Ortaklıklar Hukuku Doç. Dr. Mustafa Yasan  - Kitap

Ortaklıklar Hukuku

3. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
304
Barkod:
9789750291302
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
215,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Mart 2023
215,00
125,00 (%42)
1. baskı
Ocak 2021
145,00
59,00 (%59)
Kitabın Açıklaması
Ortaklıklar Hukuku" kitabı yazarın Ticaret Hukuku ders kitapları serisinin ikincisidir. Kitapta ortaklıklar hukuku müesseseleri doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay kararlarındaki eğilimlere çok fazla yer vermeden incelenmiştir. Ortaklıklar hukuku ile ilgili sınavlara hazırlanan öğrenciler ve mezunların kolayca yararlanabilecekleri bir ders kitabının ortaya çıkması hedeflenmiştir. Kitapta konular işlendikten sonra yine sınavlara hazırlanırken katkı sağlaması amacıyla örnek sorulara da yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ortaklık Kavramı, Tanım ve Unsurlar
.
Adi Ortaklık
.
Ticaret Ortaklıkları Genel Hükümler
.
Kollektif Ortaklık
.
Adi Komandit Ortaklık
.
Anonim Ortaklık
.
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık
.
Limited Ortaklık
.
Kooperatif
.
Soru Örnekleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
3. Baskıya Önsöz 
7
2. Baskıya Önsöz 
9
Önsöz 
10
§ 1. ORTAKLIKLAR HUKUKUNA GİRİŞ 
23
I. Ortaklıklar Hukukunun Konusu 
23
II. Ortaklık Kavramının Tanımı ve Unsurları 
23
A. Tanımı 
24
B. Unsurları 
24
1. Kişi Unsuru (Ortak) 
25
a. Ortak Sayısı Açısından 
25
b. Ortakların Kişiliği Açısından 
26
c. Ticaret Yasakları Açısından 
26
2. Malvarlığı Unsuru (Sermaye) 
27
3. Ortak Amaç Unsuru 
29
4. Sözleşme Unsuru 
29
5. Ortak Amaç İçin Aktif Gayret Unsuru (Affectio Societatis) 
31
III. Ortaklıkların Sınıflandırılması (Türlere Ayrılması) 
32
A. Tüzel Kişiliği Bulunup Bulunmamasına Göre Ortaklıklar 
32
B. Düzenlendikleri Kanunlara Göre Ortaklıklar 
32
C. Tabi Olunan Sorumluluk Rejimine Göre Ortaklıklar 
33
D. Baskın Karakter Unsuruna Göre Ortaklıklar 
36
§ 2. ADİ ORTAKLIK 
37
I. Unsurları ve Özellikleri 
37
II. Kuruluşu 
40
III. İşleyişi 
41
A. İç İlişkiler 
41
1. İç İlişkilere İlişkin Hukuki Rejimin Ortaklık Sözleşmesi ile Belirlenebilmesi 
41
2. Ortaklar Arasında İştirak Halinde Mülkiyet Rejiminin Geçerlik Kazanması 
42
3. Ortaklık Kararlarının Alınması 
42
4. Ortakların Sermaye Koyma Borcu 
43
5. Ortakların Kazanca / Zarara Katılımı, Faiz ve Ücret Talep Etmesi 
44
6. Ortakların Tabi Olduğu Rekabet Etmeme Borcu 
46
7. Ortakların Denetleme ve İnceleme Hakkı 
46
8. Ortaklığın Yönetimi 
47
a. Yöneticilerin Belirlenmesi 
47
b. Yöneticilerin Yetkilerinin Geri Alınması ve Sınırlandırılması 
48
c. Yöneticilerin Yetkileri 
48
d. Yöneticilerin Ücret Hakkı 
49
e. Yöneticilerin Borçları 
49
B. Dış İlişkiler (Adi Ortaklığın Temsili) 
50
IV. Ortaklık Yapısının Değişmesi 
52
A. Olağanüstü İş Niteliği 
52
B. Katılım 
52
C. Ayrılma (Çıkma ve Çıkarılma) 
53
1. Ayrılma Sebepleri 
53
2. Ayrılmanın Sonuçları 
54
V. Sona Ermesi 
54
A. Sona Erme Sebepleri 
54
1. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri 
54
2. İradi Sona Erme Sebepleri 
55
B. Tasfiye 
55
C. Sona Erme Anı 
56
VI. Zamanaşımı 
56
§ 3. TİCARET ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 
57
I. Ticaret Ortaklıklarının Sınırlı Sayıda Tespiti ve Sınıflandırılması 
57
II. Ticaret Ortaklıklarında Ehliyet 
58
