Reklam Sektöründe Hukuk ve Regülasyon Dr. Remzi Tamer Pekdinçer, Dr. Abdüssamet Yılmaz  - Kitap

Reklam Sektöründe Hukuk ve Regülasyon

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
187
Barkod:
9786052647813
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
380,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Reklam Sektöründe Hukuk ve Regülasyon başlığını taşıyan bu çalışmamızda öncelikle mevzuatımızdaki tanımlar dikkate alınarak, reklam kavramından ne anlaşılması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra ise bir reklamın ortaya çıkma aşamasında uyulması gereken temel hukuk ilkeleri, özellikle son yıllarda hükme bağlanan Yüksek Mahkeme (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve Bölge Adliye Mahkemesi) ve Reklam Kurulu Kararları incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır.
Ayrıca bir reklamın hukuka uygunluğunun denetimi için hangi hukuki yollara başvurulacağı ve bu başvuruyu yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği de çalışmamızda detaylı olarak belirtilmiştir.
Bu çalışmamızı hazırlarken dikkat ettiğimiz bir başka husus da sadece hukukçular açısından değil, reklam sektörünün her aşamasıyla ilgilenen herkesin hukuka uygun bir reklam çalışmasını gerçekleştirebilmesidir. Bunun için de reklam hukukunda özellik arz eden durumlara (ilgili sektörler dikkate alınarak) ayrı bir bölüm açılmış ve uygulamada en sık sorun çıkan ibarelere vurgu yapılmıştır.
Böylece maddi ve manevi olarak büyük emekler ile ortaya çıkan bir reklamın kısa sürede verilen bir durdurma ve idari para cezası ile karşılaşma riskini de en aza indirmeyi amaçladık.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Reklam Hukuku
.
Reklamların Hukuka Uygunluk Şartları
.
Reklamların Denetim Yolları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMA CETVELİ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
REKLAM HUKUKU
I. REKLAM İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT 
15
A. Giriş 
15
B. Türk Reklam Mevzuatına Genel Bakış 
18
C. Reklam Hukukuna İlişkin Uluslararası Düzenlemelere Genel Bakış 
19
1. Avrupa Birliği 
20
2. Milletlerarası Ticaret Odası 
20
a. Reklam Uygulama Esasları: 
20
b. Reklam Özdenetim Kuruluşları 
21
II. REKLAM KAVRAMI VE MEVZUATTAKİ YERİ 
23
D. Reklam Nedir? 
23
E. Reklam Kavramı 
25
1. Mevzuatta Yer Alan Tanımlar 
26
2. Doktrinde Reklam Tanımları 
30
3. Değerlendirme 
32
III. REKLAM TÜRLERİ 
35
A. REKLAMLARIN SINIFLANDIRILMASI 
35
B. MEVZUATTA YER ALAN REKLAM TÜRLERİ 
36
1. Karşılaştırmalı Reklam 
36
2. Tanıklı Reklam 
41
3. Örtülü Reklam 
44
4. İstismar Edici Reklamlar 
50
a. Zayıf Kişileri İstismar Edici Reklamlar 
52
b. Çevreye Duyarlı Reklamlar 
54
c. Dini Duyguları İstismar Edici Reklamlar 
58
C. DİJİTAL REKLAMLAR 
59
1. İnternet Reklamcılığı 
60
2. Sosyal Medya Reklamcılığı 
62
İKİNCİ BÖLÜM
REKLAMLARIN HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI
I. REKLAMLARDA UYULMASI GEREKEN TEMEL İLKELER (HUKUKA
UYGUNLUK ŞARTLARI) 
63
A. Genel Ahlaka ve Kamu Düzenine Uygunluk 
65
1. Genel Ahlaka Uygunluk 
65
2. Kamu Düzenine Uygunluk 
67
3. Şok Edici Reklamlar 
71
B. İstismar Edici Olmama 
74
C. Kişilik Haklarına ve İnsan Onuruna Saygı 
75
