Özel Hukuk Yargılamasında Avukatın Pratik El Kitabı Dr. Halil Polat  - Kitap

Özel Hukuk Yargılamasında Avukatın Pratik El Kitabı

3. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
15x21
Sayfa:
1884
Barkod:
9786052647905
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.700,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın üçüncü baskısında konular gözden geçirilmiş, mevzuat değişiklikleri kitaba işlenmiştir. Bu bağlamda, 8 inci yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler kitaba işlenmiştir. Bunun yanısıra, özgün ve güncel bazı kararlar kitaba işlenmiştir. Önceki baskıda da ifade edildiği üzere, kitapta hacim sorunu yaşandığından ve hemen hemen tüm özel hukuk dalları kitapta yer aldığından, hareket alanımız oldukça kısıtlıdır. Bu haliyle eser yaklaşık 1900 sayfa civarındadır. Bu bakımdan, elden geldiğince daha önemli bilgilere öncelik verilerek güncelleme yapılmıştır.
Kitapta dava esası izlenmiştir. Her bir davanın dayanağını oluşturan ilgili mevzuat hükümlerine, davanın anlamına ve esaslarına, davacısı ve davalısına, görevli ve yetkili mahkemeye, harç ve vekâlet ücreti bilgilerine, varsa hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerine, önemli davalara dair ispat yöntemine, davayla ilgili araştırılacak hususlara, Yargıtay'ın davayla ilgili en önemli karar özetlerine ve nihayet, her bir dava ile ilgili dilekçe örneklerine yer verilmiştir.
Davalarla ilgili konuların yanısıra, özel hukuk açısından çok daha fazla bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda, medeni usul hukukunun temel konuları, tebligat kurallarının tüm detayları, harç ve vekâlet ücretine dair detaylı açıklamalar, tahkim, arabuluculuk, ihtiyatî haciz, ihtiyatî tedbir, delil tespiti, kanun yolları, dilekçe yazım usulü, süreler gibi konular detaylı şekilde ele alınıp incelenmiştir.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
IX
İÇİNDEKİLER 
XIII
BİRİNCİ KISIM
TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) DAVALARI
1. Bölüm
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
2
A) Türk Borçlar Kanunu 
2
B) Türk Medeni Kanunu 
3
C) Tapu Kanunu 
7
II. MURİS MUVAZAASI DAVASIYLA İLGİLİ GENEL HUSUSLAR 
8
A) Davanın Anlam ve Mahiyeti 
8
B) Davanın Hukukî Niteliği 
11
C) Tenkis Davasından Farkı 
11
III. DAVACI 
14
IV. DAVALI 
15
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
15
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
16
VII. ZAMANAŞIMI 
18
VIII. YARGILAMA USULÜ 
18
IX. İSPATA DAİR KONULAR 
19
A) İspat Yükü 
19
B) İspata Dair Diğer Hususlar 
19
X. YARGITAY’IN FORMÜL KARARI 
20
XI. YARGITAY HGK’NUN EMSAL KARARI 
21
XII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
24
XIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
24
2. Bölüm
ZİLYETLİKLE (ZAMANAŞIMI İLE) KAZANMA NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
25
A) Türk Medeni Kanunu 
25
B) Kadastro Kanunu 
26
C) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
30
II. DAVAYLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
30
III. DAVACI 
34
IV. DAVALI 
35
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
36
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
36
VII. YARGILAMA USULÜ 
37
VIII. İLAN 
37
IX. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
37
X. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
38
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
38
3. Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
39
A) Türk Borçlar Kanunu 
39
B) Türk Medeni Kanunu 
39
C) Noterlik Kanunu 
40
D) Orman Kanunu 
41
E) Gecekondu Kanunu 
42
F) İmar Kanunu 
42
G) Köy Kanunu 
42
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
42
III. DAVACI 
43
IV. DAVALI 
44
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
44
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
44
VII. ZAMANAŞIMI 
45
VIII. YARGILAMA USULÜ 
45
IX. İSPAT YÜKÜ 
45
X. SÖZLEŞMENİN İFA OLANAĞI 
46
XI. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 
47
XII. SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERH VERİLMESİNİN ETKİSİ 
48
XIII. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN EMSAL KARARI 
50
XIV. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
54
XV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
54
4. Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
55
A) Türk Borçlar Kanunu 
55
B) Türk Medeni Kanunu 
58
C) Tapu Kanunu 
59
II. DAVACI 
60
III. DAVALI 
61
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
62
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
63
VI. YARGILAMA USULÜ 
65
VII. ZAMANAŞIMI 
65
VIII. YARGITAY HGK’NUN EMSAL KARARI 
68
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
70
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
71
5. Bölüm
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
72
A) Türk Borçlar Kanunu 
72
B) Türk Medeni Kanunu 
73
C) Noterlik Kanunu 
74
II. DAVACI 
74
III. DAVALI 
74
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
76
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
77
VI. YARGILAMA USULÜ 
78
VII. YARGITAY’IN FORMÜL KARARLARI 
78
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
82
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
82
6. Bölüm
ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
83
A) Türk Medeni Kanunu 
83
B) Türk Borçlar Kanunu 
83
C) 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
85
II. ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKI KAVRAMI ve NİTELİĞİ 
85
III. TARIM ARAZİLERİNDE SINIRDAŞ MALİKLERİN ÖNALIM HAKKI (MÜLGA) 
86
IV. DAVACI 
88
V. DAVALI 
89
VI. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
89
VII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
90
VIII. YARGILAMA USULÜ 
91
IX. ÖNALIM BEDELİ 
91
X. BEDELDE MUVAZAA İDDİASI 
92
XI. DAVANIN ÖN ŞARTI 
93
XII. FİİLİ TAKSİM DURUMUNUN BULUNMASI 
93
XIII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
94
XIV. KURULACAK HÜKÜM 
95
XV. YARGITAY HGK’NUN EMSAL KARARI 
96
XVI. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
98
XVII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
99
7. Bölüm
EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
100
II. DAVACI 
100
III. DAVALI 
101
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
102
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
102
VI. ZAMANAŞIMI veya HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
104
VII. YARGILAMA USULÜ 
104
VIII. İSPAT 
104
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
104
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
105
8. Bölüm
SAHTECİLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
106
A) Türk Medeni Kanunu 
106
B) Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum
Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
106
II. DAVACI 
107
III. DAVALI 
108
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
109
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
109
VI. ZAMANAŞIMI veya HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
110
VII. YARGILAMA USULÜ 
110
VIII. KÖTÜNİYETİN İSPATI 
110
IX. CEZA DAVASININ BEKLENMESİ 
111
X. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
111
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
112
9. Bölüm
İRADEYİ SAKATLAYAN NEDENLERDEN DOLAYI TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
113
A) Türk Borçlar Kanunu 
113
B) Türk Medeni Kanunu 
114
II. DAVACI 
115
III. DAVALI 
115
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
115
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
115
VI. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
116
VII. YARGILAMA USULÜ 
117
VIII. İSPAT 
117
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
118
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
119
10. Bölüm
VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
120
A) Türk Borçlar Kanunu 
120
B) Türk Medeni Kanunu 
122
C) Noterlik Kanunu 
122
II. DAVANIN ANLAMI 
123
III. DAVACI 
124
IV. DAVALI 
125
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
125
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
126
VII. ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
127
VIII. YARGILAMA USULÜ 
128
IX. İSPAT 
128
X. YARGITAY’IN FORMÜL KARARI 
128
XI. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
129
XII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
130
11. Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
131
A) Türk Borçlar Kanunu 
131
B) Türk Medeni Kanunu 
133
II. DAVACI 
133
III. DAVALI 
134
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
134
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
134
VI. ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
135
VII. YARGILAMA USULÜ 
135
VIII. YARGITAY’IN FORMÜL KARARI 
135
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
137
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
138
12. Bölüm
İNANÇLI İŞLEME DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. DAYANAK YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
139
II. DAVACI 
158
III. DAVALI 
159
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
159
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
159
VI. ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
160
VII. YARGILAMA USULÜ 
161
VIII. İSPAT 
161
IX. YARGITAY’IN FORMÜL KARARLARI 
162
X. YARGITAY HGK’NUN EMSAL KARARI 
165
XIV. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
168
XII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
168
13. Bölüm
KETM–İ VERESE (MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ) NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. KETM–İ VERESE KAVRAMI 
169
II. DAVACI 
169
III. DAVALI 
170
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
171
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
171
VI. ZAMANAŞIMI veya HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
173
VII. YARGILAMA USULÜ 
173
VIII. FAİZ 
173
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
174
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
174
14. Bölüm
ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ (TMK m. 724) NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
175
II. DAVACI 
176
III. DAVALI 
176
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
176
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
177
VI. YARGILAMA USULÜ 
178
VII. YARGITAY’IN FORMÜL KARARI 
178
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
180
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
180
15. Bölüm
TAŞKIN YAPI NEDENİYLE TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
181
II. DAVACI 
181
III. DAVALI 
182
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
182
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
182
VI. YARGILAMA USULÜ 
183
VII. YARGITAY’IN FORMÜL KARARI 
183
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
184
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
185
16. Bölüm
MERA İDDİASINA DAYANAN TAPU İPTALİ ve SINIRLANDIRMA DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
186
II. DAVACI 
193
III. DAVALI 
194
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
195
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
195
VI. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
196
VII. YARGILAMA USULÜ 
196
VIII. KURULACAK HÜKÜM 
196
IX. İSPAT 
197
X. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
197
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
198
17. Bölüm
AİLE KONUTU NEDENİYLE TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
199
II. DAVACI 
199
III. DAVALI 
199
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
200
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
200
VI. YARGILAMA USULÜ 
201
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
201
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
201
18. Bölüm
YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
202
II. DAVAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
202
III. DAVACI 
205
IV. DAVALI 
205
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
205
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
206
VII. ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
207
VIII. YARGILAMA USULÜ 
207
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
207
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
208
19. Bölüm
ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
209
II. GENEL AÇIKLAMALAR 
209
III. DAVACI 
209
IV. DAVALI 
209
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
210
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
210
VII. YARGILAMA USULÜ 
212
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
212
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
212
20. Bölüm
PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
213
II. DAVACI 
214
III. DAVALI 
214
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
214
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
214
VI. YARGILAMA USULÜ 
218
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
218
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
218
21. Bölüm
KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
219
A) Türk Medeni Kanunu 
219
B) Kat Mülkiyeti Kanunu 
220
II. DAVACI 
220
III. DAVALI 
221
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
222
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
222
VI. YARGILAMA USULÜ 
224
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
224
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
224
22. Bölüm
YOLA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
225
A) Kadastro Kanunu 
225
B) Türk Medeni Kanunu 
225
II. DAVACI 
226
III. DAVALI 
226
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
227
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
227
VI. YARGILAMA USULÜ 
229
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
229
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
229
23. Bölüm
MER’AYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
230
A) Kadastro Kanunu 
230
B) Türk Medeni Kanunu 
230
C) Mera Kanunu 
231
II. DAVACI 
234
III. DAVALI 
235
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
235
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
235
VI. YARGILAMA USULÜ 
238
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
238
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
238
24. Bölüm
SUYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
239
A) Türk Medeni Kanunu 
239
B) Yeraltı Suları Tüzüğü 
240
II. DAVACI 
240
III. DAVALI 
240
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
241
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
241
VI. YARGILAMA USULÜ 
242
VII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
242
25. Bölüm
ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
243
II. ECRİMİSİL KAVRAMI 
243
III. DAVACI 
243
IV. DAVALI 
245
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
246
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
246
VII. YARGILAMA USULÜ 
248
VIII. ECRİMİSİL TALEBİNİN ÖN KOŞULU (İNTİFADAN MEN) 
248
IX. ECRİMİSİL BEDELİNİN HESABI 
250
X. ZAMANAŞIMI 
252
XI. İSPAT 
252
XII. FAİZ 
252
XIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
253
XIV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
253
26. Bölüm
GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
254
II. DAVACI 
254
III. DAVALI 
255
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
255
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
256
VI. YARGILAMA USULÜ 
256
VII. KURULACAK HÜKÜM 
256
VIII. YARGITAY’IN FORMÜL KARARI 
258
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
259
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
259
27. Bölüm
MECRA İRTİFAKI KURULMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
260
II. DAVACI 
260
III. DAVALI 
261
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
261
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
261
VI. YARGILAMA USULÜ 
261
VII. KURULACAK HÜKÜM 
261
VIII. YARGITAY’IN FORMÜL KARARI 
262
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
264
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
264
28. Bölüm
TAPUDA KAYIT DÜZELTİM DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
265
A) Türk Medeni Kanunu 
265
B) Tapu Sicili Tüzüğü 
265
II. DAVACI 
266
III. DAVALI 
266
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
266
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
266
VI. YARGILAMA USULÜ 
266
VII. YARGITAY’IN FORMÜL KARARI 
266
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
267
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
267
29. Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞUYU) DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
268
II. DAVAYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
268
III. DAVACI 
269
IV. DAVALI 
269
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
270
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
271
VII. YARGILAMA USULÜ 
272
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
272
IX. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
272
A) Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi hk. Dilekçe (Elbirliği Mülk.) 
