Patent Lisans Sözleşmesinin Rekabet Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi  Mustafa Berkay İnce  - Kitap

Patent Lisans Sözleşmesinin Rekabet Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
156
Barkod:
9786256533776
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
210,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Fikri mülkiyet hukukunun ve rekabet hukukunun temel kavramlarına değinilerek hazırlanan elinizdeki çalışmada öncelikle okuyucunun her iki hukuk dalının kendisine özgü kavramlarına hâkim olması hedeflenmiş ve daha sonra iki alanın birbirine paralel veya kesiştiği konu başlıkları ortaya konulmuştur. Bu bağlamda fikri mülkiyet hakkının kullanımını konu eden lisans sözleşmesine kimi zaman lisans alan kimi zaman lisans veren lehine uygulamada sıklıkla getirilen bazı hükümlerin rekabet hukukuna özgü unsurlar ile değerlendirilmesi yapılarak konunun teorik aktarımının yanı sıra pratikteki yansımalarının da okuyucu tarafından değerlendirilmesine imkân sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Fikri Mülkiyet Hakkı ve Lisans Sözleşmesi
.
Rekabet Hukuku Kuralları
.
Rekabet Hukuku ve Lisans Sözleşmeleri İlişkisi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖZET 
5
ABSRACT 
6
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
FİKRİ MÜLKİYET HAKKI VE LİSANS SÖZLEŞMESİ
I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA GENEL BAKIŞ 
17
A. MÜLKİYET KAVRAMI 
17
B. MÜLKİYET HAKKI 
18
C. FİKİR VE FİKİR ÜRÜNLERİ 
19
D. FİKRİ MÜLKİYETİN İKTİSADİ ÖNEMİ 
19
II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE FİKRİ
MÜLKİYETİN KORUNMASI 
20
A. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI 
20
1. Fikri Mülkiyet Hakkının Özellikleri 
21
a. Soyut ve Konusunun Gayrimaddi Mallar Olması 
21
b. Mutlak Hak Olması 
22
c. İnhisari Hak Sağlaması 
22
d. Süreli Olması 
23
e. Ülkesellik İlkesine Tabi Olması 
23
f. Hukuki İşlemlere Konu Olabilmesi 
24
g. Özel Hukuk Sahasına Dahil Olması 
24
B. FİKRİ MÜLKİYETİN KORUNMASI 
25
C. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ULUSLARARASI
MAHİYETİ 
26
D. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KONULARI 
27
1. Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı 
27
2. Marka 
28
3. Patent 
29
a. Patent İsteme Hakkı 
31
b. İlaç Patenti 
34
4. Faydalı Model 
35
5. Coğrafi İşaretler 
36
6. Tasarımlar 
37
7. Entegre Devre Topoğrafyaları 
38
9. İnternet Alan Adları 
41
10. Islahçı Hakları 
42
III. LİSANS SÖZLEŞMESİ 
43
A. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 
44
B. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ 
45
1. Sui Generis Bir Sözleşme Olması 
45
2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen İvazlı Sözleşme 
47
3. Kullandırma Edimi İçeren Sözleşme 
47
4. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşme 
48
5. Nisbi Hak Sağlaması 
48
C. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
49
1. İnhisari Lisans – Basit Lisans 
50
2. Alt Lisans 
51
D. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 
52
E. LİSANS VERME TEKLİFİ 
53
F. LİSANS SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
53
1. Lisans Sözleşmesinin Tarafları 
53
2. Tarafların Yükümlülükleri 
55
G. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE SİCİLE TESCİLİ 
56
İKİNCİ BÖLÜM
REKABET HUKUKU KURALLARI
I. REKABET KAVRAMI 
57