III. Ticaret Ortaklıklarına Uygulanacak Hükümler 
59
IV. Sermaye Koyma Borcu 
60
A. Getirilebilecek Sermaye Türleri 
60
B. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 
60
1. Sermaye Koyma Borcunun Asli Borç Niteliği 
60
2. Ayni Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 
61
a. Taşınmazlar İçin Ayni Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 
62
b. Taşınırlar ve Diğer Hak ve Değerler İçin Ayni Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 
64
C. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları 
66
D. İhtiyati Tedbire Başvurulması 
68
V. Ortakların Kişisel Alacaklılarının Durumu 
68
VI. Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklikler 
70
A. Birleşme 
70
1. Birleşmenin Mahiyeti 
70
2. Birleşmenin Türleri 
70
3. Birleşmenin Koşulları 
71
4. Birleşmenin Aşamaları 
72
a. Birleşme Sözleşmesi 
72
b. Birleşme Raporu 
73
c. İnceleme Hakkı 
74
d. Malvarlıklarındaki Değişikliklerin Bildirilmesi 
74
e. Birleşmenin Onaylanması (Karara Bağlanması) 
75
f. Tescil ve İlan 
75
B. Tür Değiştirme 
76
1. Tür Değiştirmenin Mahiyeti 
76
2. Tür Değiştirmenin Koşulları 
77
3. Tür Değiştirmenin Aşamaları 
77
a. Yeni Türde Kuruluş İşlemleri 
77
b. Tür Değiştirme Raporu ve Bilanço 
78
c. Tür Değiştirme Planı 
78
d. Bilgilendirme ve İnceleme Hakkı 
79
e. Tür Değiştirmenin Onaylanması (Genel Kurulun Onay Kararı) 
79
f. Tescil ve İlan 
80
C. Bölünme 
80
D. Ortak Hükümler 
81
1. Ortaklık Pay ve Haklarının İncelenmesi Davası 
81
2. Genel Kurulun (Birleşme, Tür Değiştirme ve Bölünme) Kararının İptali Davası 
82
3. Sorumluluk Davası 
83
§ 4. KOLLEKTİF ORTAKLIKLAR 
84
I. Unsurları 
84
II. Kuruluşu 
85
III. İşleyişi 
86
A. Ortaklığın Yönetimi 
86
B. Ortaklığın Temsili 
88
C. Ortaklığın Denetimi 
90
D. Ortakların Kazanca ve Zarara Katılımı 
90
1. Kural 
90
2. İstisna 
91
E. Ortak ile Ortaklık Arasındaki İlişki 
91
IV. Ortak Yapısının Değişmesi 
92
A. Ortaklığa Katılım 
92
B. Ortaklıktan Ayrılma 
93
1. Çıkma 
94
2. Çıkarılma 
94
V. Ortaklığın Sona Ermesi 
95
§ 5. ADİ KOMANDİT ORTAKLIKLAR 
97
I. Unsurları 
97
II. Ortaklar Arasındaki İlişkiler 
98
III. Ortak Sıfatının Geçişi 
99
IV. Üçüncü Kişilerle Olan İlişkiler 
100
V. Sona Ermesi 
101
§ 6. ANONİM ORTAKLIKLAR 
102
I. Özellikleri 
102
II. Unsurları 
104
A. Kişi Unsuru (Pay Sahibi) 
104
B. Sermaye Unsuru 
105
C. Amaç ve Konu Unsuru 
108
D. Sözleşme Unsuru 
108
E. Affectio Societatis Unsuru 
109
F. Sınırlı Sorumluluk Unsuru 
110
G. Tüzel Kişilik Unsuru 
111
H. Devletin Anonim Ortaklıkları Gözetimi ve Denetimi 
111
III. Kuruluşu 
114
A. Ön Anonim Ortaklık Kavramı 
114
B. Kurucu Sıfatı 
115
C. Kuruluş Türleri 
116
D. Kuruluş Aşamaları 
117
1. Esas Sözleşmenin Hazırlanması 
117
2. Ayni Sermaye Unsurlarının Değerlerinin Tespit Edilmesi 
118
3. Pay Bedellerinin Ödenmesi 
118
4. Bakanlıktan İzin Alınması 
119
5. Ticaret Sicilinde Tescil ve TTSG’de İlan 
119
E. Kuruluş İşlemlerinden Dolayı Sorumluluk 
120
F. Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklar Dolayısıyla Fesih Davası 
121
IV. Organları 
122
A. Yönetim Kurulu 
123
1. Fonksiyonu 
123
2. Yönetim Kurulu Üyeliği 
124
a. Üye Sayısı 
124
b. Üyelik Sıfatının Kazanılması 
124
aa. Gerçek ya da Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Olabilmesi 
124
bb. Pay Sahipliği Koşulunun Bulunmaması 
125
cc. Üye Olarak Seçilebilme / Atanabilme Koşulları 
125
dd. Üye Seçme / Atama Yetkisi 