272
B) Paylı Mülkiyette Ortaklığın Gid. Dilekçesi (Terditli Talep) 
273
C) Paylı Mülkiyette Ort. Gid. Dilekçesi (Terditli Talep–Muhdesat) 
273
D) İİK m. 121 Uyarınca İcra Hakimliğinden Yetki İsteme Dilekçesi 
273
E) İİK m. 121 Yetkisine İstinaden Ortaklığın Gid. Dilekçesi 
274
F) Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortaklığın Gid. Dilekçesi 
274
30. Bölüm
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ve TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
275
A) 1982 Anayasası 
275
B) Kamulaştırma Kanunu 
275
II. DAVACI 
280
III. DAVALI 
280
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
281
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
281
VI. YARGILAMA USULÜ 
281
VII. SATIN ALMA USULÜ 
281
VIII. FAİZ 
282
IX. KURULACAK HÜKÜM 
283
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
283
31. Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
284
A) 1982 Anayasası 
284
B) Türk Medeni Kanunu 
284
C) Kamulaştırma Kanunu 
284
II. DAVACI ve DAVALI 
287
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
287
IV. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
288
V. YARGILAMA USULÜ 
288
VI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
288
İKİNCİ KISIM
AİLE DAVALARI
1. Bölüm
NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
291
A) Türk Medeni Kanunu 
291
B) İcra ve İflas Kanunu 
291
II. DAVACI 
292
III. DAVALI 
292
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
292
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
293
VI. YARGILAMA USULÜ 
293
VII. KUSUR 
293
VIII. İSPAT 
294
IX. MUTAD DIŞI HEDİYE KAVRAMI 
295
X. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 
296
XI. ZAMANAŞIMI 
296
XII. KURULACAK HÜKÜM 
296
XIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
298
XIV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
298
2. Bölüm
NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
299
II. DAVACI 
299
III. DAVALI 
300
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
300
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
300
VI. YARGILAMA USULÜ 
301
VII. KUSUR 
301
VIII. İSPAT 
301
IX. MADDİ TAZMİNATIN TÜRÜ 
301
X. ZAMANAŞIMI 
302
XI. KURULACAK HÜKÜM 
302
XII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
303
XIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
303
3. Bölüm
EVLENMEYE İZİN DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
304
II. DAVACI 
304
III. DAVALI 
304
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
304
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
305
VI. YARGILAMA USULÜ 
305
VII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
305
4. Bölüm
KADIN İÇİN BEKLEME (İDDET) MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
306
II. DAVACI 
306
III. DAVALI 
306
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
306
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
306
VI. YARGILAMA USULÜ 
306
VII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
306
5. Bölüm
GAİPLİK NEDENİYLE EVLİLİĞİN FESHİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
307
II. DAVACI 
307
III. DAVALI 
307
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
307
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
307
VI. YARGILAMA USULÜ 
308
VII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
308
6. Bölüm
EVLENMENİN YOKLUĞU DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
309
II. DAVACI 
310
III. DAVALI 
310
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
310
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
310
VI. YARGILAMA USULÜ 
311
VII. ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
311
VIII. İSPAT 
311
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
311
7. Bölüm
EVLENMENİN MUTLAK BUTLANI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
312
II. DAVACI 
312
III. DAVALI 
313
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
313
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
313
VI. YARGILAMA USULÜ 
313
VII. ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
314
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
314
8. Bölüm
EVLENMENİN NİSBİ BUTLANI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
315
II. DAVACI 
316
III. DAVALI 
317
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
317
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
317
VI. YARGILAMA USULÜ 
317
VII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
317
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
317
9. Bölüm
ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
318
II. DAVACI 
318
III. DAVALI 
318
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
318
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
318
VI. YARGILAMA USULÜ 
318
VII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
319
VIII. İSPAT 
319
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
320
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
320
10. Bölüm
HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
321
II. DAVACI 
321
III. DAVALI 
321
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
321
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
322
VI. YARGILAMA USULÜ 
322
VII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
322
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
322
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
322
11. Bölüm
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR SUÇ İŞLEME VEYA HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
323
II. DAVAYLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
323
III. DAVACI 
325
IV. DAVALI 
325
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
325
VI. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
325
VII. YARGILAMA USULÜ 
325
VIII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
325
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
325
12. Bölüm
TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
326
II. DAVAYLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
326
II. DAVACI 
329
III. DAVALI 
329
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
329
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
330
VI. YARGILAMA USULÜ 
330
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
330
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
330
13. Bölüm
AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
331
II. DAVAYLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
331
III. DAVACI 
332
IV. DAVALI 
332
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
332
VI. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
332
VIII. YARGILAMA USULÜ 
332
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
332
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
332
14. Bölüm
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
333
II. DAVAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
333
III. DAVACI 
338
IV. DAVALI 
338
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
338
VI. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
338
VII. YARGILAMA USULÜ 
338
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
339
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
339
15. Bölüm
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
340
II. DAVAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
340
III. DAVACI ve DAVALI 
343
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
344
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
344
VI. YARGILAMA USULÜ 
344
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
344
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
344
16. Bölüm
EYLEMLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
345
II. DAVACI 
345
III. DAVALI 
345
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
345
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
346
VI. YARGILAMA USULÜ 
346
VII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
346
17. Bölüm
VELAYET DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
347
II. DAVACI 
349
III. DAVALI 
350
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
350
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
350
VI. YARGILAMA USULÜ 
350
VII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
350
A) Boşanma Davasında Velayetin İstenmesi Dilekçesi 
350
B) Velayetin Geri Verilmesi ve Değiştirilmesi Dilekçesi 
351
c) Velayetin Kaldırılması Dilekçesi 
352
18. Bölüm
KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
352
II. DAVACI ve DAVALI 
353
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
353
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
353
V. YARGILAMA USULÜ 
354
VI. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
354
A) Boşanma Davasında Kişisel İlişki İstenmesi Dilekçesi 
354
B) Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi 
354
C) Olağanüstü Sebeplerle Kişisel İlişki Kurulması Dilekçesi 
354
19. Bölüm
NAFAKA DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
355
II. DAVACI 
357
III. DAVALI 
357
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
357
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
357
VI. YARGILAMA USULÜ 
358
VII. ZAMANAŞIMI 
358
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
358
IX. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
359
A) Boşanma Davasında Nafaka Talep Dilekçesi 
359
B) Nafaka Miktarının Artırılması Dilekçesi 
359
C) Nafakanın Kaldırılması Dilekçesi 
359
20. Bölüm
BOŞANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
360
II. DAVACI ve DAVALI 
360
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
361
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
361
V. YARGILAMA USULÜ 
361
VI. ZAMANAŞIMI 
361
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
361
VIII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
362
A) Boşanma Davasında İstenen Tazminat İsteği Dilekçesi 
362
B) Boşanmadan Sonra Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
362
21. Bölüm
EVLAT EDİNME DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
363
II. DAVACI ve DAVALI 
366
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
367
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
367
V. YARGILAMA USULÜ 
367
VI. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
367
A) Küçüğün Tek Başına Evlat Edinilmesine Dair Dilekçe 
367
B) Küçüğün Birlikte Evlat Edinilmesine Dair Dilekçe 
368
C) Yetişkinin Tek Başına Evlat Edinilmesine Dair Dilekçe 
368
D) Yetişkinin Birlikte Evlat Edinilmesine Dair Dilekçe 
368
E) Evlatlık Edinmede Ana–Baba Rızasının Aranmamasına Dair Dilekçe 
368
F) Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasına Dair Dilekçe 
369
22. Bölüm
SOYBAĞINA İLİŞKİN DAVALAR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
370
II. DAVACI ve DAVALI 
374
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
375
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
375
V. YARGILAMA USULÜ 
375
VI. İSPAT 
376
VII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
376
VIII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
377
A) Kocanın Açtığı Soybağının Reddine Dair Dilekçe 
377
B) Çocuğun Açtığı Soybağının Reddine Dair Dilekçe 
377
C) Diğer İlgililerin Açtığı Soybağının Reddine Dair Dilekçe 
377
23. Bölüm
BABALIĞA İLİŞKİN DAVALAR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
378
II. DAVACI ve DAVALI 
379
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
379
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
379
V. YARGILAMA USULÜ 
379
VI. İSPAT 
379
VII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
379
VIII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
379
24. Bölüm
TANIMAYA İLİŞKİN DAVALAR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
380
II. DAVACI ve DAVALI 
381
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
381
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
381
V. YARGILAMA USULÜ 
381
VI. İSPAT 
382
VII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
382
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
382
25. Bölüm
ÇOCUK MALLARINA İLİŞKİN DAVALAR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
383
A) Türk Medeni Kanunu 
383
B) Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümlerinin
Uygulanmasına İlişkin Tüzük 
384
II. DAVACI ve DAVALI 
385
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
385
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
385
V. YARGILAMA USULÜ 
385
VI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
385
26. Bölüm
YABANCI MAHKEME KARARLARININTANINMASI ve TENFİZİ DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
386
II. DAVACI ve DAVALI 
389
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
389
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
390
V. YARGILAMA USULÜ 
390
VI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
390
27. Bölüm
6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI ve KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AÇILAN DAVALAR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
391
II. DAVACI ve DAVALI 
395
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
395
IV. YARGILAMA USULÜ 
395
V. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
395
28. Bölüm
5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU UYARINCA AÇILAN DAVALAR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
396
II. DAVACI ve DAVALI 
398
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
398
IV. YARGILAMA USULÜ 
398
V. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
399
29. Bölüm
2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNA GÖRE KORUMA KARARI ALINMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
400
II. DAVACI ve DAVALI 
400
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
401
IV. YARGILAMA USULÜ 
401
30. Bölüm
EVLENDİRME MEMURUNUN RET KARARINA İTİRAZ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
402
II. DAVACI ve DAVALI 
402
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
403
IV. YARGILAMA USULÜ 
403
V. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
403
31. Bölüm
KOCANIN SOYADININ KULLANILMASINA İLİŞKİN DAVALAR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
404
II. DAVACI ve DAVALI 
404
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
404
IV. YARGILAMA USULÜ 
404
V. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
404
A) Kocanın Soyadının Kullanılmasına İzin Verilmesine Dair Dilekçe 
404
B) Kocanın Soyadının Kullanılmasına Dair Verilen İznin Kaldırılmasına
Dair Dilekçe 
405
32. Bölüm
EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI VEYA KALDIRILMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
406
II. DAVACI ve DAVALI 
406
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
406
IV. YARGILAMA USULÜ 
406
V. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
406
33. Bölüm
EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
407
II. DAVACI ve DAVALI 
407
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
407
IV. YARGILAMA USULÜ 
407
V. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
407
34. Bölüm
EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI AMACIYLA HÂKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEME DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
408
II. DAVACI ve DAVALI 
409
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
409
IV. YARGILAMA USULÜ 
409
V. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
410
35. Bölüm
ÇOCUĞUN BİR AİLE YANINA VEYA KURUMA YERLEŞTİRİLMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
411
II. DAVACI ve DAVALI 
411
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
411
IV. YARGILAMA USULÜ 
411
V. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
412
36. Bölüm
ÇOCUĞUN MUTAD MESKENİ OLAN ÜLKESİNE İADE DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
413
II. DAVACI ve DAVALI 
417
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
417
IV. YARGILAMA USULÜ 
417
V. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
417
37. Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ ve KATILMA ALACAĞI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
418
II. DAVACI ve DAVALI 
422
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
425
A) Görevli Mahkeme 
425
B) Yetkili Mahkeme 
427
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
428
V. YARGILAMA USULÜ 
429
VI. İSPAT 
430
VII. ZAMANAŞIMI 
430
VIII. KURULACAK HÜKÜM 
432
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
433
38. Bölüm
KATKI (DEĞER ARTIŞ) PAYI ALACAĞI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
434
II. DAVACI ve DAVALI 
434
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
434
A) Görevli Mahkeme 
434
B) Yetkili Mahkeme 
435
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
435
V. YARGILAMA USULÜ 
435
VI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
436
39. Bölüm
AİLE KONUTUNA İLİŞKİN DAVALAR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
437
II. DAVACI ve DAVALI 
438
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
438