D. Reklam Olduğunun Anlaşılması (Ayırt Edicilik) 
80
E. Doğruluk ve Dürüstlük (Aldatıcı Olmama) 
80
II. REKLAMLARIN HUKUKA AYKIRILIĞI (HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR) 
82
A. Aldatıcı Reklam 
83
1. Reklamın Yanlış ya da Yanıltıcı Olması 
84
2. Reklamın Hitap Ettiği Orta Seviyedeki Tüketiciyi Aldatması veya
Aldatma İhtimalinin Bulunması 
89
a. Hedef Kitlenin Belirlenmesi 
90
b. Hedef Kitlenin Ortalama Üyesinin Belirlenmesi 
91
c. ABAD Kararlarında Ortalama Tüketici 
92
d. Reklam Kurulu Kararlarında Ortalama Tüketici Kavramı 
94
3. Reklamdaki Aldatıcılığın Önemli Olması 
95
4. Reklam Kurulunun Aldatıcı Reklamlara İlişkin Emsal Nitelikte
Kararları 
97
B. Örtülü Reklam 
101
C. İstismar Edici Reklam 
103
III. İSPAT YÜKÜ 
106
A. Genel Olarak 
106
B. İspat Yüküne İlişkin Reklam Mevzuatı Düzenlemeleri 
106
C. İspat Faaliyetinin Konusu 
108
D. İspat Şekli 
109
1. Reklamın Bir Karşılaştırma İçermemesi Durumunda İspat Faaliyeti 
109
2. Karşılaştırmalı Reklamlarda İspat Faaliyeti 
112
3. Tanıklı Reklamlarda İspat Külfeti 
118
E. İspatın Gerçekleştirileceği Zaman 
120
F. İspat Külfetine Aykırılığın Sonuçları 
122
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REKLAMLARIN DENETİM YOLLARI
I. GENEL OLARAK 
123
II. ÖZDENETİM 
124
A. Reklam Özdenetim Kurulu 
124
B. Başvuru Usulü 
125
C. Başvuruların Değerlendirilmesi 
126
D. Yaptırımlar 
127
1. RÖK Tarafından Verilen Kararlar ve Özellikleri 
127
2. Kararların Dağılımı 
128
E. Değerlendirme 
129
III. RTÜK 
130
A. Üst Kurulun Görev ve Yetkileri 
130
B. Üst Kurul Tarafından Yapılan Denetimin Kapsamı 
131
C. Başvuru Usulü 
133
D. Yaptırımlar 
133
IV. REKLAM KURULU 
134
A. Kurulun Yapısı 
134
B. Başvuru Usulü 
135
C. Başvuru Süreci 
136
D. Yaptırımlar 
137
V. DEĞERLENDİRME 
141
VI. KANUN YOLU 
143
VII. REKLAM KURULU, REKLAM ÖZDENETİM KURULU VE RTÜK
KARARLARININ HAKSIZ REKABET DAVALARINA ETKİSİ 
147
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
151
REKLAM HUKUKU UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 
151
I. “EN GÜZEL” İBARESİNİN REKLAM KURULU KARARLARI
DOĞRULTUSUNDA KULLANIMI 
151
II. PAZARDA LİDERLİK İDDİALARI 
153
III. BİR NUMARALI TERCİH İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
158
IV. REKLAMDA ABARTI VE ÖVME 
161
V. EN DÜŞÜK FİYAT GARANTİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
162
VI. SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
164
VII. SAĞLIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN REKLAM YÖNETMELİĞİ DÜZENLEMELERİ 
166
VIII. BİYOSİDAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN REKLAM YÖNETMELİĞİ DÜZENLEMESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ 
168
IX. FİYAT BİLGİSİ İÇEREN REKLAMLAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMELER 
169
X. İNTERNET ORTAMINDA FİYAT KARŞILAŞTIRAN, SATIŞ YAPAN VE
ŞİKAYET YAYINLAYAN PLATFORMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
174
XI. KRİPTO PARA, METAVERSE VE REKLAM HUKUKU 
177
A. Kripto Para Borsalarının Reklamlarının Değerlendirilmesi 
177
B. NFT’ler Özelinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 
178
C. Reklam Hukukuna İlişkin Düzenlemelerin Metaverse Dünyasına
Uygulanması 
179
EK – 1 
181
KAYNAKÇA 
183