Portföy Yönetimi ve Yatırım Analizi Okuma – Anlama – Yorumlama Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ  - Kitap

Portföy Yönetimi ve Yatırım Analizi

Okuma – Anlama – Yorumlama

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
256
Barkod:
9789750289965
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
240,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Yatırım araçlarından oluşan bir bütünü temsil eden portföy kavramı ve portföy yönetimine ilişkin tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyen kitapta portföy yönetimine ilişkin tüm bilgiler uygulamalar ve çeşitli istatistiki hesaplamalar ile anlatılmıştır, risk ve getiri hesaplamaları sayısal örnekler yardımı ile incelenmiştir.
Portföy yöneticiliği ile karışık ve fazla olan yatırım araçlarını daha anlaşılır bir hale getirebilir, aynı zamanda doğru yönetim ile gelirleri de arttırmanız da mümkün olabilir.
Kurumsal portföy yönetiminin önemli bir kısmını oluşturan menkul kıymet yatırım fonları ve bireysel emeklilik yatırım fonları kuruluşları, yönetilmeleri, portföy sınırlamaları ile işlemlerinin gerçekleştirilmeleri gibi bilgileri kitapta bulabilirsiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yatırım araçları
.
Portföy
.
Portföy Yönetimi
.
Portföy Yönetim Şirketleri
.
Portföy Oluşum Süreçleri
.
Portföy Yönetim Teorileri
.
Portföy Çeşitleri
.
Bireysel ve Kurumsal Portföy Yönetimi
.
Yatırım Fonları
.
Portföy Riski Ölçümünde İstatistiki Hesaplamalar
.
Portföy Değerlemesi
.
Portföy Yönetiminde Risk ve Getiri Hesaplamaları
.
Portföy Yönetim Stratejileri
.
Portföy Performans Ölçümleri
.
Sharpe Performans Ölçümü Sayısal Örnekleri
.
Treynor Performans Ölçümü Sayısal Örnekleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL OLARAK PORTFÖY
I. PORTFÖY KAVRAMI 
13
II. PORTFÖY OLUŞTURMA AMACI 
14
III. PORTFÖY YÖNETİMİ 
14
IV. PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 
15
A. Portföy Planlaması 
16
B. Yatırım Analizi 
16
C. Portföy Seçimi 
17
D. Portföy Değerlemesi 
17
E. Portföy Revizyonu 
18
V. PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ 
18
VI. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 
19
VII. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ 
19
A. Portföy Yönetim Şirketlerinin Faaliyet Şartları 
24
VIII. PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ 
56
IX. PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI 
61
X. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİN YAPAMAYACAĞI İŞ VE İŞLEMLER 
63
XI. KOLEKTİF PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ 
64
A. Kolektif Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin İlkeler 
65
XII. BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ 
66
A. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Esaslar 
67
XIII. YATIRIM FONU KATILMA PAYI PAZARLAMA VE DAĞITIM FAALİYETİ, YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ VE YATIRIM FONU KATILMA PAYI PAZARLAMA VE DAĞITIM FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR 
67
XIV. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR 
68
İKİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİMİ
I. PORTFÖY YÖNETİMİ ÇEŞİTLERİ 
75
A. Bireysel Portföy Yönetimi 
75
B. Kurumsal Portföy Yönetimi 
78
C. Kolektif Portföy Yöneticiliği 
78
1. Kollektif Portföy Yönetimi 
79
2. Kolektif Yatırım Kuruluşları 
79
a. Menkul Kıymet Yatırım Fonları 
80
aa. Fon Kurucular 
81
bb. Yatırım Fonlarında İlkeler 
81
cc. Yatırım Fonlarının Avantajları 
82
dd. Yatırım Fonlarının Maliyetleri 
83