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
439
V. YARGILAMA USULÜ 
439
VI. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
439
A) Ortak Konutun Belirlenmesi Davasına Dair Dilekçe 
439
B) Ortak Konutun Satışında Rızanın Aranmamasına Dair Dilekçe 
439
C) Aile Konutu Şerhi Verilmesine Dair Dilekçe 
440
E) Aile Konutu Üz. Mülkiyet Hakkı Tanınmasına Dair Dilekçe 
440
40. Bölüm
ZİYNET ve ÇEYİZ ALACAĞI DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
441
II. DAVACI ve DAVALI 
441
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
441
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
441
V. YARGILAMA USULÜ 
442
VI. İSPAT 
442
VII. ZAMANAŞIMI 
443
VIII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
444
ÜÇÜNCÜ KISIM
NÜFUS ve KAYIT DÜZELTME DAVALARI
1. Bölüm
YAŞ DÜZELTİM DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
447
A) Türk Medeni Kanunu 
447
B) Nüfus Hizmetleri Kanunu 
447
II. DAVACI 
448
III. DAVALI 
448
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
448
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
449
VI. YARGILAMA USULÜ 
449
VII. İSPAT 
449
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
449
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
450
2. Bölüm
AD (İSİM) DÜZELTME VEYA DEĞİŞTİRME DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
451
A) Türk Medeni Kanunu 
451
B) Nüfus Hizmetleri Kanunu 
451
II. DAVACI 
452
III. DAVALI 
452
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
453
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
454
VI. YARGILAMA USULÜ 
454
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
454
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
454
3. Bölüm
SOYADI (SOYİSİM) DÜZELTME VEYA DEĞİŞTİRME DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
455
A) Türk Medeni Kanunu 
455
B) Nüfus Hizmetleri Kanunu 
455
C) Soyadı Kanunu 
457
II. DAVACI 
458
III. DAVALI 
458
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
459
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
460
VI. YARGILAMA USULÜ 
460
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
460
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
460
4. Bölüm
CİNSİYET DEĞİŞTİRME DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
461
A) Türk Medeni Kanunu 
461
B) Nüfus Hizmetleri Kanunu 
461
II. DAVACI 
461
III. DAVALI 
462
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
462
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
462
VI. YARGILAMA USULÜ 
462
VII. ARAŞTIRMA ve İNCELEME YÖNTEMİ 
462
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
464
IX. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
464
A) Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmesi Talebi 
464
B) Cinsiyet ve İsim Değiştirme Talebi 
464
5. Bölüm
KAYIT İPTALİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
465
A) Türk Medeni Kanunu 
465
B) Nüfus Hizmetleri Kanunu 
465
II. DAVACI 
466
III. DAVALI 
467
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
467
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
467
VI. YARGILAMA USULÜ 
468
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
468
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
468
6. Bölüm
ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ ve ÖLÜM TARİHİNİN TESPİTİ DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
469
A) Türk Medeni Kanunu 
469
B) Nüfus Hizmetleri Kanunu 
469
II. DAVACI 
470
III. DAVALI 
470
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
470
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
471
VI. YARGILAMA USULÜ 
471
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
471
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
471
7. Bölüm
GAİPLİK KARARI VERİLMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
472
II. DAVACI 
472
III. DAVALI 
472
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
472
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
473
VI. YARGILAMA USULÜ 
473
VII. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
473
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
473
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİRAS (TEREKE) DAVALARI
1. Bölüm
TEREKE TESPİTİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
477
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
479
A) Genel Olarak Tereke Kavramı 
479
B) Terekenin Tespiti 
480
III. DAVACI 
481
IV. DAVALI 
481
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
481
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
482
VII. ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
482
VIII. YARGILAMA USULÜ 
482
IX. HÜKÜM 
482
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
483
2. Bölüm
VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
484
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
484
III. DAVACI 
486
IV. DAVALI 
486
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
486
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
486
VII. YARGILAMA USULÜ 
486
VIII. YARGILAMA ve HÜKÜM 
486
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
487
3. Bölüm
VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
488
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
489
III. DAVACI 
490
IV. DAVALI 
490
V. MUACCELİYET 
490
VI. DAVANIN ÖN ŞARTI 
490
VII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
491
VIII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
491
IX. ZAMANAŞIMI 
492
X. YARGILAMA USULÜ 
492
XI. HÜKÜM 
492
XII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
492
4. Bölüm
VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
493
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
493
III. İPTAL SEBEPLERİ 
494
A) Vasiyetnamenin Mirasbırakanın Tasarruf Ehliyeti Bulunmadığı Bir Sırada Yapılması 
494
B) Vasiyetnamenin Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama Sonu–
cunda Yapılması 
494
C) Vasiyetnamenin İçeriğinin Bağlandığı Koşulların veya Yüklemelerin
Hukuka veya Ahlâka Aykırı Olması 
494
D) Vasiyetnamenin Kanunda Öngörülen Koşullara Aykırı Yapılması 
494
IV. DAVACI 
494
V. DAVALI 
494
VI. İSPAT YÜKÜ 
495
VII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
495
VIII. İPTAL TALEBİNİN KAPSAMI 
495
IX. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
495
X. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
495
XI. YARGILAMA USULÜ 
496
XII. İPTALİN ETKİSİ 
496
XIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
496
5. Bölüm
MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİ VERİLMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
497
A) Türk Medeni Kanunu 
497
B) Noterlik Kanunu 
497
C) Tapu Kanunu 
498
D) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
498
II. MİRASÇILIK BELGESİNİN MAHİYETİ ve ÖZELLİKLERİ 
499
III. DAVACI 
499
A) Mirasçılar 
499
B) Mirasçılık Belgesi Almak Üzere Yetki Verilen Kişiler 
500
1. Alacaklılar 
500
2. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 
500
3. Mirasçılar Hakkında Dava Açan Üçüncü Kişiler 
500
C) Tapu Müdürlüğü 
500
D) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
501
IV. DAVALI 
501
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
501
VI. NOTERLER TARAFINDAN MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ 
502
VII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
503
VIII. YARGILAMA USULÜ 
503
IX. İSPAT 
503
X. VERİLECEK HÜKMÜN ÖZELLİKLERİ 
504
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
505
6. Bölüm
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
506
II. ANLAMI 
506
III. DAVACI 
506
IV. DAVALI 
507
V. İSPAT YÜKÜ 
507
VI. ZAMANAŞIMI 
507
VII. İPTAL TALEBİNİN KAPSAMI 
507
VIII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
507
IX. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
508
X. YARGILAMA USULÜ 
508
XI. İPTALİN ETKİSİ 
508
XII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
508
7. Bölüm
TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
509
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
509
III. DAVACI 
509
IV. DAVALI 
510
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
510
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
510
VII. YARGILAMA USULÜ 
510
VIII. YARGILAMA ve HÜKÜM 
510
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
511
8. Bölüm
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN İPTALİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
512
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
513
III. DAVACI 
513
IV. DAVALI 
513
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
513
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
513
VII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
513
VIII. YARGILAMA USULÜ 
514
IX. İSPAT 
514
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
514
9. Bölüm
MİRASIN REDDİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
515
II. MAHİYETİ 
517
III. TÜRLERİ 
517
A) Mirasın Gerçek Reddi 
517
B) Mirasın Hükmen Reddi 
519
IV. DAVACI 
520
V. DAVALI 
520
VI. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
520
VII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
520
VIII. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
521
IX. YARGILAMA USULÜ 
522
X. İSPAT 
522
XI. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve İCRASI 
523
XII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
523
A) Mirasın Gerçek Reddi Dilekçesi 
523
B) Mirasın Hükmen Reddi Dilekçesi 
523
10. Bölüm
TENKİS (İNDİRİM) DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
524
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
527
III. MURİS MUVAZAASINDAN FARKI 
529
IV. SAKLI PAY ORANLARI 
531
V. DAVANIN ÖNŞARTI 
531
VI. DAVACI 
531
VII. DAVALI 
532
VIII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
532
IX. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
532
X. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
533
XI. YARGILAMA USULÜ 
533
XII. YARGILAMA ve HÜKÜM 
533
XIII. İSPAT 
535
XIV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
535
A) Münhasıran Tenkis İsteğine İlişkin Dilekçe 
535
B) Muris Muvazaası ve Tenkise Dair (Terditli) İsteğe İlişkin Dilekçe 
536
11. Bölüm
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
537
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
537
III. DAVACI 
538
IV. DAVALI 
538
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
539
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
539
VII. ZAMANAŞIMI 
539
VIII. YARGILAMA USULÜ 
539
IX. YARGILAMA ve HÜKÜM 
539
X. İSPAT 
540
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
540
12. Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
541
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
542
III. DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR 
542
IV. DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMALAR 
543
V. DAVACI 
543
VI. DAVALI 
543
VII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
543
VIII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
543
IX. ZAMANAŞIMI 
544
X. YARGILAMA USULÜ 
544
XI. YARGILAMA ve HÜKÜM 
544
XI. İSPAT 
544
XII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
544
13. Bölüm
AİLE KONUTU ve EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
545
II. ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
545
III. DAVACI 
545
IV. DAVALI 
546
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
546
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
546
VII. YARGILAMA USULÜ 
546
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
547
14. Bölüm
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
549
A) Türk Medeni Kanunu 
549
B) Kadastro Kanunu 
549
II. DAVACI 
549
III. DAVALI 
550
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
550
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
551
VI. YARGILAMA USULÜ 
551
VII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
551
BEŞİNCİ KISIM
TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI ve SİGORTA
1. Bölüm
BEDENSEL ZARAR NEDENİYLE MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
554
A) Türk Borçlar Kanunu 
554
B) Karayolları Trafik Kanunu 
555
II. DAVACI 
558
III. DAVALI 
558
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
559
A) Görevli Mahkeme 
559
B) Yetkili Mahkeme 
560
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
561
VI. ZAMANAŞIMI 
561
A) Genel Zamanaşımı Süreleri 
561
B) Ceza Zamanaşımı Süreleri 
562
VII. TEMERRÜT ve FAİZ 
563
A) Temerrüt 
563
B) Faiz 
563
VIII. YARGILAMA USULÜ 
564
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
564
X. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
564
A) Ölüm ve Yaralanma Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi 
564
B) Hizmet Kusurundan Kaynaklı Bedensel Zarar Nedeniyle Maddi ve
Manevi Tazminat İstemi 
564
C) Trafik İş Kazasına İlişkin Tazminat İstemi 
565
D) Manevi Tazminat İsteği 
565
2. Bölüm
ARAÇ HASARI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
566
A) Türk Borçlar Kanunu 
566
B) Karayolları Trafik Kanunu 
566
II. DAVACI 
569
III. DAVALI 
570
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
571
A) Görevli Mahkeme 
571
B) Yetkili Mahkeme 
572
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
573
VI. ZAMANAŞIMI 
573
A) Genel Zamanaşımı Süreleri 
573
B) Ceza Zamanaşımı Süreleri 
574
VII. TEMERRÜT ve FAİZ 
574
A) Temerrüt 
574
B) Faiz 
575
VIII. YARGILAMA USULÜ 
575
IX. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
575
X. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
576
A) Kasko Sigortasına Karşı Hasar Tazminatı Davası 
576
B) Teknik Arıza Sebebine Bağlı Olarak Araç Hasarı Nedeniyle İşleten–
den Maddi Tazminat İsteği 
576
C) Değer Kaybı ve Araç Mahrumiyeti Nedeniyle Tazminat Davası 
576
D) Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Dolayı Tazminat Sorumluluğu 
577
3. Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
578
A) Türk Borçlar Kanunu 
578
B) Karayolları Trafik Kanunu 
579
II. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ŞARTLARI 
582
III. DAVACI 
582
IV. DAVALI 
582
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
585
A) Görevli Mahkeme 
585
B) Yetkili Mahkeme 
586
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
586
VII. ZAMANAŞIMI 
586
A) Genel Zamanaşımı Süreleri 
586
B) Ceza Zamanaşımı Süreleri 
587
VIII. TEMERRÜT ve FAİZ 
588
A) Temerrüt 
588
B) Faiz 
588
IX. YARGILAMA USULÜ 
589
X. KARARA KARŞI KANUN YOLU ve KARARIN İCRASI 
589
XI. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
589
A) Ölüm ve Yaralanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi 
589
B) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi 
589
4. Bölüm
RÜCU DAVALARI ve SİGORTA
I. İLGİLİ MEVZUAT 
590
A) Türk Borçlar Kanunu 
590
B) Türk Ticaret Kanunu 
592
C) Karayolları Trafik Kanunu 
592
D) Güvence Hesabı Yönetmeliği 
592
II. RÜCU EDİLEBİLECEK HALLER 
593
A) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında 
593
B) Kasko Sigortaları Açısından 
594
C) Zorunlu Koltuk Sigortası Açısından 
594
D) Devletin Sorumlulara Rücuu Açısından 
595
E) SGK’nın Kusuru Bulunan İşverene ve Üçüncü Kişilere Rücuu 
596
III. DAVACI 
597
IV. DAVALI 
597
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
597
A) Görevli Mahkeme 
597
B) Yetkili Mahkeme 
597
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
598
VII. YARGILAMA USULÜ 
598
VIII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
598
A) Kasko Sigortasının ZMSS’na Rücu Davası 
598
B) Devletin Kamu Görevlisine Rücu Davası 
599
ALTINCI KISIM
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK DAVALARI
1. Bölüm
İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR
I. GENEL OLARAK 
602
II. ÜCRET ALACAĞI 
602
A) Ücret Kavramı ve Yasal Dayanak 
602
B) Ücret Alacağında Zamanaşımı 
604
C) Ücret Ödemesinde Belgeleme ve İspat 
606
D) Ücretin Ödenmemesi ve Faiz 
610
E) Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 
611
F) Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle İşçinin Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
612
III. FAZLA ÇALIŞMA (MESAİ) ÜCRETİ ALACAĞI 
612
A) Yasal Dayanak 
612
B) Çalışma Süreleri 
612
1. Genel Olarak 
612
2. Tarafların Anlaşmasıyla Bölme ve Denkleştirme 
613
3. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 
613
C) Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 
614
1. Kavram 
614
2. Fazla Çalışmanın Şartları 
615
a) Fazla Çalışma Nedeni Bulunmalıdır 
615
b) Fazla Çalışma Yasağı Bulunmamalıdır 
615
c) İşçi Fazla Çalışmayı Onaylamalıdır 
615
3. Fazla Çalışılacak Azami Süre 
616
4. Fazla Çalışma Halinde İşçinin Hakları 
616
a) Fazla Çalışma Ücreti 
616
b) Serbest Zaman Olarak Kullanma 
617
D) Fazla Çalışma Ücreti Talep Edemeyecek Kişiler (Üst Düzey Yönetici) 
618
E) Fazla Çalışmanın İspatı 
619
1. İspat Yükü ve Genel İlkeler 
619
2. Ücret Bordroları 
619
3. İşyeri Kayıtları (Puantaj Kayıtları, Takograf vs.) 
621
4. Tanık Beyanları 
622
5. Dosyadaki Başka Deliller 
624
6. Hayatın Olağan Akışına Aykırı Durumlar 
625
7. Herkesçe Bilinen Vakıalar 
625
8. Diğer Seri Dosyalardaki Veriler 