126
c. Üyelik Sıfatının Sona Ermesi 
127
aa. Görev Süresinin Sona Ermesi 
127
bb. İstifa ve Azil 
128
cc. Diğer Sebepler (Seçilme Engellerinin Ortaya Çıkması, Ölüm, Olumsuz Denetim Raporu) 
130
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları 
131
aa. İdari Karakterdeki Haklar 
131
aaa. Ortaklığın Yönetimine Katılmak 
131
bbb. Ortaklığın Temsiline Katılmak 
131
bb. Mali Karakterdeki Haklar 
134
cc. İdari Karakterdeki Borçları 
135
dd. Mali Karakterdeki Borçları (Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Hukuki Sorumluluğu) 
136
ee. Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 
138
3. Yönetim Kurulunun Çalışması 
138
4. Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü 
142
B. Genel Kurul 
143
1. Fonksiyonu 
143
2. Karar Alma Yetkisi 
144
a. Genel Çerçeve 
144
b. Karar Alma Yetkisinin Sınırları 
144
aa. Kanuni Sınır 
144
bb. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Hakları 
145
cc. Azlık Pay Sahiplerinin Hakları 
145
dd. Bireysel Haklar 
145
ee. 3. Kişinin Hakları 
146
3. Genel Kurul Toplantıları 
146
a. Toplantı Çeşitleri 
146
aa. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
147
bb. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
148
b. Gündeme Bağlılık İlkesi 
148
e. Toplantıya Çağrının Yapılması 
149
aa. Çağrı Yapmaya Yetkili Olanlar 
149
aaa. Yönetim Kurulu 
149
bbb. Tasfiye Memurları, İflas İdaresi 
149
ccc. Pay Sahipleri 
150
ddd. Azlık Pay Sahipleri ve Gerektiği Takdirde Kayyum 
150
bb. Çağrının Şekli ve Zamanı 
151
d. Toplantıya Kimler Katılır? 
152
aa. Pay Sahipleri 
152
bb. Diğerleri 
153
e. Genel Kurulda Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 
154
f. Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi 
155
4. Genel Kurul Kararlarının Yokluğu, Butlanı ve İptali 
156
a. Yokluk 
156
b. Butlan 
157
c. İptal 
158
V. Denetim 
159
A. Denetim Türleri 
159
B. Bağımsız Denetim 
160
1. Bağımsız Denetimin Kural Niteliği 
160
2. Bağımsız Denetimin Özellikleri 
161
3. Bağımsız Denetimin İçeriği (Bağımsız denetçiler neyi, neye göre denetler?) 
162
4. Denetçinin Seçilmesi 
163
5. Bağımsız Denetçi Olabilecekler (Kimler Bağımsız Denetçi Olabilir?) 
164
6. Denetimin Yürütülmesi 
165
a. Genel Esaslar 
165
b. Denetimin Sonucu: Denetçinin Görüşü 
166
7. Denetçinin Görevinin Sona Ermesi 
168
C. Özel Denetim 
169
VI. Pay ve Pay Senetleri 
170
A. Pay Türleri 
171
B. Pay Sahipliğinden Doğan Haklar ve Borçlar 
172
1. Haklar 
172
2. Borçlar (Tek Borç İlkesi) 
172
C. Pay Senetleri 
174
1. Özellikleri 
174
2. Türleri 
174
3. Çıkartılması 
175
4. İçeriği 
175
5. Devri 
176
D. Azlık Payları 
176
VII. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 
177
A. Genel Anlamda Esas Sözleşme Değişikliği 
178
1. Esas Sözleşmeyi Değiştirme Yetkisi ve Bu Yetkinin Sınırları 
178
2. Esas Sözleşme Değişikliği Prosedürü 
178
a. Değişiklik Taslağının Hazırlanması ve İlanı 
178
b. Genel Kurulda Karar Alınması 
178
c. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onayı 
179
d. Tescil ve İlan 
180
B. Esas Sözleşme Değişikliklerinin Özel Görünümleri 
180
1. Sermayenin Artırılması 
180
a. Ortak Esaslar 
180
b. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı 
181
aa. Esas Sermaye Sisteminde 
182
bb. Kayıtlı Sermaye Sisteminde 
182
cc. Rüçhan Hakkı 
183
aaa. Kullanılması 
183
bbb. Kaldırılması veya Sınırlandırılması 
184
c. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 
185
d. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 
186
aa. Mahiyeti 
186
bb. Artırımın Gerçekleşebilmesi İçin Koşullar 
186
cc. İlgililerin Haklarının Korunması 
186
dd. İzlenecek Prosedür 
187
2. Sermayenin Azaltılması 
188
a. Mahiyeti 
188
b. İzlenecek Prosedür 
188
aa. Genel Kurulda Karar Alınması 
188
bb. Alacaklılara Çağrı Yapılması 
189
cc. Kararların Uygulanması 
190
VIII. Sona Erme 
190
A. Sona Erme Sebepleri 
190
B. Sona Erme Sebeplerinin Gerçekleşmesine Bağlanan Sonuçlar 
192
§ 7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ORTAKLIKLAR 
194
§ 8. LİMİTED ORTAKLIKLAR 
196
I. Özellikleri 
196
II. Unsurları 
197
A. Kişi Unsuru (Ortak) 
197
B. Sermaye Unsuru 
199
1. Limited Ortaklığın Sermaye Yapısı 
199
2. Limited Ortaklıkta Sermaye Payları ve Tabi Olunan Esaslar 
200
C. Amaç ve Konu Unsuru 
203
D. Sözleşme Unsuru 
203
E. Affectio Societatis 
205
F. Sınırlı Sorumluluk Unsuru 
205
1. Sınırlı Sorumluluk Kuralı 
205
2. Sınırlı Sorumluluk Kuralının İstisnaları 
206
a. Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri 
206
b. Limited Ortaklığın Kamu Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu 
208
c. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması (Aralanması) 
209
G. Tüzel Kişilik 
210
III. Kuruluşu 
210
IV. Organları 
213
A. Müdür(ler) 
213
1. Özellikleri 
213
2. Seçimi / Atanması 
214
3. Görevinin Sona Ermesi, Yetkilerinin Sınırlandırılması 
215
4. Görev ve Yetkileri 
216
5. Borç ve Yükümlülükleri 
217
6. Çalışma Usulü 
218
7. Ticari Temsilciler ve Ticari Vekiller 
218
B. Genel Kurul 
219
1. Özellikleri 
219
2. Çalışma Usulü 
220
3. Oy Hakkı 
220
4. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 
222
V. Denetim 
223
VI. Pay Sahipliği ve Ortak Sıfatı 
224
A. Pay Sahipliği ve Ortak Sıfatı İlişkisi 
224
B. Ortakların Hakları ve Borçları 
224
1. Hakları 
224
2. Borçları 
225
C. Payın El Değiştirmesi 
226
1. Payın Sözleşme ile El Değiştirmesi (Payın Devri) 
226
2. Payın Kanuni Geçiş Halleri (İntikali) 
228
D. Ortak Yapısının Çıkma ve Çıkar(ıl)ma ile Değişmesi 
230
1. Çıkma 
230
2. Çıkmaya Katılma 
230
3. Çıkar(ıl)ma 
231
4. Çıkma ve Çıkar(ıl)manın Sonucu: Ayrılma Akçesi 
232
VII. Sona Erme 
232
§ 9. KOOPERATİFLER 
235
I. Özellikleri ve Unsurları 
235
II. Kuruluşu 
237
III. Bakanlığın Denetimi ve Gözetimi 
237
IV. KOOPBİS (Kooperatif Bilgi Sistemi) 
238
V. Ortak Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi 
238
A. Kazanılması 
238
B. Kaybedilmesi 
239
1. Çıkma 
239
2. Çıkar(ıl)ma 
240
VI. Ortaklığa İlişkin Müesseseler ile Ortakların Hakları ve
Ödevleri 
241
A. Ortaklık Senedi 
242
B. Ortaklık Payları 
242
C. Ortaklık Hakları 
242
D. Ortakların Ödevleri 
244
VII. Kooperatiflerdeki Sorumluluk Rejimi 
244
VIII. Organları 
245
A. Genel Kurul 
245
1. Çağrılması 
246
2. Genel Kurul Toplantılarında İzlenecek Usul 
247
3. Kararların Alınması 
247
4. Kararların Bozulması (İptali) 
248
B. Yönetim Kurulu 
248
1. Yönetim Kurulu Üyeliği 
248
a. Üyelik İçin Gerekli Koşullar 
248
b. Üye Seçimi 
249
c. Üyelere Tanınabilecek Mali Karakterdeki Haklar 
249
2. Kooperatifin Yönetim Kurulu Tarafından Yönetimi ve Temsili 
250
C. Denetçiler 
251
IX. Sona Ermesi (Dağılması) 
252
A. Sona Erme Sebepleri 
252
B. Sona Erme Sebeplerine Bağlanan Sonuçlar 
254
ÖRNEK SORULAR 
255
TEST SORULARI 
263
Kaynakça 
297
Kavram Dizini 
299