ee. Yatırım Fonuna Ait Temel Bilgiler 
84
ff. Yatırım Fonları Yatırım Alanları 
86
gg. Fon Türleri 
87
hh. Katılma Payları ve Fiyatları 
90
ıı. Fon Portföyünün Yönetilmesi 
92
ii. Katılma Paylarının Kayden İzlenmesi 
92
jj. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 
92
kk. Şemsiye Fon Türleri 
97
ll. Şemsiye Fonun Kuruluşu ve Fon Katılma Paylarının İhracına İlişkin Esaslar 
101
mm. Portföy Sınırlamalarına İlişkin Esaslar 
107
nn. Fon Türlerine Özel Esaslar 
114
oo. Şemsiye Fonun ve Fonun Sona Ermesine, Devrine ve Yapılandırılmasına İlişkin Esaslar 
118
pp. Emeklilik Yatırım Fonları 
124
aaa. Bireysel Emeklilik Sistemi 
124
bbb. Emeklilik Yatırım Fonları 
133
ccc. Emeklilik Yatırım Fonları Türleri 
134
rr. Portföy Yönetimine İlişkin Esaslar 
145
ss. Emeklilik Fonlarının Yönetimi 
150
tt. Fon Portföy Yönetimine İlişkin İlkeler 
151
uu. Portföy Sınırlamaları 
152
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YATIRIM ARAÇLARI
I. PORTFÖYE ALINABİLECEK OLAN MENKUL KIYMETLER (YATIRIM ARAÇLARI) VE PORTFÖY ÇEŞİTLERİ 
163
A. Pay Senetleri 
164
B. Borsa Yatırım Fonları 
166
C. Varantlar 
166
D. Sertifikalar 
168
E. Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 
171
F. Gayrimenkul Sertifikaları 
171
G. Kamu Borçlanma Araçları 
171
H. Özel Sektör Tahvilleri 
174
İ. Finansman Bonoları 
174
J. Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 
175
K. Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 
175
L. Kira Sertifikası 
176
M. Türev Araçlar 
177
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
PORTFÖY ÇEŞİTLERİ
I. YERİNDELİK TESTİ 
191
II. UYGUNLUK TESTİ 
196
BEŞİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİM TEORİLERİ
I. PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ 
203
II. GELENEKSEL PORTFÖY TEORİSİ 
204
III. MODERN PORTFÖY TEORİSİ 
207
IV. FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİ– CAPITAL ASSETS PRICING MODEL–CAPM 
210
V. FİNANSAL VARLIK PAZAR DOĞRUSU 
216
VI. ARBİTRAJ FİYATLAMA KURAMI 
218
VII. ÇOK FAKTÖRLÜ FİYATLAMA MODELI 
219
ALTINCI BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİMİNDE RİSK VE GETİRİ HESAPLAMALARI
I. RİSK 
223
II. RİSK ÇEŞİTLERİ 
223
III. RİSK YÖNETİMİ 
224
IV. RİSKİN ÖLÇÜLMESİ 
225
V. ALFA KATSAYISI 
229
VI. BETA KATSAYISI 
229
VII. KORELASYON KATSAYISI 
231
VIII. KOVARYANS 
232
IX. BEKLENEN GETİRİ 
234
X. PORTFÖY RİSKİNİN VE GETİRİSİNİN ÖLÇÜMÜ 
235
XI. MARKOWITZ ÇEŞİTLENDİRMESİ 
237
XII. ETKİN PORTFÖYLER VE OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ 
238
XIII. İNDEKS MODELLER 
239
XIV. PORTFÖY PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ 
241
XV. PORTFÖY PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 
241
A. Sharpe Performans Ölçütü (Sharpe Rasyosu) 
242
B. M2 Performans Ölçütü 
244
C. Sortino Oranı 
244
D. Treynor Performans Ölçütü 
244
E. T2 Performans Ölçütü 
246
F. Jensen (Alfa) Ölçütü 
246
G. Değerleme Oranı (Appraisal Ratio) 
248
H. Fama Ölçütü 
248
İ. Kuadratik Regresyon Modeli 
248
J. Kukla Değişkenli Regresyon Modeli 
248
K. Veri Zarfı Analizi Yaklaşımı 
249
XVI. PORTFÖY PERFORMANS KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 
249
YEDİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİLERİ
I. SATIN AL VE ELDE TUT STRATEJİSİ 
251
II. MALİYET ORTALAMA STRATEJİSİ 
251
III. SABİT PARA MİKTARI STRATEJİSİ 
253
IV. SABİT ORAN STRATEJİSİ 
254
V. ENDEKS İÇERİKLİ FON STRATEJİSİ 
255
VI. GELECEKTEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA STRATEJİSİ 
255
VII. ANALİZ YÖNTEMLERİNE DAYANAN STRATEJİLER 
256