625
9. Keşif 
625
10. İbranameler 
626
F) Faiz 
629
G) Fazla Çalışma Ücreti Alacağında Zamanaşımı 
629
IV. HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAĞI 
629
A) Kavram ve Yasal Dayanak 
629
B) Kazanılması ve Kullanılması 
630
C) İspatı 
631
D) Faiz 
631
V. ULUSAL BAYRAM ve GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI 
631
A) Yasal Dayanak 
631
B) Tatil Günleri 
632
C) Ücretin Hesaplanması 
632
1. Ulusal Bayram ve Genel Tatilde Çalışılmaması Hali 
632
2. Ulusal Bayram ve Genel Tatilde Çalışılması Hali 
633
VI. YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI 
634
A) Yasal Dayanak 
634
B) Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanmanın Koşulu 
634
C) Yıllık Ücretli İzin Süreleri 
635
D) Yıllık Ücretli İznin Kullanılması 
635
E) Yıllık İzin Ücreti 
637
VII. DAVANIN TARAFLARI 
638
A) Davacı 
638
B) Davalı 
638
VIII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
639
A) Görevli Mahkeme 
639
B) Yetkili Mahkeme 
639
IX. ZORUNLU ARABULUCUK 
640
X. DAVANIN AÇILMASI 
642
A) Genel Olarak 
642
B) Davanın Açılma Şekilleri 
643
1. Tam Alacak Davası Olarak 
643
2. Belirsiz Alacak Davası Olarak 
643
3. Kısmi Dava Olarak 
644
4. Ek Dava Olarak 
645
C) Islah Yoluyla İşçilik Alacağının İstenmesi 
646
XI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
646
XII. YARGILAMA USULÜ 
649
XIII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
649
2. Bölüm
KIDEM TAZMİNATI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
650
II. KIDEM TAZMİNATI KAVRAMI 
652
III. KOŞULLARI 
652
A) En Az Bir Yıllık Kıdem Şartı 
652
B) Sözleşmenin Belirli Nedenlerle Sona Ermesi Şartı 
654
1. Genel Olarak 
654
2. Kıdem Tazminatını Gerektiren Fesih Halleri 
655
a) İşveren Tarafından İş Kanunu m. 25/II Hariç Haklı Nedenle
Fesih Halleri 
655
b) İşçi Tarafından Haklı Nedenle Fesih Halleri 
656
c) Süreli Fesih (İşten Çıkarma) Hali 
657
d) Süreli Fesih (İstifa) Hali 
657
3. İşçinin Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 
657
4. Kurum veya Sandıklardan Yaşlılık, Emeklilik veya Malullük Aylığı
yahut Toptan Ödeme Almak Amacıyla Sözleşmenin Sona Ermesi 
657
IV. KIDEM TAZMİNATINA ENGEL OLAN SONA ERME HALLERİ 
658
B) Kanun Dışı Grev Hali 
658
C) Belirli Süreli Sözleşmelerin Kendiliğinden Sona Ermesi Hali 
658
D) İş Kanunu’na Tabi Olmayan Çalışanlar 
658
E) Memuriyete Atanma Hali 
659
V. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI 
659
VI. FAİZ 
660
VII. ZAMANAŞIMI 
662
VIII. DAVANIN TARAFLARI 
663
A) Davacı 
663
B) Davalı 
663
IX. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
663
A) Görevli Mahkeme 
663
B) Yetkili Mahkeme 
663
X. ZORUNLU ARABULUCUK 
664
XI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
664
XII. YARGILAMA USULÜ ve YÖNTEM 
664
XIII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
664
3. Bölüm
İHBAR TAZMİNATI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
665
II. İHBAR TAZMİNATI KAVRAMI 
666
III. ŞARTLARI ve UYGULAMA ALANI 
666
A) Sözleşme Belirsiz Süreli Olmalıdır 
666
B) Sözleşme Feshedilmiş Olmalıdır 
666
C) Fesih, Bildirim Sürelerine Uyulmadan Yapılmalıdır 
667
D) Haklı Bir Fesih Nedeni Bulunmamalıdır 
667
E) Sözleşmeyi Fesheden Taraftan Talepte Bulunulmalıdır 
668
V. İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI 
668
VI. FAİZ 
669
VII. ZAMANAŞIMI 
669
VIII. DAVANIN TARAFLARI 
670
IX. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
671
A) Görevli Mahkeme 
671
B) Yetkili Mahkeme 
671
X. ZORUNLU ARABULUCUK 
671
XI. DAVANIN AÇILMASI 
672
XII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
672
XIII. YARGILAMA USULÜ ve YÖNTEM 
672
XIV. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
673
4. Bölüm
İŞE İADE DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
674
II. İŞE İADE DAVASININ ANLAMI 
678
III. DAVA ÖNCESİ ZORUNLU ARABULUCULUK 
680
A) Genel Olarak 
680
B) Arabulucuya Başvurma Süresi 
681
IV. İŞE İADE DAVASI 
682
A) Davanın Tarafları 
682
1. Davacı 
682
2. Davalı 
683
B) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
683
C) Hak Düşürücü Süre 
684
D) Davanın Açılması 
685
E) Harç ve Vekalet Ücreti 
686
F) Yargılama Usulü 
687
G) İspat 
687
H) Mahkemece Verilecek Hüküm 
687
1. Davanın Reddi 
687
a) Davanın Usulden Reddi 
687
b) Davanın Esastan Reddi 
688
aa) Sürenin Kaçırılmış Olması Nedeniyle 
688
bb) İşçinin İş Güvencesine Sahip Olmaması Nedeniyle 
688
cc) Fesih Nedeninin İspatlanmış Olması Nedeniyle 
688
2. Davanın Kabulü 
689
a) Genel Olarak 
689
b) Davanın Kabulü Kararında Yer Alması Gereken Hususlar 
690
c) Kabul Kararının Ücretin Ödenmesine Etkisi 
692
3. Davanın Konusuz Kalması 
692
V. YARGILAMA DEVAM EDERKEN GERÇEKLEŞEN BİRTAKIM HUSUS–
LARIN ETKİSİ 
693
A) İşçinin İşe Davet Edilmesi ve Başlaması 
693
B) İşçinin Vefat Etmesi 
694
1. Yargılama Devam Ederken Vefat Etmesi Hali 
694
2. Karar Kesinleştikten Sonra Vefat Etmesi Hali 
694
a) 10 Günlük Süre İçinde Vefat Etme Hali 
694
b) 10 Günlük Süreden Sonra Vefat Etmesi Hali 
694
VI. KABUL (İŞE İADE) KARARININ SONUÇLARI 
695
A) İşçinin İşe Başlamak İçin İşverene Başvurması 
695
1. Süre ve Şekil 
695
2. Samimiyet 
696
B) İşverenin İşçiyi İşe Davet Etmesi 
697
C) İşe Başlamak İçin Başvurmama 
697
D) İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması 
698
1. Genel Olarak 
698
2. İşe Başlatmama Tazminatı 
698
a) Yasal Dayanağı ve Koşulları 
698
b) Miktarı 
699
c) Hesaplanması 
700
d) Hüküm Kurma Usulü 
701
3. Kıdem Tazminatı 
701
4. İhbar Tazminatı 
702
E) İşverenin İşçiyi İşe Başlatması 
702
1. Genel Olarak 
702
2. İşe Davete Dair Beyanın Samimi ve Ciddi Olması Gerekir 
703
3. Boşta Geçen Süre Ücreti 
703
a) Yasal Dayanak ve Koşulları 
703
b) Miktarı ve Hesaplanması 
704
c) Zamanaşımı 
705
d) Hüküm Kurma Usulü 
705
4. İşçinin Başlatılacağı İşyeri ve İş 
706
VII. SENDİKAL TAZMİNAT 
706
VIII. KANUN YOLLARI 
707
IX. İLAMIN İCRASI 
708
X. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
709
5. Bölüm
İŞ KAZASI TESPİT DAVASI
I. DAVANIN ANLAMI ve AMACI 
710
II. İŞ KAZASI KAVRAMI 
710
A) Genel Olarak 
710
B) Koşulları 
711
C) İş Kazası Sayılan Haller 
711
III. İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRESİ 
714
IV. İŞ KAZASININ İŞVERENCE GEÇ BİLDİRİLMESİ VEYA BİLDİRİMİN
YANLIŞ YAPILMASI 
714
V. DAVACI ve DAVALI 
715
A) Davacı 
715
B) Davalı 
715
VI. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
716
A) Görevli Mahkeme 
716
B) Yetkili Mahkeme 
716
VII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
717
VIII. ZAMANAŞIMI 
717
IX. İSPAT 
717
X. DAVANIN AÇILMASI 
717
XI. YARGILAMA USULÜ 
719
XII. ARAŞTIRMA ve İNCELEME YÖNTEMİ 
719
XIII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
719
6. Bölüm
MESLEK HASTALIĞI OLDUĞUNU TESPİT DAVASI
I. DAVANIN AMACI 
720
II. MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI ve KAPSAMI 
720
III. MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ 
721
IV. DAVACI ve DAVALI 
721
A) Davacı 
721
B) Davalı 
722
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
722
A) Görevli Mahkeme 
722
B) Yetkili Mahkeme 
722
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
723
VII. ZAMANAŞIMI 
723
VIII. DAVANIN AÇILMASI 
723
IX. YARGILAMA USULÜ 
724
X. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
724
7. Bölüm
İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL
ZARARLAR NEDENİYLE MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
I. BEDENSEL ZARAR KAVRAMI 
725
II. GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI 
726
III. SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI 
727
IV. TEDAVİ GİDERLERİ 
728
V. MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI 
728
A) Genel Olarak 
728
B) Tazminat Hesabında Göz Önünde Tutulacak Kriterler 
728
1. Maluliyet (İşgöremezlik) Oranı 
728
2. Yaşam Süresi 
730
3. Ücret 
731
4. Tarafların Kusuru 
731
a) Genel Olarak 
731
b) İşverenin Kusur Sorumluluğu 
731
c) İşçinin Kusuru 
732
d) Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 
733
C) Zararın Hesaplanması 
734
D) Tazminat Miktarında Yapılacak İndirimler (Denkleştirme) 
734
1. Müterafik Kusur İndirimi 
734
2. SGK Tarafından Yapılan Parasal Ödemeler 
735
3. İşverenin Yoksulluğa Düşme Durumu 
735
4. Hatır Taşımacılığı 
735
5. İşveren Tarafından Yaptırılan Özel Sigorta Ödemesi 
736
VI. MANEVİ TAZMİNAT 
736
VII. DAVACI ve DAVALI 
737
A) Davacı 
737
1. Maddi Tazminat Yönüyle 
737
2. Manevi Tazminat Yönüyle 
738
B) Davalı 
738
1. Maddi Tazminat Yönüyle 
738
2. Manevi Tazminat Yönüyle 
740
VIII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
740
A) Görevli Mahkeme 
740
B) Yetkili Mahkeme 
740
IX. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
741
X. YARGILAMA USULÜ 
741
XI. ZAMANAŞIMI 
741
A) Zamanaşımı Süresi 
741
B) Sürenin Başlangıcı 
742
C) Kısmi Dava Halinde Zamanaşımı 
742
D) Islah Edilen Kısmın Zamanaşımına Uğraması 
742
E) Zamanaşımının Kesilmesi 
742
F) Trafik İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi 
743
XII. İSPAT 
744
XIII. DAVANIN AÇILMASI 
744
XIV. FAİZ 
745
XV. KARARIN İCRASI 
746
XVI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
746
8. Bölüm
MALULİYET ORANININ TESPİTİ DAVASI
I. GENEL OLARAK 
747
II. YASAL DAYANAK 
747
III. MALULİYET TESPİTİ 
749
A) 5510 sayılı Kanunun 4/1–(a), 4/1–(b) ve 4/1–(c) Kapsamındaki Sigortalılar, Sigortalı Çocukları ve Hak Sahipleri Hakkında Maluliyet Tespiti 
749
B) 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamındaki Sigortalı–
lar Hakkında Maluliyet Tespiti 
749
C) Sigortalının Ağır Düzeyde Çalışma Gücü Kaybı Tespiti 
749
D) Orta ve Hafif Düzeyde Çalışma Gücü Kaybı Oranı Tespiti 
750
IV. SAĞLIK RAPORU DÜZENLEMEYE YETKİLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNU–
CULARI 
750
V. SAĞLIK KURULU RAPORLARI 
751
VI. KURUM SAĞLIK KURULU KARARLARINA İTİRAZ 
752
VII. SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI 
753
VIII. MALULİYET ORANININ TESPİTİ DAVASI 
753
IX. DAVACI ve DAVALI 
753
X. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
754
A) Görevli Mahkeme 
754
B) Yetkili Mahkeme 
754
XI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
755
XII. DAVANIN AÇILMASI 
755
XIII. YARGILAMA USULÜ 
755
XIV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
755
9. Bölüm
İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI
I. GENEL OLARAK 
756
II. TAZMİNATIN KONUSU 
756
III. TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ ve ÖZELLİKLERİ 
757
IV. TAZMİNATIN ŞARTLARI 
758
A) İş Kazası veya Meslek Hastalığı Bulunmalıdır 
758
B) Ölüm Meydana Gelmelidir 
758
C) Desteğin Bakım Gücü Olmalıdır 
759
D) Bakım İhtiyacı Bulunmalıdır 
759
E) Bakım İlişkisi Bulunmalıdır 
760
V. DESTEK KAVRAMI ve DESTEK OLABİLECEK KİŞİLER 
761
A) Destek Kavramı 
761
B) Destek Olabilecek Kişiler 
762
1. Eşlerin Birbirlerine Desteği 
762
2. Eşlerin Çocuklara Desteği 
763
3. Çocukların Ana Babaya Desteği 
763
4. Kardeşlerin Birbirlerine Desteği 
764
5. Nişanlıların Birbirine Desteği 
764
6. İmam Nikahlı Eşlerin Birbirine Desteği 
765
VI. ZARARIN ve TAZMİNATIN BELİRLENMESİ 
766
A) Genel Olarak 
766
B) Desteğin Gelirinin Belirlenmesi 
767
C) Desteklikte Dönemler 
768
1. Bilinen Dönem 
768
2. Bilinmeyen Dönem 
769
E) Destek Süresinin Belirlenmesi 
770
1. Sağ Kalan Eşin Bakım İhtiyacı Süresi 
770
a) Sağ Kalan Erkek İse 
770
b) Sağ Kalan Kadın İse 
771
2. Çocuklar İçin Bakım İhtiyacı Süresi 
772
a) Kız Çocukları İçin 
772
b) Erkek Çocuklar İçin 
773
3. Ana–Baba İçin Bakım İhtiyacı Süresi 
773
VII. TAZMİNATTAN YAPILACAK İNDİRİMLER 
774
A) Eşin Evlenme Olasılığı 
774
B Kusur İndirimi 
774
C) SGK Tarafından Yapılan Ödemeler 
775
D) Hatır Taşımacılığı 
776
E) İşverenin Yoksulluğa Düşme Durumu 
776
F) İşveren Tarafından Yaptırılan Özel Sigorta Ödemesi 
776
VIII. MANEVİ TAZMİNAT 
777
IX. DAVACI ve DAVALI 
778
A) Davacı 
778
B) Davalı 
779
1. Maddi Tazminat Yönüyle 
779
2. Manevi Tazminat Yönüyle 
779
X. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
779
A) Görevli Mahkeme 
779
B) Yetkili Mahkeme 
780
XI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
780
XII. YARGILAMA USULÜ 
780
XIII. ZAMANAŞIMI 
780
XIV. DAVANIN AÇILMASI 
780
XV. FAİZ 
781
XVI. KARARIN İCRASI 
781
XVII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
781
10. Bölüm
HİZMET TESPİTİ DAVASI
I. DAVANIN ANLAMI ve AMACI 
782
II. DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
782
III. DAVANIN YASAL DAYANAKLARI 
782
A) Mülga 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Dönemi 
782
B) 5510 Sayılı Sosyal SSGSSK Dönemi 
783
IV. HİZMET TESPİTİ DAVASININ KOŞULLARI 
783
A) Sigortalı Sayılma Koşulu 
783
1. Genel Olarak 
783
2. Hizmet Sözleşmesi İle Çalıştırılanlar 
784
B) İşverence Kuruma Bildirilmemiş veya Kurumca Tespit Edilememiş
Olma Koşulu 
784
C) Davanın Hak Düşürücü Sürede Açılması Koşulu 
784
2. Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı Haller 
785
a) Belgelerin Bir Kısmının Kuruma Verilmesi 
785
b) Çalışmanın SGK Tarafından Tespit Edilmiş Olması 
786
c) İşverenin Kamu Kuruluşu Olması 
786
D) Hukuki Yarar Bulunması Koşulu 
786
V. DAVACI ve DAVALI 
786
A) Davacı 
786
1. Sigortalı 
786
2. Hak sahipleri 
787
3. İşçi Sendikası 
787
B) Davalı 
787
SGK’nın Durumu: 
788
VI. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
788
A) Görevli Mahkeme 
788
B) Yetkili Mahkeme 
788
VII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
788
VIII. İSPAT 
789
IX. DAVANIN AÇILMASI 
791
X. YARGILAMA USULÜ ve HÜKÜM 
792
XI. KARARA KARŞI KANUN YOLU 
793
XII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
793
YEDİNCİ KISIM
İCRA–İFLAS DAVA VE ŞİKAYETLERİ
1. Bölüm
İCRA ve İFLAS HUKUKUNA DAİR TEMEL KONULAR ve BAŞLIKLAR
I. TAKİP HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
795
A) Takip Hukuku Kavramı 
795
B) Takip Hukukunun Türleri 
795
II. İCRA ORGANLARI (TEŞKİLATI) 
796
III. İCRA DAİRESİ 
796
A) Kuruluşu 
796
B) Yapısı 
797
C) Hukukî Konumu 
797
D) İcra Dairesinin Başı Olarak İcra Müdürünün Atanması 
798
E) İcra Başmüdürünün Atanması 
798
IV. İCRA MAHKEMESİNİN KURULUŞU 
799
V. İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 
799
VI. İCRA MAHKEMESİNİN YETKİSİ 
800
VII. İCRA MAHKEMESİNİN NİTELİĞİ 
802
VIII. İCRA MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ 
803
IX. İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ NİTELİĞİ 
804
A) Kararları Kural Olarak Kesin Hüküm Teşkil Etmez 
804
B) Kararlarının İcrası İçin Kural Olarak Kesinleşmesi Gerekmez 
805
1. Kural 
805
2. İstisnalar (Tüm Mahkeme Kararları Bakamından) 
805
3. Konuya İlişkin Önemli Notlar 
807
X. TAKİP HUKUKUNDA İCRA HARÇ ve GİDERLERİ 
808
A) İcra Harcı – İcra Gideri Kavramları 
808
B) İcra Harçları 
809
1. İcra Harçlarında Temel İlkeler 
809
a) Harcın Tamamı Ödenmedikçe Harca Konu İşlem Yapılamaz 
809
b) Gerekli Harcı Almadan İşlem Yapan Memurlar Müteselsil So–rumludur 
809
c) Başka Yer İcra Dairesi Kanalıyla Yapılan İşlemlerde Usul 
809
2. İcra Takiplerinde Alınan Harç Türleri 
809
a) Başvurma Harcı 
809
b) Peşin Harç 
809
c) Tahsil Harcı 
810
aa) Genel Olarak 
810
bb) Tahsil Harcının Özellikleri 
810
cc) Tahsil Harcı Oranları 
811
dd) Hacizlerin Kaldırılması Talebinin Tahsil Harcına Etkileri 
812
ee) İpotek Şerhinin Kaldırılmasının Tahsil Harcına Etkisi 
813
ff) Aynı Alacak İçin Birden Fazla Takip Yapılmasının Tahsil
Harcına Etkisi 
813
gg) Birden Fazla Borçlu Olmasının Tahsil Harcına Etkisi 
813
hh) Tahsil Harcı Ve İhtiyati Haciz İlişkisi 
813
ii) Takipten Sonra İşleyecek Faizlerin Tahsil Harcına Etkisi 
814
jj) Üst Sınır İpoteğinde Limitlerin Tahsil Harcına Etkisi 
814
kk) Kısmi Ödeme Halinin Tahsil Harcına Etkisi 
814
ll) Yabancı Para Alacağının Tahsil Harcına Etkisi 
815
mm) 5320 s. Yasanın 11. Maddesinin Tahsil Harcına Etkisi 
815
nn) Menkul Teslimine Dair İlamlarda Tahsil Harcı 
815
d) Cezaevleri Harcı 
815
e) İcranın Yerine Getirilmesi Harcı 
816
f) Merkezi Takip Sistemi Harcı 
816
g) Feragat Harcı 
816
3. İcra Mahkemesinde Alınan Harç Türleri 
817
a) Başvurma Harcı 
817
b) Karar ve İlam Harcı 
817
4. Harçtan Muaf Olan İşlemler 
817
C) İcra Giderleri 
819
1. Genel Olarak 
819
2. Vekalet Ücreti 
819
XI. İLAMLARIN İCRASI 
820
A) Takibin Başlaması 
820
1. Ortada Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belge Bulunması 
820
2. Takip Talebinin Yapılması 
825
a) Takip Talebinde Bulunma Hakkı 
825
b) Takip Talebinin Yöneltileceği Kişi (Borçlu) 
826
3. Takip Talebinin Oluşturulması 
828
B) İcra Emrinin Gönderilmesi 
830
C) Çeşitli İlamların İcrası Usulü 
832
1. Taşınır Teslimine Dair İlamların İcrası 
832
2. Taşınmaz Tahliye ve Teslimi 
834
a) Kesinleşme Şartı 
834
b) İlamın İcra Dairesine Verilmesi ve İcra Emri Çıkarılması 
836
c) İcra Emrinin Tebliği ve Sonraki Süreç 
837
3. Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair İlamların İcrası 
839
4. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası 
844
a) Mevzuat 
844
b) Kesinleşme Konusu 
844
c) Takip Usulü 
848
d) Faiz Konusu 
849
e) Takip Talebinin İçeriği 
851
f) İcra Emri Gönderilmesi ve Ödeme 
853
g) İcra Mahkemesine Şikâyet 
856
h) İcranın Geri Bırakılması Kararı Alınması 
