler 
253
III. SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNA İLİŞKİN CEZALARIN
İNFAZI 
256
SONUÇ 
275
KAYNAKÇA 
283