II. REKABET HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLARI 
58
A. REKABET HUKUKU 
58
1. Tanım 
58
2. Amaç 
58
3. Rekabet Hukukunun Özel Hukuk ve Kamu Hukuku
Mahiyeti 
61
4. Rekabet Hukukunun Rekabet ile İlgili Diğer Hukuki
Müesseselerden Farkı 
62
B. REKABET HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 
63
1. Teşebbüs 
63
a. Teşebbüsün Unsurları 
63
i. Ekonomik Faaliyette Bulunma 
63
ii. Ekonomik Bağımsızlık 
64
b. Teşebbüs Türleri 
65
i. Gerçek Kişi Teşebbüsler 
65
ii. Tüzel Kişi Teşebbüsler 
66
iii. Teşebbüs Birlikleri 
67
2. İlgili Pazar 
67
a. İlgili Ürün Pazarı 
67
b. İlgili Coğrafi Pazar 
69
III. REKABET HUKUKUNA DAİR TEMEL ESASLAR 
70
A. REKABET HUKUKU MEVZUATI 
70
B. REKABET HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 
73
C. REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
BAĞLAMINDA YASAK FAALİYETLER 
73
1. Kanun’a Aykırı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 
74
a. Kanun’a Aykırı Anlaşmalar 
74
b. Uyumlu Eylemler 
76
3. Karar ve Eylemler 
77
2. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 
78
a. Hâkim Durum 
78
b. Kötüye Kullanma 
79
c. Hukuka Aykırı Birleşme ve Devralmalar 
82
D. REKABET HUKUKUNA AYKIRILIK HALLERİNİN
İSTİSNALARI 
84
1. Muafiyetler 
84
a. Grup Muafiyeti 
85
b. Bireysel Muafiyet 
91
2. Menfi Tespit 
92
3. De Minimis Kuralı 
93
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REKABET HUKUKU VE LİSANS SÖZLEŞMELERİ
İLİŞKİSİ
I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE REKABET
HUKUKU İLİŞKİSİ 
95
A. GENEL OLARAK 
95
1. İki Sahanın Çatışması 
95
2. İki Sahanın Uyum Arz Eden Yönleri 
96
3. Rekabet Hukukunun Denetleyici Rolü 
97
B. REKABET HUKUKU VE FİKRİ MÜLKİYET İLİŞKİSİ
KAPSAMINDA PATENT 
98
II. REKABET HUKUKU İLE PATENT LİSANS
SÖZLEŞMELERİNE GETİRİLEN SINIRLAMALAR VE
NETİCELERİ 
101
A. REKABET HUKUKUNA AYKIRI OLAN LİSANS
SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ 
101
1. Genel Olarak 
101
2. Pazar ve Müşteri Paylaşımı 
103
3. Lisans Bedelinin Belirlenmesi ve Fiyat Tespiti 
106
4. Üretim ve Kullanım Miktarı 
108
5. Lisans Alanın Kendi Teknolojisinin Kullandırılmasına
İlişkin Sınırlamalar 
109
6. Kelepçeleme Hükümleri 
109
7. Rekabet Yasağı 
112
8. Geriye Lisans Verme Yükümlülüğü 
114
9. Dava Etmeme Şartı 
115
B. REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN’DA YASAKLANMIŞ FAALİYETLERİN
NETİCELERİ 
116
1. Genel Olarak 
116
2. Para Cezası 
118
3. Geçersizlik Yaptırımı 
119
4. Tazminat Sorumluluğu 
121
C. ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİ 
125
1. Genel Olarak 
125
a. Zorunlu Unsurun Değerlendirilmesinde Kıstaslar 
126
i. Zorunluluk 
126
ii. Zorunlu Unsurun Alternatifinin Temin veya Tesis
Edilememesi 
127
iii. Reddetme 
127
iv. Reddetmenin Haklı Gerekçelere Dayanmaması 
128
D. ZORUNLU LİSANS 
130
1. Hukuki Niteliği 
131
2. Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Zorunlu Lisans 
133
a. Düzenlemeler 
133
i. 551 Sayılı KHK 
133
ii. Sınai Mülkiyet Kanunu 
133
b. Zorunlu Lisans Nedenleri 
134
i. Patent Konusu Buluşun Kullanılmaması 
134
ii. Patent Konularının Bağımlılığı 
135
iii. Kamu Yararı 
135
iv. Başka Ülkerlerdeki Kamu Sağlığı Sorunları 
137
v. Patent Kullanırken Rekabeti Kısıtlayıcı, Bozucu ve
Engelleyici Faaliyetlerde Bulunulması 
137
c. Kamu Otoritesinin Kararı 
138
E. TÜKENME İLKESİ 
139
1. Genel olarak 
139
2. Paralel İthalat 
141
SONUÇ 
145
KAYNAKÇA 
147