858
i) Borcun Ödenmemesi 
858
j) İflas Talebinde Bulunma 
860
XII. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR–İ İCRA) 
860
A) İlgili Mevzuat 
860
B) Genel Açıklamalar 
861
C) İcranın Geri Bırakılması (Tehir–İ İcra) Kararı Verilmesine İlişkin Sürecin İşleyişi 
861
1. Karara Karşı Kanun Yoluna Başvurulması 
861
2. Borçlunun İcra Dairesinden Süre (Mühlet) İstemesi 
863
3. İcra Dairesince Borçluya Süre Verilmesi 
863
4. İcra Mahkemesinden Tehir–i İcra Kararı Alınması 
865
5. İcra Mahkemesi Kararının Takip Dosyasına Sunulması 
866
6. Kanun Yolu İncelemesi ve Sonuçları 
866
a) İstinaf Kanun Yolunda 
866
b) Temyiz Kanun Yolunda 
867
XIII. İCRANIN İADESİ 
867
A) İlgili Mevzuat 
867
B) İcranın Olduğu Yerde Durdurulması (İİK m. 40/1) 
868
C) İCRANIN KISMEN VEYA TAMAMEN İADESİ (İİK m. 40/2) 
873
1. Karar Kaldırılmış, Yeniden Esas Hakkında Hüküm Kurulmuş ve–
ya Bozulmuş Olmalıdır 
873
2. Borçlunun Hiç veya O Kadar Borcu Olmadığı Kesin Hükümle Or–
taya Çıkmış Olmalıdır 
873
D) İyiniyetli Üçüncü Kişilere Etkisi 
876
XIV. İLAMSIZ TAKİP 
877
A) Genel Olarak 
877
B) Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takibin Konusu 
878
C) İlamsız Takibe Konu Edilemeyecek Haller 
878
D) Takip Talebi ve Muhtevası 
879
1. İlgili Mevzuat 
879
2. Takip Talebinin Yapılma Zamanı Ve Şekli 
882
3. Takip Talebinde Bulunması Gereken Kayıtlar 
883
a) Alacaklıya İlişkin Kayıtlar 
883
b) Borçluya İlişkin Kayıtlar 
883
c) Alacağın Miktarı 
884
d) Senet, Senet Yoksa Borcun Sebebi 
886
e) Seçilen Takip Türü 
887
f) Alacaklının veya Vekilinin İmzası 
887
g) Takip Talebinin Eki ve İcra Dairesine Verilmesi 
887
h) Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları 
889
i) Harç ve Masrafların Yatırılması 
890
E) Ödeme Emri 
891
1. İlgili Mevzuat 
891
2. Ödeme Emrinin Mahiyeti 
892
3. Ödeme Emri Düzenleme Zorunluluğu 
893
4. Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Kayıtlar 
893
5. Ödeme Emrinin Takip Talebine Uygun Düzenlenmesi 
895
6. Ödeme Emrinin İptali İstemi (Şikâyet) 
897
F) Ödeme Emrinin Tebliği 
897
G) Ödeme Emrine İtiraz 
889
1. İlgili Mevzuat 
889
2. Ödeme Emrine İtiraz Kavramı 
889
3. Ödeme Emrine İtiraz Edebilmek İçin Tebliğ Gerekmez 
900
4. İtiraz Süresi 
900
5. İtirazı Yapacak Kişi (İtiraz Hakkı) 
901
6. İtirazın Yapılacağı Merci 
902
7. İtirazın Yapılış Şekli 
902
8. İtirazın Yapılmış Sayıldığı Tarih 
904
9. İtiraz Sebepleri 
905
a) Borca İtiraz 
905
b) İmzaya İtiraz 
909
10. İtirazın Alacaklıya Bildirilmesi 
910
H) İtirazın Hükmü 
910
XV. HACİZ 
914
A) Haciz Kavramı 
914
B) Çeşitli Haciz Türleri 
914
C) Haciz İstemenin Şartları 
914
1. Takip Kesinleşmiş Olmalıdır 
914
2. Alacaklı İstemde Bulunmalıdır 
915
3. Haciz İsteme Süresi Geçmemiş Bulunmalıdır 
915
4. Yapılacak Giderler Alacaklı Tarafından Ödenmelidir 
916
D) Borçlunun Malvarlığının Uyaptan Sorgulanması 
916
E) Haciz Talebinde Yetkili İcra Dairesi 
917
F) Haciz Yapma Süresi ve Takdir Yetkisi 
920
G) Haczin Muhatabı 
921
XVI. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLU 
921
A) İlgili Mevzuat 
921
B) Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yoluyla İlgili Genel Bilgiler 
924
C) Alacak Rehinle Temin Edilmiş Olsa Dahi Kambiyo Senetlerine Özgü
Takip Yoluna Gidilebilir 
925
D) Takibin Başlaması 
925
1. Yetkili İcra Dairesi 
925
2. Takipte Taraflar 
926
a) Takipte Alacaklı Sıfatı 
926
b) Takipte Borçlu Sıfatı 
928
3. Takip Talebinin Verilmesi 
929
a) Takip Talebinin İİK m. 58’e Göre Hazırlanması 
929
b) Belirtilmesi ve Eklenmesi Gereken Ek Hususlar 
929
aa) Hangi Takip Usulünü Seçtiğini Belirtmek 
929
bb) Senet Aslını Takip Talebine Eklemek 
930
cc) Protestoyu Eklemek 
931
4. Takipte Faiz Türü 
933
E) Ödeme Emri Gönderilmesi 
933
1. İcra Memurunun Takip Talebini ve Eklerini İncelemesi 
933
2. Ödeme Emri Gönderilmesi 
934
F) Borca İtiraz 
937
1. Borca İtiraz Kavramı, Niteliği ve Türleri 
937
2. İtiraz Süresi 
941
3. İtiraz Mercii 
942
4. İtiraz Usulü 
942
5. İtirazın Etkisi 
942
6. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 
943
7. Ödeme Emrine İtiraz Dilekçe Örnekleri 
943
a) Borca İtiraz Dilekçesi Örneği 
943
b) Tahrifat İddiası Nedeniyle Borca İtiraz Dilekçesi Örneği 
943
G) Borca İtirazın İncelenmesi Yöntemi 
943
1. 30 Gün İçinde Duruşmalı İnceleme 
943
2. İcra Takibinin Geçici Durdurulması Hâli 
944
3. Borca İtirazın İncelenmesi 
945
4. Borca İtirazla İlgili Karar Verilmesi 
947
a) İtirazın Kabulü 
947
aa) Genel Olarak 
947
bb) Alacaklının İmza İnkârı ve İmzanın Alacaklıya Ait Çık–
ması Hâlinde Tazminat 
947
cc) Alacaklı Hakkında Kötüniyet Tazminatı 
948
b) İtirazın Reddi 
949
H) İmzaya İtiraz 
950
1. İmzaya İtiraz Usulü, Süresi, Mercii Ve İtirazın Etkisi 
950
2. İmza İtirazının İncelenmesi 
950
3. İmzaya İtirazın Kabulü 
954
4. İmzaya İtirazın Reddi 
956
2. Bölüm
ŞİKÂYET
I. İLGİLİ MEVZUAT 
959
II. ŞİKÂYET EDEN 
959
III. ŞİKÂYET EDİLEN 
960
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
961
A) Görevli Mahkeme 
961
B) Yetkili Mahkeme 
961
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
962
VI. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
963
A) Yedi Günlük Şikâyet Süresi 
963
B) Süresiz Şikâyete Tabi Haller 
963
VII. YARGILAMA USULÜ 
964
VIII. KARAR VERME SÜRESİ 
964
IX. ŞİKÂYETİN İCRAYA ETKİSİ 
965
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
965
3. Bölüm
İTİRAZIN İPTALİ
I. İLGİLİ MEVZUAT 
966
II. DAVACI 
966
III. DAVALI 
967
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
967
A) Görevli Mahkeme 
967
B) Yetkili Mahkeme 
969
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
970
VI. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
970
VII. DAVANIN KOŞULLARI 
970
VIII. İCRA İNKÂR TAZMİNATI 
971
IX. İSPAT YÜKÜ 
972
X. YARGILAMA USULÜ 
973
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
973
4. Bölüm
İTİRAZIN KALDIRILMASI ve BORÇTAN KURTULMA DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
974
II. İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI 
977
A) Davacı 
977
B) Davalı 
978
C) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
978
1. Görevli Mahkeme 
978
2. Yetkili Mahkeme 
979
D) Harç ve Vekalet Ücreti 
979
E) Hak Düşürücü Süre 
979
F) Tazminata Hükmedilmesi 
980
G) Yargılama Usulü 
981
H) Kararın İcrası 
982
III. İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI 
982
IV. BORÇTAN KURTULMA DAVASI 
983
V. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
984
5. Bölüm
MENFİ TESPİT ve İSTİRDAT DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
986
II. MENFİ TESPİT DAVASI 
987
A) Davacı ve Davalı 
987
B) Görevli Mahkeme 
987
C) Yetkili Mahkeme 
987
D) Harç ve Vekalet Ücreti 
988
E) Yargılama Usulü 
988
III. İSTİRDAT DAVASI 
988
IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
990
6. Bölüm
HACZEDİLMEZLİK ŞİKÂYETİ
I. İLGİLİ MEVZUAT 
991
II. ŞİKÂYET EDEN 
994
III. ŞİKÂYET EDİLEN 
994
IV. GÖREVLİ MAHKEME 
995
V. YETKİLİ MAHKEME 
995
VI. ŞİKÂYET SÜRESİ 
995
VII. HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ 
996
VIII. YARGILAMA USULÜ 
996
IX. MESKENİYET İDDİASINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR 
998
X. TRAKTÖR HACZİ 
999
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1000
7. Bölüm
İHALENİN FESHİ
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1001
II. DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜĞÜ 
1014
III. 7343 s. KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLER ve GETİRİLEN YENİLİKLER 
1015
IV. İHALENİN FESHİ 
1018
A) Genel Olarak 
1018
B) İhalenin Feshi Sebepleri 
1018
1. Genel Olarak 
1018
2. İhale Hazırlığı Aşamasındaki Sebepler 
1019
a) Satış İlanının Yapılmasıyla İlgili Sebepler 
1019
b) Satış İlanının Tebliğiyle İlgili Sebepler 
1021
c) Kıymet Takdiriyle İlgili Sebepler 
1026
3. İhale Aşamasındaki Sebepler 
1028
4. İhaleye Fesat Karıştırılması 
1035
5. Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Düşülmesi 
1037
C) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1037
D) Şikâyet Süresi 
1039
E) İhalenin Feshinde Taraflar 
1039
1. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler 
1039
2. Karşı Taraf 
1041
F) Yargılama Usulü 
1042
1. Fesih Talebinin Sonuçları 
1042
2. Yargılamaya Hâkim Olan Usul Kuralları 
1043
a) Talep Şekli 
1043
b) Harç 
1043
c) Teminat Yatırılması 
1043
d) Yargılama Usulü 
1043
G) Hüküm 
1045
1. Şikâyetin Kabulü 
1045
2. Şikâyetin Reddi 
1046
H) Karara Karşı Kanun Yolu 
1048
İ) Dilekçe Örneği 
1048
8. Bölüm
SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1049
II. ŞİKÂYET EDEN 
1051
III. ŞİKÂYET EDİLEN 
1051
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1051
V. ŞİKÂYET SÜRESİ 
1052
VI. HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ 
1052
VII. YARGILAMA USULÜ 
1052
VIII. İFLASTA SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET 
1053
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1055
9. Bölüm
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1056
II. DAVACI 
1058
III. DAVALI 
1058
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1058
V. İTİRAZ SÜRESİ 
1059
VI. HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ 
1059
VII. YARGILAMA USULÜ 
1059
VIII. İFLASTA SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI 
1059
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1061
10. Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1062
II. İPTAL DAVASININ AMACI 
1064
III. DAVANIN ŞARTLARI 
1065
IV. DAVACI 
1066
V. DAVALI 
1066
VI. GÖREVLİ MAHKEME 
1067
VII. YETKİLİ MAHKEME 
1067
VIII. HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ 
1068
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
1068
X. YARGILAMA USULÜ 
1068
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1069
11. Bölüm
KAMBİYO ŞİKÂYETİ
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1070
II. KAMBİYO ŞİKÂYETİ KAVRAMI 
1070
III. KAMBİYO ŞİKÂYETİNDE SÜRE, MERCİ ve USUL 
1070
IV. RE’SEN ve ÖNCELİKLE NAZARA ALINMASI 
1071
V. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 
1071
A) Alacaklının Takip Hakkının Olmaması 
1071
B) Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımaması 
1073
VI. İMZA İNKÂRI İTİRAZININ GERİ ALINMIŞ VEYA BORCUN KISMEN
VEYA TAMAMEN KABUL EDİLMİŞ OLMASI HÂLİ 
1076
VII. MAHKEMECE VERİLECEK KARAR 
1076
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1077
SEKİZİNCİ KISIM
KİRA ve TAHLİYE DAVALARI
1. Bölüm
KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1079
A) Türk Borçlar Kanunu 
1079
B) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
1080
II. KİRA SÖZLEŞMESİ ve UNSURLARI 
1080
A) Genel Olarak 
1080
B) Kira Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
1080
C) Kira Sözleşmesinin Türleri 
1080
D) Kira Sözleşmesinin Tarafları 
1081
1. Kiraya Veren 
1081
2. Kiracı 
1082
E) Kira Sözleşmesinin Konusu 
1083
F) Kira Sözleşmesinin Şekli 
1084
G) Kira İlişkisinin İspatı 
1084
H) Kira İlişkisinde Bedel 
1085
III. KİRACILIK İLİŞKİSİNİN DEVRİ 
1085
IV. KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ 
1087
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHEDİLMESİ 
1088
VI. DAVANIN ANLAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
1089
VII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZAMASI 
1090
VIII. KİRACILIK SIFATININ DEVAM ETTİĞİNE İLİŞKİN YARGITAY UYGU–
LAMASINDAN ÖRNEKLER 
1091
IX. DAVACI 
1093
X. DAVALI 
1094
XI. İSPAT YÜKÜ 
1094
XII. ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
1095
XIII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1095
XIV. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1096
XV. YARGILAMA USULÜ 
1097
XVI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1099
2. Bölüm
KİRA ALACAĞI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1100
II. KİRA SÖZLEŞMESİNDE BEDEL 
1103
A) Genel Olarak 
1103
B) Kira Bedelinin Belirlenmesi 
1103
1. Genel Hükümler Kapsamındaki Kira Sözleşmelerinde 
1103
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Kapsamındaki Kira Sözleşmelerin–
de 
1105
3. Ürün Kirasına Dair Sözleşmelerde 
1108
C) Kira Bedelinin Ödenmesi 
1108
1. Ödeme Yeri 
1108
2. Ödeme Şekli 
1109
3. Ödeme Zamanı 
1112
D) Borcun Muaccel Olması ve Faiz 
1113
1. Borcun Muaccel Olması ve Temerrüt Olgusu 
1113
2. Temerrüt (Gecikme) Faizi 
1113
F) Kira Bedelinin Ödenmesinde Zamanaşımı 
1117
F) Kefilin Kira Bedeline İlişkin Sorumluluğu 
1119
1. Genel Olarak Kefalet 
1119
2. Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu 
1121
a) Genel Olarak 
1121
b) Kefalet ve Garanti Arasındaki Farklar 
1122
c) Kira Sözleşmesi Bağlamında Kefilin Sorumluluğu 
1124
V. KİRA BEDELİYLE ve DİĞER ÖDEMELERLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR 
1128
A) Yan Giderler 
1128
B) Temizlik ve Bakım Giderleri 
1129
C) Kullanma Giderleri 
1129
D) Vergi ve Stopaj 
1130
E) Depozito (Güvence Bedeli) 
1133
VI. DAVACI 
1134
VII. DAVALI 
1135
VIII. İSPAT YÜKÜ 
1135
IX. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1136
X. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1137
XI. YARGILAMA USULÜ 
1139
XII. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1139
XIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1139
A) Sadece Kira Alacağı İsteğine İlişkin Dilekçe 
1139
B) Kira Alacağı ve Tahliye İsteğine İlişkin Dilekçe 
1140
3. Bölüm
KİRA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1141
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ MAHİYETİ 
1142
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KOŞULLARI 
1143
A) Yetkili İcra Dairesinde Geçerli Bir İlamsız İcra Takibi Bulunmalıdır 
1143
B) Davalıya Geçerli Bir Ödeme Emri Tebliği Yapılmış Olmalıdır 
1144
C) Ödeme Emrine Geçerli Bir İtiraz Bulunmalıdır 
1144
D) Davacının Hukuki Yararı Bulunmalıdır 
1145
E) Dava Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede Açılmalıdır 
1145
III. İCRA İNKÂR TAZMİNATI 
1145
V. DAVACI 
1147
VI. DAVALI 
1147
VIII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1147
IX. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1148
X. YARGILAMA USULÜ 
1148
XI. VERİLECEK KARARIN İCRA TAKİBİNE ETKİSİ 
1148
XII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1149
4. Bölüm
KİRA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN MENFÎ TESPİT DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1150
II. MENFİ TESPİT DAVASININ MAHİYETİ 
1151
III. DAVACI 
1151
IV. DAVALI 
1153
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1153
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1153
VII. ZAMANAŞIMI 
1153
VIII. YARGILAMA USULÜ 
1153
IX. VERİLECEK KARAR ve KARARIN İCRA TAKİBİNE ETKİSİ 
1153
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1154
5. Bölüm
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (KİRA TESPİT) DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1155
II. KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASININ ANLAMI 
1157
III. KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASININ ŞARTLARI 
1157
A) Sadece Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları İçin Söz Konusudur 
1157
B) Ortada Bir Kira Sözleşmesi Bulunmalıdır 
1157
C) Hukuki Yarar Bulunmalıdır 
1158
IV. SÖZLEŞMENİN YAPILIŞINA GÖRE KİRA TESPİTİNİN ESASLARI 
1158
A) Sözleşmede Kira Artış Oranının Belirlenmiş Olması Hali 
1158
1. Bir Yıllık Kira Sözleşmesi Yapılmış Olması 
1158
2. Bir Yıldan Uzun Süreli Sözleşme Yapılmış Olması 
1160
B) Sözleşmede Kira Artış Oranının Belirlenmemiş Olması Hali 
1162
C) Beş Yıldan Uzun Süreli veya Beş Yıldan Sonra Yenilenen Kira Söz–
leşmelerinde Artış Oranı 
1163
D) Ticari Nitelikli Sözleşmelerde 
1164
E) Kira Bedelinin Yabancı Para Üzerinden Kararlaştırılmasının Mümkün
Olup Olmadığı 
1165
V. DAVACI 
1166
VI. DAVALI 
1168
VII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1168
VIII. DAVANIN AÇILABİLECEĞİ ZAMAN 
1169
IX. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1171
X. DAVANIN AÇILMASI 
1173
XI. YARGILAMA USULÜ 
1174
XII. MAHKEMECE VERİLECEK HÜKÜM 
1174
XIII. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1176
XIV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1177
A) Kiracının Açtığı Kira Tespit Davasına İlişkin Dilekçe 
1177
B) Kiralayanın Açtığı Kira Tespit Davasına İlişkin Dilekçe 
1177
6. Bölüm
UYARLAMA DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1178
II. UYARLAMA DAVASININ ANLAMI 
1178
III. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ KAVRAMI 
1179
A) Genel Olarak 
1179
B) Aşırı İfa Güçlüğünün Koşulları 
1180
1. Sözleşme Geçerli Bir Şekilde Kurulmuş Olmalıdır 
1180
2. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Tarafların Önceden Tahmin
Etmesi, Öngörmesi ve Gözönünde Tutması Mümkün Olmayan
Olağanüstü Olaylar Meydana Gelmiş Olmalıdır 
1181
3. Ortaya Çıkan Yeni Koşullar, Edimin İfasını Güçleştirmiş Olmalı ve
Borçlunun Bunda Kusuru Bulunmamalıdır 
1182
4. Borçlu Edimini Yerine Getirmemiş ya da Haklarını Saklı Tutarak
Yerine Getirmiş Olmalıdır 
1182
C) Aşırı İfa Güçlüğünün Hüküm ve Sonuçları 
1182
IV. COVİD–19 SALGINININ İFA ENGELLERİ ARASINDAKİ KONUMU 
1183
A) Covid–19 Salgını Mücbir Sebep midir? 
1183
B) Covid–19 Salgını Aşırı İfa Güçlüğü müdür? 
1186
C) Covid–19 Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi 
1187
1. Genel Olarak 
1187
2. Aidat Ödeme Yükümlülüğüne Etkisi 
1188
V. DAVACI 
1189
VI. DAVALI 
1191
VII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1192
VIII. DAVANIN AÇILABİLECEĞİ ZAMAN 
1192
IX. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1193
X. DAVANIN AÇILMASI 
1195
XI. YARGILAMA USULÜ 
1195
XII. MAHKEMECE VERİLECEK HÜKÜM 
1196
XIII. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1197
XIV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1197
7. Bölüm
DEPOZİTO BEDELİNİN İADESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1198
II. DEPOZİTO (GÜVENCE PARASI) KAVRAMI 
1198
A) 818 s. BK Döneminde Depozito 
1198
B) 6098 s. TBK Döneminde Depozito 
1199
III. DAVACI 
1201
IV. DAVALI 
1201
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1201
VI. ZAMANAŞIMI 
1202
VII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1202
VIII. DAVANIN AÇILMASI 
1203
IX. YARGILAMA USULÜ 
1204
X. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1204
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1205
8. Bölüm
HOR KULLANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1206
II. HOR KULLANMA TAZMİNATININ ANLAMI 
1207
III. BİLDİRİM ŞARTI 
1209
IV. TAHLİYE ŞARTI 
1209
V. DAVACI 
1209
VI. DAVALI 
1210
VII. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1210
VIII. ZAMANAŞIMI 
1211
IX. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1211
X. DAVANIN AÇILMASI 
1212
XI. YARGILAMA USULÜ 
1213
XII. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
1213
XIII. MAHKEMECE VERİLECEK HÜKÜM 
1214
XIV. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1215
XV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1215
9. Bölüm
YENİDEN KİRALAMA YASAĞINA AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1216
II. YENİDEN KİRALAMA YASAĞINAN ANLAMI ve KAPSAMI 
1216
A) İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Halinde 
1216
B) Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle Tahliye Halinde 
1218
III. DAVACI ve DAVALI 
1219
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1219
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1219
VI. YARGILAMA USULÜ 
1220
VII. MAHKEMECE VERİLECEK HÜKÜM 
1220
VII. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1221
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1221
10. Bölüm
FAYDALI ve ZORUNLU MASRAFLARA DAİR ALACAK DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1222
II. DAVANIN ANLAMI 
1222
III. KİRALANANA YAPILAN MASRAFLAR ve TALEP KOŞULLARI 
1224
A) Faydalı ve Zorunlu Masraflar 
1224
B) Lüks Masraflar 
1227
IV. TAHLİYE ŞARTI 
1228
A) Genel Olarak 
1228
B) Geri Verme Borcunun Kapsamı 
1228
C) Geri Verme Usulü (Anahtarın Teslimi) 
1229
D) Geri Verme Zamanı 
1231
E) Kiraya Verenin Teslim Alma Yükümlülüğü 
1231
F) Kiralananın Gözden Geçirilmesi Ve Kiracıya Bildirim 
1232
V. DAVACI ve DAVALI 
1232
VI. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1232
VII. ZAMANAŞIMI 
1233
VIII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1233
IX. YARGILAMA USULÜ 
1234
X. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1234
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1235
11. Bölüm
ERKEN TAHLİYE NEDENİYLE MAKUL SÜRE TAZMİNATI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1236
II. MAKUL SÜRE TAZMİNATININ ANLAMI ve HESABI 
1236
III. DAVACI ve DAVALI 
1240
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1241
V. ZAMANAŞIMI 
1241
VI. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1241
VII. YARGILAMA USULÜ 
1243
VIII. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1243
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1243
12. Bölüm
TEMERRÜT NEDENİYLE FESİH ve TAHLİYE DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1244
II. TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE KOŞULLARI 
1244
A) Temerrüt Olgusu Gerçekleşmelidir 
1244
1. Genel Olarak 
1244
2. Kira Bedelinin Ödenmemesi 
1245
3. Yan Giderlerin ödenmemesi 
1246
B) Yazılı Temerrüt İhtarı Tebliğ Edilmelidir 
1247
1. İhtarı Kiralayan Taraf Yapmalıdır 
1247
2. İhtar Yazılı Olmalıdır 
1249
3. İhtar Ödeme Süresini İçermelidir 
1249
4. İhtarda Ödenecek Tutar Belirtilmelidir 
1250
5. İhtarda, İfa Etmeme Durumunda Sözleşmenin Feshedileceği Bil–
dirilmelidir 
1251
6. İhtar Usulüne Uygun Tebliğ Edilmelidir 
1251
C) İhtara Rağmen Ödeme Yapılmamış Olmalıdır 
1253
D) Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açılmış Olmalıdır 
1255
III. DAVACI ve DAVALI 
1255
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1257
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1258
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ 
1261
VII. DAVANIN AÇILMASI 
1261
VIII. YARGILAMA USULÜ 
1263
IX. İSPAT 
1263
X. VERİLECEK HÜKÜM 
1264
XI. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1267
XII. İCRA ve İFLAS KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT NEDENİYLE
TAHLİYE SÜRECİ 
1268
A) İlgili Mevzuat 
1268
B) Tahliyeye Yönelik İlamsız İcra Takibi ve Sonuçları 
1269
1. Genel Olarak 
1269
2. Takip Talebinde Bulunulması 
1270
3. Ödeme Emri Gönderilmesi 
1270
4. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Hali 
1271
5. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 
1272
a) Genel Olarak 
1272
b) İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebi 
1272
c) İtirazın İptali 
1273
d) Sulh Hukuk Mahkemesinde Tahliye Davası 
1273
XIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1274
13. Bölüm
İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1275
II. İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE DAVASININ KOŞULLARI 
1275
A) Sözleşme Konut veya Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Olmalıdır 
1275
B) Kira Bedelini Ödemede Temerrüde Düşülmelidir 
1275
C) Kiracıya İki Haklı İhtar Gönderilmelidir 
1277
1. İhtarlar Yazılı Olmalıdır 
1277
2. İhtarlar Haklı Olmalıdır 
1278
3. İki Haklı İhtar Kanunda Aranan Süre İçinde Yapılmalıdır 
1280
4. Aylık Ödenen Kiralarda İhtarlar Farklı Aylara İlişkin Olmalıdır 
1281
D) Dava Süresinde Açılmış Olmalıdır 
1281
III. DAVACI ve DAVALI 
1282
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1285
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1286
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ 
1289
VII. DAVANIN AÇILMASI 
1289
VIII. YARGILAMA USULÜ 
1290
IX. İSPAT 
1292
X. VERİLECEK HÜKÜM 
1294
XI. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1296
XII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1296
14. Bölüm
İHTİYAÇ (GEREKSİNİM) VEYA İNŞA VE ONARIM NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1297
II. KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI 
1297
A) Koşulları 
1297
1. Sözleşme Konut veya Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Olmalıdır 
1297
2. Kiraya Verenin Kendisinin, Eşinin, Altsoyunun, Üstsoyunun veya
Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer Kişilerin Konut
İhtiyacı Olmalıdır 
1298
a) Kiraya Verenin Kendisinin Konut İhtiyacının Bulunması 
1298
b) Kiraya Verenin Eşinin Konut İhtiyacının Bulunması 
1299
c) Kiraya Verenin Altsoyu veya Üstsoyunun Konut İhtiyacının
Bulunması 
1299
d) Kiraya Verenin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Konut İh–
tiyacının Bulunması 
1300
3. İhtiyaç Samimi ve Gerçek Olmalıdır 
1300
4. İhtiyaç İddiası Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devam Etmelidir 
1301
5. Fesih ve Dava Açma Sürelerine Uyulmalıdır 
1301
a) Genel Olarak 
1301
b) Belirli Süreli Sözleşmelerde 
1301
c) Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde 
1303
B) Yeni Malikin Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye 
1304
III. İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI 
1304
IV. KİRALANANIN YENİDEN İNŞASI VEYA İMARI AMACIYLA ESASLI
ONARIMI, GENİŞLETİLMESİ YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ NEDENİYLE
TAHLİYE DAVASI 
1306
V. DAVACI ve DAVALI 
1306
VI. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1308
VII. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1309
VIII. DAVA AÇMA SÜRESİ 
1313
IX. DAVANIN AÇILMASI 
1313
X. YARGILAMA USULÜ 
1313
XI. VERİLECEK HÜKÜM 
1313
XII. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1314
XIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1314
A) Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Dilekçesi 
1314
B) İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Dilekçesi 
1315
15. Bölüm
YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1316
II. YAZILI TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASININ KOŞULLARI 
1316
A) Kira İlişkisi Konut ve Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Olmalıdır 
1316
B) Kiracı Tarafından Kiraya Verene Yazılı Bir Tahliye Taahhüdü Verilmiş
Olmalıdır 
1317
C) Tahliye Taahhüdü Geçerli Olmalıdır 
1317
1. Genel Olarak 
1317
2. Tahliye Taahhüdü Yazılı Olmalıdır 
1318
3. Tahliye Taahhüdü Kiraya Verene Verilmelidir 
1318
4. Tahliye Taahhüdü Kiracı Tarafından Verilmelidir 
1318
5. Taahhüt Kiralananın Tesliminden Sonra Verilmelidir 
1318
6. Taahhüdün İçeriği Tahliye Taahhüdüne Uygun Olmalı, Tereddüt
Doğurmamalıdır 
1320
D) Dava 1 Aylık Sürede Açılmalıdır 
1321
III. DAVACI ve DAVALI 
1321
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1323
V. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1323
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ 
1327
VII. DAVANIN AÇILMASI 
1327
VIII. YARGILAMA USULÜ 
1328
IX. İSPAT 
1328
X. VERİLECEK HÜKÜM 
1331
XI. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1331
XII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1332
16. Bölüm
KİRALANANI ÖZENLE KULLANMA ve KOMŞULARA SAYGI GÖSTERME BORCUNA AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1333
II. DAVANIN ÖZELLİKLERİ 
1333
III. KİRALANANIN ÖZENLE KULLANMA BORCUNA AYKIRI KULLANILMASI HALİ 
1334
IV. KOMŞULARA SAYGI GÖSTERME BORCUNA AYKIRILIK HALİ 
1334
V. İHTAR ve 30 GÜNLÜK SÜRE VERİLMESİ GEREKEN HALLER 
1337
VI. İHTARA ve SÜRE VERİLMESİNE GEREK OLMAYIP BİLDİRİMİN YETERLİ OLDUĞU HALLER 
1338
VII. İHTAR GEREKTİRMEYEN DİĞER HALLER (İHTARIN YARARSIZ KALMASI HALİ) 
1338
VIII. DAVACI ve DAVALI 
1339
IX. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1340
X. HARÇ ve VEKALET ÜCRETİ 
1340
XI. DAVA AÇMA SÜRESİ 
1341
XII. YARGILAMA USULÜ 
1341
XIII. İSPAT 
1341
XIV. VERİLECEK HÜKÜM 
1342
XV. HÜKME KARŞI KANUN YOLU 
1342
XVI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1342
DOKUZUNCU KISIM
DERNEK ve VAKIFLARDAN DOĞAN DAVALAR
1. Bölüm
DERNEĞİN FESHİ ve KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVALARI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1345
A) Türk Medeni Kanunu 
1345
B) Dernekler Kanunu 
1346
II. DERNEKLER ve SONA ERME HALLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
1347
III. DAVACI 
1351
A) Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davasında 
1351
B) Derneğin Feshi Davasında 
1352
IV. DAVALI 
1352
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1353
VI. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1354
VII. YARGILAMA USULÜ 
1354
VIII. MAHKEME KARARI 
1354
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1355
2. Bölüm
DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1356
A) Türk Medeni Kanunu 
1356
II. DAVACI ve DAVALI 
1357
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1358
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1358
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1358
VI. YARGILAMA USULÜ 
1358
VII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1358
3. Bölüm
VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1359
A) Vakıflar Kanunu 
1359
B) Vakıflar Yönetmeliği 
1359
II. ÇEŞİTLİ KAVRAMLAR 
1361
III. DAVANIN ANLAMI ve ESASLARI 
1362
IV. DAVACI ve DAVALI 
1366
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1366
VI. HAK DÜŞÜRÜCÜ ve ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
1366
VII. YARGILAMA USULÜ 
1366
VIII. DAVA DİLEKÇESİ 
1366
4. Bölüm
VAKIF SENEDİNİN (VAKFIN) TESCİLİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1367
A) Türk Medeni Kanunu 
1367
B) Vakıflar Yönetmeliği 
1368
II. GENEL AÇIKLAMALAR 
1370
III. DAVACI 
1371
IV. DAVALI 
1372
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1372
VI. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1372
VII. YARGILAMA USULÜ, ARAŞTIRMA ve SONRAKİ İŞLEMLER 
1372
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1373
5. Bölüm
VAKIF YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1374
A) Türk Medeni Kanunu 
1375
B) Vakıflar Kanunu 
1374
II. DAVACI ve DAVALI 
1375
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1375
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1375
V. YARGILAMA USULÜ 
1375
VI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1375
ONUNCU KISIM
VESÂYET, KAYYIMLIK ve YASAL DANIŞMANLIĞA DAİR DAVALAR
1. Bölüm
VASİ TAYİNİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1379
II. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER 
1382
A) Yaş Küçüklüğü 
1382
B) Kısıtlı Olma 
1383
1. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 
1383
2. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Ya–
şama Tarzı, Kötü Yönetim 
1386
3. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 
1387
4. İstek Üzerine Kısıtlanma 
1388
III. DAVACI ve DAVALI 
1390
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1390
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1390
VI. YARGILAMA USULÜ ve İNCELEME 
1391
VI. MAHKEMECE VERİLECEK KARAR 
1392
VII. VASİLİKTEN KAÇINMA 
1393
VIII. İLAN 
1394
IX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1394
2. Bölüm
VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1395
II. DAVANIN ANLAMI 
1396
III. DAVACI ve DAVALI 
1396
III. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1396
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1396
V. ARAŞTIRMA, İNCELEME ve KARAR 
1396
VI. KARARA KARŞI İTİRAZ 
1397
VII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1397
3. Bölüm
KAYYIM TAYİNİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1398
II. KAYYIMLIK TÜRLERİ 
1399
A) Temsil Kayyımı 
1399
B) Yönetim Kayyımlığı 
1399
III. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1400
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1400
V. YARGILAMA USULÜ 
1400
VI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1401
4. Bölüm
YASAL DANIŞMAN ATANMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1402
II. DAVANIN ANLAMI 
1402
III. DAVACI ve DAVALI 
1403
IV. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1403
V. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1403
VI. YARGILAMA USULÜ ve KARAR 
1403
VII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1404
ONBİRİNCİ KISIM
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1406
A) Türk Medeni Kanunu 
1406
B) Türk Borçlar Kanunu 
1406
II. KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN DAVA TÜRLERİ 
1407
A) Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 
1407
B) Saldırının Sona Erdirilmesi Davası 
1407
C) Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 
1408
D) Maddî ve Manevî Tazminat 
1408
1. Genel Olarak 
1408
2. Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Manevî
Tazminat Davası 
1408
a) İfade ve Basın Özgürlüğü Kavramları 
1408
b) Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi 
1412
III. DAVACI VE DAVALI 
1414
IV. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1415
V. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1416
VI. ZAMANAŞIMI SÜRESİ ve HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
1416
VII. YARGILAMA USULÜ 
1417
VIII. MAHKEMECE VERİLECEK KARAR 
1417
IX. DÜZELTME VE CEVAP 
1418
X. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
1419
ONİKİNCİ KISIM
KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. Bölüm
KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALÎ
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1423
II. KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI 
1425
A) Genel Olarak 
1425
B) Toplantının Zamanı 
1425
1. Olağan Toplantı Zamanı 
1425
2. Olağanüstü Toplantı Zamanı ve Davet Usulü 
1426
III. KARARLARIN ALINMASI 
1428
A) Toplantı Yeter Sayısı 
1428
B) Karar Yeter Sayısı 
1429
C) Oya Katılma İlkeleri 
1433
D) Kararlar ve Bağlayıcılıkları 
1434
IV. KARARLARIN İPTALİNİN İSTENMESİ 
1436
A) Talebin Hukukî Niteliği 
1436
B) Davacı 
1436
C) Davalı 
1438
C) Dava Açma Süresi 
1439
D) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1439
E) Harç ve Vekâlet Ücreti 
1440
F) Araştırma ve Yargılama Usulü 
1440
G) Mahkemece Karar Verilmesi 
1441
H) Kararın Gereği İçin İlgiliye Bildirilmesi 
1441
İ) Kararın Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı 
1441
V. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
1442
2. Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE ZARAR GÖREN KAT MALİKLERİNCE DAVA AÇILMASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1443
II. DAVA KONUSU EDİLEBİLECEK HALLER 
1443
A) Genel Açıklamalar 
1443
B) Uygulamada Karşılaşılan Çeşitli Sorunlar 
1444
1. Tabela ve Reklam Panosu 
1444
2. Binanın Güçlendirilmesi Talepleri 
1445
3. Binada Kedi/Köpek Beslenmesine Dair Sorunlar 
1445
4. Ortak Yerlerin Kullanımına Dair Sorunlar 
1448
a) Genel Olarak 
1448
b) Otopark Sorunları 
1449
c) Güneş Enerjisi Takılmasıyla İlgili Sorunlar 
1451
d) Klima Takılmasıyla İlgili Sorunlar 
1452
e) Uydu Anteni Yerleştirilmesiyle İlgili Sorunlar 
1452
f) Balkon Kapatmayla İlgili Sorunlar 
1452
g) Su Akıntısı/Sızıntısı ve Lavabo/Lağım Suyu Basmasına Dair
Sorunlar 
1453
III. DAVANIN TARAFLARI 
1455
A) Davacı 
1455
B) Davalı 
1456
IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
1456
V. ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
1457
VI. ARAŞTIRMA VE YARGILAMA USULÜ 
1457
VII. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ 
1457
VIII. MAHKEMECE KARAR VERİLMESİ 
1457
IX. KARARIN GEREĞİ İÇİN İLGİLİYE BİLDİRİLMESİ VE SÜRE VERİLMESİ 
1458
X. KARARIN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN YAPTIRIMI 
1459
XI. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1459
3. Bölüm
GİDERLERİN ÖDENMESİNE
DAİR DAVA ve TAKİPLER
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1460
II. DAVALARLA İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
1462
III. GİDERLERİN KAPSAMI ve ÖDEME İLKELERİ 
1463
A) Eşit Olarak Sorumlu Olunan Giderler 
1463
B) Arsa Payına Göre Sorumlu Olunan Giderler 
1464
C) Kullanmama Bahanesiyle Giderleri Ödemekten Kaçınılamaz 
1466
IV. GİDERLERDEN SORUMLU OLANLAR 
1468
V. GİDERLERİN ÖDENMEMESİ ve BUNUN YAPTIRIMI 
1470
A) Genel Olarak 
1470
B) Gecikme Tazminatı 
1470
VI. GİDERLERİ TAKİP VE DAVA ETME YETKİSİ 
1472
VII. ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
1472
VIII. İCRA TAKİBİ YAPILMASI ve İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 
1473
A) İcra Takibinin Başlatılması 
1473
1. Takibin Türü 
1473
2. Takip Yetkisi 
1473
3. Takibin Borçlusu 
1473
B) Takibe İtiraz Edilmesi 
1474
C) İtirazın İptali Davası Açılması ve Yürütülmesi 
1474
D) İtirazın İptaliyle İlgili Karar Verilmesi 
1477
IX. KUSURLU KİŞİLERE RÜCU EDİLMESİ 
1477
X. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1477
4. Bölüm
YÖNETİM PLANINDAKİ HÜKÜMLERİN İPTALİ DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1478
II. YÖNETİM PLANI KAVRAMI 
1478
III. YÖNETİM PLANININ KAPSAMI 
1478
IV. YÖNETİM PLANI HAZIRLAMAK ZORUNLU MUDUR? 
1480
V. YÖNETİM PLANINI HAZIRLAMA ŞEKLİ 
1480
VI. YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI 
1480
VII. YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
1480
VIII. YÖNETİM PLANINDAKİ HÜKÜMLERİN İPTALİ 
1481
IX. DAVACI ve DAVALI 
1481
X. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1482
XI. HARÇ ve VEKÂLET ÜCRETİ 
1482
XII. YARGILAMA USULÜ 
1482
XIII. MAHKEMECE KARAR VERİLMESİ 
1483
XIV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1483
5. Bölüm
YÖNETİCİ ATANMASI DAVASI
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1484
II. GENEL AÇIKLAMALAR 
1484
III. MAHKEMEDEN YÖNETİCİ ATANMASI TALEBİ 
1485
IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1486
ONÜÇÜNCÜ KISIM
DİĞER DAVA ve TALEPLER
I. ÇEK İPTALİ DAVASI 
1488
A) Açıklamalar 
1488
B) Dilekçe Örneği 
1491
II. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI 
1491
A) Açıklamalar 
1491
B) Dilekçe Örneği 
1493
III. KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI 
1494
A) Açıklamalar 
1494
B) Dilekçe Örneği 
1494
IV. ARABULUCULUKTA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ VERİLMESİ DAVASI 
1495
A) Açıklamalar 
1495
B) Dilekçe Örneği 
1496
V. ARABULUCULUK TUTANAĞININ İPTALİ DAVASI 
1496
A) Açıklamalar 
1496
B) Dilekçe Örneği 
1498
VI. ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI 
1498
A) Açıklamalar 
1498
B) Dilekçe Örneği 
1498
VII. TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ DAVASI 
1499
A) Açıklamalar 
1499
B) Dilekçe Örneği 
1499
VIII. HUSUMETE İZİN VERİLMESİ DAVASI 
1500
A) Açıklamalar 
1500
B) Dilekçe Örneği 
1502
IX. ERGİN KILINMA (KAZA–İ RÜŞT) DAVASI 
1503
A) Açıklamalar 
1503
B) Dilekçe Örneği 
1504
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
İHTİYATÎ HACİZ, İHTİYATÎ TEDBİR ve DELİL TESPİTİ
1. Bölüm
İHTİYATÎ HACİZ
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1507
II. İHTİYATÎ HACİZ TANIMI ve NİTELİĞİ 
1510
III. İHTİYATÎ TEDBİRDEN FARKI 
1511
IV. İHTİYATÎ HACZİN ŞARTLARI 
1512
A) Alacak Para Alacağı Olmalıdır 
1512
B) Alacak Rehinle Temin Edilmemiş Olmalıdır 
1513
C) Kural Olarak Alacağın Vadesi Gelmiş Olmalıdır 
1513
D) Alacağın Varlığı Yaklaşık İspatla Ortaya Konulmalıdır 
1515
V. İHTİYATÎ HACİZ İSTEĞİNDE TARAFLAR 
1516
VI. TALEP ŞEKLİ 
1516
VII. GÖREV ve YETKİ 
1516
VIII. YARGILAMA ŞEKLİ 
1518
IX. HÜKÜM 
1518
X. KANUN YOLU 
1519
XI. İHTİYATÎ HACİZDE TEMİNAT 
1520
A) Kural (Teminat Ödeme Mecburiyeti) 
1520
B) Teminat Aranmayacak Haller 
1520
C) Teminat Konusunda Hâkimin Takdir Hakkının Bulunduğu Hal 
1520
D) İhtiyatî Haciz Nedeniyle Tazminat Davası 
1520
XII. İHTİYATÎ HACİZ KARARININ İÇERİĞİ 
1521
XIII. İHTİYATÎ HACİZ KARARININ İCRASI 
1521
XIV. ZABIT TUTMA ve HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ 
1523
XV. BORÇLU TARAFINDAN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ HALİ 
1523
XVI. İHTİYATÎ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 
1523
A) 7 Gün İçinde Dava Açma Şartı 
1523
B) İhtiyatî Haczin Kalkması/Hükümsüz Hale Gelmesi 
1524
C) İcra Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 
1524
D) İhtiyatî Haczin İcrai Hacze Dönüşmesi 
1525
XVII. İHTİYATÎ HACİZ KARARINA KARŞI KANUN YOLU 
1526
A) İhtiyatî Haciz Kararına İtiraz 
1526
1. Borçlunun İtirazı 
1526
2. Üçüncü Kişilerin İtirazı 
1528
B) İtirazla İlgili Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1528
C) İtirazı İnceleme Usulü 
1528
D) İtirazla İlgili Karar Verilmesi 
1529
E) İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolu 
1529
XVIII. İHTİYATÎ HACZİN KALDIRILMASI 
1529
XIX. İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK 
1531
XX. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1531
2. Bölüm
İHTİYATÎ TEDBİR
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1532
II. İHTİYATÎ TEDBİR KAVRAMI ve İHTİYATÎ HACİZDEN FARKI 
1536
III. İHTİYATÎ TEDBİR TALEBİNDE BULUNMA 
1538
IV. İHTİYATÎ TEDBİRDE TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 
1538
V. İHTİYATÎ TEDBİRE KARAR VERİLMESİ 
1539
VI. İHTİYATÎ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI 
1539
VII. İHTİYATÎ TEDBİR KARARINA İTİRAZ 
1540
VIII. TEMİNAT KARŞILIĞINDA TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 
1541
IX. TEDBİRİN KALDIRILMASI 
1542
X. İHTİYATÎ TEDBİRİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER 
1542
XI. İHTİYATÎ TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI 
1543
XII. HAKSIZ İHTİYATÎ TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNAT 
1543
XIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1544
3. Bölüm
DELİL TESPİTİ
I. İLGİLİ MEVZUAT 
1545
II. DELİL TESPİTİ KAVRAMI ve TESPİT DAVASINDAN FARKI 
1546
III. DELİL TESPİTİ İSTENEBİLECEK HALLER ve HUKUKÎ YARAR 
1547
IV. DELİL TESPİTİ TALEBİ 
1548
A) Davadan Önce Delil Tespiti İstenmesi 
1548
B) Dava Sırasında Tespiti İstenmesi 
1549
V. YARGILAMA, USUL ve KARAR 
1549
V. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
1553
ONBEŞİNCİ KISIM
SİGORTA TAHKİMİ
I. GENEL OLARAK 
1557
II. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN TEŞKİLATI ve İŞLEYİŞİ 
1557
III. SİGORTA TAHKİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 
1558
A) Tahkime Başvuru 
1558
1. Başvuru Hakkı 
1558
2. Karşı Taraf (Muhatap) 
1558
3. Başvuru Usulü 
1559
a) Öncesinde İlgili Sigorta Kuruluşuna Başvurma Koşulu 
1559
b) Komisyona Başvurunun Yapılması 
1560
aa) Başvuru Formunun Hazırlanması ve Eklerin Eklenmesi 
1560
bb) Masrafların/Giderlerin Yatırılması 
1564
B) Başvuru Sonrası Süreç 
1565
1. Ön İnceleme Aşaması 
1565
2. Hakem Atanması ve Taraflara Bildirimi 
1566
3. Hakem Tarafından Karar Verilmesi 
1568
C) Kararların İcrası 
1569
ONALTINCI KISIM
ARABULUCULUK
I. GENEL OLARAK 
1573
III. İHTİYARÎ ARABULUCULUK 
1573
III. DAVA ŞARTI OLARAK (ZORUNLU) ARABULUCULUK 
1573
A) Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru 
1573
B) Arabulucunun Görevlendirilmesi Süreci 
1575
C) Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi 
1575
D) Zorunlu Arabuluculukta Arabuluculuk Ücreti ve Giderler 
1578
E) Arabuluculuk Sürecinin Sürelere Etkisi 
1580
F) İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi 
1580
IV. ZORUNLU ARABULUCULUĞA TABİ DAVALAR 
1581
V. ZORUNLU ARABULUCULUĞA DAİR UYGULAMA SORUNLARI 
1581
VI. ARABULUCULUĞA DAİR TUTANAK FORMLAR 
1582
ONYEDİNCİ KISIM
MEDENİ USUL HUKUKUNUN
ÖNEMLİ KONULARI
I. GENEL OLARAK 
1585
II. MAHKEMELERİN GÖREVİ 
1585
A) Görev Kavramı 
1585
B) Görev Kurallarının Özellikleri 
1585
C) Mahkemelerin Görevleri 
1587
1. Yargı Yolları 
1587
3. Özel Hukukta Mahkemelerin Görevleri 
1588
a) Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevleri 
1588
b) Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevleri 
1591
c) Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görevleri 
1595
d) Aile Mahkemelerinin Görevleri 
1596
e) İş Mahkemelerinin Görevleri 
1600
f) Kadastro Mahkemelerinin Görevleri 
1603
f) Tüketici Mahkemelerinin Görevleri 
1605
h) İcra Mahkemelerinin Görevleri 
1607
i) Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinin Görevleri 
1607
III. MAHKEMELERİN YETKİSİ 
1607
A) Yetki Kavramı ve Yetki Kurallarının Özellikleri 
1607
B) Genel Yetkili Mahkeme 
1607
C) Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 
1609
D) Mirastan Doğan Davalarda Yetki 
1609
E) Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 
1609
F) Karşı Davada Yetki 
1610
G) Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 
1610
H) Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki 
1610
İ) Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki 
1610
J) Yetki Sözleşmesi 
1610
K) Yetki İtirazının İleri Sürülmesi 
1611
IV. GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK
İŞLEMLER 
1611
V. YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ 
1612
VI. YARGILAMA HÂKİM OLAN İLKELER 
1613
VII. TARAFLARIN EHLİYETLERİ 
1614
VIII. DAVA ARKADAŞLIĞI 
1617
IX. DAVAYA VEKÂLET 
1619
X. SÜRELER, ESKİ HALE GETİRME ve ADLİ TATİL 
1627
A) Süreler 
1627
B) Eski Hale Getirme 
1627
C) Adlî Tatil 
1628
XI. DAVA ÇEŞİTLERİ 
1629
XII. DAVA ŞARTLARI 
1631
XIII. İLK İTİRAZLAR 
1632
XIV. YAZILI YARGILAMA USULÜ 
1632
A) Davanın Açılması 
1632
B) Cevap Dilekçesi ve Karşı Dava 
1633
C) Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 
1655
D) Ön İnceleme Aşaması 
1655
E) Tahkikat Aşaması 
1637
1) Genel Olarak 
1637
2. Duruşma Aşaması 
1637
3. Ön Sorun ve Bekletici Mesele 
1641
4. Islah 
1641
F) Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama Aşaması 
1647
G) İspat ve Deliller 
1648
H) Hüküm 
1653
İ) Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması 
1655
J) Davadan Feragat, Davanın Kabulü ve Sulh 
1656
XV. BASİT YARGILAMA USULÜ 
1657
XVI. YARGILAMA HARÇ ve GİDERLERİ 
1659
A) Genel Olarak 
1659
B) Yargılama Harçları 
1659
1. Başvurma Harcı 
1660
2. Karar ve İlam Harcı 
1660
a) Nisbî Karar ve İlam Harcı 
1660
b) Maktu Karar ve İlam Harcı 
1665
3. Celse Harcı 
1666
C) Yargılama Giderleri 
1666
1. Gider Avansı 
1666
2. Delil Avansı 
1667
D) Yargılama Giderlerinden Sorumluluk ve Muafiyet 
1668
1. Genel Olarak 
1668
2. Çeşitli Olasılıklarda Giderlerden Sorumluluk 
1669
E) Harç ve Giderlerinin Ödenmemesi Hâlinde Verilecek Kararlar 
1669
1. Harçların Ödenmemesi Hâli 
1669
2. Gider Avansının Yatırılmaması Hâli 
1670
3. Delil Avansının Yatırılmaması Hâli 
1670
F) Vekâlet Ücreti 
1671
1. Genel Olarak 
1671
2. Avukatlık Sözleşmesi Kapsamındaki Vekâlet Ücreti 
1671
a) Avukatlık Sözleşmesi ve Ücretin Kararlaştırılması 
1671
b) Ücretten Dolayı Müteselsil Sorumluluk 
1673
2. Yargılama Gideri Olarak Hükmedilen Vekâlet Ücreti 
1674
a) Genel Olarak 
1674
b) Vekâlet Ücretinin Türleri 
1675
aa) Maktu Vekâlet Ücreti 
1675
bb) Nisbî Vekâlet Ücreti 
1676
c) Çeşitli Özel Durumlar 
1677
aa) Birden Çok Avukatla Temsil Hâli 
1677
bb) Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulh Hâlleri 
1677
cc) Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddi, Davanın Nakli ve
Açılmamış Sayılması Hâlleri 
1678
cc) Karşı Dava, Birleştirme ve Ayırma Halleri 
1679
dd) Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Vekâlet Ücreti 
1679
ee) Manevî Tazminat Davalarında Vekâlet Ücreti 
1679
ff) İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerinde
Vekâlet Ücreti 
1680
gg) Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinde
Vekâlet Ücreti 
1681
hh) Maddî Tazminat Davalarında Vekâlet Ücreti 
1681
ii) Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında
Vekâlet Ücreti 
1682
jj) Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Vekâlet Ücreti 
1682
kk) Seri Davalarda Vekâlet Ücreti 
1683
ll) Terditli Davalarda Vekâlet Ücreti 
1683
mm) Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Vekâlet Ücreti 
1684
nn) Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında Vekâlet Ücreti 
1684
00) Adlî Yardım Hâlinde Vekâlet Ücreti 
1684
d) Vekâlet Ücretine Dair Özellikler 
1684
aa) Avukata Olmayan İçin Vekâlet Ücreti Takdir Edilmez 
1684
bb) Talep Olmasa da Re’sen Hükmedilir 
1685
cc) Avukatın Duruşmaya Katılması Zorunlu Değildir 
1685
dd) Vekâlet Ücretine TL Üzerinden Hükmedilir 
1685
ee) Vekâlet Ücretinin Tahsili Asil Adına İstenebilir ve İcra
Vekâlet Ücreti de İstenebilir 
1685
ff) Vekâlet Ücreti Kazanılmış Hakka Konu Olabilir 
1686
gg) Vekâlet Ücreti Tavzih Yoluyla Hükme Eklenemez 
1686
hh) Birden Çok Avukat İle Temsilde Tek Vekâlet Ücretine
Hükmedilir 
1686
ii) Zorunlu Dava Arkadaşları İçin Tek Vekâlet Ücretine
Hükmedilir 
1686
jj) Aynı Maddî Olgu ve Hukukî Nedenden Kaynaklanan
Davalarda Tek Vekâlet Ücretine Hükmedilir 
1687
kk) Hasımsız Açılan Davalarda Davalı Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmez 
1687
ll) Yasal Hasım Aleyhine Vekâlet Ücretine Hükmedilemez 
1687
mm) Vekâlet Ücreti Haczedilemez 
1687
G) İstinaf ve Temyizde Yargılama Harç ve Giderleri 
1687
XVII. ADLİ YARDIM 
1688
A) Genel Olarak 
1688
B) Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler 
1688
C) Adli Yardımın Kapsamı ve Süresi 
1688
D) Adli Yardım Talebi 
1689
E) Adli Yardım Talebinin İncelenmesi 
1689
F) Adli Yardım Kararının Kaldırılması 
1690
G) Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 
1690
H) Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücreti ve Ödenmesi 
1690
İ) Adlî Yardımın Yürütülmesi Usulü (AYY m. 6) 
1691
J) Adlî Yardım Bürosu ve Temsilcisi 
1692
XVIII. KANUN YOLLARI 
1692
A) İstinaf 
1692
1. Genel Olarak 
1692
2. İstinafa Tâbi Kararlar 
1693
3. İstinaf Yoluna Başvuru 
1696
a) Dilekçe ile Başvurma Şartı ve Dilekçenin İçeriği 
1696
b) Adım Adım İstinaf Dilekçesinin Yazılması 
1696
aa) Dilekçenin Başlık Kısmının Yazılması 
1696
bb) Kararın Özetinin Yazılması 
1697
cc) İstinaf Sebepleri ile Gerekçelerinin Yazılması 
1698
dd) İstinaf Dilekçesinin İmzalanması 
1700
ee) Dilekçenin Eksik Olması Hâlinde Yapılması Gerekenler 
1700
c) İstinaf Dilekçesinin Verilmesi 
1700
d) İstinaf Harç ve Giderlerinin Yatırılması 
1702
e) İstinafa Başvuru Süresi 
1704
4. İstinaf Dilekçesinin Mahkemece Reddi 
1705
5. İstinaf Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği ve Cevap Verilmesi 
1706
6. Katılma Yoluyla İstinaf 
1706
7. İstinaf Dilekçesinin İlgili BAM Hukuk Dairesine Gönderilmesi 
1707
8. Başvurma Hakkından Feragat 
1707
9. İstinafa Başvurunun İcraya Etkisi 
1707
10. Bölge Adlîye Mahkemesince Başvurunun İncelenmesi 
1708
a) Ön İnceleme Aşaması 
1708
b) Duruşma Yapılmadan Karar Verilmesi 
1708
c) İnceleme (Tahkikat) Aşaması 
1709
d) Duruşma Yapılması ve Karar Verilmesi 
1709
11. Karar Verilmesi ve Tebliği 
1710
B) Temyiz 
1711
1. Temyiz Edilebilecek Kararlar 
1711
2. Temyiz Edilemeyecek Kararlar 
1711
3. Kanun Yararına Temyiz 
1712
4. Temyize Başvuru Usulü ve Dilekçesi 
1712
5. Dilekçenin Verilmesi 
1713
6. Temyizde Kıyasen Uygulanabilecek İstinafa Dair Hükümler 
1714
7. Temyizin İcraya Etkisi 
1714
8. Temyiz İncelemesi ve Duruşma 
1714
9. Onama Kararları 
1715
10. Bozma Sebepleri 
1715
11. Yargıtay Kararlarının Tebliği 
1715
12. Bozmaya Uyma veya Direnme 
1715
C) Yargılamanın İadesi 
1716
1. İade Konusu Kararlar 
1716
2. Yargılamanın İadesi Sebepleri 
1716
3. Süre 
1717
4. İnceleyecek Mahkeme ve Teminat 
1718
5. Talebin Ön İncelemesi 
1718
6. Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali 
1718
ONSEKİZİNCİ KISIM
TEBLİGAT KURALLARI
I. TEBLİGAT VE TEFHİM KAVRAMLARI 
1721
II. YAPILIŞ ŞEKLİNE GÖRE TEBLİGAT 
1721
A) Doğrudan Tebligat 
1721
1. Genel Bilgi 
1721
2. Celse Arasında veya Kalemde Tebligat 
1721
3. Avukat Katiplerine veya Stajyerlerine Tebligat 
1722
4. Vekillerin Birbirine Tebligat Yapması 
1722
5. Elektronik Ortamda Tebligat 
1722
B) Dolaylı Tebligat 
1725
1. PTT aracılığıyla Tebligat 
1725
2. Memur Vasıtası ile Yapılması 
1725
3. İlan Yolu ile Yapılması 
1726
a) Genel Olarak 
1726
b) Şartları 
1726
III. YAPILABİLECEĞİ KİŞİLER BAĞLAMINDA TEBLİGAT 
1727
A) Tebligatın Muhatabı 
1727
1. Gerçek Kişiler 
1728
2. Tüzel Kişiler 
1733
B) Tebligatın Muhatap Dışındaki Kişilere Yapılması 
1733
IV. ADRESTE TEBLİGAT KURALLARI VE ÖNEMLİ NOKTALARI 
1736
A) Genel Olarak 
1736
B) Gerçek Kişiler Yönüyle Adreste Tebligat 
1736
1. Bilinen Son Adrese Tebligat 
1736
a) Genel Olarak 
1736
b) Çeşitli Olasılıklar 
1737
c) Özet ve İlgili Yargıtay Kararları 
1738
2. MERNİS Adresine Tebligat 
1741
C) Tüzel Kişiler Yönüyle Adreste Tebligat 
1744
1. Genel Olarak 
1744
2. Adresin Kapalı Olması veya Tebliğden İmtina Edilmesi 
1744
V. TEBLİGAT KANUNU 35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT 
1745
VI. YURTDIŞINA TEBLİGAT 
1746
A) Genel Olarak 
1746
B) Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi ve Tercüme Ettirilmesi 
1746
C) Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşı Olmayanlara Tebligat 
1747
D) Yabancı Ülkelerde Türk Vatandaşına Yapılacak Tebligat 
1747
E) Yabancı Ülkelerden Gelen Evrakın Tebliği 
1748
F) Türkiye’de Yabancılara Tebligat 
1748
G) Yabancı Ülkelerde Türk Memurlarına Tebligat 
1749
H) Yabancı Ülkelerde Türk Askerî Şahıslarına Tebligat 
1749
VII. TEBLİGATIN YAPILMA ZAMANI 
1749
VIII. USULSÜZ TEBLİGAT, SONUÇLARI VE İSPATI 
1749
ONDOKUZUNCU KISIM
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ ve ADIM ADIM BİR DİLEKÇENİN YAZILMASI
I. ÖZEL HUKUKTA DİLEKÇELERİN ÖNEMİ 
1753
II. ADIM ADIM DİLEKÇE HAZIRLAMA USULÜ 
1754
A) Dava Dilekçesinin Hazırlanması 
1754
1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar 
1754
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme Doğru Tespit Edilmelidir 
1755
4. Dilekçenin Başlık Kısmı Oluşturulmalıdır 
1755
5. Davanın Dayanağı Olan Vakıaların ve Bu Vakıaların İspatı Olan
Delillerin Yazılması 
1757
6. Dayanılan Hukukî Sebepler Yazılmalıdır 
1758
7. Talep Sonucu 
1758
8. Tarih ve İmza 
1760
9. Eklerin Eklenmesi 
1760
10. Dava Dilekçesi Örnekleri 
1760
B) Cevap Dilekçesinin Hazırlanması 
1761
1. Cevap Dilekçesiyle İlgili Genel Bilgiler 
1761
2. Cevap Dilekçesinin Başlık Kısmı Oluşturulmalıdır 
1762
3. Dayanak Vakıaların ve Bu Vakıaların İspatı Olan Delillerin Yazılması 
1763
4. Dayanılan Hukukî Sebepler 
1763
5. Talep Sonucu 
1763
6. Tarih ve İmza 
1764
7. Eklerin Eklenmesi 
1764
8. Cevap Dilekçesi Örneği 
1764
C) Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesinin Hazırlanması 
1764
D) Islah Dilekçesinin Hazırlanması 
1766
E) Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz (Beyan) Dilekçesinin Hazırlanması 
1766
F) İstinaf ve Temyiz Dilekçelerinin Hazırlanması 
1767
KAVRAM İNDEKSİ 
1769
MADDELERE GÖRE ARAMA İNDEKSİ 
1780
KAYNAKÇA 
1791
YAZARIN YAYIMLANMIŞ ESERLERİ 
1795